eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Janowiec Kościelny › Modernizacja sieci dróg gminnychOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja sieci dróg gminnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743019

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 62

1.5.2.) Miejscowość: Janowiec Kościelny

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-111

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 896262061

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@janowiec.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: janowiec.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/janowiec_koscielny

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja sieci dróg gminnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88cb82cb-c289-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241934

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032364/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja sieci dróg gminnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135778

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GT.271.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4228704,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Janowiec Kościelny w skład, których wchodzą:
1.1. Przebudowa drogi gminnej nr 191035N na dz. o nr 170/1, 178 obr. ew. Nowa Wieś Wielka i dz. o nr 248/1, 252/1, 252/2, 239, 250, 246/2, 257/1, 247, 249 obr. ew. Bielawy.
1.2. Remont drogi gminnej nr 191006N w zakresie jezdni oraz odwodnienia na dz. o nr ew. 99/3, 99/2, 90/2 w msc. Zabłocie Kanigowskie.
1.3. Remont drogi gminnej na działce nr 250 w msc. Bielawy.
1.4. Remont drogi gminnej nr 191027N Janowiec Kościelny – Szczepkowo-Iwany w km. 0+000 – 2+336.
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Dla drogi, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1. - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, roboty przygotowawcze – roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, warstwy dolne, warstwy górne, roboty wykończeniowe, kanał technologiczny.
Dla drogi, o której mowa w ust. 1 pkt 1.2. – przygotowanie terenu pod budowę, roboty przygotowawcze, nawierzchnia bitumiczna, pobocza, przepusty.
Dla drogi, o której mowa w ust. 1 pkt 1.3. – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, przygotowanie terenu pod budowę, fundamentowanie, warstwy dolne – zjazdy, warstwy górne – zjazdy, roboty wykończeniowe.
Dla drogi, o której mowa w ust. 1 pkt 1.4. – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, roboty ziemne- rowy, przygotowanie terenu pod budowę, fundamentowanie, warstwa dolna – zjazdy, warstwa górna – zjazdy, roboty wykończeniowe.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ oraz załącznikach do nin. SWZ w szczególności: w projektach wykonawczych, w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych, dokumentacji technicznej, które zamawiający udostępni ww. wersji elektronicznej na swojej stronie internetowej - załącznik Nr 7 do SWZ.
4. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane
w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto również w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 6 do SWZ.
6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie: dokumentacji technicznej, SWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną.
7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.)(dalej ustawa Prawo budowlane), przepisom Kodeksu cywilnego i ustawie Pzp. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usług projektowych oraz robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
8. Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – PGR.
9. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, w szczególności wymóg ten dotyczy wszystkich pracowników fizycznych oraz operatorów maszyn i urządzeń, a także pracowników biurowych i kadry kierowniczej.
Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie) wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, usług transportowych, sprzętowych i podobnych.
Szczegółowe wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. wymogu zostały opisane w § 3 i 17 projektowanych postanowień umowy, które stanowią załącznik Nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5393961,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5486085,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5393961,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8220010022

7.3.3) Ulica: Kolejowa 28

7.3.4) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-300

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wszystkie roboty prócz robót bitumicznych - podwykonawcy nieznani na dzień składania ofert

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5393961,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.