eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Mazowiecki › Bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz towarzyszącej im infrastruktury drogowej na terenie powiatu nowodworskiego - remonty cząstkowe dróg bitumicznych.Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz towarzyszącej im infrastruktury drogowej na terenie powiatu nowodworskiego – remonty cząstkowe dróg bitumicznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWODWORSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013270034

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ignacego Paderewskiego 1B

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 765-32-00

1.5.8.) Numer faksu: 22 765-32-01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@nowodworski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowodworski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz towarzyszącej im infrastruktury drogowej na terenie powiatu nowodworskiego – remonty cząstkowe dróg bitumicznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6339ab4f-fedb-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239889

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058444/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz towarzyszącej im infrastruktury drogowej na terenie powiatu nowodworskiego - remonty cząstkowe dróg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6339ab4f-fedb-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowy opis wymagań technicznych i organizacyjnych znajduje się w części VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1: Wykonanie remontów cząstkowych dróg bitumicznych na bazie emulsji asfaltowej i grysu.
Przedmiotem zamówienia w części 1 jest wykonanie remontów cząstkowych na bazie emulsji asfaltowej i grysu na drogach powiatowych o nawierzchni bitumicznej administrowanych przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim.
Ogólna charakterystyka dróg będących w utrzymaniu Zarządu Powiatu Nowodworskiego - łączna długość dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej na terenie objętym przedmiotem zamówienia wynosi 191,708 km.
Szczegółowy opis znajduje się w załącznikach nr 1-3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielane w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy:
Przewiduje się możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót, zamówienia polegającego na powtórzeniu robót objętych niniejszym zamówieniem w części 1. Zamawiający przewiduje, iż w zakres takiego zamówienia będą mogły wejść wszystkie kategorie robót określonych w przedmiarze dla części 1 zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje, iż zakres zleconych Wykonawcy robót w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, w danej kategorii asortymentowej nie przekroczy 50% ilości wskazanych dla zamówienia podstawowego w załączonym przedmiarze dla części 1 zamówienia. Zamawiający zastrzega jednak, iż z uwagi na charakter prowadzonych robót i ich finalne zlecanie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, ilości robót przewidzianych do wykonania dla danej kategorii asortymentowej, w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, będą mogły ulec zmianie. Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż łączna maksymalna wartość nominalna ewentualnych robót prowadzonych w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, nie przekroczy ustalonej przez Zamawiającego kwoty 143 700,90 zł brutto. Zamówienie, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, będzie mogło być udzielone w sytuacji posiadania przez Zamawiającego środków finansowych pozwalających na prowadzenie robót w zakresie większym, niż zakładany w zamówieniu podstawowym, gdy ich dalsze wykonywanie okaże się niezbędne z uwagi na stan infrastruktury drogowej będącej w administracji Zamawiającego. Zamówienie udzielane na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, realizowane będzie w oparciu o zasady określone umową podstawową. Zamawiający, przystępując do negocjacji z Wykonawcą, określi wymagany zakres i termin realizacji zamówienia. Negocjacjom podlegać będzie jedynie cena za wykonanie zamówienia. Zamówienie, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca ten będzie rzetelnie wykonywał zamówienie podstawowe, zaakceptuje kontynuację realizacji robót na dotychczasowych warunkach, w wymaganym przez Zamawiającego zakresie i terminie, a strony – w trakcie prowadzonych negocjacji - dojdą do porozumienia odnośnie ceny za dalsze ich wykonywanie.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podjęcia pracy w trybie awaryjnym

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2: Wykonanie remontów cząstkowych dróg bitumicznych mieszankami mineralno – bitumicznymi „na gorąco” oraz „na zimno.
Przedmiotem zamówienia w części 2 jest wykonanie remontów cząstkowych przy użyciu mieszanek mineralno – bitumicznych w technologiach „na zimno” i „na gorąco” na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim.
Ogólna charakterystyka dróg będących w utrzymaniu Powiatu Nowodworskiego - łączna długość dróg powiatowych na terenie objętym przedmiotem zamówienia wynosi 191,708 km.
Szczegółowy opis znajduje się w załącznikach nr 1-3 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielane w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.
Przewiduje się możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót, zamówienia polegającego na powtórzeniu robót objętych niniejszym zamówieniem w części 2. Zamawiający przewiduje, iż w zakres takiego zamówienia będą mogły wejść wszystkie kategorie robót określonych w przedmiarze dla części 2 zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje, iż zakres zleconych Wykonawcy robót w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, w danej kategorii asortymentowej nie przekroczy 50% ilości wskazanych dla zamówienia podstawowego w załączonym przedmiarze dla części 2 zamówienia. Zamawiający zastrzega jednak, iż z uwagi na charakter prowadzonych robót i ich finalne zlecanie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, ilości robót przewidzianych do wykonania dla danej kategorii asortymentowej, w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, będą mogły ulec zmianie. Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż łączna maksymalna wartość nominalna ewentualnych robót prowadzonych w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, nie przekroczy ustalonej przez Zamawiającego kwoty 56 727,91 zł brutto. Zamówienie, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, będzie mogło być udzielone w sytuacji posiadania przez Zamawiającego środków finansowych pozwalających na dalsze prowadzenie robót w zakresie większym, niż zakładany w zamówieniu podstawowym, gdy ich dalsze wykonywanie okaże się niezbędne z uwagi na stan infrastruktury drogowej będącej w administracji Zamawiającego. Zamówienie udzielane na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, realizowane będzie w oparciu o zasady określone umową podstawową. Zamawiający, przystępując do negocjacji z Wykonawcą, określi wymagany zakres i termin realizacji zamówienia. Negocjacjom podlegać będzie jedynie cena za wykonanie zamówienia. Zamówienie, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca ten będzie rzetelnie wykonywał zamówienie podstawowe, zaakceptuje kontynuację realizacji robót na dotychczasowych warunkach, w wymaganym przez Zamawiającego zakresie i terminie, a strony – w trakcie prowadzonych negocjacji - dojdą do porozumienia odnośnie ceny za dalsze ich wykonywanie.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podjęcia pracy w trybie awaryjnym

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Odnośnie przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, iż:
1) posiadane doświadczenie:
Część 1: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną (zrealizowaną w ramach jednej umowy w sposób jednorazowy lub sukcesywny), polegającą na wykonaniu remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej na bazie emulsji asfaltowej i grysu o wartości nie mniejszej niż 140 000,00 zł brutto.
Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu przy pomocy więcej niż jednej roboty budowlanej (więcej niż jednej umowy) w/w kategorii robót, pod warunkiem, iż roboty te były wykonane w jednym roku kalendarzowym, tj. od stycznia do grudnia jednego roku kalendarzowego i suma ich wartości była nie mniejsza niż kwota w/w wskazana.
Część 2: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną (zrealizowaną w ramach jednej umowy w sposób jednorazowy lub sukcesywny), polegającą na wykonaniu remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną w technologii „na zimno”, „na gorąco” lub w obu tych technologiach o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto.
Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu przy pomocy więcej niż jednej roboty budowlanej (więcej niż jednej umowy) w/w kategorii robót, pod warunkiem, iż roboty te były wykonane w jednym roku kalendarzowym, tj. od stycznia do grudnia jednego roku kalendarzowego i suma ich wartości była nie mniejsza niż kwota w/w wskazana.
Dodatkowe wymagania (obowiązują dla części 1 - 2):
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum/spółka cywilna), są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek w danej kategorii robót spełnia w całości co najmniej jeden z nich. Zamawiający dopuszcza, by spełnienie warunku udziału w postępowaniu było wykazane łącznie przez tych Wykonawców w ramach danej kategorii robót (poprzez sumowanie wartości robót przez nich wykonanych w tej kategorii), pod warunkiem, że roboty wykazywane łącznie przez tych Wykonawców, były wykonane w jednym roku kalendarzowym, tj. od stycznia do grudnia jednego roku kalendarzowego.
W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek w danej kategorii robót spełniają w całości samodzielnie – lub – w całości jest on spełniany przez podmiot, na zasoby, którego Wykonawca się powołuje. Zamawiający dopuszcza, by spełnienie warunku udziału w postępowaniu było wykazane łącznie przez Wykonawcę i ten podmiot w ramach danej kategorii robót (poprzez sumowanie wartości robót przez nich wykonanych w tej kategorii), pod warunkiem, że roboty wykazywane łącznie przez Wykonawcę i ten podmiot, były wykonane w jednym roku kalendarzowym, tj. od stycznia do grudnia jednego roku kalendarzowego.
W przypadku Wykonawców ubiegających się o zamówienie w więcej niż jednej części, są oni zobowiązani wykazać, iż spełniają stawiane przez Zamawiającego warunki w zakresie każdej z części, na jakie składana jest oferta. Zamawiający nie wymaga, by roboty wykazywane w ramach różnych części zamówienia, były robotami wykonanymi w jednym roku kalendarzowym.
Zamawiający dopuszcza, by w sytuacji składania przez Wykonawcę oferty wspólnej (konsorcjum/ spółka cywilna) lub w przypadku powoływania się na zasoby innego niż Wykonawca podmiotu w celu wykazania spełniania w/w warunków, Wykonawcy wspólnie lub Wykonawca wspólnie z podmiotem udostępniającym zasoby (przy zachowaniu w/w zasad), wykazali spełnienie warunków postawionych przez Zamawiającego, jedynie w sytuacji, gdy podmiot, który wykazał spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego w zakresie w/w kategorii robót, będzie faktycznie wykonywał tę część zamówienia, co do której wykazał posiadane zdolności.
Odnośnie doświadczenia zdobytego uprzednio przez Wykonawców w ramach wspólnie zrealizowanego zamówienia z innym Wykonawcą/Wykonawcami (konsorcjum / spółka cywilna) Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcy mogą posługiwać się nim w celu wykazania spełniania postawionych przez Zamawiającego warunków w niniejszym postępowaniu wyłącznie w sytuacji, gdy bezpośrednio uczestniczyli w wykonywaniu wykazywanych robót w zakresie kategorii robót wymaganych przez Zamawiającego w ramach warunków udziału postawionych w niniejszym postępowaniu.
2) dysponuje dla:
Części 1 następującym sprzętem: co najmniej dwoma remonterami;
Części 2 następującym sprzętem: co najmniej jednym recyklerem, co najmniej jedną piłą spalinową do cięcia asfaltu, co najmniej jednym młotem do skuwania podbudowy, co najmniej jedną zagęszczarką oraz co najmniej jednym walcem samojezdnym;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum / spółka cywilna), są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełnia co najmniej jeden z nich – lub - że warunek ten spełniają wspólnie (łącznie). Sprzęt posiadany przez poszczególnych członków konsorcjum / spółki cywilnej może być zatem sumowany.
W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełnia co najmniej Wykonawca, lub co najmniej podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca, lub – że warunek ten spełniają wspólnie (łącznie) Wykonawca i podmiot, na zasoby którego Wykonawca się powołuje. Sprzęt posiadany przez Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby może być zatem sumowany.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje ilością sprzętu wymaganą łącznie dla części, na jakie składana jest oferta.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) dla części 1 i 2 - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w ust. 1 i 2 części VI SWZ. Oświadczenie to zobowiązany będzie również złożyć podmiot udostępniający Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku, gdy Wykonawca będzie posługiwał się zasobami tego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie to składa każdy z tych Wykonawców w zakresie go dotyczącym.
b) dla części 1 i 2 - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w ust. 4 części VI SWZ. Oświadczenie to zobowiązany będzie również złożyć podmiot udostępniający Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku, gdy Wykonawca będzie posługiwał się zasobami tego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie to składa każdy z tych Wykonawców w zakresie go dotyczącym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dla części 1 i 2 - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
b) dla części 1 i 2 - wykaz urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
c) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy).
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeśli dotyczy).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz cenowy, którego wzór stanowi odpowiednio załącznik nr 5a (część 1) i 5b (część 2) do SWZ.
2) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, a w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z w/w dokumentów, również pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie tej osoby do reprezentacji Wykonawcy (wymóg niniejszy stosuje się odpowiednio do osób działających w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeśli Wykonawca korzysta z takiego udostępnienia);
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika do wspólnego reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie:
część nr 1 - 3 500,00 zł
część nr 2 - 1 300,00 zł
Szczegółowe informacje zasad wnoszenia wadium znajdują się w dziale IX SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum/spółka cywilna), są oni zobowiązani wykazać, iż wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu zasad określonych w dziale V ust. 1 SWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykazujący wspólnie spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, paragraf 14.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zostanie również wykluczony z postępowania w przypadku zaistnienia wobec niego przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 129 z późn. zm). Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 w/w ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.