eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze św. Anny w kompleksie wojskowym K-8759Ogłoszenie z dnia 2023-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze św. Anny w kompleksie wojskowym K-8759

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930103906

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obornicka 126

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-984

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 261 65 68 01

1.5.8.) Numer faksu: 261 65 68 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rziwroclaw.kancelaria@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze św. Anny w kompleksie wojskowym K-8759

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1f9c27f-ff80-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240406

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076986/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Zad. 22035 GÓRA ŚW. ANNY 10 Blog K-8759 Opracowanie dokumentacji na przebudowę amfiteatru i pomnika czynu powstańczego zlokalizowanego na górze św. Anny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/rziwroclaw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Za pośrednictwem Platformy Portalu SmartPzp pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/rziwroclaw, zwanego dalej „Systemem”.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, winny być kierowane na platformę zakupową na adres: https://portal.smartpzp.pl/rziwroclaw
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
12. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na https://portal.smartpzp.pl/rziwroclaw.pl tj.:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 1 Mb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje;
c) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18
i późniejsze, Internet Explorer 11;
d) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem Platformy Portalu SmartPzp:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre);
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web;
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
■ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą przy ul. Obornickiej 126, 50-984 Wrocław,
tel. 261 65 67 01, kontakt z inspektorem danych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury możliwy jest pod nr tel. 261 65 68 10 lub adresem email: je.jastrzebski@ron.mil.pl;
■ inspektorem ochrony danych osobowych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury
z siedzibą przy ul. Obornickiej 126, 50-984 Wrocław jest Pan Jerzy Jastrzębski, kontakt: nr tel. 261 65 68 10 lub adresem email: je.jastrzebski@ron.mil.pl;*
■ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Nr sprawy: 31/VII/WIB/23/U, pt.: „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze św. Anny w kompleksie wojskowym K-8759 ”;
■ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych;
■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
■ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
■ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
■ posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;**
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;***
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
■ nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 31/VII/WIB/23/U

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 177403,26 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze św. Anny w kompleksie wojskowym K-8759, spełniającej wymogi stawiane w art. 99 i 101 ustawy „Prawo zamówień publicznych”, która stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w myśl art. 102 i 103 ustawy Pzp dla realizacji rzeczowej przebudowy amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze św. Anny. Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu prawomocnej zgody na prowadzenie robót budowlanych wraz z późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie objętym wykonywaną dokumentacją projektową i przeniesieniem autorskich praw majątkowych ­ zadanie 22035

4.2.6.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza i określi czy Wykonawca spełnia warunki określone w SWZ.
2. Wstępna ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zostanie dokonana na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt IV.6 ppkt 1.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie
do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt IV 6 ppkt 2 potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenia i dokumenty powinny zostać złożone w sposób i w formie określonej
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub konkursie. Dokumenty winny zostać przesłane na Platformę Portalu SmartPzp. Dokumenty winny zostać przesłane na Platformę Portalu SmartPzp.
4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez wykonawcę:
a. podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
c. który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa
w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;
3) jest niezgodna z przepisami ustawy;
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;
7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
9) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
10) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
11) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3;
12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
13) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;
14) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą
lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa
w art. 98 ust. 2 pkt 3;
15) oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia;
16) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
17) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane
w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Doświadczenie
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał co najmniej jedno opracowanie wielobranżowego projektu zagospodarowania terenu na budowę lub przebudowę lub remont przestrzeni publicznej o powierzchni co najmniej 3 000 m2.

2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował:
1) projektantem ze specjalnością architektoniczną - bez ograniczeń;
2) projektantem ze specjalnością konstrukcyjno-budowlaną - bez ograniczeń;
3) projektantem branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, i kanalizacyjnych - bez ograniczeń;
4) projektantem branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń;
5) projektantem ze specjalnością drogową – bez ograniczeń;
6) uprawnionym geodetą – w zakresie opracowania mapy do celów projektowych;
7) uprawnionym geologiem – w zakresie opracowania opinii geotechnicznej.

Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy tj. przed 1 stycznia 1995 r.
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm. - art. 104), uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji
w dotychczasowym zakresie.

Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie (Formularz Nr 3) imion
i nazwisk osób wykonujących czynności wskazanych wyżej wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych tych osób i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Formularz nr 1 do SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie
do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane - Formularz nr 2 - oraz dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami o kwalifikacjach zawodowych tych osób
i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Formularz nr 3.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca załączy:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg załączonego wzoru (oryginał podpisany przez Wykonawcę);
2) wypełnioną i podpisaną tabelę wyceny prac projektowych i nadzoru – Formularz nr 4 (oryginał podpisany przez Wykonawcę);
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – Formularz Nr 5 (oryginał podpisany przez ten podmiot).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 2 662,00 zł.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego
do dnia 20.06.2023 r., do godz. 10.00. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium
w formie gotówki do kasy Zamawiającego.
3. Wadium wniesione w postaci poręczeń bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 310 z późn. zm.) musi zawierać co najmniej:
1) nazwę i adres Wykonawcy;
2) nazwę i adres beneficjenta;
3) nazwę i adres gwaranta/ poręczyciela;
4) nazwa zadania, na które składane jest wadium;
5) kwotę;
6) termin ważności;
7) wskazanie wszystkich przypadków powodujących utratę wadium zgodnie
z art. art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.
4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna mieć postać gwarancji bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego.
5. Wadium, o którym mowa w pkt 3 musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę dokumentu i złożone wraz z ofertą w terminie do dnia – 20.06.2023 r.
do godz. 10.00.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy pzp - jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy Pzp.
7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto
NBP O/Okr. we Wrocławiu 44 1010 1674 0030 7213 9120 2000, z dopiskiem „wadium dotyczące postępowania na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej
na przebudowę amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego na Górze św. Anny
w kompleksie wojskowym K-8759 . Wadium podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może zostać wniesione przez jednego z tych podmiotów.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie
(w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innej prawnie przewidzianej postaci), będą musiały spełniać następujące wymagania:
1) oświadczenie o którym mowa w pkt IV.6 ppkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to będzie potwierdzało spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
2) w odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, w przypadku o którym mowa wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiedni do oferty oświadczenie o którym mowa w pkt. IV.6
pkt. 2.
3) dokumenty wymienione w pkt IV.6 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
4) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów;
5) jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upoważniony do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum
w postępowaniu albo reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy załączyć do oferty).
2. Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.
4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o realizację zamówienia
– Wykonawca przed zawarciem umowy doręczy Zamawiającemu umowę konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: portal.smartpzp.pl/rziwroclaw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.