eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm Śląski › Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części na żłobek - etap I, położonego w Chełmie Śląskim przy ul. Techników na działkach nr 1149/32, 1059/32Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części na żłobek – etap I, położonego w Chełmie Śląskim przy ul. Techników na działkach nr 1149/32, 1059/32

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHEŁM ŚLĄSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: UG Chełm Śląski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Konarskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Chełm Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-403

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 322257504

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@chelmsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmsl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części na żłobek – etap I, położonego w Chełmie Śląskim przy ul. Techników na działkach nr 1149/32, 1059/32

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec264bde-fee2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239760

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003664/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części – etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec264bde-fee2-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Rozdział XIV - SWZ
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
\e-mail: przetargi@chelmsl.pl
4.Komunikacja odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozdział XIV - SWZ
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://edu.ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulaminserwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 6, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 6, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
8.1. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazanych danych (i przekazuje się jako załącznik),
lub
8.2. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. W przypadku gdy wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi.
12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulaminu Platformy e-Zamówienia..

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://bip.chelmsl.pl/zamowienia-publiczne/rok-2023

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział II - SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział II - SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.4.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdział IV - SWZ
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Przebudowie budynku wielofunkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części na żłobek – etap I, położonego w Chełmie Śląskim przy ul. Techników na działkach nr 1149/32, 1059/32” w ramach Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
4.1. Zamówienie obejmuje przebudowę budynku w części obejmującej tylko ŻŁOBEK (na rzutach poziomych rysunków projektu zaznaczony kolorem niebieskim) oraz wykonanie głównego zasilania budynku z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45262700-8 - Przebudowa budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień wykonawcy, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7. PZP w wys. 50% wartości umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Rozdział XX - SWZ
1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową S. Maksymalna ilość punktów do uzyskania 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział VIII - SWZ
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym : Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów : Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: w postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna w wysokości nie mniejszej niż 700 000,00 zł. Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek ten spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej , to jest: wykonawca spełni udział w postępowaniu, jeżeli wykaże się:
2.4.1. doświadczeniem – jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje każdą z poniżej wymienionych robót:
2.4.1.1. co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200m2 oraz o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto,
oraz
Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki ten spełnia przynajmniej jeden z wykonawców na podstawie jednego zamówienia. Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi wykazać, że warunek ten spełnia na podstawie jednego zamówienia,
2.4.2. dysponowaniem na etapie realizacji zamówienia minimum 1 osobą z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełnić rolę kierownika budowy dla przedmiotowej inwestycji,
Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek ten spełnia przynajmniej jeden wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Rozdział X - SWZ
1.1. Formularz ofertowy wykonawcy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ;
1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania aktualne na dzień składania ofert – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ ;
1.2.1. informacje o podmiotach, na których zasoby powołuje się wykonawca – należy je zawrzeć w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.2. – składane są w przypadku powoływania się wykonawcy na zasoby innych podmiotów.
Podmioty, na których zasoby powołuje się wykonawca winny złożyć Wykonawcy:
 Zobowiązanie Podmiotu Trzeciego Załącznik nr 3 do SWZ,
 oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1.2,
 klauzulę informacyjną o której mowa w punkcie 1.4.
1.2.2. informacje o podwykonawcach – należy je zawrzeć w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.2. – składane są w przypadku gdy Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu;
1.2.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.2. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Każdy z wykonawców składa również klauzulę, o której mowa w punkcie 1.4.
1.3. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) reprezentująca(e) wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.
1.4. klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych składana przez wykonawcę/pełnomocnika/osobę występująca w imieniu wykonawcy/osoby reprezentujące wykonawców, o których mowa w pkt 1.2.3./osoby reprezentujące podmioty, o których mowa w pkt. 1.2.1. – wg wzoru określonego w załączniku nr 9 do SWZ;
1.5. Dowód wpłacenia/wniesienia Wadium – zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z Rozdziałem XVII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Rozdział XI - SWZ
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
2.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2.2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2.3. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 700 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
2.4. wykaz robót budowlanych:
2.4.1. o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto dla co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200m2
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, od terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Zakres wykazu musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale VIII pkt 2.4.1 SWZ w zakresie doświadczenia. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
2.5. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowana tymi osobami; wykaz osób powinien spełniać minimalne wymagania określone w Rozdziale VIII pkt 2.4.2 SWZ – wykaz osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Rozdział X - SWZ
1.1. Formularz ofertowy wykonawcy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ;
1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania aktualne na dzień składania ofert – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ ;
1.2.1. informacje o podmiotach, na których zasoby powołuje się wykonawca – należy je zawrzeć w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.2. – składane są w przypadku powoływania się wykonawcy na zasoby innych podmiotów.
Podmioty, na których zasoby powołuje się wykonawca winny złożyć Wykonawcy:
 Zobowiązanie Podmiotu Trzeciego Załącznik nr 3 do SWZ,
 oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1.2,
 klauzulę informacyjną o której mowa w punkcie 1.4.
1.2.2. informacje o podwykonawcach – należy je zawrzeć w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.2. – składane są w przypadku gdy Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu;
1.2.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.2. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Każdy z wykonawców składa również klauzulę, o której mowa w punkcie 1.4.
1.3. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) reprezentująca(e) wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.
1.4. klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych składana przez wykonawcę/pełnomocnika/osobę występująca w imieniu wykonawcy/osoby reprezentujące wykonawców, o których mowa w pkt 1.2.3./osoby reprezentujące podmioty, o których mowa w pkt. 1.2.1. – wg wzoru określonego w załączniku nr 9 do SWZ;
1.5. Dowód wpłacenia/wniesienia Wadium – zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z Rozdziałem XVII SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Rozdział VII - SWZ
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100złotych).
2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 14.06.2023 r. do godz. 10:00.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. w pieniądzu,
3.2. w gwarancjach bankowych,
3.3. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Rozdział XIII - SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rozdział XXIII - SWZ oraz załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.