eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 121

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-726

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.asp.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b44f0a8-ff9d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241216

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Zintegrowany Program ASP w Łodzi 2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/asp.lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/asp.lodz Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem Platformazakupowa.pl zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 SWZ. Instrukcja korzystania z systemu dostępna jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej a komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną zapośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/asp.lodz.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy
d) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
e) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
f) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą
być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicęprzedsiębiorstwa. Na platformie
w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
g) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
h) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.
i) Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
j) Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
k) Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału
dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego
wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
l) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź, tel.: 42/2547400, ;
 Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych : iodo@asp.lodz.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „ WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI”, nr postępowania: KBZ.261.20.2023, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2021r. poz 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o rachunkowości, a następnie archiwizowane zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt ASP w Łodzi;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KBZ.261.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Warsztaty graficzne i rysunkowe z alternatywnych technik analogowych/Render workshop/experrimental A/V dla studentów Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi.
Warsztaty będą się składać z dwóch części
Część pierwsza - obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz praktykę z obszaru grafiki i rysunku.
Zagadnienia teoretyczne:
1. Zapoznanie się z alternatywnymi technikami powielania obrazu oraz druku, wraz z przykładami ich zastosowania w pracy artystycznej.
2. Przedstawienie techniki cyjanotypii, w tym odpowiedniej organizacji warsztatu, przygotowania odczynników oraz metod pokrywania powierzchni światłoczułym roztworem, kolejno procesu naświetlania i wywoływania,
3. Przedstawienie druku ksero, wraz z eksperymentalnymi rozwiązaniami
technicznymi odnoszącymi się do zakłóceń obrazu i jego przekształceń,
pozwalającymi stworzyć unikalny obraz graficzny,
4. Prezentacja alternatywnych technik i materiałów rysunkowych oraz różnorodnych rodzajów papierów, w tym wycinanie szablonu, stosownie markerów, wodoodpornych kredek, farb w sprayu, papierów samoprzylepnych itd.
Zajęcia praktyczne:
1. Realizacja indywidualnego zestawu grafik i rysunków przy użyciu różnorodnych mediów graficznych i rysunkowych przez każdego z uczestników.
2. Realizacja prac w technice cyjanotypii oraz przy użyciu druku ksero, który obecnie wraz z intensywnym rozwojem technologii i wyparciem przez coraz doskonalsze maszyny i urządzenia, pozwala na ujawnienie niedoskonałości i zwraca uwagę na zakłócenia jako formę wyrazu artystycznego.
3. Współpraca i praca warsztatowa w grupie studentów, którzy poprzez otwarty nabór na warsztaty będą mogli podzielić się swoimi umiejętnościami i efektami z innymi uczestnikami, niezależnie od kierunku czy roku studiów.
4. Łączenia zaprezentowanych technik, ich nawarstwienia i utrwalenia zachodzących przemian technologicznych, pozwalających na ich stosowanie poza pracownią, transfer w różnorodne dziedziny sztuki, bez wymagającego i specjalistycznego warsztatu oraz dalszą, samodzielną pracę artystyczną,
5. Ważnym aspektem warsztatów jest nauka tworzenia przez uczestników własnych sekwencji obrazów, w tym budowania narracji ,które mogą stanowić podstawę do obróbki cyfrowej czy na przykład wprowadzenia w ruch w formie animacji poklatkowej.

Część druga - podsumowanie w formie audio-wizualnych performensów przy użyciu analogowych narzędzi:
Zagadnienia teoretyczne i praktyczne:
1. Zapoznanie się z twórczością artystów audio-wizualnych poprzez udział w
koncertach oraz poprzez zapowiedzi teoretyczne poprzedzające wystąpienia, prezentujące metodykę pracy oraz doświadczenie związane z pracą z dźwiękiem i obrazem analogowym w autorskim komentarzu,
2. Prezentacja audio-wizualnych wystąpień artystycznych skupiających się na
warstwie graficznej, zakłóceniach i artefaktach pochodzących z warsztatu
drukarskiego i rysunkowego, zaświadczających o swojej unikalności i
przechodzących w rozwiniętą formę sceniczną i aranżację artystyczną wraz z
udziałem publiczności,
3. Rozmowy i dyskusje na temat intermedialnego wymiaru warsztatu graficznego i rysunkowego oraz twórczości artystów audio-wizualnych, którzy w swoich koncepcjach artystycznych odnoszą się do zapisu czasu i ujawniają repetetywny charakter podejmowanej praktyki. Aktywny udział uczestników warsztatów.

W cenę szkolenia mają być wliczone wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia warsztatów w tym:
- różnorodne papiery poligraficzne i graficzne w formatach A4 i A3 oraz większych, w tym dedykowany papier do warsztatowych technik druku artystycznego,
- folie transparentne do druku, folie do cięcia szablonów, oraz papiery samoprzylepne,
- odczynniki chemiczne do przeprowadzenia procesu cyjanotypii, w tym również naczynia i kuwety do płukania,
- materiały rysunkowe i alternatywne narzędzia malarskie, w tym markery, tusze, farby w sprayu.
Ponadto Wykonawca ma zapewnić do przeprowadzenia warsztatów w siedzibie ASP w Łodzi:
- drukarkę laserową do druku projektów, maszynę drukarską RISO, maszynę drukarską XERO, w tym farby/toner i matryce, a także mniejsze narzędzia drukarskie i introligatorskie do finalizacji projektów (zszywacze, maty do cięcia, nożyki, gilotyna),
- zewnętrzny system nagłośnienia do przeprowadzenia koncertów muzyki elektronicznej, mikser koncertowy, wraz z projektorem multimedialnym.
- stoły warsztatowe
- papiery i materiały do zabezpieczenia przestrzeni warsztatowej.

Trener musi posiadać wykształcenie wyższe o kierunku Grafika, co najmniej tytuł doktora w dziedzinie Sztuki Piękne.

Ilość uczestników – 40 studentów
Ilość godzin – 33 godz. lekcyjnych
Warsztaty stacjonarnie w siedzibie ASP Łódź

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (formularz oferty – załącznik nr1 do SWZ),
2. Wykonawca dołącza do oferty wykaz doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – do kryterium oceny ofert (załącznik nr 2 do SWZ).
3. Pełnomocnictwo jeżeli ofertę składa pełnomocnik.
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem platformy - Platformazakupowa.pl Strona postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/asp.lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.