eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Termomodernizacja w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku" - dotyczy Przychodni Rejonowej mieszczącej się przy ul. Mickiewicza 8, 05-402 Otwocki w formie "zaprojektuj i wybuduj".Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku” – dotyczy Przychodni Rejonowej mieszczącej się przy ul.
Mickiewicza 8, 05-402 Otwocki w formie „zaprojektuj i wybuduj".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146378640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Batorego 44

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pcz-otwock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz-otwock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Podmiot leczniczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Spółka prawa handlowego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku” – dotyczy Przychodni Rejonowej mieszczącej się przy ul.
Mickiewicza 8, 05-402 Otwocki w formie „zaprojektuj i wybuduj".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7a87b8e-ffba-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241899

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa IV, Działanie 4.2, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej
lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Portal SmartPZP. System jest dostępny pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock
2. Szczegółowe informacje dot. komunikacji w postępowaniu określono w rozdziale 13 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej
lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Portal SmartPZP. System jest dostępny pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock
2. Szczegółowe informacje dot. komunikacji w postępowaniu określono w rozdziale 13 SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem I pkt 11 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem I pkt 11 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 20/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie termomodernizacji przychodni rejonowej mieszczącej się przy ul. Mickiewicza
8, 05 – 402 w Otwocku dla Powiatowym Centrum zdrowia w Otwocku w systemie zaprojektuj i wybuduj.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- sporządzenie projektu budowlanego we wszystkich wymaganych branżach,
- sporządzenie projektów wykonawczych,
- wykonanie robót budowlanych na podstawie ww. projektów,
- uzyskanie wymaganych przepisami prawa zgłoszeń/pozwoleń.
2. Szczegółowy zakres robót dla branż określono w poszczególnych tomach programu funkcjonalno-użytkowego.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące ilości dokumentacji:
a/ projekt budowlany
- wersja drukowana – 3 egz.,
- wersja elektroniczna – 2 egz.,
b/ projekt wykonawczy
- wersja drukowana – 3 egz.,
- wersja elektroniczna – 2 egz.,
c/ projekt powykonawczy
- wersja drukowana – 3 egz.,
- wersja elektroniczna – 2 egz
d/ przedmiar robót – 3 egz,
e/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
f/ informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 ezg.
Ilekroć mowa o wersji elektronicznej rozumie się przez to zapis na płytach CD lub DVD lub pendrive dokumentacji w wersji
PDF (opisy i rysunki), DOC (opisy) DWG i DXF (rysunki). Wykonawca poza powyżej określonymi ilościami przygotuje
konieczną ilość egzemplarzy dokumentacji dla realizacji robot budowlanych dla własnych potrzeb.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262310-7 - Zbrojenie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami: cena
70% , gwarancja i rękojmia za wady - 30%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia z wady

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie:
1. zdolności technicznej
jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu
termomodernizacji budynku, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, przy czym wartość każdej roboty wynosi co najmniej 300
000,00 zł brutto,
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej
waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych
wyłącznie w walutach innych niż PLN).
2. zdolności zawodowej
jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez
wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. osobami, które będą pełnić następujące funkcje:
a. kierownik budowy/kierownik robót, posiadający:
• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i uprawnienia te posiada co
najmniej 10 lat, pod warunkiem braku zawieszenia w tym okresie prawa do wykonywania zawodu, a jeśli do takiego
zawieszenia doszło, to suma okresów wykonywania zawodu (z wyłączeniem zawieszeń) musi wynosić do najmniej 10 lat.
b. kierownik robót sanitarnych, posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i uprawnienia te posiada
co najmniej 5 lata, pod warunkiem braku zawieszenia w tym okresie prawa do wykonywania zawodu, a jeśli do takiego
zawieszenia doszło, to suma okresów wykonywania zawodu (z wyłączeniem zawieszeń) musi wynosić do najmniej 5lat.
c. kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i uprawnienia te posiada co najmniej 5 lata, pod warunkiem
braku zawieszenia w tym okresie prawa do wykonywania zawodu,
a jeśli do takiego zawieszenia doszło, to suma okresów wykonywania zawodu
(z wyłączeniem zawieszeń) musi wynosić do najmniej 5 lat,
d. Uprawnienia do projektowania:
• minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która posiada co
najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej.
• minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej.
• minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe polegające na
wykonaniu dokumentacji projektowej.
W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, przez osobę wskazaną do
pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby:
• uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub,
• uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z
2020 r. poz. 220) lub,
• uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim
Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje
prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ – załącznik nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo
zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ.
na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1
ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych:
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ,
b. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SWZ,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
kwocie:
6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą określony w Rozdziale III podrozdziale 3 SWZ.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
- nr rachunku 26 1240 6247 1111 0000 4974 0932,
- tytuł przelewu: Wadium – dot. postępowania 20/ZP/2023
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert
(decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę
dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
• nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie
ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
w restrukturyzacji,
• określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
• kwotę gwarancji/poręczenia,
• termin ważności gwarancji/poręczenia,
• zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art.
98 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały zawarte w Specyfikacji Warunków zamówienia.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy :
1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem
umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za
wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane
świadczenia. W takim przypadku w dniu zawarcia umowy wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty
zabezpieczenia, a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który
została zawarta umowa. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym
dokonuje zapłaty faktury).
5. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:
• 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane;
• 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji i rękojmi, liczony zgodnie z
postanowieniami zawartej umowy.
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
nr rachunku: 26 1240 6247 1111 0000 4974 0932,
tytuł przelewu: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – dot. postępowania 20/ZP/2023.
8. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę
do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.
9. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego przed
podpisaniem umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany do umowy przewidziane w par. 13 załącznika nr 6 projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, a także art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.