eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Ochrona fizyczna osób i mienia na Targowisku Namysłowska oraz Bazarze RóżyckiegoOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona fizyczna osób i mienia na Targowisku Namysłowska oraz Bazarze Różyckiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD PRASKICH TERENÓW PUBLICZNYCH W DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011312165

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wenantego Burdzińskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.zptp@um.warszwa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zptp.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona fizyczna osób i mienia na Targowisku Namysłowska oraz Bazarze Różyckiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c9a28a8-fec9-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239802

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004507/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Ochrona Fizyczna osób i mienia na bazary

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zptp.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://zptp.ezamawiajacy.pl/ zwanej dalej Platformą lub Systemem.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ.
3. Instrukcja/-e korzystania jest dostępna bezpośrednio na Platformie w zakładce: Regulacje i procedury procesu zakupowego / Plany zamówień publicznych.
4. Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca winien zapoznać się z Instrukcją/-mi korzystania z Platformy zakupowejZamwiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: • Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły dotyczące klauzuli (RODO) znajdują się w rozdziale I pkt 8 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPTP-ZP.271.TP.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia na Targowisku Namysłowska oraz Bazarze Różyckiego.

W ramach realizacji umowy, Wykonawca będzie w szczególności zobowiązany do:
• bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych, tj. na Targowisku Namysłowska oraz Bazarze Różyckiego
• powołaniu i utrzymywaniu przez cały okres obowiązywania umowy zespołu liczącego minimum 8 pracowników do realizacji przedmiotu Umowy, składającego się z pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), posiadających status kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia,
• zapewnieniu ochrony doraźnej realizowanej przez grupę interwencyjną w przypadku jej przywołania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia a także wymagania dotyczące sposobu jego realizacji określają:
• Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4 którego integralną część stanowi wykaz godzin.
• Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-30 do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

I. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Wykonawca musi wykazać się posiadaniem aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1995 ze zm.) wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
UWAGA: Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

II. Zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy poprzez określenie minimalnych wymagań dotyczących doświadczenia Wykonawcy

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na świadczeniu usług ochrony osób i mienia o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto.

UWAGA: 1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia Wykonawcy, może wykazać usługi wykonywane, jeżeli Wykonawca wykaże, że do upływu terminu składania ofert, wartość wykonanego zamówienia nie jest mniejsza niż 150 000 zł brutto.
2. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia posiadanego przez kilka podmiotów w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
3. W związku z obowiązkiem osobistego świadczeniu usług ochrony osób i mienia oraz regulacją art. 118 ust. 2 ustawy Pzp, dopuszczającą poleganie na cudzym potencjale w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wyłącznie wówczas gdy podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, brak jest możliwości polegania na potencjale podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( tekst. Jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1995) wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

b) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; załącznik nr 7 do SWZ

c) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego ( Załącznik nr 6 do SWZ).
Oświadczenie składa:
 Wykonawca,
 każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy),

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz dokumentów składanych w terminie zbierania ofert:

1. Wykonawca dołącza do oferty (Załącznik nr 1 do SWZ):
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków
– Załącznik nr 2 do SWZ
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
b) Potwierdzenie wniesienia wadium/wadium
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego.

c) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
W przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
Pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje mocodawca lub notariusz.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć:
a) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SWZ)
W niniejszym postępowaniu, wykonanie usługi może być realizowane wyłącznie przez tego spośród wykonawców, który posiada do tego stosowne doświadczenie oraz uprawnienia, które to wymagania weryfikowane będą przez Zamawiajacego w ramach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziale 12 SWZ oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziale 11 SWZ- Załącznik nr 2 , składa każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

c) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno powinno zawierać
w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
1. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w:
• Pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego -Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ 46 1030 1508 0000 0005 5088 9013
• gwarancjach bankowych;
• gwarancjach ubezpieczeniowych;
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana przez rachunek Zamawiającego najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert.
4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w 2) b-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej
6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający nie określa:
• szczególnego sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu,
• wymagań związanych z realizacją zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zptp.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postepowania Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835),

Zastrzeżenie kluczowych części zamówienia:
 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia polegających na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Praskich Terenów tj. Targowisku Namysłowska oraz Bazarze Różyckiego
 Tym samym, zamawiający dopuszcza podwykonawstwo wyłącznie w zakresie zapewnienie ochrony doraźnej realizowanej przez grupę interwencyjną w przypadku jej przywołania
 Zamawiający nie przewiduje badania podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy.
Potencjał podmiotu trzeciego:
 W związku z obowiązkiem osobistego świadczeniu usług ochrony osób i mienia oraz regulacją art. 118 ust. 2 ustawy Pzp, dopuszczającą poleganie na cudzym potencjale w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wyłącznie wówczas gdy podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, brak jest możliwości polegania na potencjale podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.