eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie dok. projektowo-kosztorysowej modernizacji kompleksu sportowego OSiR Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w W-wie w ramach zad. inwest. pn. Modernizacja OSiR przy ul. Potockiej 1-Etap I.Ogłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dok. projektowo-kosztorysowej modernizacji kompleksu sportowego OSiR Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w W-wie w ramach zad. inwest. pn. Modernizacja OSiR przy ul. Potockiej 1–Etap I.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016077929

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Potocka 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-652

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 832-45-50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://osir-zoliborz.waw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dok. projektowo-kosztorysowej modernizacji kompleksu sportowego OSiR Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w W-wie w ramach zad. inwest. pn. Modernizacja OSiR przy ul. Potockiej 1–Etap I.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11a5441f-fc41-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239882

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020474/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z Modernizacją OSiR

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą lub Systemem.
2) Przekazanie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie, zgodnie z poniższą kolejnością.
3) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy na Platformie następuje automatycznie poprzez weryfikację adresu e-mail podanego przez Wykonawcę w formularzu rejestracyjnym. W uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) weryfikacja danych Wykonawcy może trwać maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej.

4) Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;

5) Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc

6) Kodowanie i czas odbioru danych
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.

Szczegółowe informacje pkt 3 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dot. RODO pkt 29 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2/OSIR/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dok. projektowo - kosztorysowej modernizacji kompleksu sportowego OSiR Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie w ramach zad. inwestycyjnego pn. „Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1”– Etap I.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na podstawie założeń koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji kompleksu sportowego całego obiektu sportowego w zakresie etapu 0, 1a i 1b Koncepcji – wariant 2, tj.
Etap 0
- Przygotowanie infrastruktury technicznej (przyłącza) na całym terenie
- Oczyszczenie terenów przeznaczonych pod ścieżki, staw retencyjny wraz z pielęgnacją zieleni
Etap 1a
- Remont budynku szatniowego
- Remont i przebudowa pomieszczeń magazynowych
- Remont zadaszenia trybuny wraz z przebudową trybuny głównej
Etap 1b
- Modernizacja i przebudowa boisk piłkarskich
- Budowa bieżni lekkoatletycznych oraz rzutni i skoczni
- Przebudowa pozostałych trybun
- Przebudowa boiska B – nawierzchnia sztuczna
- Budowa parkingu tymczasowego
- Budowa ścieżek pieszych, stawu retencyjnego, oświetlenia i infrastruktury technicznej
- Budowa nowego budynku szatniowego
- Budowa nowego skate parku wraz z boulderingiem
- Budowa budynku saunowego

Przedmiot zamówienia:
1) wykonania mapy do celów projektowych
2) wykonania projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego,– wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskanie warunków technicznych i wykonanie projektów przyłączy
3) wykonania kompletnego projektu technicznego dla wszystkich niezbędnych branż oraz uzyskania uzgodnień projektów branżowych z gestorami rozbudowywanych sieci, decyzji pozwolenia na budowę i pozwolenia na rozbiórkę uwzględniających zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków
4) wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
5) sporządzenia przedmiarów robót,
6) sporządzenia kosztorysów inwestorskich
7) wykonania Wzorcowego Opisu Dostępności oraz Listy Kontrolnej do standardów dostępności dla m. st. Warszawy
8) Zapewnienia nadzoru autorskiego projektantów w trakcie realizacji robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy oraz:
a) projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;
b) istniejąca ekspertyzy techniczne stanowiące załącznik nr 8 do SWZ;
c) koncepcja architektoniczno – urbanistyczna modernizacji kompleksu sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując mu odpowiednią wagę procentową:
I kryterium: „cena brutto” – waga 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie) wykonał¹ (tj. zakończył) co najmniej:
a) co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu2, budowy3 lub przebudowy4 budynku5, o powierzchni użytkowej tego budynku min. 1 000 m2,
oraz
b) co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu2, budowy3 lub przebudowy4 budynku5 będącego pod ochroną konserwatorską lub wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków o powierzchni użytkowej tego budynku min. 1 000 m2
oraz
c) co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu sportowego o powierzchni min. 4 ha.
UWAGA 1!
¹ Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie.
2 remont, zgodnie z art. 3 pkt 8) Prawa budowlanego (tekst jednolity - Dz. U. 2021.784 z późn. zm.) – należy rozumieć jako wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym
3 budowę, zgodnie z art. 3 pkt 6) Prawa budowlanego (tekst jednolity - Dz. U. 2021.784 z późn. zm.) – należy rozumieć jako wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
4 przebudowę, zgodnie z art. 3 pkt 7a) Prawa budowlanego (tekst jednolity - Dz. U. 2021.784 z późn. zm.) – należy rozumieć jako wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;
5 budynek, zgodnie z art. 3 pkt 2) Prawa budowlanego (tekst jednolity - Dz. U. 2021.784 z późn. zm.) – należy rozumieć jako obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
UWAGA 2!
Zamawiający dopuszcza aby wykonawca wykazał się jedną usługą lub dwiema usługami z tym jednak zastrzeżeniem że ich łączny zakres musi obejmować wytyczne z ppkt a), b) i c).
Dla przykładu za spełnienie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna, gdy Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie) wykonał¹ (tj. zakończył) co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu, budowy lub przebudowy dwóch budynków o powierzchni użytkowej każdego z tych budynków min. 1 000 m2 a jeden z nich będący pod ochroną konserwatorską lub wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz zagospodarowaniem terenu sportowego o powierzchni min. 4 ha.
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, a w szczególności co najmniej jedną osobą:
a) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2021.784 z późn. zm.), lub której odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zgodnie z art. 12a ww. ustawy,

oraz

b) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2021.784 z późn. zm.) lub której odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zgodnie z art. 12a ww. ustawy,

oraz

c) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2021.784 z późn. zm.) lub której odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zgodnie z art. 12a ww. ustawy,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ) - o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 9.1 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług (zgodny z załącznikiem nr 4 do SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 10.3 ppkt b) SWZ dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodny z załącznikiem nr 5 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 10 000,00 zł.
Szczegółowe informacje pkt 13 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców) w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6) W przypadku, o którym mowa w pkt. 5) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg załącznika nr 6 do SWZ)
7) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. lit b) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
8) Oświadczenie o którym mowa w pkt. 10.2. lit a) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W odniesieniu do art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych w § 13 postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ .

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-20 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-20 13:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Pełna nazwa postępowania : Opracowanie dok. projektowo - kosztorysowej modernizacji kompleksu sportowego OSiR Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie w ramach zad. inwestycyjnego pn. „Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1”– Etap I

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do dnia 10.12.2023 r. przy czym:
• wykonanie Dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1)-2)- 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
• wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3)-7) - 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
• w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 8) - od dnia zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych do dnia 10.12.2023 r.

3. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Andrzej Jeżewski tel. (22) 832-45-50
- w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych:
Weronika Żubrowska tel. (22) 832-45-50

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.