eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wykonanie w formule "projektuj i zbuduj" instalacji klimatyzacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie w formule „projektuj i zbuduj” instalacji klimatyzacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. TADEUSZA RÓŻEWICZA WE WROCŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932101679

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sztabowa 98

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-310

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 364-69-68

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mbp00@biblioteka.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie w formule „projektuj i zbuduj” instalacji klimatyzacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b0efcb4-ff87-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240679

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00509772/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż klimatyzacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/mbp/public/postepowanie?postepowanie=47873756

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/mbp/public/postepowanie?postepowanie=47873756

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://portal.smartpzp.pl/mbp/elearning

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPBDK-1/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu klimatyzacji w następujących filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu w ramach zadania inwestycyjnego w formule „projektuj i zbuduj”, zgodnie z Programem Funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik 9 A i B do SWZ:
1) Filia nr 22 ul. Chociebuska 8-10, 54-433 Wrocław,
2) Filia nr 46 ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji serwisu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów, tj. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności polegającej na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane, potwierdzone certyfikatem dla przedsiębiorcy wydanym zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 ze zm.) – (F-GAZ dla przedsiębiorców).
4) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w zakresie doświadczenia wykonawców: wykażą, że w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonali, co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu instalacji klimatyzacji o wartości min. 65 000,00 zł brutto – każda robota.
2) Dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia:
a) co najmniej jedną osobę posiadającą certyfikat kategorii I dla personelu wykonującego czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania, a także naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 tj.) – (F-GAZ osobowy)
b) uprawnienia SEP E1 + D1 (min 1 pracownik).
Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba posiadała ww. uprawnienia i certyfikat.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w Dziale V SWZ – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający wymaga złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, określonych w Dziale V ust. 3 pkt. 4 SWZ:
1) certyfikatu dla przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 tj.) uprawniający do prowadzenia działalności polegającej na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane - składanego na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia;
2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia w odpowiedzi na wezwanie Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego dotyczącego warunku zdolności zawodowej opisany w Rozdziale V, ust. 3 pkt. 4 ppkt. 2 SWZ;
3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia w odpowiedzi na wezwanie Wykazu robót budowlanych (Załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy o wartości min. 65 000,00 zł każda - w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określającego, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór Wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, Wykaz robót (Załącznik nr 4 do SWZ) dotyczy robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - podmiotu udostępniającego zasoby,
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium o w wysokości 2 000,00 zł na okres związania ofertą.
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu,
2) Gwarancjach bankowych,
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych powyżej w ust. 3 pkt.2-4., dokument winien być wystawiony na Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, ul. Sztabowa 98, 53-310 Wrocław.
4. Wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP nr 70 1020 5226 0000 6102 0416 0651.
5. Wnosząc wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz nr nadany postępowaniu przez Zamawiającego (ZPBDK-1/23).
6. Wadium w formie niepieniężnej:
1) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
2) Treść dokumentu wadium winna zawierać nazwę niniejszego postępowania oraz nr nadany postępowaniu przez Zamawiającego.
3) Udzielona gwarancja:
a) musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów,
b) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie,
c) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty Zamawiającemu całej kwoty wadium,
d) treść gwarancji nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności wskutek zwrotu dokumentu gwarancji,
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców (konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) o udzielenie zamówienia,
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa powyżej w pkt 1 - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ, składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania każdego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się możliwość zmian w Umowie. Zmiany mogą dotyczyć
1) zmiany, jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,
2) aktualizacji rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny,
3) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
4) zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności:
1) obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,
2) poprawy wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych,
3) zmiany obowiązujących przepisów,
4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,
5) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,
6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,
7) siłę wyższą,
4. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, jest możliwa w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej wystąpieniem następujących przypadków:
1) siły wyższej, o której mowa w § 21 uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową,
2) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub weryfikacją projektu budowlanego ponad 7 dni roboczych od daty jego przekazania,
3) na etapie realizacji robót koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie oraz zastosowania projektu zamiennego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
4) konieczności realizacji robót dodatkowych, robót zamiennych, która wpłynie na termin realizacji robót objętych przedmiotem umowy i która udokumentowana będzie zatwierdzonym protokołem konieczności, o czas niezbędny do realizacji robót dodatkowych;
5) jeżeli wystąpi opóźnienie w dostawie urządzeń lub innych podzespołów niezbędnych do terminowego wykonania zamówienia, spowodowane okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy (np. opóźnienie łańcucha dostaw producenta),
6) przerwaniem prac przez właściwe organy administracji publicznej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy.
5. Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 4 zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie umożliwiającym wprowadzenie zmian w umowie.
6. Termin realizacji przedmiotu umowy w przypadkach wskazanych w ust. 4, może zostać wydłużony o liczbę dni, w którym przeszkoda występowała. Zmiana w tym zakresie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
7. Jednakże Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania Umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zamiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zamianami ponosi Wykonawca.
8. Dokonanie zmian, o których mowa w ust 1 wymaga podpisania aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
9. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od zaistnienia okoliczności nie przedłoży szczegółowo uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/mbp/public/postepowanie?postepowanie=47873756

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.