eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nidzica › Dowożenie uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nidzica i opieka nad nimi w roku szkolnym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowożenie uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nidzica i opieka nad nimi w roku szkolnym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510333652

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa

1.5.2.) Miejscowość: Nidzica

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 896252457

1.5.8.) Numer faksu: 896252457

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw@nidzica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bipcuw.nidzica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowożenie uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nidzica i opieka nad nimi w roku szkolnym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8d1d9b4-fe07-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239545

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013153/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowożenie uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nidzica i opieka nad nimi w roku szkolnym 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b8d1d9b4-fe07-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e- Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy e-Zamówienia dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Dyrektor CUW w Nidzicy.
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres ikrasniewska.oda@wp.pl tel.: 600993102, dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - "Dowożenie uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nidzica i opieka nad nimi w roku szkolnym 2023/2024" ZNAK POSTĘPOWANIA: SA.2710.2.2023.JD.
3) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
4) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych; c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;

5) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia
2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.

2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).

3. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.

4. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale XXXIII, do upływu terminu na ich wniesienie.

2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.

9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.2710.2.2023.JD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 658376,60 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie dzieci i opieka nad nimi do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nidzica w roku szkolnym 2023/2024 w części 1 na trasach:
I- Nidzica-Żelazno-Bolejny-Wólka Orłowska-Łyński Młyn-Orłowo-Łyna-Wietrzychowo-Łyna-Nibork II-Nidzica ( pojedyncza pętla)
autobus min. 31 osobowy ( 1 przywóz, 2 odwozy)

Szacunkowa liczba biletów miesięcznych:
Żelazno-Łyna- Żelazno - 14 biletów (w tym 2 bilety 3-4 latki)
Bolejny- Łyna- Bolejny- 3 bilety
Wólka Orłowska-Łyna- Wólka Orłowska- 4 bilety
Orłowo-Łyna- Orłowo- 10 biletów (w tym 2 bilety 3-4 latki)
Wietrzychowo- Łyna- Wietrzychowo- 19 biletów (w tym 2 bilety 3-4 latki)
Nibork- Nidzica- Nibork - 7 biletów

II- Nidzica-Wietrzychówko -Łyna-Bujaki- Dobrzyń-Łyna-Radomin-Napiwoda- Nidzica
(pojedyncza pętla)
bus min. 19 osobowy ( 1 przywóz, 2 odwozy)

Szacunkowa liczba biletów miesięcznych:
Wietrzychówko- Łyna- Wietrzychówko- 1 bilet
Dobrzyń- Łyna- Dobrzyń- 16 biletów (w tym 2 bilety dla 3-4 latka)
Radomin- Nidzica- Radomin- 2 bilety
Radomin- Napiwoda- Radomin - 1 bilet
Bujaki- Łyna- Bujaki- 3 bilety
Nidzica- Łyna- Nidzica - 1 bilet
2.Przedmiot zamówienia obejmuje usługi transportu uczniów wraz z zapewnieniem opieki.

3.Z przewozów będą korzystać uczniowie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

4.Usługa będzie świadczona w dni nauki szkolnej wg ustalonego przez Wykonawcę w uzgodnieniu z dyrektorami szkół rozkładu kursów autobusów, który będzie dostosowany do planów zajęć placówki. Ostateczna decyzja o szczegółowym rozkładzie godzin dowozów i odwozów uczniów należy do dyrektorów poszczególnych placówek.

5.Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022, poz. 988 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016, poz. 2022 ze zm.) i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.).

6.Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi.

7.Podmiot, który będzie realizował przedmiot zamówienia będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc siedzących dostosowaną do ilości dowożonych uczniów. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednią liczbą pojazdów tzn. jeden pojazd może obsługiwać tylko jedną trasę w ramach danej części zamówienia.

8.Pod pojęciem usługa transportu rozumie się bezpieczne dowożenie dzieci z miejsca ich zamieszkania do szkoły oraz odwożenie ze szkoły do miejsca zamieszkania tj. wsiadanie i wysiadanie dzieci następuje na obowiązujących przystankach komunikacyjnych położonych najbliżej miejsca zamieszkania ucznia w danej miejscowości i najbliżej szkoły, do której uczeń uczęszcza. Wykonawca musi realizować usługę za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonywania zamówienia, przy czym jeden kierowca może obsługiwać tylko jedną trasę.

9.Pod pojęciem zapewnienia opieki przez opiekuna rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa uczniom podczas przejazdu, przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu oraz podczas przejścia do szkoły. Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu. Opiekun autobusu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia uczniów do autobusu na przystanku w swojej miejscowości. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni. Podczas dowozu opiekun szkolnego autobusu odprowadza uczniów pod drzwi wejściowe szkoły i przekazuje ich wyznaczonej przez dyrektora osobie. Podczas odwozu opiekun autobusu odbiera uczniów pod drzwi wejściowe szkoły i wprowadza do autobusu zgodnie z ustalonym porządkiem. Opiekun ma obowiązek posiadania listy obecności dzieci dowożonych/odwożonych do placówki. W każdym autobusie musi być opiekun.

10.Dowożenie uczniów na wskazanych trasach będzie realizowane na podstawie biletów miesięcznych.
1) Bilety miesięczne będą zakupywane co miesiąc na podstawie zamówień składanych przez każdą z placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Nidzica osobno. W zamówieniach tych placówka będzie określała dokładną ilość biletów miesięcznych do konkretnych miejscowości.
2)Określona ilość biletów miesięcznych jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości biletów miesięcznych na poszczególnych trasach jednak do łącznej wysokości, o której mowa w § 12 ust. 1 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ. Nie może to stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez wykonawcę co do ilości biletów faktycznie zakupionych przez zamawiającego podczas realizacji umowy.
11.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 155341,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące
kryteria: najniższa cena i czas podstawienia autobusu zastępczego.
2. Kryterium cena w części I będzie rozpatrywane na podstawie cenny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w części I, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Najwyższą ilość punktów otrzyma Wykonawca oferujący najniższą cenę, pozostali proporcjonalnie wg wzoru wskazanego w dziale XVI ust. 1.1. pkt 1SWZ.
3. Kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego w części I będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Najwyższą ilość punktów otrzyma Wykonawca oferujący najkrótszy czas podstawienia autobusu zastępczego, pozostali proporcjonalnie mniej wg wzoru wskazanego w dziale XVI ust. 1.1 pkt 2 SWZ.
4.Oferta z najwyższą łączną liczbą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert w części I (najniższa cena + czas podstawienia w razie awarii pojazdu zastępczego) zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wartości punktowe w kryterium zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia w razie awarii pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie dzieci i opieka nad nimi do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nidzica w roku szkolnym 2023/2024 w części 2 na trasach:
I- Nidzica- Robaczewo- Zagrzewo-Nidzica ( pojedyncza pętla)
autobus min.32 osobowy ( 1 przywóz, 2 odwozy)

Szacunkowa liczba biletów miesięcznych:
Robaczewo- Nidzica-Robaczewo- 2 bilety
Zagrzewo-Nidzica- Zagrzewo- 30 biletów

II- Nidzica-Kolonia Kanigowo-Pawliki-Kamionka-Kanigowo-Siemiątki-Nidzica ( pojedyncza pętla)
autobus min.30 osobowy (1 przywóz, 2 odwozy)

Szacunkowa liczba biletów miesięcznych:
Kolonia Kanigowo-Nidzica- Kolonia Kanigowo- 7 biletów
Kamionka- Nidzica-Kamionka- 5 biletów
Kanigowo-Nidzica- Kanigowo- 17 biletów
Siemiątki-Nidzica- Siemiątki- 1 bilet
2.Przedmiot zamówienia obejmuje usługi transportu uczniów wraz z zapewnieniem opieki.

3.Z przewozów będą korzystać uczniowie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

4.Usługa będzie świadczona w dni nauki szkolnej wg ustalonego przez Wykonawcę w uzgodnieniu z dyrektorami szkół rozkładu kursów autobusów, który będzie dostosowany do planów zajęć placówki. Ostateczna decyzja o szczegółowym rozkładzie godzin dowozów i odwozów uczniów należy do dyrektorów poszczególnych placówek.

5.Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022, poz. 988 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016, poz. 2022 ze zm.) i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.).

6.Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi.

7.Podmiot, który będzie realizował przedmiot zamówienia będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc siedzących dostosowaną do ilości dowożonych uczniów. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednią liczbą pojazdów tzn. jeden pojazd może obsługiwać tylko jedną trasę w ramach danej części zamówienia.

8.Pod pojęciem usługa transportu rozumie się bezpieczne dowożenie dzieci z miejsca ich zamieszkania do szkoły oraz odwożenie ze szkoły do miejsca zamieszkania tj. wsiadanie i wysiadanie dzieci następuje na obowiązujących przystankach komunikacyjnych położonych najbliżej miejsca zamieszkania ucznia w danej miejscowości i najbliżej szkoły, do której uczeń uczęszcza. Wykonawca musi realizować usługę za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonywania zamówienia, przy czym jeden kierowca może obsługiwać tylko jedną trasę.

9.Pod pojęciem zapewnienia opieki przez opiekuna rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa uczniom podczas przejazdu, przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu oraz podczas przejścia do szkoły. Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu. Opiekun autobusu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia uczniów do autobusu na przystanku w swojej miejscowości. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni. Podczas dowozu opiekun szkolnego autobusu odprowadza uczniów pod drzwi wejściowe szkoły i przekazuje ich wyznaczonej przez dyrektora osobie. Podczas odwozu opiekun autobusu odbiera uczniów pod drzwi wejściowe szkoły i wprowadza do autobusu zgodnie z ustalonym porządkiem. Opiekun ma obowiązek posiadania listy obecności dzieci dowożonych/odwożonych do placówki. W każdym autobusie musi być opiekun.

10.Dowożenie uczniów na wskazanych trasach będzie realizowane na podstawie biletów miesięcznych.
1) Bilety miesięczne będą zakupywane co miesiąc na podstawie zamówień składanych przez każdą z placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Nidzica osobno. W zamówieniach tych placówka będzie określała dokładną ilość biletów miesięcznych do konkretnych miejscowości.
2)Określona ilość biletów miesięcznych jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości biletów miesięcznych na poszczególnych trasach jednak do łącznej wysokości, o której mowa w § 12 ust. 1 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ. Nie może to stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez wykonawcę co do ilości biletów faktycznie zakupionych przez zamawiającego podczas realizacji umowy.
11.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 118903,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące
kryteria: najniższa cena i czas podstawienia autobusu zastępczego.
2. Kryterium cena w części II będzie rozpatrywane na podstawie cenny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w części II, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Najwyższą ilość punktów otrzyma Wykonawca oferujący najniższą cenę, pozostali proporcjonalnie wg wzoru wskazanego w dziale XVI ust. 2.1. pkt 1SWZ.
3. Kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego w części II będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Najwyższą ilość punktów otrzyma Wykonawca oferujący najkrótszy czas podstawienia autobusu zastępczego, pozostali proporcjonalnie mniej wg wzoru wskazanego w dziale XVI ust. 2.1 pkt 2 SWZ.
4.Oferta z najwyższą łączną liczbą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert w części II (najniższa cena + czas podstawienia w razie awarii pojazdu zastępczego) zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wartości punktowe w kryterium zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia w razie awarii pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie dzieci i opieka nad nimi do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nidzica w roku szkolnym 2023/2024 w części 3 na trasach:
I- Nidzica-Módłki-Grzegórzki-Kolonia Grzegórzki- Bartoszki-Waszulki-Nidzica-Piotrowice-Magdaleniec-Nidzica (pojedyncza pętla)
autobus min. 37 osobowy ( 1 przywóz, 2 odwozy)

Szacunkowa liczba biletów miesięcznych:
Módłki- Nidzica- Módłki- 9 biletów
Grzegórzki- Nidzica- Grzegórzki- 17 biletów (1 bilet 3-4 latek)
Kolonia Grzegórzki- Nidzica- Kolonia Grzegórzki- 1 bilet
Bartoszki- Nidzica- Bartoszki- 9 biletów
Waszulki- Nidzica- Waszulki- 1 bilet
Piotrowice- Nidzica- Piotrowice- 5 biletów
Magdaleniec- Nidzica- Magdaleniec- 14 biletów

II- Nidzica-Rozdroże-Nidzica- Szerokopaś-Litwinki-Nidzica
autobus min.23 osobowy, ( 1 przywóz, 2 odwozy)

Szacunkowa liczba biletów miesięcznych:
Rozdroże- Nidzica- Rozdroże- 23 bilety ( 2 bilety dla 3- 4 latka)
Szerokopaś- Nidzica- Szerokopaś- 9 biletów
Litwinki (przystanek ul. Szerokopaś) - Nidzica- Litwinki (przystanek ul. Szerokopaś) - 7 biletów
2.Przedmiot zamówienia obejmuje usługi transportu uczniów wraz z zapewnieniem opieki.

3.Z przewozów będą korzystać uczniowie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

4.Usługa będzie świadczona w dni nauki szkolnej wg ustalonego przez Wykonawcę w uzgodnieniu z dyrektorami szkół rozkładu kursów autobusów, który będzie dostosowany do planów zajęć placówki. Ostateczna decyzja o szczegółowym rozkładzie godzin dowozów i odwozów uczniów należy do dyrektorów poszczególnych placówek.

5.Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022, poz. 988 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016, poz. 2022 ze zm.) i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.).

6.Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi.

7.Podmiot, który będzie realizował przedmiot zamówienia będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc siedzących dostosowaną do ilości dowożonych uczniów. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednią liczbą pojazdów tzn. jeden pojazd może obsługiwać tylko jedną trasę w ramach danej części zamówienia.

8.Pod pojęciem usługa transportu rozumie się bezpieczne dowożenie dzieci z miejsca ich zamieszkania do szkoły oraz odwożenie ze szkoły do miejsca zamieszkania tj. wsiadanie i wysiadanie dzieci następuje na obowiązujących przystankach komunikacyjnych położonych najbliżej miejsca zamieszkania ucznia w danej miejscowości i najbliżej szkoły, do której uczeń uczęszcza. Wykonawca musi realizować usługę za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonywania zamówienia, przy czym jeden kierowca może obsługiwać tylko jedną trasę.

9.Pod pojęciem zapewnienia opieki przez opiekuna rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa uczniom podczas przejazdu, przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu oraz podczas przejścia do szkoły. Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu. Opiekun autobusu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia uczniów do autobusu na przystanku w swojej miejscowości. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni. Podczas dowozu opiekun szkolnego autobusu odprowadza uczniów pod drzwi wejściowe szkoły i przekazuje ich wyznaczonej przez dyrektora osobie. Podczas odwozu opiekun autobusu odbiera uczniów pod drzwi wejściowe szkoły i wprowadza do autobusu zgodnie z ustalonym porządkiem. Opiekun ma obowiązek posiadania listy obecności dzieci dowożonych/odwożonych do placówki. W każdym autobusie musi być opiekun.

10.Dowożenie uczniów na wskazanych trasach będzie realizowane na podstawie biletów miesięcznych.
1) Bilety miesięczne będą zakupywane co miesiąc na podstawie zamówień składanych przez każdą z placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Nidzica osobno. W zamówieniach tych placówka będzie określała dokładną ilość biletów miesięcznych do konkretnych miejscowości.
2)Określona ilość biletów miesięcznych jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości biletów miesięcznych na poszczególnych trasach jednak do łącznej wysokości, o której mowa w § 12 ust. 1 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ. Nie może to stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez wykonawcę co do ilości biletów faktycznie zakupionych przez zamawiającego podczas realizacji umowy.
11.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 182191,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące
kryteria: najniższa cena i czas podstawienia autobusu zastępczego.
2. Kryterium cena w części III będzie rozpatrywane na podstawie cenny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w części III, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Najwyższą ilość punktów otrzyma Wykonawca oferujący najniższą cenę, pozostali proporcjonalnie wg wzoru wskazanego w dziale XVI ust. 3.1. pkt 1SWZ.
3. Kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego w części III będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Najwyższą ilość punktów otrzyma Wykonawca oferujący najkrótszy czas podstawienia autobusu zastępczego, pozostali proporcjonalnie mniej wg wzoru wskazanego w dziale XVI ust. 3.1 pkt 2 SWZ.
4.Oferta z najwyższą łączną liczbą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert w części III (najniższa cena + czas podstawienia w razie awarii pojazdu zastępczego) zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wartości punktowe w kryterium zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia w razie awarii pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie dzieci i opieka nad nimi do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nidzica w roku szkolnym 2023/2024 w części 4 na trasach:
I- Nidzica-Piątki-Olszewo-Borowy Młyn-Kolonia Piątki-Tatary-Kolonia Tatary- Nidzica-Waszulki-Kolonia Waszulki- Nidzica ( pojedyncza pętla)
autobus min.28 osobowy ( 1 przywóz, 2 odwozy)

Szacunkowa liczba biletów miesięcznych:
Piątki- Nidzica- Piątki- 13 biletów (w tym 1 bilet dla 3-4 latka)
Olszewo- Nidzica- Olszewo- 2 bilety
Borowy Młyn- Nidzica- Borowy Młyn- 2 bilety
Kolonia Piątki- Nidzica- Kolonia Piątki- 1 bilet
Tatary- Nidzica- Tatary- 9 biletów
Kolonia Tatry- Nidzica- Kolonia Tatry- 1 bilet
Waszulki- Nidzica- Waszulki - 19 biletów

II- Nidzica- Załuski- Frąknowo- Mogiłowo- Rączki- Januszkowo- Michałki- Szkotowo-Rączki-Załuski-Litwinki-Nidzica ( pojedyncza pętla)
autobus min.48 osobowy (2 przywozy, 3 odwozy)

Szacunkowa liczba biletów miesięcznych:
Załuski- Rączki- Załuski- 28 biletów
Frąknowo- Rączki- Frąknowo-5 biletów (w tym 1 bilet dla 3-4 latka)
Januszkowo- Rączki- Januszkowo- 35 biletów (w tym 2 bilety dla 3-4 latków)
Michałki- Rączki- Michałki- 8 biletów (w tym 1 bilet dla 3-4 latka)
Szkotowo- Rączki- Szkotowo- 5 biletów (w tym 1 bilet dla 3-4 latka)
Załuski-Nidzica- Załuski- 6 biletów
Litwinki-Nidzica- Litwinki- 3 bilety(w tym 1 bilet dla 3-4 latka)
Frąknowo- Nidzica- Frąknowo- 4 bilety
2.Przedmiot zamówienia obejmuje usługi transportu uczniów wraz z zapewnieniem opieki.

3.Z przewozów będą korzystać uczniowie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

4.Usługa będzie świadczona w dni nauki szkolnej wg ustalonego przez Wykonawcę w uzgodnieniu z dyrektorami szkół rozkładu kursów autobusów, który będzie dostosowany do planów zajęć placówki. Ostateczna decyzja o szczegółowym rozkładzie godzin dowozów i odwozów uczniów należy do dyrektorów poszczególnych placówek.

5.Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022, poz. 988 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016, poz. 2022 ze zm.) i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.).

6.Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi.

7.Podmiot, który będzie realizował przedmiot zamówienia będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc siedzących dostosowaną do ilości dowożonych uczniów. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi dysponować odpowiednią liczbą pojazdów tzn. jeden pojazd może obsługiwać tylko jedną trasę w ramach danej części zamówienia.

8.Pod pojęciem usługa transportu rozumie się bezpieczne dowożenie dzieci z miejsca ich zamieszkania do szkoły oraz odwożenie ze szkoły do miejsca zamieszkania tj. wsiadanie i wysiadanie dzieci następuje na obowiązujących przystankach komunikacyjnych położonych najbliżej miejsca zamieszkania ucznia w danej miejscowości i najbliżej szkoły, do której uczeń uczęszcza. Wykonawca musi realizować usługę za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonywania zamówienia, przy czym jeden kierowca może obsługiwać tylko jedną trasę.

9.Pod pojęciem zapewnienia opieki przez opiekuna rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa uczniom podczas przejazdu, przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu oraz podczas przejścia do szkoły. Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu. Opiekun autobusu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia uczniów do autobusu na przystanku w swojej miejscowości. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni. Podczas dowozu opiekun szkolnego autobusu odprowadza uczniów pod drzwi wejściowe szkoły i przekazuje ich wyznaczonej przez dyrektora osobie. Podczas odwozu opiekun autobusu odbiera uczniów pod drzwi wejściowe szkoły i wprowadza do autobusu zgodnie z ustalonym porządkiem. Opiekun ma obowiązek posiadania listy obecności dzieci dowożonych/odwożonych do placówki. W każdym autobusie musi być opiekun.

10.Dowożenie uczniów na wskazanych trasach będzie realizowane na podstawie biletów miesięcznych.
1) Bilety miesięczne będą zakupywane co miesiąc na podstawie zamówień składanych przez każdą z placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Nidzica osobno. W zamówieniach tych placówka będzie określała dokładną ilość biletów miesięcznych do konkretnych miejscowości.
2)Określona ilość biletów miesięcznych jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości biletów miesięcznych na poszczególnych trasach jednak do łącznej wysokości, o której mowa w § 12 ust. 1 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ. Nie może to stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez wykonawcę co do ilości biletów faktycznie zakupionych przez zamawiającego podczas realizacji umowy.
11.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 201940,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące
kryteria: najniższa cena i czas podstawienia autobusu zastępczego.
2. Kryterium cena w części IV będzie rozpatrywane na podstawie cenny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w części IV, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Najwyższą ilość punktów otrzyma Wykonawca oferujący najniższą cenę, pozostali proporcjonalnie wg wzoru wskazanego w dziale XVI ust. 4.1. pkt 1SWZ.
3. Kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego w części IV będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Najwyższą ilość punktów otrzyma Wykonawca oferujący najkrótszy czas podstawienia autobusu zastępczego, pozostali proporcjonalnie mniej wg wzoru wskazanego w dziale XVI ust. 4.1 pkt 2 SWZ.
4.Oferta z najwyższą łączną liczbą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert w części IV (najniższa cena + czas podstawienia w razie awarii pojazdu zastępczego) zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wartości punktowe w kryterium zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia w razie awarii pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. Na podstawie art. 112 Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:
a) dla części I- 170.000 zł.;
b) dla części II- 130.000 zł.;
c) dla części III- 200.000 zł.;
d) dla części IV- 220.000 zł.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) kwalifikacje zawodowe kadry technicznej:
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 2 osobami dla każdej części zamówienia posiadającymi uprawnienia do prowadzenia autobusu/busa, przy czym w przypadku składania ofert na więcej niż jedną część ta sama osoba może być wykazana tylko w jednej części.

b) wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego:
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować autobusami/ pojazdami z liczbą miejsc siedzących nie mniejszą niż:
dla części I:
1 autobus z liczbą miejsc siedzących co najmniej 31 i 1 bus z liczbą miejsc siedzących co najmniej 19,

dla części II:
1 autobus z liczbą miejsc siedzących co najmniej 32 i 1 autobus z liczbą miejsc siedzących co najmniej 30,

dla części III:
1 autobus z liczbą miejsc siedzących co najmniej 37 i 1 autobus z liczbą miejsc siedzących co najmniej 23,

dla części IV:
1 autobus z liczbą miejsc siedzących co najmniej 28 i 1 autobus z liczbą miejsc siedzących co najmniej 48.

W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część Wykonawca musi dysponować odpowiednią liczbą pojazdów odpowiadającą sumie tras tzn. jeden pojazd może być proponowany do obsługi tylko jednej trasy. Pojazdy oferowane do przewozu uczniów muszą być dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne pojazdu (wpis w dowodzie rejestracyjnym) oraz opłacone polisy ubezpieczenia: OC na pojazd zgłoszony do przewozu oraz polisę NNW ubezpieczenia kierowcy i pasażerów w pojeździe od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: w zakresie wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania:
a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania, załączonym do oferty, według załączonego wzoru - załącznik nr 6 do SWZ;
b) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według załączonego wzoru – załącznik nr 7 do SWZ;
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, zastępuje się go w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków (załącznik nr 2 do SWZ);
4) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5) W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
b)wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami- wykaz sprzętu jakim dysponuje wykonawca w celu realizacji zamówienia, wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SWZ;
c) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w Rozdz. VII ust. 2 pkt 3 SWZ- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.
1) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składnia ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. składają odrębnie:
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b)podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się wykonawca.

3) Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć podpisane:
a) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru);
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób wykonawcy – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do SWZ;
c) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - pełnomocnictwo z treści, którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

4) Oświadczenia i dokumenty należy składać w formie elektronicznej poprzez opatrzenie kwalifikowalnym podpisem elektronicznym (wydawanym przez dostawców usług zaufania, których lista dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji pod adresem: https://www.nccert.pl/) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (https://epuap.gov.pl/wps/portal) lub podpisem osobistym (https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku spółki cywilnej dokumentami zastępującymi w/w pełnomocnictwo mogą być umowa spółki lub uchwała wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki (wszystkich wspólników), które należy załączyć do oferty.

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjów i spółek cywilnych), oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu tylko w odniesieniu do danego konsorcjanta lub wspólnika w zakresie, w jakim on sam wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, co oznacza, że każdy ze współwykonawców wykazuje w oświadczeniu tylko własne zdolności (zasoby).

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

4) W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się wymogi określone w dziale XVII ust. 4 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz wskazanym w § 16 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany , wycofania oferty dostępnego na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Dodatkowe przesłanki wykluczenia z postępowania w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129) opisane w dziale VIII ust. 3 SWZ.
2. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy:
1) przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentowały Wykonawcę przy podpisaniu umowy,
2) dostarczy imiona i nazwiska kierowców oraz opiekunów realizujących przedmiot zamówienia w poszczególnych częściach na danych trasach,
3) dostarczy nazwę, numer rejestracyjny oraz liczbę miejsc siedzących dla poszczególnych autobusów, busów, którymi Wykonawca będzie dowoził uczniów na wszystkich częściach przedmiotu zamówienia,
4) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, którymi będzie wykonywał przedmiot zamówienia.
3. Wykonawca w terminie do 31 sierpnia 2023 r. ma obowiązek przedłożyć zezwolenia na przewozy regularne w transporcie drogowym dla poszczególnych tras.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.