eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipnica Murowana › Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Cyfrowa GminaOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Cyfrowa Gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LIPNICA MUROWANA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660602

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 44

1.5.2.) Miejscowość: Lipnica Murowana

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-724

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 6852100

1.5.8.) Numer faksu: 14 6852102

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@lipnicamurowana.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipnicamurowana.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Cyfrowa Gmina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78469f0d-fed0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239649

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039196/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa "Cyfrowa Gmina"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest finansowane w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78469f0d-fed0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej zostały zawarte w rozdziale XI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lipnica Murowana, 32-724 Lipnica Murowana 44;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lipnica Murowana, kontakt: odo@lipnicamurowana.pl; *
Pozostałe informacje zawarto w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarto w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IWEiGP-ZP. 271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa Fabrycznie nowych zestawów komputerowych klasy PC, oraz fabrycznie nowych laptopów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
cena ofertowa – 60
okres przedłużonej rękojmi i gwarancji – 40
1) Cena oferty – 60
Przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazany przez Wykonawcę w ofercie – obejmujący cały przedmiot zamówienia.
Ocena punktowa w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą formułą:


ilość punktów dla kryterium ceny oferty = (najniższa cena brutto
z rozpatrywanych ofert / cena brutto oferty rozpatrywanej) x 60 pkt

2) Okres przedłużonej rękojmi i gwarancji – 40
Wymagany okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia dla poszczególnych części zamówienia:
część I – gwarancja 24 miesiące
część II – gwarancja 24 miesiące
część III – gwarancja 24 miesiące

Udzielenie rękojmi i gwarancji dla poszczególnych części zamówienia możliwe jest na okres nie dłuższy niż dla części I, II, III 60 miesięcy.
część I – udzielenie rękojmi i gwarancji możliwe jest na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.
część II – udzielenie rękojmi i gwarancji możliwe jest na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.
część III – udzielenie rękojmi i gwarancji możliwe jest na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi i gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy dla części I,II, III do oceny ofert zostanie przyjęty okres odpowiednio dla części I,II,III 60 miesięcy, natomiast w umowie uwzględniony zostanie okres wskazany w ofercie przez Wykonawcę.
Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 40 pkt.

ilość punktów dla kryterium gwarancja= (Oferowane wydłużenie okresu gwarancji Badanej oferty / maksymalne wydłużenie okresu gwarancji (36 miesięcy) ) x 40 pkt

W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia lub Oferta, w której Wykonawca nie określi proponowanego okresu rękojmi i gwarancji zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres przedłuzonej rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS, w ramach projektu Cyfrowa Gmina

4.2.6.) Główny kod CPV: 35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
cena ofertowa – 60
okres przedłużonej rękojmi i gwarancji – 40
1) Cena oferty – 60
Przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazany przez Wykonawcę w ofercie – obejmujący cały przedmiot zamówienia.
Ocena punktowa w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą formułą:


ilość punktów dla kryterium ceny oferty = (najniższa cena brutto
z rozpatrywanych ofert / cena brutto oferty rozpatrywanej) x 60 pkt

2) Okres przedłużonej rękojmi i gwarancji – 40
Wymagany okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia dla poszczególnych części zamówienia:
część I – gwarancja 24 miesiące
część II – gwarancja 24 miesiące
część III – gwarancja 24 miesiące

Udzielenie rękojmi i gwarancji dla poszczególnych części zamówienia możliwe jest na okres nie dłuższy niż dla części I, II, III 60 miesięcy.
część I – udzielenie rękojmi i gwarancji możliwe jest na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.
część II – udzielenie rękojmi i gwarancji możliwe jest na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.
część III – udzielenie rękojmi i gwarancji możliwe jest na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi i gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy dla części I,II, III do oceny ofert zostanie przyjęty okres odpowiednio dla części I,II,III 60 miesięcy, natomiast w umowie uwzględniony zostanie okres wskazany w ofercie przez Wykonawcę.
Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 40 pkt.

ilość punktów dla kryterium gwarancja= (Oferowane wydłużenie okresu gwarancji Badanej oferty / maksymalne wydłużenie okresu gwarancji (36 miesięcy) ) x 40 pkt

W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia lub Oferta, w której Wykonawca nie określi proponowanego okresu rękojmi i gwarancji zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres przedłużonej rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa skanera i drukarki kodów kreskowych do elektronicznego systemu obiegu dokumentów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

4.2.6.) Główny kod CPV: 30210000-4 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30216110-0 - Skanery komputerowe

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
cena ofertowa – 60
okres przedłużonej rękojmi i gwarancji – 40
1) Cena oferty – 60
Przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazany przez Wykonawcę w ofercie – obejmujący cały przedmiot zamówienia.
Ocena punktowa w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą formułą:


ilość punktów dla kryterium ceny oferty = (najniższa cena brutto
z rozpatrywanych ofert / cena brutto oferty rozpatrywanej) x 60 pkt

2) Okres przedłużonej rękojmi i gwarancji – 40
Wymagany okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia dla poszczególnych części zamówienia:
część I – gwarancja 24 miesiące
część II – gwarancja 24 miesiące
część III – gwarancja 24 miesiące

Udzielenie rękojmi i gwarancji dla poszczególnych części zamówienia możliwe jest na okres nie dłuższy niż dla części I, II, III 60 miesięcy.
część I – udzielenie rękojmi i gwarancji możliwe jest na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.
część II – udzielenie rękojmi i gwarancji możliwe jest na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.
część III – udzielenie rękojmi i gwarancji możliwe jest na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi i gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy dla części I,II, III do oceny ofert zostanie przyjęty okres odpowiednio dla części I,II,III 60 miesięcy, natomiast w umowie uwzględniony zostanie okres wskazany w ofercie przez Wykonawcę.
Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 40 pkt.

ilość punktów dla kryterium gwarancja= (Oferowane wydłużenie okresu gwarancji Badanej oferty / maksymalne wydłużenie okresu gwarancji (36 miesięcy) ) x 40 pkt

W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia lub Oferta, w której Wykonawca nie określi proponowanego okresu rękojmi i gwarancji zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres przedłuzonej rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI.2 pkt 3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w rozdziale VI.2 pkt 4, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w rozdziale VI.2 pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b(nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum) mają obowiązek ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
3. Pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że pełnomocnicy są uprawnieni do reprezentowania
w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotów występujących wspólnie.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI.1.pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jako najkorzystniejszej, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopi umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Pełnomocnictwo składane jest w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy możliwa będzie, gdy strony wyrażą zgodną wolę w tym zakresie, w szczególności w przypadkach określonych w art. 454, 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz w następujących przypadkach:
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
b) gdy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty – na załączniku Nr 1; załączniki Nr 1 A
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – na załączniku Nr 2;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
3) oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy
Z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy pzp;
4) załącznik stanowiący tajemnice przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy;
5) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.