eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 真kowo › Sukcesywna dostawa paliw p造nnych dla Sp馧ki Komunalnej 真kowo Sp. z o.o.Og這szenie z dnia 2023-05-30

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa paliw p造nnych dla Sp馧ki Komunalnej 真kowo Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Sp馧ka Komunalna 真kowo Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220793020

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Pod Otomino 44

1.5.2.) Miejscowo嗆: 真kowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-330

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gda雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@skzukowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.skzukowo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa paliw p造nnych dla Sp馧ki Komunalnej 真kowo Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-88bcd8fd-ff1f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00240039

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-05-30

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/774257

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym i Wykonawc odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn za po鈔ednictwem bezp豉tnego dla Wykonawc闚 narz璠zia platformazakupowa.pl (dalej Platforma zakupowa), dost瘼nego pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/sk_zukowo w zak豉dce dedykowanej niniejszemu post瘼owaniu;
2) Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym i Wykonawc odbywa si przy u篡ciu formularza "Wy郵ij wiadomo嗆" dost瘼nego po klikni璚iu na link do Platformy zakupowej;
3) W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedzia豉nia Platformy zakupowej zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj z wykonawcami za pomoc poczty elektronicznej, na adres przetargi@skzukowo.pl , z zastrze瞠niem 瞠 Ofert (w szczeg鏊no軼i Formularz oferty) Wykonawca mo瞠 z這篡 wy陰cznie za po鈔ednictwem Platformy
zakupowej, zgodnie z opisem w Cz窷ci VI SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1) Wymagania techniczne i organizacyjne dot. Platformy zakupowej, zosta造 przedstawione w 3 ust. 3 Regulaminu Internetowej Platformy zakupowej
platformazakupowa.pl dost瘼nego na stronie internetowej Platformy;
2) Dokumenty elektroniczne, o鈍iadczenia lub elektroniczne kopie dokument闚 lub o鈍iadcze sk豉dane s przez wykonawc za po鈔ednictwem Formularza do komunikacji jako za陰czniki;
3) Za dat przekazania o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie, dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze oraz innych informacji przyjmuje si dat ich dor璚zenia za po鈔ednictwem formularza Platformy zakupowej;
4) Dokumenty sporz康za si pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej (z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (za pomoc profilu zaufanego) lub podpisem osobistym (z u篡ciem e-dowodu).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiaj帷y informuje, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sp馧ka Komunalna Sp. z o.o., ul. Pod Otomino 44, 83-330 真kowo;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Sp馧ce Komunalnej Sp. z o.o. jest Pan Piotr Derra, p.derra@skzukowo.pl, 885 561 002;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8)posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9) nie przys逝guje Pani/Panu:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/6/D/23

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest sukcesywna dostawa paliw p造nnych do pojazd闚 oraz sprz皻u silnikowego zamawiaj帷ego na stacji paliw wykonawcy.
2. Zamawiaj帷y wymaga aby przynajmniej jedna stacja paliw Wykonawcy zlokalizowana by豉 nie dalej ni 5,0 km od siedziby Zamawiaj帷ego. Zamawiaj帷y zweryfikuje odleg這嗆 stacji paliw, wskazanej przez Wykonawc w formularzu oferty (za陰cznik nr 1 do Og這szenia), od swojej siedziby na podstawie Mapy Google.
3. Szacunkowa ilo嗆 zam闚ienia:
1) benzyna bezo這wiowa Pb 95 - 20 000 litr闚,
2) olej nap璠owy ON – 110 000 litr闚.
4. Realizacja zam闚ienia odbywa si b璠zie poprzez bezpo鈔ednie tankowanie paliw do zbiornik闚 pojazd闚 i sprz皻u silnikowego lub kanistr闚 na stacji benzynowej nale膨cej do wy這nionego w post瘼owaniu wykonawcy, sukcesywnie na podstawie rzeczywistego zu篡cia i bie膨cych potrzeb zamawiaj帷ego.
5. Stacja benzynowa b璠帷a w dyspozycji Wykonawcy, zlokalizowana najbli瞠j siedziby Zamawiaj帷ego, musi by dost瘼na we wszystkie dni tygodnia co najmniej od godz. 600 do godz. 2000, z wy陰czeniem dni 鈍i徠ecznych.
6 Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia oraz warunki jego realizacji okre郵ono w Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 24611100-1 - Paliwa nap璠owe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej nap璠owy

09132100-4 - Benzyna bezo這wiowa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

Z uwagi na mo磧iwo嗆 zmiany bie膨cych potrzeb w trakcie realizacji umowy, Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do:
1) zwi瘯szenia zakresu realizacji przedmiotu umowy, tj. zwi瘯szenia 陰cznej ilo軼i paliw max. o 10%,
2) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu umowy, tj. zmniejszenia 陰cznej ilo軼i paliw max. o 30%,
3) zmiany ilo軼i poszczeg鏊nych paliw, przy zachowaniu cen jednostkowych, okre郵onych przez Wykonawc w z這穎nej ofercie oraz maksymalnej 陰cznej ilo軼i paliwa.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Spos鏏 oceny ofert okre郵ono w Cz窷ci XIII SWZ.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odleg這嗆

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mo瞠 ubiega si Wykonawca, kt鏎y spe軟ia 陰cznie nast瘼uj帷e warunki:
1) nie podlega wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 Pzp z uwzgl璠nieniem postanowie art. 110 Pzp,
b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),
2) spe軟ia warunki, o kt鏎ych mowa w art. 112 ust. 2 Pzp.
2. Warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w art. 112 ust. 2 Pzp dotycz帷e:
1) Zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie precyzuje warunku w tym zakresie.
2) Uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
O udzielenie zam闚ienia mo瞠 ubiega si wykonawca posiadaj帷y aktualn koncesj na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obj皻ym tym zam闚ieniem – zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1385 z p騧n. zm.).
Zamawiaj帷y zweryfikuje, czy wykonawca posiada aktualn koncesj, na podstawie bazy przedsi瑿iorstw posiadaj帷ych koncesj prowadzon przez Urz康 Regulacji Energetyki (https://rejestry.ure.gov.pl/ ).
Maj帷 na uwadze przepisy art. 118 ustawy Pzp Wykonawca, w celu wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w niniejszym punkcie, nie mo瞠 powo造wa si na zasoby podmiotu trzeciego.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie precyzuje warunku w tym zakresie.
4) Zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y nie precyzuje warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 275), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej (za陰cznik nr 3 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Wraz z oferta Wykonawca zobowi您any jest z這篡:
1) aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu,
2) orygina dokumentu potwierdzaj帷ego wniesienie wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach niepieni篹nych okre郵onych w Cz窷ci XI SWZ
3) ewentualne pe軟omocnictwo;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Warunkiem przyst徙ienia do przetargu jest wniesienie przed up造wem terminu sk豉dania ofert, wadium w wysoko軼i: 9 000,00 PLN.
2. Wadium mo瞠 by wniesione w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu;
2) por璚zeniach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (t.j. Dz. U. z 2007 r., poz. 807).

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunk闚 ich wprowadzenia okre郵ono w 6 wzoru umowy (za陰czniki nr 4 do SWZ)

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-07 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 na platformie zakupowej zamawiaj帷ego, dost瘼nej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/pn/sk_zukowo w zak豉dce dotycz帷ej przedmiotowego post瘼owania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 11:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-06

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.