eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubin › Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy LubinOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUBIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647541

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Księcia Ludwika I 3

1.5.2.) Miejscowość: Lubin

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 768403100

1.5.8.) Numer faksu: 768403140

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ug.lubin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.lubin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b9b6f0d-ff8e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241120

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038667/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg (.jpeg), .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: zamowienia@ug.lubin.pl
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Szczegółowe zapisy zawiera SWZ.
2) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Szczegółowe zapisy zawiera SWZ.
3) Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4) Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne z „Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.”
5. Oferty, oraz oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokument w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PadES,
2) dopuszcza się podpisywanie dokumentów w formie innym niż .pdf, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym, Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
7. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie portalu dostępnym pod adresem platformazakupowa.pl .
10. UWAGA! SZCZEGÓŁOWE ZAPISY ZAWIERA SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Gmina Lubin. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo: żądania dostępu do danych, żądania sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania czy usunięcia danych o ile nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp, b) Open Nexus Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań. Sad Rejnowy – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000335959, NIP 7792363577, REGON 301196705, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Lubin prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin, c) inne podmioty, o których mowa w Rozdziale II pkt 1 ppkt 5 SWZ. Pełna treść klauzuli informacyjnej dot. RODO znajduje się w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.271.28.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach następujących zadań:

ZADANIE NR 1 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w:
a) Osieku (rejon dz. nr 177/126),
b) Szklarach Górnych (rejon dz. nr 6/8, 6/35),
c) Krzeczynie Wielkim (rejon dz. nr 194, 155, 191/17) Etap IIa, IIb i III”,
które swoim zakresem obejmuje między innymi:
a) wykonanie sieci o długości ok. 131 mb (Ø160 mm) i o długości ok. 160 mb (Ø90 mm) z rur PE, ponadto zabudowę armatury oraz hydrantu i wykonanie 7 kpl. przyłączy,
b) wykonanie sieci o długości ok. 170 mb z rur PE (układ pierścieniowy sieci),
c) Etap IIa – wykonanie sieci De110 mm o długości ok. 429 mb oraz De90 mm o długości ok. 5,8 mb z rur PE, wraz z armaturą i podejściem do hydrantu,
Etap IIb – wykonanie sieci De110 mm o długości ok. 766 mb, De90 mm o długości ok. 26 mb, De 63 mm o długości ok. 1,2 mb z rur PE, wraz z armaturą i podejściem do hydrantu, ponadto wykonanie ok. 247 mb rurociągów De40 PE,
Etap III – wykonanie sieci De90 mm z rur PE o długości ok. 145 m wraz z armaturą oraz podejściem do hydrantu.

UWAGA. W związku z koniecznością koordynacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Zamawiającego na terenie działki 177/126 w Osieku, polegających na rozbudowie sieci wodociągowej i przebudowie drogi wewnętrznej, zadanie związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną (wymienione powyżej w pkt 1, Zadanie nr 1 ppkt a)), należy wykonać w pierwszej kolejności, tj. przed wykonaniem drugiego etapu przebudowy drogi opisanego w odrębnym postępowaniu jako odcinek C-D.

ZADANIE NR 2 pn. „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Siedlcach (rejon dz. nr 407, 205/20, 205/41, 205/19)”, które swoim zakresem obejmuje między innymi: wykonanie rurociągu Ø160mm o długości ok. 552mb, Ø110mm o długości ok. 8mb oraz Ø90mm o długości ok. 10,5mb z rur PE, ponadto wykonanie 9 kpl. przyłączy Ø63mm o długości ok. 32mb oraz Ø40mm o długości ok. 2mb.

ZADANIE NR 3 pn. „Przebudowa sieci wodociągowej między Siedlcami i Czerńcem”, które swoim zakresem obejmuje między innymi: wykonanie rurociągu Ø160mm o długości ok. 2271mb z rur PE wraz z armaturą.

ZADANIE NR 4 pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Oborze (Etap II)”, które swoim zakresem obejmuje między innymi: przebudowę budynku technologicznego, modernizację układu uzdatniania z wymianą układu filtracji, armaturą, urządzeniami i orurowaniem, remont zbiornika wód popłucznych, budowę neutralizatora ścieków, utwardzenie terenu, wymianę ogrodzenia i bramy wjazdowej wraz z furtką, budowę instalacji oświetlenia, budowę rurociągu do neutralizatora ścieków PVC Ø160, wykonanie instalacji grzewczej, wentylacyjnej, elektrycznej i sanitarnej.

ZADANIE NR 5 pn. „Modernizacja hydroforowi w Niemstowie (kierunek Miłosna)”, które swoim zakresem obejmuje między innymi: modernizację istniejącego zbiornika magazynowego wody wraz z całym wyposażeniem technologicznym, elektrycznym oraz aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką (AKPiA), wymianę stolarki drzwiowej, zadaszenie nad wejściem do pompowni oraz naprawę elewacji, przebudowę rurociągów technologicznych, montaż nowego zestawu pomp sieciowych wraz z układem AKPiA; montaż systemu dezynfekcji wody w sieci i zbiorniku magazynowym oraz systemu monitoringu i wizualizacji pracy obiektu wraz z przekazem wizyjnym CCTV; budowę neutralizatora w chlorowni; wykonanie nowego ogrodzenia dróg, placów, chodników, instalacji zasilających, sterowniczych i oświetlenia, wyposażenie w agregat prądotwórczy.

ZADANIE NR 6 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Zimnej Wodzie (rejon dz. nr 40)”, które swoim zakresem obejmuje między innymi: wykonanie sieci wodociągowej – rurociągu Ø110mm o długości ok. 222,5 mb oraz Ø90mm o długości ok. 3,0mb z rur PE wraz z armaturą i wykonanie sieci kanalizacyjnej – rurociągu PVC Ø200mm o długości ok. 144mb; ponadto montaż 15 kpl. trójników wraz z armaturą pod przyszłe włączenia odbiorców usług.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla powyższych zadań stanowi udostępniona ze SWZ dokumentacja techniczna, w tym m. in. projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary robót oraz inne materiały. Wymagane cechy robót budowlanych zamawiający określił w ww. dokumentach.

Z uwagi na fakt, iż dokumentacja projektowa udostępniona Wykonawcom obejmuje w przypadku niektórych zadań wykonanie większego zakresu prac, Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie obejmuje jedynie elementy opisane w powyższej części (tylko wymienione wyżej etapy).

Wykonawca ma obowiązek wziąć pod uwagę, iż na terenie powiatu Lubin odbyła się zmiana geodezyjnego układu wysokościowego. Wcześniej obowiązywał układ Kronsztad, a obecnie obowiązuje układ wysokościowy Amsterdam. Każdorazowo należy skoordynować materiały geodezyjne zawarte w dokumentacji z materiałami dostępnymi w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubinie i dokonać ich dostosowania do stanu aktualnego.

Edycja2/2021/8288/PolskiLad z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwałą 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., oraz nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dostępnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza#c21554 w związku z powyższym Wykonawca zapewni finansowanie realizacji inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.

W przypadku, gdy po zakończeniu i rozstrzygnięciu postępowania skutkującego wyborem Wykonawcy robót, Bank Gospodarstwa Krajowego nie przyzna Zamawiającemu Promesy stanowiącej podstawę do zawarcia umowy z Wykonawcą robót, nie będzie możliwe podpisanie umowy na roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót.
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli ww. środki publiczne, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający PRZEWIDUJE możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zakres tego zamówienia obejmować będzie około 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu prac podobnych do zakresu zamówienia podstawowego (powtórzeniu podobnych robót budowlanych).
Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie udzielone zostanie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy tego zamówienia.

Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane:
• zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację,
• umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,
• cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, przygotowanego w oparciu o przedmiar robót, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego,
• ceny za poszczególne pozycje kosztorysowe nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost,
• przedmiot zamówienia zostanie opisany za pomocą dokumentacji projektowej,
• termin wykonania zamówienia będzie proporcjonalny do zakresu zamówienia,
• wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji,
• Zamawiający będzie wymagał na przedmiot zamówienia udzielenia gwarancji na okres taki sam jak okres udzielania gwarancji w zamówieniu podstawowym,
• kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe,
• obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, będzie się kierował następującymi kryteriami:
A/ CENA - 60 %
B/ OKRES GWARANCJI – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
A. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie roboty porównywalne z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, t.j. wykonał należycie przynajmniej 1 zadanie obejmujące wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, lub przebudowie sieci wodociągowej lub stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto.

B. Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli dysponuje co najmniej:
1) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
2) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnieniach, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
3) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w Rozdziale IX pkt. 1 SWZ– Załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) WYKAZ OSÓB, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 4 do SWZ.

2) WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - Załącznik nr 5 do SWZ.


3) DOWODY określające, czy te roboty budowlane (wyszczególnione w Załączniku Nr 5 do SWZ) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ:
1) Wypełniony formularz oferty - Załącznik nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ – Załącznik nr 2 do SWZ;
3) dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oraz oświadczenie tego podmiotu potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
6) kosztorysy ofertowe, opracowane metodą uproszczoną (zgodnie z zapisami w Rozdziale XV SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (oświadczenie zawarte jest w Formularzu Oferty zał. do SWZ).
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
SZCZEGÓŁOWE ZAPISY ZAWIERA SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w ROZDZIALE XXII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 11 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy łącznie dla wszystkich zadań.
Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 6 do SWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
z uwagi specyfikę przedmiotu zamówienia ponieważ na realizację przedmiotowego zadania Zamawiający otrzymał Wstępną Promesę Nr Edycja2/2021/8288/PolskiLad z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z regulaminem Zamawiający ma obowiązek przeprowadzenia jednego postępowania przetargowego na wykonanie zakresu zadania tożsamego z opisem Inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie. Ponadto podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi lub formalnymi, a potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Brak podziału przedmiotowego zamówienia na części nie spowoduje braku dostępu do zamówienia podmiotów MŚP, ani nie skutkuje w niniejszym przypadku groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia. Wartość przedmiotowego zamówienia pozwala na udział małych i średnich przedsiębiorstw
w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.