eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobylin › Dowozy wychowanków i uczniów z gminy Kobylin do specjalistycznych placówek oświatowych w roku szkolnym 2023 - 2024 .Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowozy wychowanków i uczniów z gminy Kobylin do specjalistycznych placówek oświatowych w roku szkolnym 2023 – 2024 .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina_Kobylin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050540

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Kobylin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-740

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 655482401

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kobylin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowozy wychowanków i uczniów z gminy Kobylin do specjalistycznych placówek oświatowych w roku szkolnym 2023 – 2024 .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0e3b3e0-fedf-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239532

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031219/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 „Dowozy wychowanków i uczniów z gminy Kobylin do specjalistycznych placówek oświatowych w roku szkolnym 2023 – 2024”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kobylin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kobylin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest przy użyciu Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kobylin
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu Platformy zakupowej. https://platformazakupowa.pl/pn/kobylin
3. Przystąpienie do udziału w niniejszym postępowaniu wymaga posiadania konta na Platformie.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji przy użyciu poczty elektronicznej, na adres wskazany w Roz. I, z zastrzeżeniem, że dokumenty, o których mowa w Rozdziale XVI pkt. 3 oraz Rozdziale VIII pkt. 1 i 2, składane są wyłącznie za pośrednictwem Platformy.
5. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że zgodnie wynikającą z art. 13 Rozporządzenia 2016/679: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobylin reprezentowana przez Burmistrza, e-mail: um@kobylin.pl
• Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Kobylinie jest Przemysław Marcinek. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kobylinie, tel. 65 548 2401,
e-mail przemyslaw.marcinek@kobylin.pl lub pisemnie na adres Rynek Józefa Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dowozy wychowanków i uczniów z gminy Kobylin do specjalistycznych placówek oświatowych w roku szkolnym 2023 – 2024 ” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 . – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021.1129 z późn. zmianami, dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• Posiada Pani/Pan prawo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;
• Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.07.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu wychowanków do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Konarzewie, Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ostrowskiej w Krotoszynie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Krotoszynie ul. Plac Szkolny 19.
2. Usługa obejmuje:
- dowozy wychowanków do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Konarzewie, Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ostrowskiej w Krotoszynie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Krotoszynie ul. Plac Szkolny 19 z miejscowości położonych na terenie Gminy Kobylin wraz z odwozem do miejsc zamieszkania we wszystkie dni nauki szkolnej, w godzinach ustalonych i uzgodnionych z poszczególnymi szkołami;
3. Usługa winna być świadczona środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 3 osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.
4. Wykonawca zobowiązany jest do:
- podstawienia pojazdu sprawnego technicznie, posiadającego aktualne badania techniczne, oznakowanego odpowiednimi tablicami. W okresie jesienno – zimowym pojazd musi być ogrzewany.
- niezwłocznego powiadomienia szkoły w przypadku awarii pojazdu,
- zabezpieczenie zastępczego środka transportu o wymaganym standardzie w przypadku awarii pojazdu.
- zapewnienia bezpieczeństwa i opieki uczniom podczas świadczenia usługi, m.in. za pośrednictwem opiekunów, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Opieka kierowcy jest niewystarczająca.
- szczegółowy harmonogram dowozów i odwozów Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym i dyrekcją placówki najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2023 r.
5. Średnia miesięczna ilość kilometrów wynosi ok 3 700 km (37 000 km w okresie 10 miesięcy) na trasach dowozów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Konarzewie, Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ostrowskiej w Krotoszynie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Krotoszynie ul. Plac Szkolny 19.

UWAGA! Określone ilości kilometrów są ilościami szacunkowymi, zostały określone na podstawie danych z poprzednich lat i służą jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do rzeczywistych ilości zlecanych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną usługę wg cen jednostkowych zaproponowanych w ofercie. Rzeczywiste ilości realizowanych w trakcie umowy usług będą wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub rozszerzenia przedmiotu umowy
w zakresie ilościowym, w zależności od bieżących potrzeb oraz możliwości finansowych Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: W przypadku udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz całkowitą wartością zamówienia - zwiększenie liczby kilometrów

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena
2. Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga posiadania uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
- aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm).
- co najmniej 1 (jeden) pojazd przystosowany do przewozu min. 30 osób niepełnosprawnych, w tym min. 3 osób poruszających się na wózku inwalidzkim, posiadającym aktualne ubezpieczenie OC i NNW, aktualne badania techniczne dopuszczające do obrotu, są oznakowane i wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 6 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 8-10 ustawy Pzp,
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu:
- uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
a) aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm).
- zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu, wraz z podstawowymi danymi dotyczącymi tych pojazdów oraz zawierający informację o podstawie do dysponowania tymi pojazdami – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. Wiek, rodzaj, marka, model oraz numer rejestracyjny pojazdów wskazanych
w wykazie pojazdów musi być zgodny z wiekiem, rodzajem, marką, modelem i numerem rejestracyjnym pojazdów zaoferowanym w ofercie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, o którym mowa Rozdziale VIII pkt. 1. Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania
w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia
z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Podmiotowe środki dowodowe, dotyczące braku podstaw do wykluczenia składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy wykazujący spełnienie warunku na zasadach określonych w Rozdziale V SWZ.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji, udzielone zgodnie z wymogami ustawowymi, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w Dziale V pkt. 1 ppkt 2), jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5 i 6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w paragrafie 8 projektowanych postanowień umowy, które są załącznikiem nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 13:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kobylin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.