eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Reguły › "Remont dróg gruntowych tłuczniem i destruktem bitumicznym wraz z równaniem i profilowaniem nawierzchni na terenie Gminy Michałowice"Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont dróg gruntowych tłuczniem i destruktem bitumicznym wraz z równaniem i profilowaniem nawierzchni na terenie Gminy Michałowice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MICHAŁOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Reguły

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-816

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont dróg gruntowych tłuczniem i destruktem bitumicznym wraz z równaniem i profilowaniem nawierzchni na terenie Gminy Michałowice”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e1efb1f-ffbb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241900

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045881/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktrm bitumicznym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
4) Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje
zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
(Dz. U. z 2020 poz. 2415):
a) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1Pzp, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodów,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w ogólnodostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach; .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Zamawiający zaleca sporządzanie dokumentów elektronicznych w
formacie .pdf.
b) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
2) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
3) W przypadku opatrywania dokumentów elektronicznych kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
a) dla dokumentów elektronicznych w formacie .pdf zaleca się zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie
PAdES,
b) dla dokumentów elektronicznych w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego
wewnętrznego w formacie XAdES,
c) w przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w wariancie zewnętrznym, należy pamiętać, aby
przekazać zarówno podpisywany dokument elektroniczny oraz plik podpisu zewnętrznego.
4) Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem zaufanym możliwe jest w serwisie gov.pl pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpiszaufany. Aby opatrzyć oświadczenia lub dokumenty
podpisem zaufanym należy posiadać profil zaufany ePUAP.
Szczegóły dotyczące zakładania profilu zaufanego znajdują się na stronie gov.pl pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/zalozprofil-zaufany.
W przypadku dokumentów elektronicznych sporządzonych w formacie .pdf możliwe jest ich opatrzenie podpisem zaufanym w
formacie dedykowanym dla dokumentów .pdf.
5) Opatrzenie oświadczeń lub dokumentów podpisem osobistym wymaga posiadania dowodu osobistego z certyfikatem podpisu
osobistego: „e-dowodu” oraz specjalistycznego czytnika. Szczegóły dotyczące podpisu osobistego oraz e-dowodu znajdują się w
serwisie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/edowod/podpis-osobisty.
5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO dotyczący zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego Zamawiający informuje, że:
Urząd Gminy Michałowice reprezentowany przez Wójta Gminy przetwarza dane zawarte w ofertach, znajdujące się w publicznie
dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr
Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019
r. - Prawo zamówień publicznych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
„Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego Wójt Gminy informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest GMINA MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, Reguły ul. Aleja
Powstańców Warszawy 1 tel. 22 350 91 91; fax: 22 350 91 01 e-mail: sekretariat@michalowice.pl
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Piotrem Glen,
kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej bądź email: daneosobowe@michalowice.pl;
3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz następujące przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415), ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 poz. 164
ze zm.).
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie obowiązków ustawowych Urzędu Gminy jako
zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy PZP. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby Urząd Gminy mógł
prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu do ich
wniesienia.
2. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Zasada jawności, o której mowa w art. 74 Pzp ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których
mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności,
o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.25.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dróg gruntowych tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym i grysem kamiennym wraz z równaniem i profilowaniem nawierzchni dróg na terenie gminy Michałowice.
2. Zakres robót obejmuje m.in.:
1) Wypełnienie wybojów w nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych:
a) kruszywem betonowym z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 10 cm w ilości ok. 1 360,00 m3 polegająca na wykonaniu dolnej warstwy podbudowy, wraz z uzupełnieniem wybojów, zadoleń i kolein (zmienna szerokość jezdni w granicach pasa drogowego od 2,8 do 5 m).
b) kruszywem łamanym z zagęszczeniem mechanicznym 4 -31,5 mm w ilości ok. 6 700,00 m2 polegająca na wykonaniu górnej podbudowy o grubości 5 cm oraz na uzupełnieniu ubytków (zmienna szerokość jezdni w granicach pasa drogowego od 3,00 do 6,00 m).
c) destruktem bitumicznym asfaltowym z zagęszczeniem mechanicznym w ilości ok. 2 790,00 m2 polegająca na wykonaniu istniejącej podbudowy nawierzchni na pełnej szerokości jezdni oraz na uzupełnieniu ubytków (zmienna szerokość jezdni w granicach pasa drogowego od 3,00 do 6,00 m).
d) remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczeniem tłucznia mechanicznie w ilości ok. 7 100,00 m2 polegająca na wykonaniu istniejącej podbudowy nawierzchni na pełnej szerokości jezdni oraz na uzupełnieniu ubytków. Dopuszcza się destrukt bez domieszki i zanieczyszczeń obcych.
2) Do realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się kruszywo dolomitowe o zabarwieniu szarym. Nie dopuszcza się kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych oraz wapieni dewońskich. Kruszywo musi spełniać parametry takie jak:
a) materiał skalny: dolomit,
b) odporność kruszywa na rozdrabnianie: min. LA25,
c) mrozoodporność: F1,
d) zawartość pyłów: nie więcej niż 3%.
W celu potwierdzenia zgodności oferowanego kruszywa z ww. wymaganiami Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe w postaci badań właściwości użytkowych wraz z sprawozdaniem z aktualnymi wynikami badań.
3) Roboty w zakresie równania i profilowania dróg w tym następujących robót:
a) mechaniczne profilowanie nawierzchni drogi ok. 12 700,00 m2;
b) mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm ok. 3 150,00 m2;
4) Regulacja pionowa studzienek i włazów kanałowych w ilości ok. 11 szt.
3. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w:
1) „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ;
2) „Przedmiarze robót”, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ;
4. Zamawiający każdorazowo będzie wydawał Wykonawcy pisemne zgłoszenia zawierające nazwę ulicy, miejscowość i zakres planowanych do wykonania prac.
5. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia robót w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od dnia przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego.
6. Przed przystąpieniem do robót na drogach Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie prowadzonych prac.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i wszelkimi wymogami niniejszej umowy.
8. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone w ustawie Prawo budowlane oraz wymagania dokumentacji technicznej.
9. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, okaże niezbędne atesty, świadectwa (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów.
10. W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów, studni i innych urządzeń znajdujących się w pasie drogowym, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy na koszt własny oraz powiadomienia o uszkodzeniu właściciela urządzenia.
11. Wykonawca realizujący przedmiot umowy przejmie od Zarządcy drogi niezbędny do wykonania robót pas drogowy.

12. Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie z instrukcją organizacji ruchu przy robotach remontowych wykonaną przez Wykonawcę na swój koszt.
13. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od chwili rozpoczęcia robót, aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny jest Wykonawca.
14. Roboty będą prowadzone w terenie uzbrojonym, więc Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli sieci o zamiarze prowadzenia robót. Należy wyegzekwować od właścicieli sieci oznaczenie wszystkich urządzeń znajdujących się w zasięgu objętej pracami w zakresie bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy. Wykonawca zobowiązany jest do regulacji odkrytych urządzeń do poziomu wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.
15. Na odcinku prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkie drzewa, krzewy oraz rośliny wieloletnie (ochrona również bryły korzeniowej), które znajdują się w miejscach, gdzie może nastąpić ich uszkodzenie oraz prowadzić prace w sposób ograniczający do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej.
16. Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz do usunięcia uszkodzonych roślin i posadzenia nowych roślin w uzgodnieniu z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice na swój koszt.
17. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Wykonawcą świadczącym usługi odbioru odpadów na terenie Gminy (m.in. pomocy przy odbiorze odpadów z nieruchomości przyległych do pasa drogowego na którym prowadzone są roboty, jeżeli będzie taka potrzeba).
18. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
1) Na podstawie art. 95 ust. 1 (klauzule społeczne) ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia;
2) Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1510) osobę/y wykonującą/e czynności operatora równiarki;
19. TERMIN I WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty oraz zastosowane materiały na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru Przedmiotu umowy. Ostateczny okres gwarancji i rękojmi zostanie podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie (stanowi kryterium oceny złożonych ofert).
2) Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty odbioru każdego ze zleceń wykonanych w trakcie umowy.
3) Szczegółowy opis dotyczący gwarancji i rękojmi znajduje się w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.
20. WIZJA LOKALNA
1) W celu prawidłowego przygotowania oferty Zamawiający zaleca i rekomenduje dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej dla uzyskania niezbędnej informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2) Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
3) Zamawiający nie będzie odrzucał oferty Wykonawcy, który nie będzie uczestniczył w wizji lokalnej.
4) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca składając ofertę bez przeprowadzenia wizji lokalnej nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia umówionej wysokości wynagrodzenia powołując się na ryzyka i trudności i wszelkie inne okoliczności mogące wystąpić w trakcie realizacji umowy objętej niniejszym przedmiotem zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtarzających, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 Pzp. w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia podstawowego, na poniższych warunkach:
1) stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego;
2) udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego w sytuacji zaistnienia potrzeby ich udzielenia i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych w zakresie zamówienia podstawowego, w zakresie tego samego układu drogowego związanego z remontem dróg gruntowych tłuczniem i destruktem bitumicznym wraz z równaniem i profilowaniem nawierzchni na terenie Gminy Michałowice;
3) ostateczne warunki zamówienia zostaną sprecyzowane w treści umowy, która zostanie ustalona w wyniku negocjacji między Zamawiającym i Wykonawcą;
4) zakres i wysokość kar zostanie uwzględniony odpowiednio do wartości i zakresu i wartości zamówienia podobnego;
5) udzielenie zamówienia jest wyłącznym prawem Zamawiającego a nieudzielenie takiego zamówienia nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy o udzielenie takiego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: oferta

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:

odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o ile podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzi działalność gospodarczą.
O zamówienie publiczne mogą również ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc nie posiadają wpisu ani do KRS, ani do CEIDG.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 500.000,00 zł. W przypadku ustalenia limitu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 500.000,00 zł.


4) Zdolność techniczna lub zawodowa:

a) doświadczenie Wykonawcy:
Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał i/lub wykonuje co najmniej:
• 2 roboty polegające na budowie lub remoncie dróg o nawierzchni tłuczniowej lub z destruktu o wartości min. 500 000,00 zł brutto każda,

W przypadku robót wykonywanych/będących w trakcie realizacji na doświadczenie, których Wykonawca się powołuje, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli część wykonywanego zamówienia zakresem ilościowym spełni wymogi przedmiotu zamówienia, a Wykonawca przedstawi dowód, iż realizuje zamówienie należycie.
UWAGA !!! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa powyżej musi spełniać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców.
b) dysponowania osobami:
Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że będzie w stanie skierować do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione:
• min. 1 osobę (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,
• min. 1 osobę do obsługi równiarki posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. z2018 poz. 583) – uprawnienia do wykonywania zawodu operatora równiarki,
• min. 1 osobę do obsługi koparko-ładowarki posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 583) – uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki
lub
min. 1 osobę do obsługi koparki posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. z2018 poz. 583) - uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparki
i
min. 1 osobę do obsługi ładowarki posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. z2018 poz. 583) – uprawnienia do wykonywania zawodu operatora ładowarki,
• min. 1 osobę do obsługi walca posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 583) – uprawnienia do wykonywania zawodu operatora walca.

c) dysponowania sprzętem:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w celu wykonania zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w niżej wymienionym zakresie, umożliwiającym wykonanie zamówienia zgodnie z przepisami bhp jak:
• samochód ciężarowy co najmniej 1 szt.,
• koparko-ładowarka co najmniej 1 szt.,
albo
• koparka co najmniej 1 szt.
i ładowarka co najmniej 1 szt.,
• równiarka drogowa 1 szt.,
• walec drogowy 1 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową
1). krajowych:
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2). zagranicznych:
dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
2. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
3. Wykaz robót budowlanych wykonanych/wykonywanych potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót – z wykorzystaniem załącznika nr 4 do SWZ.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy wskazane roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty.
4. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego skierowanych przez Wykonawcę – z wykorzystaniem załącznika nr 5 do SWZ.
5. Wykaz sprzętu który będzie używany w wykonywaniu zamówienia publicznego przez Wykonawcę – z wykorzystaniem załącznika nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawca, wraz z ofertą składa przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału, o których mowa w Rozdz. III SWZ, tj.:

1) badań właściwości użytkowych wraz z sprawozdaniem z aktualnymi wynikami badań.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

badania właściwości użytkowych wraz z sprawozdaniem z aktualnymi wynikami badań

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

15. Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Kosztorys ofertowy z podanymi cenami jednostkowymi z tabelą elementów scalonych opracowany przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru,
2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale V ust. 2 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ);
3) Przedmiotowe środki dowodowe - badania właściwości użytkowych kruszywa wraz z sprawozdaniem z aktualnymi wynikami badań,
4) Oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w rozdziale VII ust. 2 SWZ oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w w Rozdziale VI ust. 1 i Rozdziale VII ust. 1 – jeżeli Wykonawca składający ofertę polega na zasobach innych podmiotów;
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy;
6) Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy;
7) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza) oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U z 2020, poz. 346), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do składania ofert wnieść wadium w wysokości 8.000,00 zł. zasady wniesienia wadium zostały określone w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta
musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania
ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu
Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki
zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
5. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia o którym mowa w rozdziale VI
wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta
oddzielnie.
6. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek udziału jest spełniony jeżeli Wykonawca, ubiegający się o zamówienie wspólnie z innymi wykonawcami, i który dostarcza
potencjał na potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, ma obowiązek osobiście wykonać tę część zamówienia (kluczowy zakres), dla której te zdolności są
wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zmiany postanowień zawartej z Wykonawcą umowy oraz ich warunki określił w "Projekcie umowy"
stanowiącym Załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy e-Zamowienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.