eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Naprawa konstrukcji posadzki, ścian i stropu międzypiętrowego oraz przebudowa sanitariatów w północno-zachodniej części Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Emilii Plater 3 w Bielsku-Białej.Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Naprawa konstrukcji posadzki, ścian i stropu międzypiętrowego oraz przebudowa sanitariatów w północno-zachodniej części Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Emilii Plater 3 w Bielsku-Białej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181741

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.bielsko-biala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa konstrukcji posadzki, ścian i stropu międzypiętrowego oraz przebudowa sanitariatów w północno-zachodniej części Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Emilii Plater 3 w Bielsku-Białej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afadae28-ff8d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241092

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039650/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Roboty budowlane w zakresie naprawy konstrukcji posadzki, ścian i stropu międzypiętrowego oraz przebudowy sanitariatów w północno-zachodniej części szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w nin. postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. W nin. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego środkami komunikacji elektronicznej między Zamawiającym a
Wykonawcami jest Platforma przetargowa Logintrade (dalej jako: Platforma), dostępna na stronie internetowej pod adresem:
https://um-bielsko.logintrade.net/ oraz poczta elektroniczna: zp@um.bielsko-biala.pl lub katarzyna.swakon@um.bielsko-biala.pl.
UWAGA: składanie ofert w postępowaniu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem ww. Platformy.
3. Zaleca się aby Wykonawca, który zamierza wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiadał konto na
Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie
ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w
pozostałych obszarach.
4. Instrukcje dla użytkowników Platformy, w tym wymagania techniczne związane z korzystaniem
z Platformy wskazane są pod adresem: https://umbielsko.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
5. Wsparcia technicznego Wykonawcom w zakresie działania Platformy udziela jej Właściciel,
tj. Logintrade S.A. z siedzibą:, ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, www.logintrade.pl,
pod numerem telefonu: +48 71 787 35 34, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00
do 16:00, e-mail: helpdesk@logintrade.net
6. Zamawiający zaleca, aby w korespondencji kierowanej do Zamawiającego przez Wykonawcę posługiwać się oznaczeniem
sprawy: ZP.271.2.29.2023.KS i numerem postępowania nadanym przez Platformę.
7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, przedmiotowych środków dowodowych,
podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń
i dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonania danej czynności przez Wykonawcę na Platformie.
9. Sposób sporządzania i przekazywania informacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określają rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy
i technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego
dalej „RODO”, informujemy
o tym, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Miasto Bielsko-Biała reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, z
siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, elektronicznie: iod@um.bielsko-biala.pl lub pisemnie: na adres siedziby
Administratora.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji oraz
w przepisach ustawy dot. zamówień publicznych. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami.
5) Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także
na podstawie umów powierzenia, m.in. dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT. Przekazywanie danych osobowych
dokonywane jest wyłącznie we wskazanych celach. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
6) W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
 dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
 sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z art. 18 RODO, przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest
od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) Nie przysługuje Państwu:
 prawo do usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 RODO,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych
jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
8) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny
z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji wskazanych celów. Konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
11) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), wobec osób fizycznych,
b) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
3. Wykonawca oświadcza, że:
a) zapewnia, że wdrożył i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi zakreślone aktami prawnymi,
aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz
RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
b) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów
o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie
co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
1) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił, określone, obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów
osoby trzeciej, której dane zostały przekazane
w związku z udziałem wykonawcy w nin. postępowaniu, zobowiązany jest do złożenia w nin. postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – wg
wzoru
w Formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.44.2023.KS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sanitariatów w północno-zachodniej części Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Emilii Plater 3 w Bielsku-Białej”.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
-roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
-roboty rozbiórkowe i demontażowe,
-wykonanie robót ogólnobudowlanych konstrukcyjnych oraz wykończeniowych (m.in. tynkarskich, okładzinowych,
malarskich, posadzkarskich, stolarskich, itp.),
-roboty w zakresie instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., wentylacji),
-roboty w zakresie instalacji elektrycznej,
-uporządkowanie miejsca wykonywania robót oraz najbliższego otoczenia najpóźniej w dniu odbioru końcowego (wywóz i
składowanie odpadów m.in. gruzu, złomu, itp.).
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SWZ i niżej wymienionych załącznikach do SWZ:
1) Wzorze umowy - Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Dokumentacji projektowej - Załącznik nr 5 do SWZ;
3) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 6 do SWZ.
4) Przedmiarach robót – Załącznik nr 7 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - dwie roboty budowlane o łącznej wartości co
najmniej 450 000,00 zł brutto i polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie, w zakresie których (każdej z tych robót)
wchodziło, wykonanie co najmniej:
- robót konstrukcyjnych i wykończeniowych,
- robót w zakresie instalacji sanitarnych (tj. instalacji wod-kan., co),
- robót w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty te winny być wykonane należycie.
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności:
a) kierownikiem budowy:
- posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
- posiadającym co najmniej 5-cioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót po uzyskaniu w/w
uprawnień.
b) kierownikiem robót sanitarnych:
- posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- posiadającego co najmniej 5-cioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych po uzyskaniu w/w
uprawnień.
c) kierownikiem robót elektrycznych:
- posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- posiadającego co najmniej 5-cioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych po uzyskaniu w/w
uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W
celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane (Załącznik nr 8 do SWZ), oraz:
2) Załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a
jeżeli Wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
- Okres wyrażony w latach, o którym mowa powyżej w pkt 1), liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w
postępowaniu;
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi
Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 1), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył;
3) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami (Załącznik nr 9 do SWZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych,
w przypadku gdy Wykonawca powoła się w ofercie na rozwiązania równoważne. W takiej sytuacji, zobowiązany jest
dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty (w języku polskim), np. karty techniczne, karty katalogowe producenta,
wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i
urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty (w języku polskim) dotyczące norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa ustawie Pzp, odnoszące się do
rozwiązań równoważnych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić,
że spełniają one wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach (m.in. przedmiarach
robót i dokumentacji projektowej);
2. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, o ile wymaga
ich złożenia wraz z ofertą, a Wykonawca ich nie złożył, bądź złożone środki dowodowe
są niekompletne, tj. ww. odpowiednie dokumenty (w języku polskim), np. karty techniczne, karty katalogowe producenta,
wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i
urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty (w języku polskim) dotyczące norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa ustawie Pzp, odnoszące się do
rozwiązań równoważnych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry określone przez
Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach
(m.in. przedmiarach robót i dokumentacji projektowej);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych,
w przypadku gdy Wykonawca powoła się w ofercie na rozwiązania równoważne. W takiej sytuacji, zobowiązany jest
dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty (w języku polskim), np. karty techniczne, karty katalogowe producenta,
wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i
urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty (w języku polskim) dotyczące norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa ustawie Pzp, odnoszące się do
rozwiązań równoważnych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić,
że spełniają one wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach (m.in. przedmiarach
robót i dokumentacji projektowej);
2. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, o ile wymaga
ich złożenia wraz z ofertą, a Wykonawca ich nie złożył, bądź złożone środki dowodowe
są niekompletne, tj. ww. odpowiednie dokumenty (w języku polskim), np. karty techniczne, karty katalogowe producenta,
wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i
urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty (w języku polskim) dotyczące norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa ustawie Pzp, odnoszące się do
rozwiązań równoważnych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry określone przez
Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach
(m.in. przedmiarach robót i dokumentacji projektowej);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta przetargowa: Ofertę należy sporządzić na formularzu Oferta;
2. Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o dokumentację projektową oraz STWiORB i przedmiary robót, wykonany
metodą uproszczoną, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarami robót, jako sumy
iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku VAT, zawierający co najmniej: opis
pozycji, ilość robót wraz z jednostką, cenę jednostkową dla każdej pozycji kosztorysowej, wartość pozycji oraz cenę ogółem,
obejmujący wycenę poszczególnych elementów zamówienia z wyszczególnieniem składników ceny (w szczególności rg, kp,
zysk). Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych (netto) mają zawierać robociznę, materiał z kosztami zakupu, sprzęt,
koszty pośrednie i zysk. Obowiązującą stawkę podatku VAT należy doliczyć do wartości kosztorysowej (sumy) robót, chyba
że wykonawca nie jest płatnikiem VAT.
3. Przedmiotowe środki dowodowe tj.: Dokumenty dotyczące oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz
rozwiązań równoważnych,
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w Części VII SWZ, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, składa każdy z
Wykonawców. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia, wraz z oświadczeniem, także ww. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Upoważnienie (pełnomocnictwo), lub inny dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
(podpisania oferty), o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
Powyższy zapis stosuje się odpowiednio do osoby działającej
w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy.
6. Pełnomocnictwo (w oryginale), do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o
przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku, gdy Wykonawca w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziałów w postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z art. 118 ust. 1
ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy
występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka
korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.2.Warunek dotyczący uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
(o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały
sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.W przypadku, o którym mowa w pkt 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć na
Formularzu oferta stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
5.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (Lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
6.Przepisy ustawy Pzp dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
7.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formularzu Oferta, stanowiącym
Załącznik nr 1 do SWZ, należy wpisać jako Wykonawcę wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, ze wskazaniem Lidera, czyli Wykonawcę, który będzie posiadał pełnomocnictwo do reprezentowania
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Partnerów, czyli pozostałych
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których będzie reprezentował Lider.
8.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają (wraz z ofertą) pełnomocnictwo, do
reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) o przedmiotowe zamówienie,
określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia). 9.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd.
10.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
12.Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
13.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
zobowiązani będą, po uprawomocnieniu się wyboru ich oferty, a przed podpisaniem umowy, do określenia w formie
pisemnej sposobu ich reprezentacji wobec Zamawiającego, w tym w szczególności w zakresie składania i przyjmowania
oświadczeń wobec Zamawiającego, a także do wskazania Wykonawców uprawnionych do wystawiania faktur i
otrzymywania należności płatności. Dokonanie płatności należnych na podstawie umowy do rąk uprawnionego Wykonawcy,
na rachunek przez niego wskazany, zwalnia Zamawiającego z zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia w stosunku do
pozostałych Wykonawców.
14.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takie jest wymagane przez Zamawiającego).
15.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1.Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy (miejsca wykonania robót). Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy (miejsce wykonywania robót) w terminie do trzech dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę w terminie do 3 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem terminów określonych w Harmonogramie
Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.


2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym
zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.
3. Dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1). Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu
umowy).
2). Szczegóły zgodnie z SWZ wraz z załącznikami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.