eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowegoOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302144863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ratajczaka 19

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-814

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zzo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4198bbf-ff23-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240040

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zzo-poznan.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zzo-poznan.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy znajdującej się pod adresem: https://zzo-poznan.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej (przetargi@zzo.pl) Składając ofertę w postaci elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem
Platformy dokumenty podpisane przez osoby umocowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgonie z pkt. 23 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgonie z pkt. 23 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZO.341.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym benzynowym. Zamawiany samochód musi spełniać parametry i wymogi wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki 4 do SWZ.

Pojazd nie może być prototypem, musi pochodzić z seryjnej produkcji oraz spełniać obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawa. Pojazd musi być fabrycznie nowy, z datą produkcji zgodnie z wymaganiami szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.1. Czas trwania leasingu – 36 następujących po sobie miesięcy począwszy od daty przekazania każdego samochodu potwierdzonej protokołem zdawczo – odbiorczym.
2. Liczba rat leasingowych: 35.
3. Leasing rozliczany w polskich złotych.
4. Raty leasingowe zostaną ustalone ze zmiennym oprocentowaniem i będą płatne co miesiąc, w terminie określonym w harmonogramie opłat leasingowych. Część odsetkowa raty leasingowej ulegać będzie obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadki wzrostu stopy WIBOR 1M w stosunku do poziomu przejętego do kalkulacji oferty.
5. Wartość opłaty wstępnej 40% ceny netto pojazdu plus podatek VAT.
6. Wartość wykupu/opłaty końcowej 1% ceny netto urządzenia plus podatek VAT.
7. Minimalny okres rękojmi i gwarancji samochodu – 4 lata lub 120 000km; uzależnione od tego co nastąpi wcześniej.
8. Zamawiający wymaga uregulowania w Ogólnych Warunkach Leasingu możliwości częściowej wcześniejszej spłaty leasingu przez Zamawiającego, poprzez zwiększenie wysokości wskazanej przez Zamawiającego raty leasingu, w części kapitałowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi (nie częściej niż 1 raz do roku).
9. Wykonawca zobowiązany jest do wliczenia w cenie oferty wszelkich kosztów leasingu.
10. Raty leasingowe uiszczane będą w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze pojazdu Zmawiający zobowiązany będzie do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej.
11. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony przez Wykonawcę i na jego koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. do: Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., Instalacja Biokompostowni ul. Meteorytowa 3, 61-680 Poznań lub zostanie odebrany od Wykonawcy z lokalizacji oddalonej o mniej niż 25 km od siedziby Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryteria opisane w pkt 18 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1. SWZ, dostępności przedmiotowego dokumentu w formie elektronicznej, Zamawiający samodzielnie pobierze go z bazy danych);
b) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór: załącznik
nr 6 do SWZ);
c) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ (wzór: załącznik nr 7 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem).

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowany pojazd spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia (wypełnionej przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1 do formularza ofertowego).
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia (wypełniona przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1 do formularza ofertowego).
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy – wzór: załącznik nr 2 do SWZ;
2) wypełnione oświadczenie – wzór: załącznik nr 3 do SWZ;
3) przedmiotowe środki dowodowe – zgodnie z pkt 3.7. SWZ (jeżeli dotyczy)
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. (wymogi dot. jego formy opisane zostały w pkt. 14.2 SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwa).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ,
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw
wykluczenia każdego z Wykonawców.
Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do dołączenia do oferty wypełnionego oświadczenia, z którego będzie
jednoznacznie wynikać które elementy zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, zgodnie z zapisami pkt 21 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zzo-poznan.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy oraz art.109 ust. 1 pkt 4 Ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochroniebezpieczeństwa narodowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.