eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wojcieszów › Wymiana słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w miejscowości WojcieszówOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w miejscowości Wojcieszów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOJCIESZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390767191

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pocztowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Wojcieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-550

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756 666 511

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miasto@wojcieszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminawojcieszow.bipgmina.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wojcieszow.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w miejscowości Wojcieszów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c4f65bf-b46c-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240041

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074506/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wymiany słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w m. Wojcieszów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00110706

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DR.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1260200,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie inwestycji polegającej na przeprowadzeniu prac projektowych, przygotowaniu placu pod budowę, wykonaniu robót budowlanych i montażowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Wymiana słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych
w miejscowości Wojcieszów”.
2. Zakres zamówienia obejmuje wymianę 160 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz dodatkowo opraw w liczbie 122, wykonanych w technologii LED.
Przy realizacji zadania nie przewiduje się wymiany instalacji podziemnego zasilania obwody oświetleniowe.
Ewentualne koszty związane z przywróceniem sprawności sieci pokrywa Wykonawca.
Przed wymianą słupów wymagane jest przeprowadzenie pomiarów ciągłości kabli pomiędzy słupami oświetleniowymi.
Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na drogach, na których realizowane będzie zadanie, na czas wykonywania prac wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zatwierdzenia przez właściwy organ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

71314100-3 - Usługi elektryczne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1442248,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1826324,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1442248,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Energobest sp. z o.o. sp. k. ul. Widokowa 2, 58-535 Miłków NIP: 6112798360

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Energobest Sieci i Instalacje Energetyczne Artur Migacz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6112798360

7.3.3) Ulica: ul. Widokowa 2

7.3.4) Miejscowość: Miłków

7.3.5) Kod pocztowy: 58-535

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1442248,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-07-10

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.