eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Wykonanie budowy systemu telewizji dozorowej PdOZ w PSG w Michałowie wraz z dokumentacją projektową oraz modernizacji monitoringu PdOZ w SOdC (sprawa nr 17/ZP/WŁiI/22)Ogłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie budowy systemu telewizji dozorowej PdOZ w PSG w Michałowie wraz z dokumentacją projektową oraz modernizacji monitoringu PdOZ w SOdC (sprawa nr 17/ZP/WŁiI/22)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podlaski Oddział Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050440036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. J. Bema 100

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-370

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.posg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaski.strazgraniczna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie budowy systemu telewizji dozorowej PdOZ w PSG w Michałowie wraz z dokumentacją projektową oraz modernizacji monitoringu PdOZ w SOdC (sprawa nr 17/ZP/WŁiI/22)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4775ab52-fc5b-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239939

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00106557/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa systemu telewizji dozorowej w PSG w Michałowie oraz przebudowa systemu monitoringu w SOdC w Białymstoku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, nr projektu 4/9-2018/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców –część II”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/posg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielnie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za
pośrednictwem platformy zakupowej Smart PZP (zwanej dalej Platformą) dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/posg.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Z uwagi na limit znaków pełne
wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej
zostały opisane w rozdziale V SWZ. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawca przekazują elektronicznie za pośrednictwem platformy pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/posg Za datę przekazania i odbioru danych przyjmuje się datę zapisania pliku
na serwerze Systemu. Korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie,
mailem lub faksem) nie będzie brana pod uwagę. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest
bezpłatne. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga
posiadania konta na Platformie, ani logowania do Platformy. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z
Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych na Platformie jest uzależnione od
uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu
Wykonawcy. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez
co najmniej 1 uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do
uwierzytelniania i podpisu. Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do
przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty.
Korzystanie z Platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają
użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s, komputer
klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy,
zainstalowane następujące oprogramowanie: w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd,
pobieranie i załączanie dokumentów: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze,
Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i
późniejsze, Internet Explorer 11, Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek, Linux Kernel 4.0,
Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje; w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre), w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i
Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, oprogramowania SzafirHost w
systemie operacyjnym. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do
postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za
pośrednictwem Platformy w zakładce „Korespondencja”. Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu
zostały opisane w Regulaminie Portalu e-Usług dostępnym z poziomu modułu E-learning dla
wszystkich użytkowników Platformy oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB.
Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do
archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych w
formatach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

budowa systemu telewizji dozorowej PdOZ w PSG w Michałowie wraz z dokumentacją projektową w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia (programie funkcjonalno-użytkowym) stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ;
Uwaga: prace budowlane będą prowadzone w budynku użytkowanym

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

modernizacja monitoringu PdOZ w SOdC w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia (decyzja nr 71/Z/2021 z dnia 27 grudnia 2021r. pozwolenie na przebudowę wraz z załącznikami tj.: projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym, projektem technicznym oraz projektem wykonawczym) stanowiącymi załącznik nr 1b do SWZ.
Uwaga: prace budowlane będą prowadzone na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, w budynku użytkowanym i wpisanym do rejestru zabytków.
Obiekt znajduje się w Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku, na terenie zamkniętym, wpisanym do rejestru zabytków, na działce nr 220/72, przy ul. gen. J. Bema 100 w Białymstoku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Część I
zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że :
2.1 wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie elektronicznych systemów zabezpieczeń o wartości min. 40 000 zł brutto każda;
Roboty budowlane określone w pkt 2 ppkt 2.1 powinny być wykonane w ramach oddzielnych zadań (umów).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów ww. warunek Wykonawca może spełniać łącznie z tymi podmiotami.
Część II
zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że :
2.1 wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie elektronicznych systemów zabezpieczeń o wartości min. 40 000 zł brutto każda;
Roboty budowlane określone w pkt 2 ppkt 2.1 powinny być wykonane w ramach oddzielnych zadań (umów).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów ww. warunek Wykonawca może spełniać łącznie z tymi podmiotami.
2.2 dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą na nw. stanowisko:
kierownik budowy posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów ww. warunek Wykonawca może spełniać łącznie z tymi podmiotami.
4. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem wszczęcia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą należy złożyć : e) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a (dotyczy części I) lub załącznik nr 2b (dotyczy części II) do SWZ.
Ww. dokument należy złożyć tylko w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.
f) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodne w treści z załączonym do SWZ wzorem -Załącznik nr 5 .
Ww. dokument należy złożyć tylko w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych :
3.1 na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Część I
a) wypełniony i podpisany wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Część II
a) wypełniony i podpisany wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
b) wypełniony i podpisany wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się wypełniony i podpisany:
a) formularz ofertowy -zgodny w treści z załączonym do SWZ wzorem:
- Załącznik nr 2a (dotyczy części I),
- Załącznik nr 2b (dotyczy części II),

2. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - zgodne w treści z załączonym do SWZ wzorem -Załącznik nr 3.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodne w treści z załączonym do SWZ wzorem -Załącznik nr 4.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
d) odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. c).
e) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a (dotyczy części I) lub załącznik nr 2b (dotyczy części II) do SWZ.
Ww. dokument należy złożyć tylko w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.
f) zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodne w treści z załączonym do SWZ wzorem -Załącznik nr 5 .
Ww. dokument należy złożyć tylko w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane przez Zamawiającego w rozdziale IV SWZ natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdziałem III SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, wskazujące, które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a (dotyczy części I) lub załącznik nr 2b (dotyczy części II) do SWZ
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
a) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI pkt 2 lit. a), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI pkt 2 lit. b), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) odpis o którym mowa w rozdz. VI pkt 2 lit. c), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
d) wykazy, o których mowa w rozdz. VI pkt 3.1 lit. a oraz lit. b są składane wspólnie przez wykonawców,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na limit znaków pełne informacje są zawarte we wzorze umowy Część I w § 23 : "(...) Z uwagi na limit znaków pełne informacje są zawarte we wzorze umowy Część I w § 23 : "(...) 1.Zmiany umowy mogą wystąpić wyłącznie za zgodą obu stron umowy i pod warunkiem, że nie naruszają przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie spowodują zmian wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 15 ust. 1.
2.Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie dotyczącym :
1)prowadzonych robót, jeśli dokonanie takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, po uzgodnieniu z Zamawiającym i projektantem, ale tylko w sytuacji, kiedy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
2)zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3)zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli: (…)
4)w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych w załączniku nr 1a pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno – użytkowych obiektu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności: (…)
(...)". Część II w § 23 :"(...)1. Zmiany umowy mogą wystąpić wyłącznie za zgodą obu stron umowy i pod warunkiem, że nie naruszają przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie spowodują zmian wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 15 ust. 1.
2.Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie dotyczącym :
1)prowadzonych robót, jeśli dokonanie takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, po uzgodnieniu z Zamawiającym i projektantem, ale tylko w sytuacji, kiedy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
2)zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3)zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli: (…)
4)w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych w załączniku nr 1a pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno – użytkowych obiektu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności: (…)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-21 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę nalezy złożyć poprzez Platformą: https://portal.smartpzp.pl/posg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-21 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.