eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wojciechów › "Przebudowa drogi gminnej 106910L w miejscowości Nowy Gaj na odcinku 250m"Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej 106910L w miejscowości Nowy Gaj na odcinku 250m”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wojciechów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojciechów 5

1.5.2.) Miejscowość: Wojciechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-204

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: (81) 51 77 241

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@wojciechow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wojciechow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi gminnej 106910L w miejscowości Nowy Gaj na odcinku 250m”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a3762a0-fedf-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239719

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019342/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa drogi gminnej 106910L w miejscowości Nowy Gaj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.wojciechow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem bezpłatnej Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP dostępnej pod adresem https://pzp.wojciechow.pl.
Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w Rozdziale 11 SWZ. https://pzp.wojciechow.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP:
https://pzp.wojciechow.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
założyć konto na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://pzp.wojciechow.pl/#/authentication/register gdzie zostanie
powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. 2.Wykonawca przystępując do postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień
Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej https://pzp.wojciechow.pl oraz uznaje go za wiążący. 3.Zamawiający, zgodnie z art. 67 Ustawy z dnia 11 września
2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy tj.: a) stały dostęp do
sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej
konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4,
Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet
Explorer;
d)włączona obsługa JavaScript; e)zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.; f)podłączony
lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę. 4.a)
dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip,.rar,.7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig oraz innych formatach plików określonych w przepisach wydanych na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), z wyjątkiem formatów wykonywalnych (takich jak np. EXE, COM, DLL, BAT). b)informacje na temat kodowania i czasu
odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP i zapisany,
widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
5.Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania
opisane zostały w Instrukcji użytkownika, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej
wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z
Platformy wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. 6.Sporządzenie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych
musi być zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 7.Oznaczenie czasu odbioru danych
przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest
synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC. Dalsze informacje i wskazówki zawarto w SWZ Rozdział 11.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza
integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INR.271.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej 106910L w miejscowości Nowy Gaj na odcinku 250m”.
4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 106910L w miejscowości Nowy Gaj na odcinku 250 m, przebudowa swoim zakresem obejmuje: - roboty rozbiórkowe; - wycinkę krzewów kolidujących z inwestycją; - wykonanie robót ziemnych, w tym wykopów i nasypów związanych z formowaniem korpusu drogowego; - przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 106910L; - wykonanie w ciągu drogi gminnej nr 106910L poboczy umocnionych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie grubości 15 cm na szerokości 0,75 m; - wykonanie nawierzchni istniejących zjazdów umocnionej kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie grubości 15 cm; - regulację wysokościową istniejącego zjazdu o nawierzchni z płyt betonowych; - umocnienie skarp poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw; - wykonanie nowego oznakowania pionowego. Parametry techniczno – użytkowe drogi: - szerokość jezdni drogi gminnej nr 106910L – 3,5 m; - szerokość utwardzonego (ulepszonego) pobocza drogi gminnej nr 106910L – 0,75 m; - pochylenie skarp – 1:1,5. Początek przebudowy drogi gminnej nr 106910L – km 0+000,00 założono w osi istniejącego mostu, na jego krawędzi. Koniec przebudowy drogi gminnej nr 106910L przyjęto w osi istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 0+256,00. Zamawiający informuje, że dokumentacja techniczna (projekt) obejmuje swym zakresem również przebudowę drogi gminnej wewnętrznej oraz drogi gminnej stanowiącej połączenie dwóch dróg - drogi gminnej 106910L i wewnętrznej, co nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakres prac obejmujący przebudowę drogi gminnej 106910L kilometraż od km 0+000 do km 0+256,00.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
1) wykona roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 106910L w miejscowości Nowy Gaj – od km 0+000 do km 0+256,
2) dostarczy materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót,
3) będzie uczestniczyć w czynnościach odbiorowych inwestycji,
4) przygotuje obiekt do eksploatacji – roboty porządkowe
5) zapewni obsługę geodezyjną inwestycji w tym dokona inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,
6) przygotuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu (jeśli dotyczy),
7) przygotuje wymagane dokumenty odbiorowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane, z których
każda polegała na budowie/lub przebudowie/lub rozbudowie/lub modernizacji drogi obejmującej swym zakresem wykonanie
nawierzchni asfaltowej o długości minimum 200 m.
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres i rodzaj robót, aby można było ustalić, czy spełnia
warunek udziału w postępowaniu.
2) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego
kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.
3) Zgodnie z orzeczeniem TSUE C-387/14 (ESAPROJEKT)/odpowiedź na pytanie czwarte/ Zamawiający wskazuje, że w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku korzystania z podmiotów
udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp Wykonawca lub minimum jeden Wykonawca wspólnie
ubiegający się o zamówienie lub minimum jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie
wskazane w warunku udziału w postępowaniu wskazane w pkt 6.1.4. SWZ – dotyczy to konieczności wykazania
doświadczenia wynikającego z powtarzalności wykonanych robót tj. wykonania minimum 2 robót budowlanych przez jeden
podmiot.
4) Przez „budowę” rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego zgodnie z definicją ustawy Prawo Budowlane.
5) Przez „przebudowę” rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów
użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie pkt. 7.7. SWZ
podlegają:
1) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego
środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z
20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków
ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im
zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), albo wpisani na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
2) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady
(WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem
Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr
269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo
wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia
18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec
Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w
sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność
Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. ...Dalsza część w pkt 5.8

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień
składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.1.1. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika Nr 4 i 5 do SWZ.
8.1.2. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1. SWZ lub są one niekompletne lub zawierają błędy,
zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.
8.1.3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1 SWZ.
8.1.4. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on
zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji
lub dokumentów.
8.2. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy
ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres pracy wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno
potwierdzać ten fakt.
8.2.1. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.
8.3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania), następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane
(sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.
Dalsza część pkt 5.6:
Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 7.7. SWZ następuje na okres trwania ww. okoliczności.
W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 7.8. SWZ, zamawiający odrzuca ofertę
takiego wykonawcy.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia
publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę
pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
Wykluczenie Wykonawcy następuje również na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca
2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L
229 z 31.7.2017), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi
sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

9.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
9.8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia
wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. 8.1. SWZ także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
13.4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik Nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może
sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenia o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ, Załącznik Nr 4 i 5;
3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.2. SWZ, Załącznik Nr 6 (jeżeli dotyczy);
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt. 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby
jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniającego zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit
a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiot udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z
ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
7) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w pkt. 9.8 SWZ (jeżeli dotyczy).
8) Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w pkt. 10.2 a) SWZ
(jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) W przypadku, o którym mowa w pkt. 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika Nr 6 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ,
przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz przypadków, o których mowa w art.454 i 455 ustawy–Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §4 ust.1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe,
strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni,
odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
2)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §4 ust.1, może nastąpić w przypadku skierowania przez
Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia
lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji
publicznej lub eksploatatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych;
3)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §4 ust.1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z
instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie
kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania
robót przez innego wykonawcę–o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;
4)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §4 ust.1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z
właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o
którym mowa w §6 ust.1,
5)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §4 ust.1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności
napotkanie na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, wystąpienie kolizji instalacji
podziemnych i naziemnych, podziemnych elementów konstrukcyjnych, likwidacji istniejących przyłączy, odkrycie na terenie
budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, a także kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, których
zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie robót budowlanych, ujawnienia się odmiennych od przyjętych w
dokumentacji projektowej, warunków podpowierzchniowych, geologicznych, gruntowych, hydrologicznych, powodujących
konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do
wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, ...cd. w "informacje dodatkowe"

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://pzp.wojciechow.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d. pkt. 7.4. --
6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i
zostać potwierdzony przez inspektora w dzienniku budowy lub pisemnie w przypadku braku dziennika budowy - zmiana o
udokumentowany czas występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, za wyjątkiem
okresu występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywania robót, ale charakterystycznych dla
danej pory roku,
7) zmiana zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania w wyniku konieczności wykonania robót zamiennych (do których
wykonania wystarczy zgoda zamawiającego/inspektora nadzoru oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez
Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w dokumentacji projektowej i ST, bez
modyfikacji ogólnego charakteru umowy, na podstawie protokołu konieczności,
8) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia w przypadku
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji
przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania,
10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn
organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiającego
umowy o dofinansowanie zadania, w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub
innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową,
11)zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia w przypadku
konieczności zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu
umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych
przepisów.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy.
3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
-- Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe zapisy dotyczące zmian umowy zawarte są w Załączniku Nr 2 do SWZ -
Projekt umowy, paragraf 9 i 9a.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.