eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › "Zakup i dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowych"Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup i dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674836

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okopowa 21/27

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-810

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 326 87 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pomorskie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.pomorskie.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a8cc173-ce26-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241488

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001942/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup i dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157617

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DAZ-Z.272.26.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 218335,69 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowych w ilościach i zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy. Podane wymiary artykułów promocyjno-reklamowych o których mowa powyżej należy odczytywać z tolerancją +/-10% od wymiaru podanego dla danego artykułu. Różnica w ww. granicach nie może powodować utraty funkcjonalności danego artykułu ani burzyć estetyki koncepcji graficznej.
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, w pierwszym gatunku i spełniać co najmniej następujące wymagania:
1) funkcjonalności, tj. powinien spełniać swoje przeznaczenie (artykuły mają zapewniać łatwe i bezproblemowe z nich korzystanie);
2) trwałości, tj. nie ulega trwałym zniekształceniom (artykuły nie ulegają zniszczeniu przy zwykłym korzystaniu);
3) estetyki i precyzji wykonania, tj. nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia i inne uszkodzenia artykułu podczas właściwego i normalnego korzystania, poszczególne części artykułu są dobrze do siebie dopasowane oraz zmocowane, graficzne elementy artykułu nie ścierają się, nie rozmazują się, nie zmieniają kolorów np. podczas pocierania palcem powodując tym samym zabrudzenia skóry.
3.Wykonawca zapewni opakowanie artykułów w sposób pozwalający na zabezpieczenie ich przed czynnikami zewnętrznymi (w szczególności: kurzem, wilgocią, wstrząsami, uszkodzeniami).
4.Wszystkie artykuły promocyjne muszą zawierać logotypy naniesione odpowiednią techniką nadruku. Nadruk ma być wykonany trwale, techniką odpowiednią dla materiału na który będzie nanoszony.
5. Na każdym zbiorczym opakowaniu Wykonawca podaje liczbę sztuk i oznaczenie towaru.
6.Zamawiający prześle Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wszystkie logotypy oraz rodzaj nadruku drogą elektroniczną w terminie do 4 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
7.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z wniesieniem, własnym transportem (koszt transportu Wykonawca wkalkuluje w cenę oferty) na własne ryzyko, w godzinach 8.00 - 15.00, do miejsc wskazanych w załączniku nr 2 do poszczególnych wzorów umowy .
8.Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, zgodnie z zapisami wzoru umowy (załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ odpowiednio dla 1 i 2 części zamówienia).
9.Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być:
1) wolny od wad fizycznych;
2) dopuszczony do obrotu na terenie Polski;
3) posiadać stosowne certyfikaty, szczególnie dotyczące użytkowania produktów przez dzieci i młodzież (jeżeli są wymagane).
10. Dostawy przedmiotu zamówienia zostaną potwierdzone protokołami zdawczo-odbiorczym. Podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony protokół zdawczo-odbiorczy będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
11. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub artykułów), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
12. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu
i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz jakość jest nie gorsza od jakości materiałów, produktów opisanych w SWZ.
13. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym załączniki nr 1do SWZ) oraz projekcie Umowy ( załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ odpowiednio dla 1 i 2 części zamówienia).

4.5.3.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.5.) Wartość części: 199339,02 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie puzzli reklamowych
w ilościach i zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy.
Podane wymiary artykułów promocyjno-reklamowych o których mowa powyżej należy odczytywać z tolerancją +/-10% od wymiaru podanego dla danego artykułu. Różnica w ww. granicach nie może powodować utraty funkcjonalności danego artykułu ani burzyć estetyki koncepcji graficznej.
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, w pierwszym gatunku i spełniać co najmniej następujące wymagania:
1) funkcjonalności, tj. powinien spełniać swoje przeznaczenie (artykuły mają zapewniać łatwe i bezproblemowe z nich korzystanie);
2) trwałości, tj. nie ulega trwałym zniekształceniom (artykuły nie ulegają zniszczeniu przy zwykłym korzystaniu);
3) estetyki i precyzji wykonania, tj. nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia i inne uszkodzenia artykułu podczas właściwego i normalnego korzystania, poszczególne części artykułu są dobrze do siebie dopasowane oraz zmocowane, graficzne elementy artykułu nie ścierają się, nie rozmazują się, nie zmieniają kolorów np. podczas pocierania palcem powodując tym samym zabrudzenia skóry.
3.Wykonawca zapewni opakowanie artykułów w sposób pozwalający na zabezpieczenie ich przed czynnikami zewnętrznymi (w szczególności: kurzem, wilgocią, wstrząsami, uszkodzeniami).
4.Wszystkie artykuły promocyjne muszą zawierać logotypy naniesione odpowiednią techniką nadruku. Nadruk ma być wykonany trwale, techniką odpowiednią dla materiału na który będzie nanoszony.
5. Na każdym zbiorczym opakowaniu Wykonawca podaje liczbę sztuk i oznaczenie towaru.
6.Zamawiający prześle Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wszystkie logotypy oraz rodzaj nadruku drogą elektroniczną w terminie do 4 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
7.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z wniesieniem, własnym transportem (koszt transportu Wykonawca wkalkuluje w cenę oferty) na własne ryzyko, w godzinach 8.00 - 15.00, do miejsc wskazanych w załączniku nr 2 do poszczególnych wzorów umowy .
8.Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, zgodnie z zapisami wzoru umowy (załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ odpowiednio dla 1 i 2 części zamówienia).
9.Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być:
1) wolny od wad fizycznych;
2) dopuszczony do obrotu na terenie Polski;
3) posiadać stosowne certyfikaty, szczególnie dotyczące użytkowania produktów przez dzieci i młodzież (jeżeli są wymagane).
10. Dostawy przedmiotu zamówienia zostaną potwierdzone protokołami zdawczo-odbiorczym. Podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony protokół zdawczo-odbiorczy będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
11. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub artykułów), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
12. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu
i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz jakość jest nie gorsza od jakości materiałów, produktów opisanych w SWZ.
13. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym załączniki nr 1do SWZ) oraz projekcie Umowy ( załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ odpowiednio dla 1 i 2 części zamówienia).

4.5.3.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.5.) Wartość części: 18996,67 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 187933,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 272375,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 187933,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Studio Siedem Żółtowski Grzegorz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6792556413

7.3.3) Ulica: Myślenicka 186

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-698

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 187933,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie jeśli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 43780,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 80000,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.