eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kaliska › Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy Kaliska oraz Zespołu Szkół Publicznych w KaliskachOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy Kaliska oraz Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kaliska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 2

1.5.2.) Miejscowość: Kaliska

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-260

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 585889201

1.5.8.) Numer faksu: 585889206

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kaliska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaliska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5922011204

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa

1.5.2.) Miejscowość: Kaliska

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-260

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 585889224

1.5.8.) Numer faksu: 585889224

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szkola.kaliska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szkola.kaliska.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy Kaliska oraz Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f839a83e-e646-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240046

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000624/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy Kaliska oraz Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00197513/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa pelletu drzewnego do kotłowni Urzędu Gminy Kaliska oraz Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pelletu drzewnego o następujących parametrach:
a) wartość opałowa w stanie roboczym nie niższa niż 18 000 kJ/kg,
b) wilgotność całkowita nie większa niż 10 %,
c) zawartość popiołu w stanie roboczym nie większa niż 1,0 %,
d) zawartość siarki w stanie roboczym nie większa niż 0,5 %,
e) długość od 10 mm do 50 mm,
f) średnica pelletu od 6 mm do 8 mm.
3. Dostawy pelletu odbywać się będą:
a) dla kotłowni Urzędu Gminy Kaliska - od miesiąca sierpnia 2022 r. do miesiąca kwietnia 2023 r. Przewidywana ilość pelletu w ww. okresie wynosi 110,0 ton;
b) dla Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach – od miesiąca września 2022 r. do miesiąca kwietnia 2023 r. Przewidywana ilość pelletu w ww. okresie wynosi 170,0 ton.
4. Ilość zamawianego pelletu może ulec zmianie o +/- 20 %, w zależności od faktycznych potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych.
5. Wykonawca będzie dostarczał pellet sukcesywnie, zgodnie ze składanym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem. Zamawiający będzie składał zamówienia telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
6. Dostawy (transport – cysterna lub przyczepa samowyładowcza o szerokości zsypu do 1,2 m) odbywać się będą do:
a) kotłowni Urzędu Gminy Kaliska przy ul. Nowowiejskiej 5 w miejscowości Kaliska,
b) Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach przy ul. Długiej 53 w miejscowości Kaliska.
7. Wielkość jednorazowej dostawy wynosić będzie około 25 ton pelletu.
8. Dostarczany pellet musi posiadać certyfikat (w języku polskim), zgodny z normą jakościową DIN Plus lub ENplus A1. Do każdej dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokument potwierdzający parametry jakościowe dostarczonego pelletu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego pelletu i za ewentualne szkody Zamawiającego wynikłe z tego tytułu. W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego w zakresie wymaganych parametrów, Wykonawca musi wykazać, że pellet posiada właśnie takie parametry. W przypadku gdy pellet okaże się niewłaściwej jakości, Wykonawca na swój koszt opróżni magazyn z pelletu nieodpowiadającego wymaganiom i dostarczy nowy pellet o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.
9. Dostawa będzie realizowana na koszt Wykonawcy, a rozładunek odbywać się będzie w godzinach od 7:00 do 15:00.
10. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
09111400 - 4 paliwa drzewne
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
13. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę jaką zamawiający posiada na sfinansowanie zadania

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 809430,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 809430,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.