eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kluczbork › Sukcesywne dostawy wędlin drobiowych do Zakładu Karnego w Kluczborku oraz Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie ŚląskimOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy wędlin drobiowych do Zakładu Karnego w Kluczborku oraz Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie Śląskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Kluczborku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000321000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka, 4

1.5.2.) Miejscowość: Kluczbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_kluczbork@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy wędlin drobiowych do Zakładu Karnego w Kluczborku oraz Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie Śląskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fea036a5-ffa6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241576

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00149638/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Sukcesywne dostawy wędlin drobiowych do Zakładu Karnego w Kluczborku oraz Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie Śląskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fea036a5-ffa6-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl, zk_kluczbork@sw.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku, ul. Katowicka 4, 46-200 Kluczbork;
 Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Zakładzie Karnym w Kuczborku: e-mail: zk_kluczbork@sw.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne- zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat)
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Dkw.2232.11.2023.EK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZEŚĆ NR 1 –WĘDLINY DROBIOWE BEZ ZAWARTOŚCI WIEPRZOWINY - dostawa do ZK Kluczbork
1. Parówki drobiowe [kg]- dostawa jeden raz w tygodniu w ilości ok 7 kg 260
2. Serdelki drobiowe [kg] - dostawa jeden raz w tygodniu w ilości ok 7 kg 260
3. Kiełbasa śląska drobiowa [kg] - dostawa jeden raz w tygodniu w ilości ok 7 kg 260
4. Kiełbasa śniadaniowa drobiowa [kg] - dostawa jeden raz w tygodniu w ilości ok 21 kg 740
5. Kiełbasa kanapkowa drobiowa [kg] - dostawa jeden raz w tygodniu w ilości ok 6 kg 220
6. Mortadela drobiowa [kg] - dostawa jeden raz w tygodniu w ilości ok 5 kg 175
7. Kiełbasa parówkowa drob. parzona [kg] - dostawa jeden raz w tygodniu w ilości ok 5 kg 175
8. Kiełbasa biała drobiowa parzona [kg] - dostawa jeden raz w tygodniu w ilości ok 4 kg 130
9. Baleron drobiowy [kg] - dostawa jeden raz w tygodniu w ilości ok 6 kg 220
10. Blok drobiowy [kg] - dostawa jeden raz w tygodniu w ilości ok 7 kg 230
11. Pasztetowa drobiowa [kg] - dostawa jeden raz w tygodniu w ilości ok 25 kg 875

4.2.6.) Główny kod CPV: 15131135-0 - Wędliny drobiowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZEŚĆ NR 2 –WĘDLINY DROBIOWE BEZ ZAWARTOŚCI WIEPRZOWINY - dostawa do OZ Sieraków Śląski
1. Parówki drobiowe [kg]- dostawa jeden raz w tygodniu w ilości ok 7 kg 260
2. Serdelki drobiowe [kg] - dostawa jeden raz w tygodniu w ilości ok 9 kg 310
3. Kiełbasa śląska drobiowa [kg] - dostawa jeden raz w tygodniu w ilości ok 8 kg 280
4. Kiełbasa śniadaniowa drobiowa [kg] - dostawa jeden raz w tygodniu w ilości ok 25 kg 875
5. Kiełbasa kanapkowa drobiowa [kg] - dostawa jeden raz w tygodniu w ilości ok 7 kg 260
6. Mortadela drobiowa [kg] - dostawa jeden raz w tygodniu w ilości ok 9 kg 310
7. Kiełbasa parówkowa drob. parzona [kg] - dostawa jeden raz w tygodniu w ilości ok 8 kg 280
8. Kiełbasa biała drobiowa parzona [kg] - dostawa jeden raz w tygodniu w ilości ok 7 kg 240
9. Baleron drobiowy [kg] - dostawa jeden raz w tygodniu w ilości ok 6 kg 220
10. Blok drobiowy [kg] - dostawa jeden raz w tygodniu w ilości ok 7 kg 245
11. Pasztetowa drobiowa [kg] - dostawa jeden raz w tygodniu w ilości ok 28 kg 963

4.2.6.) Główny kod CPV: 15131135-0 - Wędliny drobiowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zmiany obow. przepisów prawnych mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności na jej zakres, termin; 2) zmiany konta, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; 3) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą; 4) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia um., a mającej wpływ na jej realizację; 5) zmniejsz.ilości dostaw do 30% poszcz.produktów ze względu na wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawierania um, w tym zwłaszcza powodowanych zm.liczby osadz., bądź innych nadzwyczajnych sytuacji lub zdarzeń; 6) gdy zamaw.korzysta z zastrzeżonego prawa do skorzystania z okresowych promocji i upustów wprowaz.przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie); 7) zm.terminu wykonania dostawy spowodowanej: a) zaistnieniem siły wyższej, która w rozumieniu Stron jest zdarzeniem zewn., niemożliwym do
przewidzenia, zwłaszcza zdarzeniem będącym działaniami przyrody o katastrofalnych skutkach
b) zdarzeniem nadzwyczajnym w postaci zaburzeń życia zbiorowego (m.in. działania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, itp.), aktem władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie, embargo informacyjne lub towarowe itp.), przy czym chodzi tu w szczególności o niemożność zapobieżenia szkodliwym następstwom siły wyższej,
c) bezprawnym działaniem osób trzecich, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub umowy.
2. Strony, mając na uwadze ewentualną zmianę stawek podatku od towarów i usług, zgodnie postanawiają, iż w przypadku ich zmiany może ulec zmianie cena brutto, przy zachowaniu następujących warunków:
a) w sytuacji podwyższenia stawki podatku od towarów i usług dla danego towaru (asortymentu) – Wykonawca uprawniony jest do podwyższenia ceny brutto za dany towar o różnicę w stawkach podatku od towarów i usług pomiędzy stawką określoną w ofercie Wykonawcy, a stawką obowiązującą po zmianie stawki. Wykonawca nie jest uprawniony do podwyższenia ceny brutto za towary dostarczone Zamawiającemu indywidualnemu, przed dniem zmiany stawki podatku.
b) w sytuacji obniżenia stawki podatku od towarów i usług dla danego towaru (asortymentu) – Wykonawca zobowiązany jest do obniżenia ceny brutto za dany towar o różnicę w stawkach podatku od towarów i usług pomiędzy stawką określona w ofercie Wykonawcy, a stawką obowiązującą po zmianie stawki podatku.
3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 i pkt 2, każdorazowo niezmienna pozostaje cena netto danego towaru, stanowiąca podstawę do naliczenia podatku od towarów i usług.
4. Zamawiający przewiduje, że w okresie trwania podpisanej, obowiązującej umowy podane ceny jednostkowe towarów mogą ulec zmianie kwartalnie o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wzrost cen jedn.nie większy niż 10 % nie będzie stanowił podstawy do ubiegania się przez Wykonawcę o wzrost wartości umowy.
5. Zmiana cen jednostkowych (oraz odpowiedniej wartości umowy) może nastąpić na podstawie wniosku Wykonawcy o zmianę cen oraz dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających rzeczywiste poniesienie wzrostu cen zakupu towarów przez Wykon.
6. Po złożeniu wniosku Wykon.o podniesienie cen strony przystąpią do negocjacji.
7. Poziom zmiany cen jednostkowych zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen towarów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w kt.
została złożona oferta Wykon.8. Zmiana wynagr.
może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.
9. Maksymalna wartość zmiany cen, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie do 50 % w stosunku do wartości całkowitego wynagr. brutto określ.w § 2 ust. 2 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.