eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › Przebudowa boisk, prace remontowe i adaptacyjne sal lekcyjnych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych (...)



Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa boisk, prace remontowe i adaptacyjne sal lekcyjnych wraz z wyposażeniem w ramach projektu „Zgierskie
szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Zgierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057721

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Jana Pawła II 16

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umz.zgierz.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zgierz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa boisk, prace remontowe i adaptacyjne sal lekcyjnych wraz z wyposażeniem w ramach projektu „Zgierskie
szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9d10aea-fbcc-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239642

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046984/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VII – infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umz.zgierz/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umz.zgierz/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
opisane zostały w dokumencie "Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl" oraz w „Regulaminie platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH
OSOBOWYCH jest: Prezydent Miasta Zgierza, z siedzibą w Zgierzu, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz; 2) w sprawie ochrony
swoich danych osobowych proszę skontaktować się z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH pod adresem e-mail:
eurzad@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka; lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Zgierza: plac
Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością
przeprowadzenia negocjacji treści ofert 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych , dalej „ustawa PZP”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 7) w odniesieniu do
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8)
posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art.
16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3; - prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PŚ.271.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1. Przebudowa 2 boisk sportowych wraz z wyposażeniem (Szkoła Podstawowa nr 4, Samorządowe Liceum
Ogólnokształcące/Szkoła Podstawowa nr 1),
2. Remont budynku administracyjnego (Szkoła Podstawowa nr 4),
3. Usunięcie kolizji z siecią kanalizacyjną (Szkoła Podstawowa nr 4, Samorządowe Liceum Ogólnokształcące/Szkoła
Podstawowa nr 1),
4. Budowa chodnika z kostki betonowej wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych do drzwi szkoły (Szkoła Podstawowa nr
4),
5. Prace remontowe dwóch sal lekcyjnych na potrzeby: sali wielokierunkowej oraz polisensorycznej wraz z wyposażeniem
(Szkoła Podstawowa nr 4),
6. Dostosowanie 2 pracowni na potrzeby pracowni wielokierunkowych wraz z wyposażeniem (Samorządowe Liceum
Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 1),
7. Dostosowanie sali na potrzeby warsztatowe wraz z wyposażeniem (Samorządowe Liceum Ogólnokształcące),
8. Dostosowanie sali gimnastycznej pod monitor interaktywny (Szkoła Podstawowa nr 4),
9. Wykonanie utwardzenia terenu na potrzeby przejazdu samochodów dostawczych do obsługi szkoły, od wjazdu do wejścia
technicznego do zaplecza kuchennego obiektu (Samorządowe Liceum Ogólnokształcące/Szkoła Podstawowa nr 1).
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, polegającym na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń oraz robót budowlanych w ramach projektu „Zgierskie szkoły inkubatorem
kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole
Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym”, zgodnie z Program Funkcjonalno-Użytkowym
stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia oraz Wykazem niezbędnego sprzętu do zakupu i
zamontowania w ramach zadania, stanowiącym załącznik nr 2, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz
sztuką budowlaną, z zastrzeżeniem postanowień Opisu Przedmiotu Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielanie zamówień polegających na:
1) powtórzeniu usług lub robót budowlanych podobnych i zgodnych z przedmiotem
tego zamówienia podstawowego, w szczególności: roboty budowlane w zakresie remontu, budowy, rozbudowy obiektów sportowych
oraz remontu sal lekcyjnych.
Zamówienia zostaną udzielone na podst. art. 214 ust. 1. pkt 7 po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z
Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu, na warunkach określonych w umowie podstawowej.
2) w zakresie sumarycznej wartości do 100.000,00 zł
3) na warunkach, na jakich zostaną udzielone – odpowiednio:
- przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu;
- przez Wykonawcę spełniającego, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru
zamówienia, warunki udziału w postępowaniu;
- z zachowaniem, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia powtórzonego warunków umowy, jak w
postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena, okres gwarancji (całkowity, ale nie dłuższy niż 7 lat), wysokość kar umownych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (całkowity, ale nie dłuższy niż 7 lat)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kar umownych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, wg art. 116 PZP: Wykonawca wykonał
(zakończył wykonanie) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia („związaną z przedmiotem zamówienia” ), tj. remont, budowa lub
przebudowa boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach minimum 40m x 20m, potwierdzone dowodami
określającymi, że te roboty zostały wykonane należycie; Wykonawca dysponuje osobami, skierowanymi przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, tj. - co
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,-
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci wod – kan; - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wod – kan.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty, dotyczy robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia („związanych z przedmiotem zamówienia”), tj.: remont, budowa lub przebudowa boiska o nawierzchni poliuretanowej o
wymiarach minimum 40m x 20m; Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w szczególności – do podpisania
oferty wraz z załącznikami – o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeśli Wykonawca polega na tych zasobach.
OŚWIADCZENIE: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę [art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, o ile nie wynika ono z
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, np. z umowy konsorcjum. 2 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1,
powinno wskazywać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, a także
zawierać deklarację (podpisy) wszystkich mocodawców, co do ustanowienia pełnomocnika. 3. Spółka cywilna ubiegająca
się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku powoływania pełnomocnika i może być reprezentowana przez wspólników -
każdego wspólnika - na ogólnych zasadach reprezentacji spółki cywilnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, chyba
że umowa lub uchwała wspólników stanowi odmiennie. 4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. [art. 59 PZP] W przypadku potwierdzenia spełnienia
przez Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia warunków dotyczących: uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia –
Wykonawca ten winien złożyć oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 PZP.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Stosownie do treści art. 455 ust. 1 PZP dopuszczalna jest zmiana umowy:
1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia
dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: a) określają rodzaj
i zakres zmian, b) określają warunki wprowadzenia zmian, c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny
charakter umowy; 2) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, o których mowa w pkt 1, lub b) w wyniku
sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia,
upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to
za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub c) w wyniku
przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
Podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 PZP; 3) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego
Wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o
ile stały się one niezbędne i zostały spełnione
łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub
znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50%
wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków; 4) jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym
w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany
każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. 2. Dopuszczalne są również zmiany umowy których
łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a
zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4,
Zamawiający: 1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy; 2) po
dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 4. Jeżeli umowa zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian
wysokości cen, dopuszczalną wartość zmiany ceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4, lub dopuszczalną wartość
zmiany umowy, o której mowa w ust. 2, ustala się w oparciu o zmienioną cenę. 5. Stosownie do treści art. 454. ust. 1 PZP
nie jest dopuszczalna istotna zmiana zawartej umowy z wyjątkiem przypadków wskazanych w powyższych ust. 1 do 3, przy
czym zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do
pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana: 1) wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty
innej treści; 2) narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść Wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w
pierwotnej umowie.
Pełny katalog zmian zawierają ogólne warunki umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umz.zgierz/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełny tytuł postępowania: Przebudowa boisk, prace remontowe i adaptacyjne sal lekcyjnych wraz z wyposażeniem w
ramach projektu „ Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości
w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym.
Uwaga: Termin realizacji zamówienia 15 tygodni od dnia podpisania umowy,
jednak nie dłużej niż do 20.10.2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.