eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › "Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań" - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 i 2021

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-07-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań" - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 i 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000168372

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żaglowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-560

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drmg@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań" - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 i 2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bcf2516-d806-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00240454

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021496/79/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 „Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań" - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 i 2021

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 90/BZP-U.510.67/2022/TK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań" - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 i 2021.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie prac polegających na stworzeniu miejsca integracji społecznej – punkt spotkań sąsiedzkich wraz z placem zabaw zgodnie z Projektem Wykonawczym: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwa „Nasze Marzenie – plac zabaw i sąsiedzkich spotkań. Etap I” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 w Gdańsku”.
3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy:
1) likwidacja chwastowiska w obrębie inwestycji,
2) usunięcie kolidujących z koncepcją inwestycji drzew i krzewów,
3) wykonanie ciągów komunikacyjnych,
4) zamontowanie w terenie urządzeń zabawowych dla dzieci – wybudowanie placu zabaw,
5) wyposażenie terenu w małą architekturę – ławki (5 szt.), kosze na śmieci
(4 szt.) oraz stojaki rowerowe (3 szt.),
6) wykonanie ogrodu deszczowego retencjonującego wody opadowe,
7) uporządkowanie zieleni, nasadzenia roślin ozdobnych oraz zastępcze,
4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót, które okażą się konieczne dla wykonania zadania określonego powyżej, a także wykonanie dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentów wymaganych umową.
5. Uwaga zakres rzeczowy zadania został ograniczony w stosunku do pierwotnej zawartości dokumentacji projektowej.
1) Zakresem realizacji nie są objęte roboty związane z wykonaniem oświetlenia solarnego.
2) Z zakresu realizacji wyłączono budowę altany wraz ze stołem i ławami (element nr 2 zagospodarowania terenu).
3) Zrezygnowano z montażu urządzenia zabawowego – zestaw ze ścianką (element E).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 470169,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 484496,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 470169,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LEHMANN Sp. z o.o. S.K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5892053527

7.3.3) Ulica: ul. Okrężna 5

7.3.4) Miejscowość: Kiełpino

7.3.5) Kod pocztowy: 83-307

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 470169,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 147 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.