eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO MAGAZYNOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA FUNKCJĘ BIUROWĄ ETAP IOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO MAGAZYNOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA FUNKCJĘ BIUROWĄ ETAP I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Toruń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870036850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Polna

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 62 330 31

1.5.8.) Numer faksu: 56 62 388 14

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: torun@torun.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.torun.torun.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO MAGAZYNOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA FUNKCJĘ BIUROWĄ ETAP I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4cad76ff-ffa0-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241372

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_torun

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_torun

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych
kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z platformy Open Nexus, stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku usługowo – magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń magazynowych na funkcję biurową - etap I. Lokalizacja obiektu ul. Polna 34/38, 87 – 100 Toruń, dz. nr 41/2, 42, 43/2, obręb 39, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń. Inwestorem jest Nadleśnictwo Toruń z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 34/38.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje drugi etap rozbudowy i przebudowy budynku usługowo - magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń magazynowych na funkcję biurową. Etap II obejmuje wykonanie:
1. budowa kanału technologicznego w pom. 0.20 (Poz. 6.1) wraz z izolacjami,
2. budowa ścian działowych na piętrze wraz z tynkami wewnętrznymi,
3. izolacja termiczna stropodachu wraz z budową sufitów podwieszanych (przegroda D1),
4. stolarka wewnętrzna, parapety wewnętrzne, witryna aluminiowa wewnętrzna Z1
5. wykonanie podłóg na piętrze (izolacje, wylewka cementowa),
6. wykończenie pomieszczeń na piętrze i na parterze (poza magazynem 0.15 i pozostałymi pomieszczeniami sklepu) – posadzki, , gładzie gipsowe ścian, malowanie ścian, sufit podwieszany kasetonowy, balustrada schodów wewnętrznych,
7. montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie toalety dla osób niepełnosprawnych,
8. wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych (parter, piętro, z wyłączeniem pomieszczeń sklepu i 0.15),
9. instalacja wod-kan na piętrze, instalacja c.o na piętrze oraz montaż grzejników na parterze (z wyłączeniem pomieszczeń sklepu i 0.15),
10. instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
11. instalacje elektryczne z wyłączeniem wykonanych instalacji dla pom. 0.15 i instalacji odgromowej,
12. instalacje teletechniczne.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Etap 2 obejmuje wykonanie:
1. budowa kanału technologicznego w pom. 0.20 (Poz. 6.1) wraz z izolacjami,
2. budowa ścian działowych na piętrze wraz z tynkami wewnętrznymi,
3. izolacja termiczna stropodachu wraz z budową sufitów podwieszanych (przegroda D1),
4. stolarka wewnętrzna, parapety wewnętrzne, witryna aluminiowa wewnętrzna Z1
5. wykonanie podłóg na piętrze (izolacje, wylewka cementowa),
6. wykończenie pomieszczeń na piętrze i na parterze (poza magazynem 0.15 i pozostałymi pomieszczeniami sklepu) – posadzki, , gładzie gipsowe ścian, malowanie ścian, sufit podwieszany kasetonowy, balustrada schodów wewnętrznych,
7. montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie toalety dla osób niepełnosprawnych,
8. wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych (parter, piętro, z wyłączeniem pomieszczeń sklepu i 0.15),
9. instalacja wod-kan na piętrze, instalacja c.o na piętrze oraz montaż grzejników na parterze (z wyłączeniem pomieszczeń sklepu i 0.15),
10. instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
11. instalacje elektryczne z wyłączeniem wykonanych instalacji dla pom. 0.15 i instalacji odgromowej,
12. instalacje teletechniczne.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Nazwa kryterium Waga
Cena 60% (60 punktów)
Rękojmia 40% (40 punktów)
14.2. Sposób obliczania punktów:
a) „Cena”- zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:
Najniższa oferowana cena (zł)
Xc= -------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
Cena badanej oferty (zł)
b) „Rękojmia” (Xd) – punktowana będzie następująco:
5 lat – 0 pkt
6 lat – 20 pkt
7 lat – 40 pkt
Uwaga:
Maksymalna długość rękojmi wynosi 7 lat. Podanie dłuższego terminu będzie oceniane jak dla rękojmi na 7 lat – 40pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, wyliczoną wg. wzoru:
Xo = Xc + Xd, gdzie:
Xo – łączna ilość punktów
Xc- punkty uzyskane w kryterium cena
Xd- punkty uzyskane w kryterium rękojmia
14.3. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
14.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania. – Zamawiający nie precyzuje
w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną
min. 1 000 000,00zł
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 1 000 000,00zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że zrealizował (ukończył) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną tj. budowę, przebudowę, modernizację lub remont
o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych), z podaniem rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
- Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
• jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej bez ograniczeń (lub równoważną osobą, właściwą do wykonania przedmiotu zamówienia, która jest członkiem
odpowiedniej izby inżynierów budownictwa), która będzie pełniła funkcję kierownika budowy.
• jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci i instalacji elektrycznych (lub równoważną osobą, właściwą do wykonania przedmiotu zamówienia, która jest
członkiem odpowiedniej izby inżynierów budownictwa), która będzie pełniła funkcję kierownika budowy.
• jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub równoważną osobą,
właściwą do wykonania przedmiotu zamówienia, która jest członkiem odpowiedniej izby inżynierów budownictwa), która
będzie pełniła funkcję kierownika budowy.
• Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawię umowy o pracę w pełnym
wymiarze czasu pracy minimum 5 osób.
W celu potwierdzenia zobowiązania Wykonawcy do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, przedłoży dokumenty
potwierdzające zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę tj. kopie umów, dowód zgłoszenia do ZUS

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a)
oświadczenie Wykonawcy
o niepodleganiu wykluczeniu sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ;
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości brutto, daty i miejsca wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i
zakończenia realizacji) oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót stanowi
załącznik nr 6 do SWZ),
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami
informacje, o których mowa wyżej dotyczą robót faktycznie przez niego wykonanych.
d) dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot.
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie,
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
składa inne odpowiednie dokumenty.
e) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
f) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
składa inne odpowiednie dokumenty.
e) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
f) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ;

b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości brutto, daty i miejsca wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą robót faktycznie przez niego wykonanych.
d) dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie,

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – składa inne odpowiednie dokumenty.
e) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
f) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 7.1. lit e)-f) SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
g) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ),
h) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, (b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, (c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a) PZP, (d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b) PZP, odnośnie do skazania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, (e) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, odnośnie do skazania za przestępstwo lub wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Podmiotowe środki dowodowe wymienione zostały w pkt 7.1. lit. c - l SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w pkt 7.1. lit e)-f) SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w
wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu sporządzone pod rygorem nieważności, b) oświadczenie
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 3 lat, d) dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku
udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie, e)
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową
f) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności , g) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
h) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, (b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP,
odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, (c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a)
PZP, (d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b) PZP, odnośnie do skazania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, (e) art.
109 ust. 1 pkt 3 PZP, odnośnie do skazania za przestępstwo lub wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu -
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
i) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z
innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust.
1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SWZ),j)
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w
przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem
terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
k) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z
zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert
Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
l) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:
22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2080).
9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO nr rachunku: 69 1020 5011 0000 9802 0197 0383 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Rozbudowa i przebudowa budynku usługowo – magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń magazynowych na funkcję biurową - etap I”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
9.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 9.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
9.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
9.7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 6.1. ppkt 4) tiret pierwszy winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy. Zmiany, o których mowa powyżej mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione
okoliczności: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana w szczególności: a) niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie
odbiorów itp.; warunek będzie respektowany w przypadku rozpoczęcia prac i realizacji zgodnie z postanowieniami umowy
oraz wykazaniem wpływu zaistnienia takich warunków na realizację robót;
za niekorzystne warunki atmosferyczne przyjmuje się w szczególności:
- klęski żywiołowe,
- wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych szczególnie
niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w
klimacie polskim
b) w razie wystąpienia awarii obiektów i urządzeń na terenie realizacji przedmiotu zamówienia, które wystąpiły z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonywanie prac
c) koniecznością realizacji robót dodatkowych, która wpłynie na termin realizacji robót objętych przedmiotem umowy i która
udokumentowana będzie zatwierdzonym protokołem konieczności, o czas niezbędny do realizacji robót dodatkowych,
d) koniecznością wykonania robót, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji
przedmiotu umowy;
e) w sytuacji konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze
względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację
przedmiotu umowy,
f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
g) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca,
h) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze
stron, i) wystąpienia opóźnień w dokonywaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy
administracji
publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
j) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę
k) wstrzymaniem prac przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
l) działania siły wyższej i klęsk żywiołowych mających bezpośredni wpływ na termin wykonania umowy,
m) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego skutkującymi niemożliwością
prowadzenia prac.
2) Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy/robót z ramienia Wykonawcy, wskazanej w ofercie Wykonawcy, na
podstawie pkt. 6.1.4) SWZ może być dokonana w sytuacji:
a) na wniosek Wykonawcy w przypadku:
śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego,
nienależytego wykonywania powierzonych prac przez Podwykonawcę,
innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).
Uwaga: w przypadku zmiany ww. osoby, Wykonawca musi przedstawić kandydaturę innej osoby spełniającej warunki
zawarte w SWZ i uzyskać zgodę Zamawiającego.
3) Zmiana osoby pełniącej nadzór z ramienia Zamawiającego, może być dokonana
w przypadku:
śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego,
nienależytego wykonywania powierzonych prac,
innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Zamawiającego (np. rezygnacji).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem za pośrednictwem platformy Open Nexus https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.