eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Malbork › Zawarcie Umowy Ramowej na awaryjne i naprawcze roboty sanitarne do wykonania na terenie zespołu zamkowego w Malborku, Zamku w Kwidzynie i Zamku w Sztumie.Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zawarcie Umowy Ramowej na awaryjne i naprawcze roboty sanitarne do wykonania na terenie zespołu zamkowego w Malborku, Zamku w Kwidzynie i Zamku w Sztumie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU

1.3.) Oddział zamawiającego: Zamek Malbork

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276073

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Starościńska 1

1.5.2.) Miejscowość: Malbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 55 647 08 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zamek.malbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zamek.malbork.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Umowy ramowej

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zawarcie Umowy Ramowej na awaryjne i naprawcze roboty sanitarne do wykonania na terenie zespołu zamkowego w Malborku, Zamku w Kwidzynie i Zamku w Sztumie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06cf7853-fee1-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241168

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00082870/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Umowa Ramowa na awaryjne i naprawcze roboty sanitarne do wykonania na terenie zespołu zamkowego w Malborku, zamku w Kwidzynie i zamku w Sztumie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.17.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną

Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_malbork

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_malbork

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę należy złożyć zgodnie z
wymogami określonymi w SWZ w szczególności w Dziale I, VIII, XI oraz XII.
1. Instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści
SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują
się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej (platformazakupowa.pl) określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_malbork w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji dostępnych pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.13. Zamawiający przewiduje pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych danych potrzebnych do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego zamówienia: Nie

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w Dziale XXIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w Dziale XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2611.9.1.2023.bm

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie Umowy Ramowej na awaryjne i naprawcze roboty sanitarne do wykonania na terenie zespołu zamkowego w Malborku, Zamku w Kwidzynie i Zamku w Sztumie.
2. Zamawiający przewiduje do wykonania na terenie zespołu zamkowego w Malborku, Zamku w Kwidzynie i Zamku w Sztumie, w oparciu o Umowę Ramową orientacyjny (przykładowy) zakres awaryjnych i naprawczych robót sanitarnych:
2.1. roboty naprawcze instalacji wodociągowej, sieci i urządzeń;
2.2. roboty naprawcze instalacji gazowej, sieci i urządzeń;
2.3. roboty naprawcze instalacji kanalizacyjnej, sieci i urządzeń;
2.4. roboty naprawcze odprowadzenia wód opadowych, sieci i urządzeń.
3. Orientacyjne ilości robót sanitarnych do wykonania w oparciu o Umowę Ramową stanowiącą załącznik nr 2 do SWZ zawarte są w Ramowym Przedmiarze Robót Sanitarnych stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na przystąpienie do usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonywał co najmniej:
1.1.1. jedną (1) robotę sanitarną, której zakres obejmował budowę lub przebudowę lub remont sieci lub instalacji wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych o wartości wykonanych robót, co najmniej 200.000,00 zł brutto,
1.1.2. jedną (1) robotę sanitarną, której zakres obejmował budowę lub przebudowę lub remont sieci lub instalacji wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości wykonanych robót, co najmniej 20.000,00 zł brutto.

1.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:

1.2.1. jedną (1) osobą - Kierownikiem robót budowlanych branży sanitarnej, spełniającym łącznie następujące minimalne wymagania:
1.2.1.1. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębne dotyczące zatrudnienia specjalistów posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP stanowią przepisy ustawy dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1725);
1.2.1.2. przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa);
1.2.1.3. spełnia warunki określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. 2022 poz. 840 ) w związku z art. 37g i art. 37f, ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
1.2.1.4. posiada co najmniej 18-miesięczne doświadczenie jako kierownik robót branży sanitarnej przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków;
1.2.1.5. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych branży sanitarnej (licząc od momentu uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń) z zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert co najmniej 6 miesięczną aktywność zawodową.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca/cy, którego/ych
oferta/y zostanie/ną najwyżej oceniona/e, nie będzie/będą wezwany/ni do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu
wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Dziale V pkt 2 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca/cy, którego/ych oferta/y zostanie/ną najwyżej oceniona/ne, zostanie/ną wezwany/ni do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Dziale V pkt 3. SWZ (aktualnych na dzień ich złożenia):
1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, nr wpisu do rejestru zabytków oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi, czy roboty budowlane wykazane w wykazie robót zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
1.1.1. w przypadku, gdy wartość robót budowlanych wykazanych w dokumentach, o których mowa w pkt. 1.1 powyżej (pkt. 2.1.
Działu V SWZ), zostanie podana w walucie innej niż PLN, Zamawiający, w celu oceny spełnienia warunku udziału, przeliczy jej
wartość wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank
Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP,
opublikowanej przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
1.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wraz z formularzem oferty (wzór załącznik nr 1 do SWZ), Wykonawca składa:
1.1. Oświadczenie (oświadczenia) z art. 125 ust. 1 Pzp (wzór załącznik nr 3 lub 4 do SWZ),
1.2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
1.3. Zobowiązanie Podmiotu Udostępniającego Zasoby (jeżeli dotyczy, wzór załącznik nr 8 do SWZ),
1.4. Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ,
1.5. Dokument wadium w formie niepieniężnej (jeżeli dotyczy),
1.6. Kosztorys ofertowy obliczony metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie Ramowego Przedmiaru Robót Sanitarnych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium o wartości: 10 000,00 zł na czas związania ofertą, zgodnie z Działem XIII SWZ.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu,
3.2. gwarancjach bankowych,
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych powyżej w pkt 2) – 4) dokument winien być wystawiony na Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork.
5. Wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
BGK O/Gdańsk Nr 05 1130 1121 0006 5623 8690 0001
Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): GOSKPLPW 05 1130 1121 0006 5623 8690 0001
6. Wnosząc wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz numer nadany postępowaniu przez Zamawiającego.
7. Wadium w formie niepieniężnej:
7.1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej,
7.2. treść dokumentu wadium winna zawierać nazwę niniejszego postępowania oraz numer nadany postępowaniu przez Zamawiającego,
7.3. udzielona gwarancja:
7.3.1. musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów,
7.3.2. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp,
7.3.3. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty Zamawiającemu całej kwoty wadium,
7.3.4. treść gwarancji nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności wskutek zwrotu dokumentu gwarancji,
7.3.5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W odniesieniu do warunków, o który mowa w pkt. 3.1.1. działu V SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty sanitarne, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty sanitarne wykonają poszczególni Wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Dziale V SWZ.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający wymaga przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany do Umowy Ramowej zostały określone w §12 Umowy Ramowej, która stanowi zał. nr 2 do SWZ.
1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy Ramowej jak też zawartych na jej podstawie Umów Wykonawczych w stosunku do treści oferty na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy/-ów w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności:
1) zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług (...),
2) zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysoko
ści minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzenia (...),
3) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić, jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę (...),
4) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do Pracowniczych Planach Kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia
04 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych (...),
5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w Umowie Wykonawczej zawartej w ramach Umowy
Ramowej może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia
niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w
szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły
wyższej,
6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w Umowie Wykonawczej zawartej w ramach umowy ramowej
może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych stanowiących
przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploratorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie
zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub
zakazano prowadzenie robót budowlanych,
7) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w umowie wykonawczej zawartej w ramach umowy ramowej
może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z okolicznościami nieujawnionymi w przedmiarze lub kosztorysie ślepym, lub
innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o
liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z okolicznościami nieujawnionymi w przedmiarze lub kosztorysie
ślepym lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę - o ile usunięcie kolizji wymagać będzie
przedłużenia terminu realizacji (......)
Ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostałe zamiany zostały zawarte w §12 Umowy Ramowej - zał. nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_malbork

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.19.) Umowa ramowa:

Umowa ramowa zawarta zostanie z kilkoma wykonawcami

8.20.) Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Tak

8.21.) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową: 3

8.22.) Zamawiający udziela zamówień na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3 ustawy: Zamawiający udziela zamówień na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy ramowej, chyba że wcześniej
wyczerpana zostanie kwota, o której mowa w § 5 ust. 1 Wzoru Umowy Ramowej – załącznik nr 2 do SWZ stanowiąca górną
granicę zobowiązań, jakie mogą zostać zaciągnięte przez Zamawiającego na podstawie Umowy Ramowej. Kwota ta będzie
równa kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o której mowa w art 222 ust. 4 Pzp.
2. Terminy szczegółowe wykonania zamówień wykonawczych (jednostkowych) zostaną określone na etapie zaproszenia
ofertowego wykonawczego.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w:
3.1. art. 108 ust. 1 pkt 1) - 6) Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia),
3.2. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Względem Wykonawcy podlegającego
wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspominanej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.