eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa zestawu do syntezy wysokotoksycznych związków organicznych.Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa zestawu do syntezy wysokotoksycznych związków organicznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010156326

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-910

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 516 99 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wichir.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wichir

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

instytut badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność badawcza i rozwojowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa zestawu do syntezy wysokotoksycznych związków organicznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00829db1-fee1-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240004

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-00829db1-fee1-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 63 ust. 2 uPzp - ofertę (tj.
formularz oferty wraz z załącznikiem nr 1 - specyfikacją techniczną) oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy. zgodnie z formą
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Kwalifikowany podpis elektroniczny powinien być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem
świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5
września 2016r „ o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 poz.1173 z późn.zm.) oraz przesłane za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Podpis zaufany – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 670).
Podpis osobisty – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.816.).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów dostępny jest na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 w dni powszednie w godz. 8:00 – 16:00.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wskazane szczegółowo w rozdziale XXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wskazane szczegółowo w rozdziale XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP-139/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) dostawa fabrycznie nowego zestawu do syntezy wysokotoksycznych związków organicznych sterowanego za pomocą oprogramowania procesowego, wyposażonego w szklany reaktor z płaszczem grzejnym wraz ze statywem, mieszadłem oraz zestawem perystaltycznych pomp dozujących, oraz zestawu naczyń szklanych umożliwiających destylację próżniową i kontrolera próżni; z montażem, uruchomieniem wykazującego spełnianie wymagań technicznych, szczegółowo określonych w załączniku nr 1. (dalej również jako Urządzenie)
b) przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego kompleksowego szkolenia z obsługi reaktora z akcesoriami, w ciągu dwóch tygodni od dnia zamontowania i instalacji Urządzenia. Zamawiający wskaże Wykonawcy możliwe terminy wykonania szkolenia, najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca udzieli gwarancji na okres co najmniej 12 miesięcy na przedmiot zamówienia określony w ust. 1.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotu zamówienia, określony został w specyfikacji technicznej, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
5. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach realizacji umowy musi być zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży.
6. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad oraz roszczeń osób trzecich. Przez "wadę " należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami określonymi w SWZ.
7. We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SWZ. Użyte w SWZ określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami: lub równoważne. Proponowane rozwiązania równoważne muszą być o takich samych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać.
8. Oferowany przedmiot zamówienia, musi być na dzień składania ofert dopuszczony do sprzedaży i produkcji, jak również w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Wymaganie to musi być spełnione również w dniu realizacji dostawy po podpisaniu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) katalogu producenta zestawu do syntezy wysokotoksycznych związków organicznych wskazanego w załączniku nr 1
2) świadectwa autoryzacji serwisu oferowanego Urządzenia na terenie Polski
3) Planu szkolenia zawierającego jego przebieg, przekazywane treści i przewidywany czas trwania;
4) Oświadczenie, będące częścią Załącznika nr 1, o spełnianiu warunków technicznych pozwalające stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 1 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca dołącza do oferty
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, dokumenty i oświadczenia wskazane w ust. 3 lit. a) – b)
SWZ, składa również wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Postanowienia ust. 4 i 5 SWZ stosuje
się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadkach, zakresie i na warunkach określonych poniżej.
3. Przewiduje się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie dłużej niż o 30 dni,
w tym zmianę terminów przewidzianych w umowie:
1) gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość
wykonywania zamówienia;
2) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron i których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w
stanie uniknąć lub przewidzieć, innych niż siła wyższa.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian jest zaistnienie okoliczności opisanych w ustępach powyżej oraz wystąpienie strony
powołującej się na potrzebę zmiany z pisemnym, umotywowanym wnioskiem o dokonanie zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.