eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ożarów Mazowiecki › Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach programu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2022-07-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ożarów Mazowiecki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271269

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-850

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 731 32 00

1.5.8.) Numer faksu: 22 722 18 87

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@ozarow-mazowiecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ozarow-mazowiecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7387e549-fd11-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00241798

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027341/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Cyfrowa Gmina” współfinansowany ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) https://miniportal.uzp.gov.pl/,https://epuap.gov.pl/wps/portal (składanie, zmiana oraz wycofanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej)

2) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności: składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie
informacji,wezwań do złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów, zadawanie pytań, jak i udzielanie odpowiedzi odbywa się tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej: zampub@ozarow-mazowiecki.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: a)składanie, zmiana oraz wycofanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy Pzp, poprzez:-
miniPortal :https://miniportal.uzp.gov.pl/, - ePUAP:https://epuap.gov.pl/wps/portal b)komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności: składanie oświadczeń,wniosków,zawiadomień oraz przekazywanie informacji,wezwań do złożenia,uzupełnienia,wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów, zadawanie pytań,jak i udzielanie odpowiedzi odbywa się tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:-zampub@ozarowmazowiecki.pl.Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu na stronie https://www.uzp.gov.pl/ oraz Regulaminie ePUAP.2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP
(https://epuap.gov.pl/wps/portal)3.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również naminiPortalu. 4.Wykonawcy powinni zapoznać się z postanowieniami niżej wymienionych dokumentów: Regulaminu korzystania z systemu miniPortal,Instrukcji użytkownika systemu miniPortal – ePUAP. 5.Ofertę należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.- zaleca się stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu),-zaleca się sporządzenie oferty i załączników do ofert w formacie PDF i podpisanie podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES,- w przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny.Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi
oraz plików XAdES.- zaleca się stosowanie znacznika czasu w podpisie kwalifikowanym,- wykonawca nie może szyfrować przekazywanych plików samodzielnie ( szyfrowanie odbywa się zgodnie z pkt 8.2h)SWZ poprzez stronę https://mimniportal.uzp.gov.pl 6. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osoby upoważnione 7.Wszystkie pliki stanowiące
ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (zip). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego formularza do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150MB. 8.Dokumenty (pliki) które zaczną być ładowane do miniPortalu przed upływem terminu składania ofert lecz proces ten nie zakończy się sukcesem do upływu terminu składania ofert,zostaną uznane za niezłożone
(przypadek składania ofert w ostatniej chwili)9.Zamawiający zaleca wyodrębnienie informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa poprzez wyodrębnienie ich do osobnego pliku z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia: „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.10.Za
datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP adres: /143206/skrytka lub adres poczty elektronicznej : zampub@ozarow-mazowiecki.pl 11.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozp. PRM z dnia30.12.2020 r. ws. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz rozp.MRPiT 23.12.2020 r. ws. podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020 poz.2415)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach
wykonywania Umowy jest Zamawiający.

2. W ramach wykonania obowiązku informacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej RODO, Wykonawca poinformuje osoby, których jakiekolwiek dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu, o posiadaniu i przetwarzaniu danych osobowych tych osób przez Zamawiającego w celu wykonywania Umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest także poinformować osoby, o których mowa powyżej, o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewidzianych unormowaniami RODO.

4. Dane identyfikujące Wykonawcę,przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429),która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.34.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ.

3. Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany zgodnie z wymogami producenta, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ.

4. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

5. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w załączniku Nr 1 do SWZ oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i być dopuszczony do obrotu na terenie UE.

6. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, w oryginalnych opakowaniach (o ile posiadają), wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku, nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń, niebędący przedmiotem praw osób trzecich oraz nie będący przedmiotem wystaw, targów i prezentacji, wykonany w ramach bezpiecznych technologii.
Dotyczy to również oprogramowania. Klucz licencyjny w przeszłości nieaktywowany. System operacyjny legalny posiadający wymagane atrybuty legalności producenta. Zamawiający podkreśla, że oczywistym jest fakt dostarczenia legalnego oprogramowania.
Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone programy i systemy operacyjne. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim
Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpłatnego sprawdzenia dostarczonego oprogramowania u producenta ( dotyczy laptopów ). Wykonawca zapewni: a) możliwość telefonicznego lub poprzez stronę internetową sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela, b) dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu urządzenia,
c) dostęp do oprogramowania producenta pozwalającego wyszukać zainstalowane sterowniki na urządzeniu wraz z możliwością ich automatycznej aktualizacji z poziomu aplikacji.

7. Wykonawca zobowiązany jest, przed dostarczeniem przedmiotu zamówienia okazać stosowne wymagane prawem: atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności oraz dostarczyć Zamawiającemu kserokopie tych dokumentów. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania norm UE.

8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (budynek nie posiada wind), na własny koszt oraz wniesie i zainstaluje dostarczany sprzęt w pomieszczeniach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

9. Zamawiający wymaga, aby instrukcje obsługi, które zobligowany jest przekazać Wykonawca (tam gdzie są wymagane) do przedmiotu zamówienia były w języku polskim.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi, w kryterium okres gwarancji na serwer przyznane zostaną punkty całkowite (0, 5, 10, 20), w kryterium okres gwarancji na laptopy (poz. nr 3 i 4 załącznika nr 1 do SWZ) przyznane zostaną punkty całkowite (0, 5, 10, 20),

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert na podstawie: kryterium ceny, kryterium okres gwarancji na serwer, kryterium okres gwarancji na laptopy (poz. nr 3 i 4 załącznika nr 1 do SWZ)

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na serwer

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na laptopy (poz. nr 3 i 4 załącznika nr 1 do SWZ)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 112 ust.2 ustawy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu ( na podstawie zapisów w pkt 21 SWZ, dotyczących podstaw wykluczenia )

b) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);

4) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

a. wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje - w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - co najmniej 2 zamówienia,
polegające na dostawie sprzętu komputerowego

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

*Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Zastępczy dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wymagane przez Zamawiającego dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020.2415)

b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w pkt 22 SWZ, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020.2415)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie potwierdzający wykonanie - co najmniej 2 zamówień, polegających na dostawie sprzętu komputerowego, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami w przypadku zamówień na dostawy są:
– referencje,
– inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów to oświadczenie Wykonawcy,
Uwaga! W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, wymienionego w załączniku nr 1 do SWZ, potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, tj:

● Wypełniony formularz wymaganych/oferowanych parametrów urządzeń sporządzony na podstawie zał. Nr 1 do SWZ z załączeniem:

* dotyczy serwera:
- wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku
- dokument potwierdzający spełnianie wymogu dot. spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta serwera
Dokumenty te będą załącznikiem Nr 7 do oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, wymienionego w załączniku nr 1 do SWZ, potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, tj:

● Wypełniony formularz wymaganych/oferowanych parametrów urządzeń sporządzony na podstawie zał. Nr 1 do SWZ z załączeniem:

* dotyczy serwera:
- wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku
- dokument potwierdzający spełnianie wymogu dot. spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta serwera
Dokumenty te będą załącznikiem Nr 7 do oferty.

Uwagi do przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, wymienionych powyżej :
- Zamawiający akceptuje także równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełnią określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria,
- jeżeli w niniejszym postępowaniu Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zapisu powyższego nie stosuje się w przypadku gdy pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego , oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) *Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego1991 r. – prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. (*jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 2 do oferty.

b) Dowód wpłacenia wadium: 1.000,00 zł
Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Pzp.
W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna dowód wpłacenia wadium należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej.
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 3 do oferty.

c) *Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub
ekonomicznej polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia podpisane: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby. ( *jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 4 do oferty.

d) *Oświadczenie, z którego wynika które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ( *jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 5 do oferty.

e) Wypełnione na podstawie własnej kalkulacji zestawienie cenowe (cennik) dostaw objętych przedmiotem zamówienia.
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 6 do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający ustala wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),

2) Wadium należy wnieść w jednej z form podanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

3) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek Zamawiającego w banku:

PKO BP S.A. XVIII O/Warszawa; Nr konta: 15 10201185 0000 4602 0019 2351

z adnotacją: ”Wadium RZP.271.34.2022”

4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej ( przelewem ) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa a art. 97 ust 1 pkt 2 – 4 ustawy Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

6) Postanowienia pkt 11 SWZ odnośnie wadium są dla Wykonawców wiążące.

7) Zwrotu wpłaconego wadium wykonawcom Zamawiający dokona w trybie art. 98 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

8) Oferta wykonawcy, który nie wniesie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp.

9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej ( art. 98 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp)
Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp; tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

10) Jeżeli wadium jest wniesione w jednej z form określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, oprócz pieniężnej to wykonawca winien uwzględnić w nim wszystkie zapisy z ustawy Pzp dotyczące zatrzymania wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są dołączyć do oferty dokument (pismo, oświadczenie) wskazujący ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie
upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Zgodnie z art. 445 ust.1 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. 10.1a) SWZ.

4. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:
a) warunek określony w pkt 10.1.4) lit. a SWZ musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców (Partnerów) składających ofertę wspólną,
b) pozostałe warunki określone powyżej musi spełniać co najmniej jeden z Partnerów składających ofertę wspólną lub Partnerzy składający ofertę wspólną spełniają łącznie.

5. W wypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane. W takim wypadku należy złożyć Zamawiającemu oświadczenie do oferty, z którego wynika które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie.

6. W przypadku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (w tym konsorcjum) Zamawiający dokonywać będzie bezpośrednich rozliczeń tylko z liderem konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a) Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy odnośnie wydłużenia terminu realizacji z pkt 5.1 SWZ:

1. W przypadku gdy z przyczyn technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany np. rodzaju/ modelu/typu, a parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia.
2. Z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
3. Z uwagi na masowe występowanie choroby zakaźnej ludzi (w szczególności koronawirus/COVID-19, etc.) mające bezpośredni lub pośredni wpływ na terminową realizację niniejszego zadania.
4. Z przyczyn zależnych i niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
5. Z uwagi na ewentualne zakłócenia w łańcuchach dostaw w gospodarce, spowodowane sytuacją w kraju i/lub na świecie, mające wpływ na terminowe dostawy, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu stosownych dowodów.

b) Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile zachodzą okoliczności wymienione w art. 455 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

c) Zmiana terminu realizacji zamówienia wynikająca z ewentualnych powyższych przesłanek zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1) Cena – waga kryterium – 60 %
2) Okres gwarancji na serwer – waga kryterium – 20 %
3) Okres gwarancji na laptopy (poz. nr 3 i 4 załącznika nr 1 do SWZ) – waga kryterium – 20 %

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania umowy

2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku do którego zaistnieją przesłanki wymienione w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp)
oraz
określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.