eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Adaptacja pomieszczeń Chirurgii Jednego Dnia na potrzeby przenoszonego Oddziału Nadzoru Pooperacyjnego w CMIOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Adaptacja pomieszczeń Chirurgii Jednego Dnia na potrzeby przenoszonego Oddziału Nadzoru Pooperacyjnego w CMI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dębinki 7

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-952

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@uck.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk/public/postepowanie?postepowanie=43826370

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Adaptacja pomieszczeń Chirurgii Jednego Dnia na potrzeby przenoszonego Oddziału Nadzoru Pooperacyjnego w CMI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d300295-c8ad-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241181

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068118/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Adaptacja pom. Chirurgii jednego dnia na oddział pooperacyjny CMI

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Opercyjny Infrastruktura i Środowisko

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 66/TP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych oraz wykonanie na podstawie w/w dokumentacji robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i instalacyjnych na potrzeby Oddziału Nadzoru Operacyjnego planowanego w miejscu zwolnionym przez zespół Chirurgii Jednego Dnia w Centrum Medycyny Inwazyjnej w sekcji A na poziomie +2.
2. Przedmiotem zamówienia będzie:
1) Wykonanie projektów budowlanych i technicznych, opracowanych w niezbędnym zakresie umożliwiającym wykonanie zadania.
2) Na podstawie dokumentacji uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego w/w dokumentacji- realizacja przez generalnego wykonawcę planowanych robót budowlanych, instalacyjnych sanitarnych wod.-kan., wentylacyjno- klimatyzacyjnych, instalacji gazów medycznych oraz instalacyjnych elektrycznych wysoko- i niskoprądowych w pomieszczeniach przeznaczonych dla Oddziału Nadzoru Pooperacyjnego w budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej ( CMI) w sekcji A na poziomie +2, w miejscu zwolnionym przez zespół pomieszczeń Chirurgii Jednego Dnia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431200-9 - Kładzenie glazury

44112220-6 - Podłogi z tworzyw sztucznych

45262321-7 - Wyrównywanie podłóg

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

44621110-3 - Grzejniki centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

24111500-0 - Gazy medyczne

32413000-1 - Sieć zintegrowana

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

45314120-8 - Instalowanie abonenckich central telefonicznych

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3640218,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3640218,73 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3640218,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Konsorcjum Firm: BAUTAS Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Direct Fire & Security Sp. zo .o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 583-336-83-53

7.3.3) Ulica: Oliwkowa 2

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-175

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3640218,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.