eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełmża › Budowa remizy strażackiej w m. KończewiceOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chełmża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wodna 2

1.5.2.) Miejscowość: Chełmża

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-140

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@gminachelmza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06b85030-ce63-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240037

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042306/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156668

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSO.271.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. W ramach przedmiotu zamówienia należy dobudować do istniejącego budynku świetlicy, budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) - obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, na planie wieloboku zbliżonym do kształtu litery „L”. Budynek kryty dachem płaskim. Zakres prac obejmuje m.in.:
1) roboty ogólnobudowlane, w tym roboty wykończeniowe;
2) roboty sanitarne, w tym montaż pompy ciepła powietrze - woda, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją:
3) roboty elektryczne;
4) zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie ogrodzenia panelowego oraz zjazdu indywidualnego.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją warunków zamówienia zwaną również „SWZ”, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz z:
1) dokumentacją projektową uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez wszystkich użytkowników w tym dla osoby niepełnosprawnej, sporządzoną przez Pana Piotra Syrockiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Syrocki Piotr SYROCKI DESIGN Pracownia Architektoniczna z siedzibą w Bierzgłowie, przy ul. Gruntowej 1C, 87-152 Łubianka;
2) dokumentacją projektową sporządzoną przez Pracownię projektową „strukturo Szymon Wiśniewski, ul. Krasińskiego 18-20/164, 87-100 Toruń;
3) dokumentacją projektową sporządzoną przez Pracownię projektową „Energo – Lipex” z siedzibą w Złotorii, przy ul. Wodniackiej 4, 87-124 Złotoria;
4) decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 21.02.2023 r. nr AB.6740.2.1.2023.KMY zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę;
5) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR).
4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje:
1) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną z pomiarów (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmująca cały zakres robót), złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiającemu przy odbiorze;
2) dokumentację techniczno – rozruchową z instrukcjami BHP – zgodnie z obowiązującymi przepisami, która przeznaczona będzie dla użytkownika;
3) przeprowadzenie regulacji i rozruchu instalacji, przeszkolenie użytkownika w zakresie użytkowania oraz przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji wbudowanych urządzeń;
4) wykonanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej, w tym natężenia oświetlenia;
5) wykonanie badania wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym;
6) wykonanie badań kominiarskich;
7) wykonanie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej oraz ciągłości obwodów odgromowych;
8) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach oraz na wcześniejsze zgłoszone żądanie Zamawiającego kosztorys powykonawczy;
9) naprawienie urządzeń melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robót;
10) dokumentację niezbędną do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, wynikającą z art. 57 ustawy Prawo budowlane;
11) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;
12) inne prace związane z procesem budowy;
5. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w ust. 2 oraz ust. 4, przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowej.
6. Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
• 45000000-7 Roboty budowlane;
• 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
• 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
• 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
• 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, na którą składa się:
1) dokumentacja projektowa uwzględniająca rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez wszystkich użytkowników w tym dla osoby niepełnosprawnej, sporządzoną przez Pana Piotra Syrockiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Syrocki Piotr SYROCKI DESIGN Pracownia Architektoniczna z siedzibą w Bierzgłowie, przy ul. Gruntowej 1C, 87-152 Łubianka;
2) dokumentacja projektowa sporządzona przez Pracownię projektową „strukturo Szymon Wiśniewski, ul. Krasińskiego 18-20/164, 87-100 Toruń;
3) dokumentacja projektowa sporządzona przez Pracownię projektową „Energo – Lipex” z siedzibą w Złotorii, przy ul. Wodniackiej 4, 87-124 Złotoria;
4) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR).
8. Przedsięwzięcie uwzględnia rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez osoby niepełnosprawne. Istniejący teren dostępny dla osób niepełnosprawnych. Teren utwardzony płaski, bezprogowe dojście / dojazd do wejścia głównego do budynku. W obiekcie przewidziano toaletę dla osób niepełnosprawnych.
9. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
10. Jeżeli w SWZ bądź w załącznikach do SWZ zostały wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń), należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązanie równoważne. Celem niniejszego postępowania jest osiągnięcie określonej w SWZ jakości i funkcjonalności, a nie nabycie materiałów lub urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w załącznikach do SWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie wiążących dla wykonawców). Mając na względzie powyższe, Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej: nazwy producentów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, w odniesieniu do wymaganych materiałów, urządzeń, sprzętu czy towarów zaleca, aby traktować, jako przykładowe
i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Zmiany te mają być korzystne dla Zamawiającego, np. obniżą koszty eksploatacji i konserwacji, poprawią parametry techniczne, będą stanowić aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny oraz zmiany obowiązujących przepisów. Zastosowane materiały i urządzenia równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej, oraz posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty
i aprobaty techniczne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, ze zastosowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 101 ust. 5 i 6 ustawy PZP złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych.
11. Dodatkowo Zamawiający udostępnia przedmiar robót. Jednakże z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej oraz STWIORB. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej lub STWIORB.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2197000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3221908,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2197000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Urbański Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9562301674

7.3.3) Ulica: Bolesława Chrobrego 151

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2197000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.