eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bochnia › Organizacja 1 dniowego wyjazdu integracyjnego do parku Rozrywki Energylandia w Zatorze dla rodzin zastępczych i jednej osoby z kadry ZamawiajacegoOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja 1 dniowego wyjazdu integracyjnego do parku Rozrywki Energylandia w Zatorze dla rodzin zastępczych i jednej osoby z kadry Zamawiajacego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851665433

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Edwarda Windakiewicza 9 lokal 5

1.5.2.) Miejscowość: Bochnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146119740

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pcpr@powiat.bochnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pcpr.bochnia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja 1 dniowego wyjazdu integracyjnego do parku Rozrywki Energylandia w Zatorze dla rodzin zastępczych i jednej osoby z kadry Zamawiajacego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd76b843-ffb0-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241938

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00203868/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wyjazd integracyjny dla rodzin zastepczych z dziećmi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

projektu pn Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim, realizowanego przez Powiat Bocheński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni nr wniosku RPMP.09.02.01-12-0672/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cd76b843-ffb0-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z
Platformy e-Zamówienia określa Regulamin e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”, 6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania
nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzania i przekazywania
dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej
(cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452 -
zwanego dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”). 2. Dokumenty elektroniczne o których
mowa w §2 ust 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych sporządza się w
postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2242 , z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust 1 ustawy pzp, ww.
regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. 3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w §2 ust 1
Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci
elektronicznej: 1) W formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności
(przekazuje się jako załącznik) lub 2) Jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”). 4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania
ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i
zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj
załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawa pzp lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być
opatrzone, podpisem typu wewnętrznego lub zewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny)
dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument w wszytym
podpisem (typ wewnętrzny). 5. Możliwość korzystania z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 6. Wszystkie wysłane o odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości
widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 7. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za
pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150MB (wielkość ta dotyczy przesyłanych jako załączniki do jednego
formularza). 8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformie e-Zamówienia
oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów
technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia
technicznego dostępnego pod numerem telefonu 32 77 88 999 drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-cd76b843-ffb0-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozp. Parl. Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fiz. w związku z przetw. danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r.
Nr 127, str. 2.), inform., że: 1) admin.Państwa danych osob. jest PCPR w Bochni, ul. Windakiewicza 9/5; 2)we wszelkich spr. związ.
z przetwarzaniem Państwa danych osob. przez PCPR i w celu realiz. swoich praw mogą się Państwo skont. się z naszym IOD
dostępnym pod e-mail: iod@iods.pl, pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby PCPR lub osobiście 3)Państwa dane osob.
przetw. będą: -na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postęp. o udziel. zam. publ., prowadzonym w trybie podst., bez
przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp; - w celu zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym wykonawcą,
dokonywania płatności – na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; -w celu realizacji obowiązków prawnych, związanych z realizowaną
umową, w tym obowiązków księgowych i archiwizacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. -odbiorcami Państwa danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy Pzp oraz uprawnione organy kontrolne; -odbiorcą danych osobowych może być także Instytucja Zarządzająca i
Pośredniczącą w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim”; - dane
osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Admin, jak np. dostawcy usług IT -Państwa
dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechow. obejmuje cały czas trwania umowy lub
zgodnie z okresem archiwizacji określonym w art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str. 320 z późn. zm.), w
zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później; - obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu; w
odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób automatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; -na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od admin. ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; -prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu ODO, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy
RODO; nie przysługuje Państwu: -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O.PS.271.2.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 17500 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania jednodniowego wyjazdu integracyjnego do parku Rozrywki
Energylandia w Zatorze dla rodzin zastępczych z dziećmi oraz jednej osoby z kadry Zamawiającego w ramach projektu pn
Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim, realizowanego przez Powiat Bocheński –
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni nr wniosku RPMP.09.02.01-12-0672/19 realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2. Uczestnikami wyjazdu będą rodziny zastępcze z dziećmi maksymalnie 49 osób oraz 1 osoba z kadry Zamawiającego łącznie 50 osób. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia liczby uczestników wyjazdu o maksymalnie 5 osób.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63511000-4 - Organizacja wycieczek

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63515000-2 - Usługi podróżne

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-17 do 2023-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty – najwyższą ilość punktów.
3. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt – za oba kryteria oceny ofert.
4. Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; nie dotyczy
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Posiadają wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług
turystycznych prowadzonych przez właściwego Marszałka Województwa, zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o
imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2022 poz. 511 z późn, zm.)
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie następujące usługi:
a. Co najmniej 4 usługi polegające na organizacji wycieczek dla co najmniej 30 osobowej grupy. Wartość każdej wycieczki
wyniosła minimum 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia ww warunku na podstawie treści oświadczenia wg załącznika nr 1 do
formularza oferty
b. Wykonawca spełni warunek, jeżeli do realizacji przedmiotu zamówienia na stanowisko pilota który będzie koordynował
wyjazd integracyjny Wykonawca spełni warunek, jeżeli do realizacji przedmiotu zamówienia na stanowisko kierowcy autokaru

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od wymogu składania dokumentów podmiotowych w tym zakresiev

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualnego na dzień
składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt XII oraz pkt XIII SWZ wg zał. nr 1 do formularza oferty. Informacje
zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu
2) w przypadku, o którym mowa w pkt XIII ppkt 3, 5, 6 i 7 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór
oświadczenia stanowi zał. nr 3 do form. oferty. 2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt XIV ppkt 3 ppkt 1), przedstawia także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów. 4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa pkt XIV ppkt 5, potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa
w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia
wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 3) czy i w
jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą. Wzór zobowiązania stanowi zał. nr 2 do form. oferty. 7. Zam. oceni, czy udostęp. wykon. przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt XIII SWZ oraz jeżeli to dotyczy, a także zbada, czy nie
zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy, o których mowa w pkt XII
SWZ
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych,
tj.: 8. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 1) dok. potwierdzających,
że wykonawca jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług
turystycznych prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa, zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 511 z późn. zm.)
........
Ze względu na ilość znaków - zapisy zawiera SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww.
dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) Pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy,
podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu
(odpowiednio: wykonawcy podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów o których mowa w pkt 2 ppkt
2);
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnieniu warunków udział w postępowaniu –
wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty. W przypadku wspólnego ubiegania sięo zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie skłąda każdy z Wykonawców. Potwierdza ono brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt XIV ppkt 3 ppkt 1) przedstawia także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4) Wypełniony załącznik nr 4 do formularza oferty – Formularz informacji dodatkowych. Niezłożenie wraz z ofertą
wypełnionego formularza informacji dodatkowych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
5) Podmiotowe środki dowodowe:
6.1) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do formularza oferty. Zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że
wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Ww. dokument należy złożyć
tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
6.2) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi, wykonają
poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty. Ww. dokument składają
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz wykonawcy prowadzących działalność w formie spółki
cywilnej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo zgodnie ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1360 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w
pkt 1b jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te
uprawnienia są wymagane.
5. Zamawiający dopuszcza łączenie zdolności zawodowej określonej w pkt. 1d w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tzn. w przypadku składania
oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy mogą spełniać warunki łącznie.
6. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia oraz personelu skierowanego do realizacji przedmiotu
zamówienia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca może powierzyć realizację przedmiotu zamówienia podwykonawcy. W takiej sytuacji wskazuje w Formularzu
oferty, jeśli jest to wiadome, części zamówienia, którą ten wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, a także imiona
i nazwiska albo nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Pozostałe regulacje dotyczące podwykonawców
zawarte są w ustawie pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany umowy zostały przewidziane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Wszelkie
zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.