eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › SUKCESYWNE DOSTAWY ŻYWNOŚCI WRAZ Z TRANSPORTEMOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNE DOSTAWY ŻYWNOŚCI WRAZ Z TRANSPORTEM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Żłobek Miejski w Bielsku-Białej

1.3.) Oddział zamawiającego: Żłobek Bielsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241902606

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Brodzińskiego 22

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 4962180

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlobek@zlobekbielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zlobekbielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNE DOSTAWY ŻYWNOŚCI WRAZ Z TRANSPORTEM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88832bdb-ff8e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241554

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-88832bdb-ff8e-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy, będą przekazywać drogą elektroniczną.
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach.txt,.rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt1. Ofertę, a także oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
5. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
7. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”, z którymi Wykonawca ma obowiązek zapoznania się.
8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania), musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
10. Dokumenty elektroniczne, wymienione w §2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 8, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w zał. nr 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w §2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 8 SWZ, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: RODO), zamawiający jako administrator danych osobowych wypełnia obowiązek informacyjny związany z gromadzeniem danych osobowych bezpośrednio od osób fizycznych, których dane dotyczą, w celu związanym z nin. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, informując wykonawcę, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej, ul. Kazimierza Brodzińskiego 22, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 / 496 21 80;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej:
jest Pani Joanna Kirszniok, dane kontaktowe: tel. 33 / 496 42 23, adres e-mail: joanna.kirszniok@zlobekbielsko.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy żywności wraz z transportem, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ŻŁ.M-P2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 141470,29 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Różne produkty spożywcze

4.2.5.) Wartość części: 47000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający w każdej części zamówienia, będzie stosował takie same kryteria wyboru, opisane poniżej.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria – przypisując im odpowiednio wagę procentową :

L.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena brutto [C] 80% 80 punktów
2. Czas konieczny na wymianę i uzupełnienie towaru (CWU) 20% 20 punktów

2. Sposób punktacji w ramach kryteriów:

3. Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. (w każdej części zamówienia z osobna). Ocena całkowita punktowa [Ocp] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z trzech czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 pkt.:

Ocp = C+CWU

gdzie:
Ocp – liczba punktów uzyskana za wszystkie kryteria = ocena całkowita punktowa
C – liczba punktów otrzymana w kryterium „Cena brutto”
CWU – liczba punktów otrzymana w kryterium „Czas czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru”


Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

4. Punktowe Kryterium – Cena brutto [C]
Zamawiający przyzna 80 pkt. w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:


Najniższa cena brutto z rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert
C = ------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 80 pkt.
Cena brutto badanej oferty

5. Punktowe Kryterium – Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru (CWU)

Zaoferowany „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru” tj. zaoferowany czas przez Wykonawcę w ofercie tj. czas na wymianę wadliwego, uszkodzonego, niegodnego z zamówieniem lub o obniżonej jakości towaru lub uzupełnienia braków w towarze liczony od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji w chwili odbioru towaru do momentu uzupełnienia wadliwego towaru
W każdej części zamówienia punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
20 pkt. – do 2 godziny
10 pkt. – od 2 do 3 godziny
0 pkt. – od 3 godziny do maksymalnie 4 godzin.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru” wynosi 20,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mięso, ryby mrożone

4.2.5.) Wartość części: 27000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający w każdej części zamówienia, będzie stosował takie same kryteria wyboru, opisane poniżej.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria – przypisując im odpowiednio wagę procentową :

L.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena brutto [C] 80% 80 punktów
2. Czas konieczny na wymianę i uzupełnienie towaru (CWU) 20% 20 punktów

2. Sposób punktacji w ramach kryteriów:

3. Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. (w każdej części zamówienia z osobna). Ocena całkowita punktowa [Ocp] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z trzech czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 pkt.:

Ocp = C+CWU

gdzie:
Ocp – liczba punktów uzyskana za wszystkie kryteria = ocena całkowita punktowa
C – liczba punktów otrzymana w kryterium „Cena brutto”
CWU – liczba punktów otrzymana w kryterium „Czas czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru”


Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

4. Punktowe Kryterium – Cena brutto [C]
Zamawiający przyzna 80 pkt. w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:


Najniższa cena brutto z rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert
C = ------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 80 pkt.
Cena brutto badanej oferty

5. Punktowe Kryterium – Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru (CWU)

Zaoferowany „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru” tj. zaoferowany czas przez Wykonawcę w ofercie tj. czas na wymianę wadliwego, uszkodzonego, niegodnego z zamówieniem lub o obniżonej jakości towaru lub uzupełnienia braków w towarze liczony od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji w chwili odbioru towaru do momentu uzupełnienia wadliwego towaru
W każdej części zamówienia punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
20 pkt. – do 2 godziny
10 pkt. – od 2 do 3 godziny
0 pkt. – od 3 godziny do maksymalnie 4 godzin.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru” wynosi 20,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nabiał i jaja

4.2.5.) Wartość części: 35000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający w każdej części zamówienia, będzie stosował takie same kryteria wyboru, opisane poniżej.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria – przypisując im odpowiednio wagę procentową :

L.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena brutto [C] 80% 80 punktów
2. Czas konieczny na wymianę i uzupełnienie towaru (CWU) 20% 20 punktów

2. Sposób punktacji w ramach kryteriów:

3. Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. (w każdej części zamówienia z osobna). Ocena całkowita punktowa [Ocp] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z trzech czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 pkt.:

Ocp = C+CWU

gdzie:
Ocp – liczba punktów uzyskana za wszystkie kryteria = ocena całkowita punktowa
C – liczba punktów otrzymana w kryterium „Cena brutto”
CWU – liczba punktów otrzymana w kryterium „Czas czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru”


Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

4. Punktowe Kryterium – Cena brutto [C]
Zamawiający przyzna 80 pkt. w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:


Najniższa cena brutto z rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert
C = ------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 80 pkt.
Cena brutto badanej oferty

5. Punktowe Kryterium – Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru (CWU)

Zaoferowany „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru” tj. zaoferowany czas przez Wykonawcę w ofercie tj. czas na wymianę wadliwego, uszkodzonego, niegodnego z zamówieniem lub o obniżonej jakości towaru lub uzupełnienia braków w towarze liczony od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji w chwili odbioru towaru do momentu uzupełnienia wadliwego towaru
W każdej części zamówienia punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
20 pkt. – do 2 godziny
10 pkt. – od 2 do 3 godziny
0 pkt. – od 3 godziny do maksymalnie 4 godzin.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru” wynosi 20,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Warzywa i owoce, świeże i mrożone

4.2.5.) Wartość części: 53000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający w każdej części zamówienia, będzie stosował takie same kryteria wyboru, opisane poniżej.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria – przypisując im odpowiednio wagę procentową :

L.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena brutto [C] 80% 80 punktów
2. Czas konieczny na wymianę i uzupełnienie towaru (CWU) 20% 20 punktów

2. Sposób punktacji w ramach kryteriów:

3. Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. (w każdej części zamówienia z osobna). Ocena całkowita punktowa [Ocp] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z trzech czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 pkt.:

Ocp = C+CWU

gdzie:
Ocp – liczba punktów uzyskana za wszystkie kryteria = ocena całkowita punktowa
C – liczba punktów otrzymana w kryterium „Cena brutto”
CWU – liczba punktów otrzymana w kryterium „Czas czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru”


Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

4. Punktowe Kryterium – Cena brutto [C]
Zamawiający przyzna 80 pkt. w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:


Najniższa cena brutto z rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert
C = ------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 80 pkt.
Cena brutto badanej oferty

5. Punktowe Kryterium – Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru (CWU)

Zaoferowany „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru” tj. zaoferowany czas przez Wykonawcę w ofercie tj. czas na wymianę wadliwego, uszkodzonego, niegodnego z zamówieniem lub o obniżonej jakości towaru lub uzupełnienia braków w towarze liczony od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji w chwili odbioru towaru do momentu uzupełnienia wadliwego towaru
W każdej części zamówienia punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
20 pkt. – do 2 godziny
10 pkt. – od 2 do 3 godziny
0 pkt. – od 3 godziny do maksymalnie 4 godzin.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru” wynosi 20,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pieczywo

4.2.5.) Wartość części: 4000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający w każdej części zamówienia, będzie stosował takie same kryteria wyboru, opisane poniżej.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria – przypisując im odpowiednio wagę procentową :

L.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena brutto [C] 80% 80 punktów
2. Czas konieczny na wymianę i uzupełnienie towaru (CWU) 20% 20 punktów

2. Sposób punktacji w ramach kryteriów:

3. Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. (w każdej części zamówienia z osobna). Ocena całkowita punktowa [Ocp] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z trzech czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 pkt.:

Ocp = C+CWU

gdzie:
Ocp – liczba punktów uzyskana za wszystkie kryteria = ocena całkowita punktowa
C – liczba punktów otrzymana w kryterium „Cena brutto”
CWU – liczba punktów otrzymana w kryterium „Czas czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru”


Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

4. Punktowe Kryterium – Cena brutto [C]
Zamawiający przyzna 80 pkt. w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:


Najniższa cena brutto z rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert
C = ------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 80 pkt.
Cena brutto badanej oferty

5. Punktowe Kryterium – Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru (CWU)

Zaoferowany „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru” tj. zaoferowany czas przez Wykonawcę w ofercie tj. czas na wymianę wadliwego, uszkodzonego, niegodnego z zamówieniem lub o obniżonej jakości towaru lub uzupełnienia braków w towarze liczony od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji w chwili odbioru towaru do momentu uzupełnienia wadliwego towaru
W każdej części zamówienia punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
20 pkt. – do 2 godziny
10 pkt. – od 2 do 3 godziny
0 pkt. – od 3 godziny do maksymalnie 4 godzin.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru” wynosi 20,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: formularze na platformie e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.