eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rabka-Zdrój › Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych i innych wytwarzanych w "Szpitalu Miejskim w Rabce - Zdroju" Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych i innych wytwarzanych w „Szpitalu Miejskim
w Rabce – Zdroju” Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski w Rabce - Zdroju Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120480323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słoneczna 3

1.5.2.) Miejscowość: Rabka-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 18 26 77 001

1.5.8.) Numer faksu: 18 26 77 001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpitalrabka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitalrabka.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Szpital - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych i innych wytwarzanych w „Szpitalu Miejskim
w Rabce – Zdroju” Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cb68050-fc70-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00240032

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032901/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Odbiór, transport i utylizacja odpadów wytwarzanych w Spółce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a wykonawcami, z wyjątkiem składania ofert, odbywa się za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz
do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Korespondencja przesłana za pomocą tego
formularza nie może być szyfrowana. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do
komunikacji wynosi 150 MB.
2. Oferty należy składać za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania ofert określone zostały w rozdziale
XIV SWZ (sposób oraz termin składania ofert).
3. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
sekretariat@szpitalrabka.pl
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
5. We wszelkiej komunikacji związanej z niniejszym postępowaniem prowadzonej za pośrednictwem miniPortalu i ePUAP
Zamawiający i wykonawcy posługują się identyfikatorem postępowania z MiniPortalu wskazanym w SWZ.
6. W komunikacji prowadzonej za pomocą poczty elektronicznej Zamawiający dopuszcza posługiwanie się również oznaczeniem
postępowania 26.1.6.2022

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informujemy, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski w Rabce – Zdroju
Sp. z o.o., ul. Słoneczna 3, 34 – 700 Rabka - Zdrój, tel. 18 26 77 001, adres e-mail:
sekretariat@szpitalrabka.pl;
b) Inspektor ochrony danych osobowych w Szpitalu Miejskim w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. jest
p. Paweł Chochół, e-mail: iodo@pc-consulting.com.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy:
26.1.6.2022 – „Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów
komunalnych i innych wytwarzanych w „Szpitalu Miejskim w Rabce – Zdroju” Sp. z o.o.”
prowadzonym w trybie podstawowym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego;
− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych
odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26.1.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usługi odbioru, transportu,
przetwarzania, zagospodarowania lub unieszkodliwienia odpadów w zależności od jego
rodzaju, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
wraz z aktami wykonawczymi oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
w tym zakresie. Zadanie obejmuje odpady o następujących kodach:
Kod odpadu Rodzaj odpadu
20 01 39/15 01 02 tworzywa sztuczne/opakowania z tworzyw sztucznych
20 01 40/15 01 04 metale/opakowania z metali
20 01 01/15 01 01 papier i tektury/opakowania z papieru i tektury
20 01 02/15 01 07 szkło/opakowania ze szkła
20 03 01 niesegregowane zmieszane odpady komunalne (śmieci resztkowe)
20 03 07 odpady wielkogabarytowe (pokasacyjne), meble
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
2. Szacunkowa ilość odpadów w okresie 24 miesięcy określona została w załączniku nr 1 do SWZ.
Podane ilości, mają charakter szacunkowy. Stopień realizacji przedmiotu zamówienia
uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do realizacji przedmiotu zamówienia w mniejszym zakresie niż to wynika z ilości
określonych w SWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia w mniejszym zakresie nie może
stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy względem Zamawiającego,
z zastrzeżeniem, że Zamawiający jest zobowiązany do nabycia od Wykonawcy w okresie
realizacji umowy usług o wartości brutto stanowiącej co najmniej 50% zamówienia
podstawowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w trakcie trwania zamówienia również do możliwości
skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 Pzp, w zakresie, którego
Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości odpadów i kontenerów w ilości nie większej niż 20%
zamówienia podstawowego.
4. Odbiorca odpadów, w ramach świadczonej usługi, udostępni Zleceniodawcy na czas trwania
umowy w cenie oferty, kontenery (pojemniki na kołach) do gromadzenia odpadów w ilości
odpowiadającej potrzebom – co najmniej 13 kontenerów o pojemności 1100l o stosowanej
kolorystyce przypisanej do danej frakcji (5 kontenerów na odpady zmieszane, 4 kontenery na
tworzywa sztuczne, 2 kontenery na papier, 1 kontener na szkło, 1 kontener na odpady
biodegradowalne) dostosowane do obowiązujących przepisów. Wykonawca winien
zagwarantować dostarczenie dodatkowych pojemników do gromadzenia odpadów, jeśli ilość
odpadów będzie większa niż pojemność pojemników, którymi dysponuje zamawiający.
Kontenery będą dostarczane przez Wykonawcę systemem rotacyjnym. Ilość dostarczonych
pustych kontenerów musi być równa ilości odebranych zapełnionych.
5. Wymaga się by Wykonawca zagwarantował wywóz odpadów według potrzeb zamawiającego,
nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu odpadów zmieszanych, a pozostałych frakcji co najmniej 2
razy w miesiącu w dni robocze w godzinach 7:00 – 14:00. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje
się do odbierania odpadów i transportu tych odpadów do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego w przypadku zapełnienia pojemników, w ilości kontenerów zawierających odpady wskazane w zgłoszeniu. W takim wypadku odbiór będzie
następował w następnym dniu po dokonaniu zgłoszenia, niezależnie od odbioru
przewidzianego w zdaniu poprzednim;
6. Wykonawca musi być zarejestrowany w systemie BDO, aby umożliwić realizację obowiązków w
zakresie gospodarki odpadami. Każdy odbiór musi być potwierdzony „Kartą przekazania
odpadów” wystawioną elektronicznie w systemie BDO, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Wykonawca jest zobligowany do posiadania wszelkich stosownych zezwoleń, pozwoleń, zgód,
zgłoszeń, koncesji, licencji itp. wymaganych prawem dotyczących odbioru, transportu i
unieszkodliwiania odpadów wyszczególnionych w ust. 1, przez cały okres trwania umowy oraz
ich okazywania Zamawiającemu na każde jego wezwanie. W przypadku, gdy którekolwiek z
dotychczasowych zezwoleń wygaśnie lub zostanie cofnięte w okresie obowiązywania umowy,
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nowe zezwolenie w tym zakresie, nie później niż w
ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego.
8. Pojazdy służące do transportu odpadów muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów
prawa na terenie RP.
9. Obecnym miejscem odbioru odpadów jest Szpital Miejski w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Słonecznej 3, 34 – 700 Rabka – Zdrój z zastrzeżeniem, że szpital zmienia lokalizację na
czas rozbudowy i remontu (Rabka – Zdrój lub okolice miasta).
10. Pozostałe warunki zamówienia określają projektowane postanowienia umowne, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.
11. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach o których
mowa w art. 95 ustawy Pzp:
1) Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320) obejmują następujące rodzaje czynności:
− kierowców pojazdów transportujących odpady,
− wykonujących prace związane z załadunkiem, ważeniem, odbiorem, transportem,
wywozem, przetwarzaniem, zagospodarowaniem, unieszkodliwieniem i utylizacją
odpadów,
− administracyjno-biurowe, polegające w szczególności na sprawowaniu nadzoru nad
realizacją umowy, wystawianiu faktur VAT oraz prowadzeniu dokumentacji dotyczącej
odpadów, np. kart przekazania odpadów.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie
1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
− żądania oświadczenia zatrudnionego pracownika,
− żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracę,
− żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika,
− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
− żądania zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 2) muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe,
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę
i zakres obowiązków pracownika.
4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie
1) czynności.
5) Postanowienia zawarte w pkt. 1) - 4) dotyczą również dalszych podwykonawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w trakcie trwania zamówienia również do możliwości skorzystania z prawa opcji, o
którym mowa w art. 441 ust. 1 Pzp, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości odpadów i kontenerów
w ilości nie większej niż 20% zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach
umownych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
i 8 ustawy Pzp, polegające na powtórzeniu podobnych usług, których zakres i wartość nie
przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.
2) Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Cena” na następujących zasadach:
a) Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana przez Wykonawcę w
Formularzu ofertowym.
b) Liczba punktów przyznanych poszczególnym ofertom wyliczona zostanie wg. formuły:
Kc=(C min)/(C of ocen) x 100
gdzie:
Kc – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”
C min – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
C of ocen – cena oferty badanej
c) Ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
3) Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów rozumianą jako suma punktów przyznanych
na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w punkcie A, a obliczonych zgodnie z zasadami określonymi w punkcie B.
4) Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 %
= 1 pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach
kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza warunków
w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli:
a) Wykonawca przedłoży aktualne zezwolenia lub zezwolenie (decyzję) właściwych organów
administracji publicznej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia tj. odbioru, transportu, wywozu, zagospodarowania
i unieszkodliwiania w zależności od kodów objętych przedmiotem zamówienia
wymaganych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.) lub innych powszechnie obowiązujących przepisów;
b) Wykonawca będzie wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (w zakresie działu VII), o którym
mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 ze
zm.).
W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia), warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada ww.
uprawnienia i zrealizuje usługi, do której realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia składa się zgodnie z wymogami określonymi w SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od
dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia.
2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp
w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
określonych w Rozdziale VII, Wykonawca przedłoży:
a) wydaną przez właściwe organy aktualną decyzję / zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie przedmiotu zamówienia tj. odbioru, transportu, wywozu, zagospodarowania
i unieszkodliwiania odpadów w zależności od kodów objętych przedmiotem zamówienia,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.) lub innych powszechnie obowiązujących przepisów;
b) dokument potwierdzający uzyskanie wpisu do rejestru BDO, tj. do rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
(w zakresie rozdziału VII), o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.).
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez Zamawiającego.
5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa
w niniejszym rozdziale składa się zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 oraz art. 273 ust. 2
ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiące dowód potwierdzający
brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na
dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe
środki dowodowe. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają ci poszczególni Wykonawcy. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
5. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru lub wskazania danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych
dokumentów.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 5 jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów np. w treści Formularza
ofertowego.
7. Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 5 Zamawiający może
żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy. Forma pełnomocnictwa została wskazana w rozdziale
XIV (Sposób i termin składania ofert).
8. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa
w SWZ, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na
podstawie art. 70 ustawy Pzp, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1,
składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy wykonają ci poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla poszczególnych
zadań, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5
do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. oraz wskazanym we wzorze
umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-12 14:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 15:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.