eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Postępowanie na roboty budowlane na 1 piętrze w budynku C Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w BydgoszczyOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Postępowanie na roboty budowlane na 1 piętrze w budynku C Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODOFICERSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: SP PSP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090585370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Glinki 86

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-861

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 52 349 84 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 52 375 30 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sppsp.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppsp.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Postępowanie na roboty budowlane na 1 piętrze w budynku C Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e19641ac-fee5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239869

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00128783/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Roboty budowlane na 1 piętrze w budynku C Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e19641ac-fee5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e19641ac-fee5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SPT.2370.13.2023 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
2. Forma komunikacji: w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/ oraz poczty elektronicznej przetargi@sppsp.bydgoszcz.pl/.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały
w Regulaminie korzystania z platformy e-Zamówienia (dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu) oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (dostępnych pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na platformie
e-Zamówienia.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, wyjaśnień treści oferty (innych niż w części XII SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez portal e-Zamówienia. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia m. in. (BZP, TED lub Numerem postępowania).
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres podany przez nich w złożonej ofercie,
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452), rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.z 2012 r. poz. 526 z późn. zm).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:
1.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz, tel. 52 349 84 90, e-mail: sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl.
1.2 W Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail:
iod@sppsp.bydgoszcz.pl.
1.3 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z postępowaniem
o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodu operacyjnego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Bydgoszczy SPT.2370.13.2023.
1.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm), dalej
„ustawa Pzp”.
Ogłoszenie nr z dnia
1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
1.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
1.7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO.
1.8 Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
1.9 Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wykonania wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym obowiązki wynikające z RODO. W związku z powyższym,
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o
wypełnienie przez niego obowiązków informacyjnych przewidziany
w art. 13 lub art. 14 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPT.2370.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane na 1 piętrze oraz częściowe roboty na parterze, drugim piętrze oraz dachu w budynku C Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją budowlaną, specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót (stanowi materiał pomocniczy), wg podziału na poszczególne branże:
a) Branża architektoniczno - budowlana.
b) Branża sanitarna.
c) Branża elektryczna.
Roboty budowlane na 1 piętrze oraz częściowe roboty na parterze, drugim piętrze oraz dachu w budynku C Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy należy wykonać , zgodnie
z dokumentacją projektową stanowiącą załączniki do niniejszej specyfikacji.
Prace sanitarne do wykonania w budynku wraz z robotami budowlanymi na 1 piętrze
w budynku C:
1. W zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej: od rewizji na pionach kanalizacyjnych przy posadzce „0” do wywiewek na dach razem z trójnikami głównymi.
2. W zakresie instalacji wodnej od zaworów głównych do zaworów tymczasowych na piętrze 2
3. W zakresie instalacji ogrzewczej od węzła cieplnego do tymczasowych zaworów odcinających na piętrze 2.
4. Rozebranie ścian z GKF na 1 piętrze w budynku C i postawienie nowych ścian z bloczków betonowych o grubości 12 cm wraz z wykonaniem tynków, gładzi i malowaniem.

Prace elektryczne do wykonania w budynku wraz z robotami budowlanymi na 1 piętrze
w budynku C:
1. Wykonanie rozdzielnicy RG-C zgodnie z przedmiarem i projektem wykonawczym remontu instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynku C – poziom 0.
2. Wykonanie zasilania z RG do rozdzielnicy RG-C zgodnie z przedmiarem i projektem wykonawczym remontu instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynku C – poziom 0.
3. Wykonanie przycisku PWP na klatce schodowej zgodnie z przedmiarem i projektem wykonawczym remontu instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynku BC – klatka schodowa.
4. Podłączenie tymczasowe istniejących tablic bezpiecznikowych na poszczególnych kondygnacjach– wg kalkulacji własnej Wykonawcy.
5. Wykonanie instalacji teletechnicznej zgodnie z przedmiarem i projektem wykonawczym remontu instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynku C – poziom 0.
W związku z pracami w branży elektrycznej i sanitarnej obejmującymi poza 1 piętrem również piętro 2 dach i parter oraz koniecznością miejscowego naprawienia i odtworzenia uszkodzonych elementów po wykonaniu tych prac w celu umożliwienia dalszego korzystania z całego budynku Zamawiający umieści całą dokumentacje projektową dla budynku C oraz klatki BC. Dodatkowo
w załączniku 5c Zamawiający umieścił kosztorys ofertowy robót elektrycznych i sanitarnych do wykonania
w budynku koniecznych do uwzględnienia wraz z pracami na 1 piętrze.
Wykonawca do wyceny powinien uwzględnić wszystkie prace potrzebne do całkowitej realizacji przedmiotu zamówienia.
Przedmiar robót jest tylko materiałem pomocniczym. Jeżeli Wykonawca po dokonaniu wizji lokalnej
(pkt. 2.5 SWZ) uzna, że konieczne jest uwzględnienie prac i materiałów nieuwzględnionych
w dokumentacji, powinien przyjąć je do wyceny. Jeżeli wykonawca uzna że w danej pozycji należy zwiększyć ilość materiału, sprzętu lub robocizny powinien uwzględnić to przy wycenie przedmiotu umowy (np. równanie ścian tynkiem w celu uzyskania kątów prostych niezbędnych do uzyskania efektu zgodnie ze sztuką budowlaną).
Zamawiający wymaga, aby zastosowane materiały oraz wyposażenie budynku były wykonane z dobrej jakości materiałów w związku z specyfiką użytkową obiektu były odporne na uszkodzenia i trwałe (np. drzwi wewnętrzne min. z trzema zawiasami, drzwi szaf min. z trzema zawiasami z cichym domknięciem).
Wszystkie materiały zastosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz dostarczone wyposażenie muszą zostać przedstawione przez Wykonawcę w postaci karty materiałowej do pisemnej akceptacji przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45431200-9 - Kładzenie glazury

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45432110-8 - Kładzenie podłóg

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako kryteria wyboru oferty przyjmuje się:
1) cena oferty brutto - 60 %
2) dodatkowa gwarancja oraz bezpłatny serwis i przeglądy na cały przedmiot
umowy w tym na zamontowany sprzęt (powyżej 60 miesięcy gwarancji podstawowej) - 10 %
3) termin wykonania - 30 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 Nie podlegają wykluczeniu, o których mowa w części XV SWZ;
1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: jeżeli dotyczy,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga wykazu co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości minimum 300 000,00 zł. brutto każda, polegającej na generalnym remoncie obiektu lub remoncie, w którym przeprowadzono prace o podobnym charakterze, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
b) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu osoby/osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację
o podstawie do dysponowania tymi osobami (dotyczy kierownika/kierowników robót).
c) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami, posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, teletechnicznych.
- instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych i wentylacyjnych.
- ogólnobudowlanej.
- Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega, że
w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, warunek o którym wyżej mowa, musi być spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
- W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w wykazie, dowodach lub referencjach waluty innej niż polska (PLN), Zamawiający rozpatrzy je zgodnie z zapisami pkt. 12 w części XXI SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe opisane w XXI części SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium wynosi:
12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej z kilku form wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Konto bankowe: NBP o/o Bydgoszcz nr: 40 1010 1078 0091 4613 9120 0000
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje (wraz z ofertą) Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym lub osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia ze Strony gwaranta) i musi obejmować końcowy termin związania ofertą o którym mowa w części XI SWZ.
4. Wadium powinno być wystawione na Zamawiającego.
5. Konieczne jest, aby wadium w postaci gwarancji lub poręczenia obejmowało odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium to musi być bezwarunkowe, realizowane na żądanie Wykonawcy.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dopuszcza się aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z poniższym zastrzeżeniem.
7. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego, co oznacza że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa
w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wadium w formie pieniężnej (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego) musi wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w części XIII SWZ.
9. Zwrot wadium:
9.1 Zwrot wadium z urzędu:
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp, tj.:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9.2 Zwrot wadium na wniosek:
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający przewiduje zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% (pięciu procent) ceny ofertowej (brutto). Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy z wyłączeniem art. 450 ust.2 ustawy Pzp, w jednej lub w kilku następujących formach:
3.1 pieniądzu;
3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3.3 gwarancjach bankowych;
3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (NBP o/o Bydgoszcz nr: 40 1010 1078 0091 4613 9120 0000).
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wniesione w formie poręczeń lub gwarancji, gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty zabezpieczenia na każde pisemne wezwanie Zamawiającego.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone zgodnie z zasadami określonymi w art. 453 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy opisany w zał. 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie ezamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.