eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › Przebudowa boisk, prace remontowe i adaptacyjne sal lekcyjnych wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych (...)Ogłoszenie z dnia 2023-07-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa boisk, prace remontowe i adaptacyjne sal lekcyjnych wraz z wyposażeniem w ramach projektu „Zgierskie
szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Zgierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057721

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Jana Pawła II 16

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umz.zgierz.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zgierz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/umz.zgierz/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa boisk, prace remontowe i adaptacyjne sal lekcyjnych wraz z wyposażeniem w ramach projektu „Zgierskie
szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9d10aea-fbcc-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00313075

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046984/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VII – infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239642

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PŚ.271.18.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1. Przebudowa 2 boisk sportowych wraz z wyposażeniem (Szkoła Podstawowa nr 4, Samorządowe Liceum
Ogólnokształcące/Szkoła Podstawowa nr 1),
2. Remont budynku administracyjnego (Szkoła Podstawowa nr 4),
3. Usunięcie kolizji z siecią kanalizacyjną (Szkoła Podstawowa nr 4, Samorządowe Liceum Ogólnokształcące/Szkoła
Podstawowa nr 1),
4. Budowa chodnika z kostki betonowej wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych do drzwi szkoły (Szkoła Podstawowa nr
4),
5. Prace remontowe dwóch sal lekcyjnych na potrzeby: sali wielokierunkowej oraz polisensorycznej wraz z wyposażeniem
(Szkoła Podstawowa nr 4),
6. Dostosowanie 2 pracowni na potrzeby pracowni wielokierunkowych wraz z wyposażeniem (Samorządowe Liceum
Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 1),
7. Dostosowanie sali na potrzeby warsztatowe wraz z wyposażeniem (Samorządowe Liceum Ogólnokształcące),
8. Dostosowanie sali gimnastycznej pod monitor interaktywny (Szkoła Podstawowa nr 4),
9. Wykonanie utwardzenia terenu na potrzeby przejazdu samochodów dostawczych do obsługi szkoły, od wjazdu do wejścia
technicznego do zaplecza kuchennego obiektu (Samorządowe Liceum Ogólnokształcące/Szkoła Podstawowa nr 1).
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, polegającym na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń oraz robót budowlanych w ramach projektu „Zgierskie szkoły inkubatorem
kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole
Podstawowej nr 4 i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym”, zgodnie z Program Funkcjonalno-Użytkowym
stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia oraz Wykazem niezbędnego sprzętu do zakupu i
zamontowania w ramach zadania, stanowiącym załącznik nr 2, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz
sztuką budowlaną, z zastrzeżeniem postanowień Opisu Przedmiotu Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.