eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › Dostawa materiałów do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg powiatowychOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg

1.3.) Oddział zamawiającego: Powiat Przasnyski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550671040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 4

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzd-przasnysz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat-przasnysz.pl/zamowienia

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56aef6ad-ffaf-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241802

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055439/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa materiałów do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-56aef6ad-ffaf-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawi-ającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Ze wzgledu na ograniczenie znaków w niniejszej Skecji, szczegółowo wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w Rozdziale VIII. SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu, dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz, tel. 29 752 27 28.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu. Kontakt z nim możliwy jest pod numerem telefonu 29 752 22 70 lub adresem e-mail: iod@powiat-przasnysz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań i obowiązków Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu, na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c, lit. e RODO;
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, o drogach publicznych oraz innych ustaw i aktów wykonawczych regulujących wypełnianie zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane w ograniczonym zakresie mogą być również przekazane podmiotom realizującym zadania na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu.
5. Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest określony prawem, zgodnie z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi Administratora, oraz Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane i czasie wskazanym przepisami prawa.
6. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu, przysługuje prawo do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz usunięcia, jeśli pozwalają na to przepisy prawa.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o „Wyrażenie Zgody” informuję, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest konieczne do realizacji ustawowych celów i zadań Administratora. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
10. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Podanie danych nie skutkują zautomatyzowaną oceną czynników osobowych i tym samym nie podlega profilowaniu.
12. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SIiZP. 252.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno (dalej zwana masą do stosowania na zimno)
2) kationowej emulsji asfaltowej, szybko rozpadowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 44113600-1 - Bitum i asfalt

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy pzp przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zwiększeniu dostaw, o których mowa w Rozdziale II pkt 1 i 2 Opisu przedmiotu zamówienia do maksymalnej wartości wskazanej w kolumnie 5 Tabeli nr 1 zawartej w Opisie przedmiotu zamówienia.
1.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu 0-8 mm do maksymalnej ilości 30 ton;
1. 2. Kationowa emulsja asfaltowa, szybko rozpadowa C65B3PU/RC do maksymalnej ilości 45 ton
2. Dostawa z zachowaniem prawa opcji będzie mogła być zrealizowana wówczas, jeżeli Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi z oszczędności budżetowych w dotychczas zaangażowanych innych wydatkach. W przeciwnym wypadku zamawiający zrezygnuje z zaangażowania prawa opcji. Z momentem skorzystania z prawa opcji, kwota z tego tytułu znajdzie odzwierciedlenie w zaangażowaniu dostawy i wydatków. W przypadku zaangażowania przez Zamawiającego prawa opcji, Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostawy w ilości nie przekraczającej maksymalnego zakresu zamówienia określonego w kolumnie nr 5 Tabeli nr 1 zawartej w Opisie przedmiotu zamówienia.
Uwaga:
Wykonawca będzie realizował dostawy, o których mowa w Rozdziale II i Rozdziale III na podstawie zleceń Zamawiającego określających zakres, ilość (wielkość) oraz termin dostawy z zachowaniem postanowień PPU.
Szczegółowo rodzaj i maksymalną wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich zna-czenie. Oferty będą badane i oceniane w zakresie każdej z części oddzielnie:
Kryterium Waga[%] Liczba punktów
Cena (C) 100% 100

1.1. Ocena w Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywana na podstawie Całkowitej ceny oferty wraz z podatkiem od towarów i usług za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanej przez Wykonawcę w miejscu „Cena”, w interaktywnym Formularzu Ofertowym Platformy e-Zamówienia.
Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona według poniższego wzoru:
Cena najtańszej oferty
C = ---------------------------------- x 100 pkt.
Cena badanej oferty
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
W kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 100 pkt
UWAGA:
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy którego oferta zostanie oceniona jako najko-rzystniejsza w ramach części zamówienia, w oparciu o kryterium „Cena”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa grubego łamanego frakcji 2/5,6 typ wyrobu grys 2-5.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy pzp przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zwiększeniu dostaw, o których mowa w Rozdziale II pkt 1 i 2 Opisu przedmiotu zamówienia do maksymalnej wartości wskazanej w kolumnie 5 Tabeli nr 1 zawartej w Opisie przedmiotu zamówienia.
2. Dostawa kruszywa łamanego, płukanego, frakcji 2/5,6 mm do maksymalnej ilości 460 ton.
3. Dostawa z zachowaniem prawa opcji będzie mogła być zrealizowana wówczas, jeżeli Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi z oszczędności budżetowych w dotychczas zaangażowanych innych wydatkach. W przeciwnym wypadku zamawiający zrezygnuje z zaangażowania prawa opcji. Z momentem skorzystania z prawa opcji, kwota z tego tytułu znajdzie odzwierciedlenie w zaangażowaniu dostawy i wydatków. W przypadku zaangażowania przez Zamawiającego prawa opcji, Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostawy w ilości nie przekraczającej maksymalnego zakresu zamówienia określonego w kolumnie nr 5 Tabeli nr 1.
Uwaga:
Wykonawca będzie realizował dostawy, o których mowa w Rozdziale II i Rozdziale III na podstawie zleceń Zamawiającego określających zakres, ilość (wielkość) oraz termin dostawy z zachowaniem postanowień PPU.
Szczegółowo rodzaj, maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji zawarte jest w Opisie przedmiotu zamówienia i Projektowanych Postanowieniach Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich zna-czenie. Oferty będą badane i oceniane w zakresie każdej z części oddzielnie:
Kryterium Waga[%] Liczba punktów
Cena (C) 100% 100

1.1. Ocena w Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywana na podstawie Całkowitej ceny oferty wraz z podatkiem od towarów i usług za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanej przez Wykonawcę w miejscu „Cena”, w interaktywnym Formularzu Ofertowym Platformy e-Zamówienia.
Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona według poniższego wzoru:
Cena najtańszej oferty
C = ---------------------------------- x 100 pkt.
Cena badanej oferty
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
W kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 100 pkt
UWAGA:
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy którego oferta zostanie oceniona jako najko-rzystniejsza w ramach części zamówienia, w oparciu o kryterium „Cena”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Część 1 zamówienia:
Dopuszczalność do stosowania w drogownictwie z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w pkt. VI.1.1. Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca potwierdzi składając wraz z Formularzem oferty przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
1) Aprobaty Technicznej, o której o której mowa w pkt. IV.1.1.8) Opisu przedmiotu za-mówienia;
2) Deklaracji właściwości użytkowych/ Krajowej deklaracji właściwości użytkowych, o których mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.);
3) Aprobaty Technicznej, o której mowa w pkt. IV.1.2.3) Opisu przedmiotu zamówienia;
4) Deklaracji właściwości użytkowych / Krajowej deklaracji, zgodnej z właściwą przed-miotowo Polską Normą wyrobu lub krajową ocenę techniczną, o których mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).
6.2. Część 2 zamówienia:
Dopuszczalność do stosowania w drogownictwie z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w pkt. IV.2.1 Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca potwierdzi składając wraz z Formularzem oferty przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
1) Deklaracji właściwości użytkowych / Krajowej deklaracji, zgodnej z właściwą przed-miotowo Polską Normą wyrobu lub krajową ocenę techniczną, o których mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Część 1 zamówienia:
Dopuszczalność do stosowania w drogownictwie z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w pkt. VI.1.1. Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca potwierdzi składając wraz z Formularzem oferty przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
1) Aprobaty Technicznej, o której o której mowa w pkt. IV.1.1.8) Opisu przedmiotu za-mówienia;
2) Deklaracji właściwości użytkowych/ Krajowej deklaracji właściwości użytkowych, o których mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.);
3) Aprobaty Technicznej, o której mowa w pkt. IV.1.2.3) Opisu przedmiotu zamówienia;
4) Deklaracji właściwości użytkowych / Krajowej deklaracji, zgodnej z właściwą przed-miotowo Polską Normą wyrobu lub krajową ocenę techniczną, o których mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).
6.2. Część 2 zamówienia:
Dopuszczalność do stosowania w drogownictwie z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w pkt. IV.2.1 Opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca potwierdzi składając wraz z Formularzem oferty przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
1) Deklaracji właściwości użytkowych / Krajowej deklaracji, zgodnej z właściwą przed-miotowo Polską Normą wyrobu lub krajową ocenę techniczną, o których mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca składa wraz z ofertą: Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. 5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawarte są w par. 12 Projektowanych Postanowień Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/Wnioski” widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie. Po wybraniu przycisku „Złoż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.