eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orla › Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości OrlaOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ORLA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659600

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 5

1.5.2.) Miejscowość: Orla

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-106

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 857305780

1.5.8.) Numer faksu: 857305781

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugorla@orla.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c18c156-fee7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239833

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012241/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5c18c156-fee7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, zwanej dalej Platformą, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/ portal, poczty elektronicznej Zamawiającego zamowienia.publiczne@orla.pl oraz poczty elektronicznej Wykonawcy wskazanej w ofercie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający wymaga złożenia pod rygorem nieważności oferty w formie elektronicznej, tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
2. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
3. Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na Platformie i w związku z tym należy zignorować komunikat pojawiający się przy składaniu oferty w tym zakresie. Ofertę należy złożyć na wzorze formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę/wniosek” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola „przeciągnij” i „upuść”, służące do dodawania plików. Wykonawca dodaje uprzednio pobrany, wypełniony i podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
5. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty spakowane należy podpisać podpisem zewnętrznym.
6. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje. W przypadku braku podpisu system poinformuje o tym w trakcie składania dokumentów, jednakże zostaną one przyjęte przez Platformę mimo braku podpisu. Szczegółowe informacje, jak podpisywać dokumenty podpisem kwalifikowanym znajdują się w instrukcji podpisywania znajdującej się w Centrum pomocy na Platformie.
7. W przypadku pozytywnego zakończeniu procesu potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajdować się będzie w Elektronicznym Potwierdzeniu Przyjęcia (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
9. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny zawarty jest w Rozdziale II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla”, które obejmuje budowę dwóch zbiorników, zastawek przelewowych, wałów ziemnych, zjazdów, przepustu pod drogą powiatową oraz przebudowę linii energetycznej wysokiego i niskiego napięcia.
2. Teren planowanej budowy zbiornika retencyjnego w m. Orla zlokalizowany będzie w przy rzece Orlanka, która przechodzi mostem pod drogą powiatową Nr 1654B. Planowany zbiornik retencyjny będzie składał się z dwóch zbiorników oddzielonych drogą powiatową Nr 1654B. Zbiornik retencyjny Nr 1 o powierzchni ok. 0,50 ha, służący do wstępnego piętrzenia i podczyszczenia wody, będzie zlokalizowany na działkach o nr geod. 154, 155, 156 obręb Orla. Zbiornik retencyjny Nr 2 o powierzchni ok. 7,00-8,00 ha, służący do potrzeb małej retencji, będzie zlokalizowany na działkach o nr geod. 491, 492, 493, 484/20 obręb Orla. Przedmiotowy teren nie jest objęty strefą konserwatorską.
3. Teren przy rzece Orlanka, na którym zlokalizowane będą zbiorniki retencyjne charakteryzuje się okresowym powstawaniem oczek wodnych i podtopień zasilanych wodą spływającą z okolicznych terenów. Przed rozpoczęciem prac projektowych należy wykonać opracowanie badania i regulacji spływów wód z terenu ze względu na planowaną budowę zbiornika retencyjnego. Na planowanym terenie przeważa roślinność niska, ze skupiskami roślinności szuwarowej w miejscach oczek wodnych, oraz skupiskami drzew liściastych.
4. Projektowana inwestycja oraz rzeka Orlanka znajduje się w obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, na terenie zlewni „Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy” w obrębie obszaru Jednolitej Części Wód Podziemnych kod PLGW200052, w obrębie zlewni JCWP rzecznej RW20001926149, na terenie Regionalnego Zarządu Wodnego w Warszawie, na terenie Zarządu Zlewni w Białymstoku, na terenie Nadzoru Wodnego w Bielsku Podlaskim.
5. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania i zweryfikowania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do realizacji prac projektowych i robót objętych zamówieniem (dane wejściowe do projektowania). W uzasadnionych przypadkach dostosuje rozwiązania technologiczne i techniczne tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymaganych efektów określonych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji, w tym projektu budowlanego.
6. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla, w zakres którego wchodzi:
1) sporządzenie projektu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowych (mapa do celów projektowych jest w posiadaniu Zamawiającego) przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót – jeżeli będzie to wymagane,
2) wykonanie badań geotechnicznych i hydrologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej podłoża gruntowego w zakresie niezbędnych dla prawidłowego posadowienia obiektów budowlanych,
3) opracowanie dokumentacji projektowej: projektów architektoniczno-budowlanych (budowlanych) wraz z realistyczną wizualizacją 3D – po 4 egz., projektów technicznych (wykonawczych) dla każdej z branż – po 2 egz., specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż – po 2 egz., kosztorysów uproszczonych – po 2 egz., oraz wszystkich wskazanych dokumentacji i kosztorysów – po 1 egz. na nośniku w wersji elektronicznej w formacie *.pdf,
4) uzyskanie na koszt wykonawcy wszelkich wymaganych przepisami prawa materiałów, ekspertyz, opracowań, badań, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, uruchomienia i przekazania obiektu do użytkowania, w tym: uzgodnienie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, pozwoleń wodnoprawnych,
5) zapewnienie nadzoru autorskiego,
6) zakup niezbędnych materiałów i ich dostawę,
7) budowa zastawki przelewowej nr 1,
8) budowa zbiornika retencyjnego nr 1,
9) budowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1654B do zbiornika retencyjnego nr 1,
10) budowa przepustu pod drogą powiatową Nr 1654B wraz z kanałem krytym prowadzącym do zbiornika retencyjnego nr 2,
11) budowa zbiornika retencyjnego nr 2,
12) budowa wału przy zbiorniku retencyjnym nr 2,
13) budowa zastawki przelewowej nr 2,
14) budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1654B do zbiornika retencyjnego nr 2,
15) przebudowa linii energetycznych (demontaż istniejącej linii wysokiego i niskiego napięcia oraz montaż nowej linii energetycznej – zgodnie z projektem wykonanym i uzgodnionym przez Wykonawcę ze wszystkimi niezbędnymi organami, na podstawie warunków usunięcia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z inwestycją, które stanowią Załączniki Nr 13 i 13a do SWZ),
16) wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zbiornika uśredniającego,
17) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
18) opracowanie dokumentacji powykonawczej (po 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku w wersji elektronicznej w formacie *.pdf),
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 10 – Programie funkcjonalno-użytkowym pn.: Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla.
8. Dla przedmiotowego obszaru inwestycji uchwałą Nr XXXVIII/330/23 Rady Gminy Orla z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów położonych w obrębie wsi Orla, Koszele, gm. Orla – etap II został przyjęty miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów położonych w obrębie wsi Orla, Koszele, gm. Orla – etap II – Załącznik nr 11 do niniejszej SWZ.
9. Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji muszą być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości i wolne od wad fabrycznych oraz muszą posiadać niezbędne atesty i deklaracje zgodności.
10. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien, z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadniać z Zamawiającym. Wykonawca powinien, jeżeli jest to konieczne, przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie robót w obrębie pasów drogowych, a także zapewnić niezbędną organizację ruchu zgodnie z wytycznymi zarządcy danej drogi.
11. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 5 lat gwarancji na cały przedmiot zamówienia (wykonane dokumentacje projektowe, dostarczone materiały i urządzenia, wykonane montaże i roboty budowlane) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

45247000-0 - Roboty w zakresie budowy tam, kanałów, kanałów irygacyjnych i akweduktów

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

34930000-5 - Urządzenia wodne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G) – waga kryterium 40%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Gwarancja (G) – waga 40%
Wg skali punktowej:
Deklarowany okres gwarancji, musi zostać podany w miesiącach i obejmuje całość przedmiotu zamówienia (dostarczone materiały i urządzenia, wykonane montaże i roboty budowlane) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia:
- W przedziale od 60 miesięcy do 71 miesięcy – G = 0 pkt
- W przedziale od 72 miesięcy do 83 miesięcy – G = 20 pkt
- 84 miesiące – G = 40 pkt
W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie deklarowany czas gwarancji krótszy niż 60 miesięcy albo gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie deklarowanego czasu gwarancji — Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z wymaganiami SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie deklarowany czas gwarancji dłuższy niż 84 miesiące — Zamawiający w celu oceny oferty przyjmie maksymalną liczbę punktów (40 pkt).

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena",
G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja”.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie zdolności kredytowej lub finansowej na kwotę 1 500 000,00 zł. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę 1 500 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy 00/100).
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie jego spełnienie.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest należyte wykonanie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
1.1. co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej zaprojektowanie budowy, przebudowy, odbudowy, rozbudowy lub remontu zbiornika wodnego o powierzchni min. 1,00 ha.
oraz
1.2. co najmniej 1 budowy, przebudowy, odbudowy, rozbudowy lub remontu zbiornika wodnego o powierzchni min. 1,00 ha.
W celu spełnienia obu wyżej opisanych warunków dotyczących doświadczenia Wykonawca może wykazać się wykonaniem zamówień zrealizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujących zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie wymienionych zakresów robót.
UWAGA! Zamawiający zastrzega, że w sytuacji wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lub w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, każdy z powyższych warunków musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę lub przez jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę lub przez podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca.
UWAGA! Wykonawca, który nabył doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i włącznie w zakresie robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, oraz w zakresie dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które w trakcie jego realizacji będą pełnić opisane poniżej funkcje, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi we wskazanych specjalnościach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, upoważniające do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają dzisiejsze uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności (patrz Wyjaśnienie poniżej) oraz posiadającymi wymagane doświadczenie:
2.1. projektant branży architektonicznej lub hydrotechnicznej lub wodno-melioracyjnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub hydrotechnicznej lub wodno-melioracyjnej, posiadająca ww. uprawnienia od co najmniej 5 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu w zakresie budowy, przebudowy, odbudowy, rozbudowy lub remontu zbiornika wodnego. Projektant będzie zobowiązany do zapewnienia projektantów pozostałych branż, niezbędnych do wykonania zadania.
2.2. kierownik budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej lub hydrotechnicznej lub wodno-melioracyjnej, posiadający ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalnościach w zakresie niezbędnym do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik budowy musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz pełnienie w tym okresie funkcji kierownika budowy i kierownika robót w na co najmniej jednej ukończonej budowie, przebudowie, odbudowie, rozbudowie lub remoncie zbiornika wodnego. Kierownik budowy będzie zobowiązany do zapewnienia kierowników robót pozostałych branż, niezbędnych do wykonania zadania.
Użyte w treści postawionych powyżej warunków pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).
WYJAŚNIENIE: W odniesieniu do wyżej wymaganych uprawnień, Zamawiający jako „odpowiadające im uprawnienia budowlane” rozumie uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa upoważniające do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają dzisiejsze uprawnienia budowlane, albo osoba skierowana do realizacji zamówienia publicznego posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie jego spełnienie.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
e) Spełnianie warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione wyłącznie wtedy, gdy:
1) warunek określony w lit. c – Wykonawcy spełnią łącznie,
2) warunek określony w lit. d pkt 1.1 – jeden z Wykonawców spełni samodzielnie,
3) warunek określony w lit. d pkt 1.2 – jeden z Wykonawców spełni samodzielnie,
4) warunek określony w lit. d pkt 2 – Wykonawcy spełnią łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 Pzp,
b) art. 7 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik Nr 5 do SWZ;
3) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:
1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w kwocie określonej w Rozdziale VIII ust. 2 lit c SWZ;
2) Wykaz usług projektowych wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdziale VIII lit. d pkt 1.1 niniejszej SWZ;
Formularz pn. „Wykaz wykonanych usług projektowych” stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. VIII lit. d pkt 1.2 niniejszej SWZ;
Formularz pn. „Wykaz wykonanych robót budowlanych” stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
4) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. VIII lit. d pkt 2 niniejszej SWZ.
Formularz pn. „Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia” stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50 000,00 (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim o numerze: 18 8061 0003 0001 1471 2000 0050 z dopiskiem „Wadium w przetargu nr GK.271.9.2023”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Orla;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 9. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.