eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rydułtowy › Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej i elektrycznej dla zadania pod nazwą: "Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego - Osiedle Karola 21 w Rydułtowach"Ogłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej i elektrycznej dla zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego – Osiedle Karola 21 w Rydułtowach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Rydułtowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ofiar Terroru 36

1.5.2.) Miejscowość: Rydułtowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-280

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324537411

1.5.8.) Numer faksu: 324537410

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@rydultowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rydultowy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej i elektrycznej dla zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego – Osiedle Karola 21 w Rydułtowach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e723039-fc40-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239525

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015788/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego - Osiedle Karola 21

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

zamówienie będzie współfinansowane w ramach projektu: "Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" w ramach działania POIS.01.07.00 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja w postępowaniu odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy (portalu) https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy i formularza "Wyślij wiadomość". W korespondencji należy posługiwać się znakiem
sprawy względnie ID postępowania. 3. Korzystanie z serwisu (platformy) wymaga zapoznania się Regulaminem dla Użytkowników (Wykonawców) dostępnego na portal_https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. 2. Komunikacja w postępowaniu odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy (portalu) https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy i formularza "Wyślij wiadomość". W korespondencji należy
posługiwać się znakiem sprawy względnie ID postępowania. 3. Korzystanie z serwisu (platformy) wymaga zapoznania się Regulaminem dla Użytkowników (Wykonawców) dostępnego na portal_https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy.4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające
korzystanie ze strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL.5. Kodowanie i czas: Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na platformie nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż jest przechowywany na osobnym szyfrującym serwerze i zaszyfrowany. Możliwość pobrania plików przez Zamawiającego następuje po upłynięciu terminu otwarcia ofert oraz ich odszyfrowaniu w systemie. Oznaczenie czasu
odbioru danych przez platformę stanowi przypiętą do oferty elektronicznej datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się w kolumnie dotyczącej danej oferty, w sekcji - "Data złożenia oferty". 6. Komunikacja przez "Wyślij wiadomość" umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych katalogów. Zamawiający,
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6)Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowy opis został zawarty w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa 2) inspektor ochrony danych jest
dostępny pod numerem (032 4537480) oraz pod adresem e-mail iod@rydultowy.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności
energetycznej budynku komunalnego – Osiedle Karola 21 w Rydułtowach”. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust.1 ustawy Pzp, 5)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresem archiwizacji przewidzianym dla projektów współfinansowanych
ze środków UE, tj.: zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady 1303/2013 oraz aktualnymi wytycznymi w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7) w odniesieniu do
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8)
posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; W przypadku gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b) na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; . W przypadku
gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 18 ust. 2 rozporządzenia RODO. Udostępnianie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych,
z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6, stosuje się odpowiednio, d) prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BP.271.000020.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego – Osiedle Karola 21 w Rydułtowach” :
1) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; przy czym do spełniania warunku wystarczą uprawnienia w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych,
2) specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
2. W zakresie branży konstrukcyjno – budowlanej nadzór inwestorski zapewniony będzie przez Urząd Miasta Rydułtowy.
3. Nadzorowane roboty obejmują:
1) prace przygotowawcze i demontażowe przed wykonaniem ocieplenia,
2) demontaż starego ocieplenia na ścianach zewnętrznych (ściana szczytowa i ostatnie kondygnacje) i wykonanie nowego ocieplenia gr. 18 cm, uwaga: obecnie ściany zewnętrzne częściowo docieplone styropianem gr. 8 cm na ścianie szczytowej i ostatniej kondygnacji,
3) naprawę ubytków elewacji przed wykonaniem ocieplenia,
4) oczyszczenie starego pokrycia bitumicznego z brudu i usunięcie istniejących nierówności, zagruntowanie starej powłoki i ułożenie paraizolacji,
5) wykonanie prowadzenia wszelkiej instalacji TV, internetowej kablowej w szynach pod ociepleniem,
6) demontaż istniejących anten telewizji naziemnej i satelitarnej i ponowny montaż,
7) wykonanie instalacji odgromowej pod ociepleniem w rurach ochronnych,
8) demontaż istniejących rur spustowych oraz montaż nowych z PCV,
9) demontaż istniejącego daszku na czas wykonania ocieplenia oraz montaż nowych daszków systemowych (3 szt.) po wykonaniu wszystkich prac związanych z ociepleniem,
10) wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej do poziomu ław fundamentowych wraz z dociepleniem ścian przyziemia do poziomu terenu (nad gruntem),
11) zamurowanie okien piwnicznych i wykonanie dla każdego pomieszczenia piwnicznego otworu wentylacyjnego (nie dotyczy pomieszczenia wymiennikowni),
12) likwidację studzienek piwnicznych,
13) demontaż okratowania okien w części usługowej, oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozją, ponowny montaż po wykonaniu robót dociepleniowych (dostosowanie do ponownego montażu),
14) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi o współczynniku lambda 0,038 gr. 18 cm, uzupełnienie ocieplenia na ścianie szczytowej i ostatniej kondygnacji o gr. 10 cm,
15) wykonanie docieplenia stropu nad piwnicą z użyciem wełny mineralnej metodą natrysku o współczynniku lambda 0,034 W/(m*K), gr. 12 cm,
16) wykonanie docieplenia dachu warstwą styropapy o współczynniku lambda 0,038 W/(m*K) o łącznej grubości warstw 22 cm,
17) wymiana parapetów zewnętrznych na nowe ze stali ocynkowanej powlekanej RAL 7024 z zaślepkami oraz wymiana parapetów wewnętrznych,
18) demontaż okien i montaż nowych okien o współczynniku przenikania U=0,9 W/m2*K z PCV z nawiewnikami higrosterowalnymi – wg zestawienia stolarki,
19) demontaż drzwi zewnętrznych i montaż nowych o współczynniku przenikania U=1,3 W/m2*K z PCV – wg zestawienia stolarki,
20) montaż obróbki na styku projektowanego docieplenia a konstrukcją dachu,
21) wymianę kratek wywiewnych i instalacji wywiewnych na elewacji – wg schematu wentylacji,
22) wykonanie wykończenia schodów zewnętrznych w postaci okładziny z płytek gresowych mrozoodpornych, antypoślizgowych,
23) likwidację istniejących indywidualnych kotłów węglowych,
24) wykonanie wewnętrznej instalacji co,
25) wykonanie wewnętrznej instalacji cwu,
26) wykonanie instalacji solarnej,
27) dostawę i montaż dwupalnikowych kuchenek elektrycznych,
28) przystosowanie istniejących kanałów dymowych na kanały wentylacyjne,
29) wykonanie zaleceń z „Opinii przyrodniczej w zakresie występowania zwierząt objętych ochroną gatunkową, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy, na budynku przy ulicy Osiedle Karola 21w Rydułtowach, na którym będzie wykonywana termomodernizacja oraz o wymaganych kompensatach przyrodniczych”,
30) wykonanie robót związanych z przystosowaniem pomieszczenia piwnicznego na potrzeby zasobników c.w.u.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektor nadzoru w branży instalacyjnej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą się dysponowaniem:
◦ co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; przy czym do spełniania warunku wystarczą uprawnienia w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i legitymującą się co najmniej następującym doświadczeniem: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie przy montażu co najmniej 1 instalacji c. o. lub c .w. u. w budynku o kubaturze wynoszącej co najmniej 2000 m3,
◦ co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przy czym do spełniania warunku wystarczą uprawnienia w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty – wg wzoru na załączniku nr 1,
2) doświadczenie inspektora w branży instalacyjnej – wg wzoru na załączniku nr 1a,
3) dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie inspektora,
4) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy występujący wspólnie (uwaga dotyczy tylko konsorcjum/spółka cywilna) – wg wzoru na załączniku nr 3,
5) zobowiązania podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – dołączyć jeżeli Wykonawca zamierza spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia wykazać wykorzystując zasoby podmiotów trzecich,
6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, z którego wynika zakres, tj. określenie do jakich czynności uprawniony jest pełnomocnik – dołączyć, o ile dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna, Wykonawcy, którzy zawarli porozumienie), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do oferty dokumentów np. umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej.
Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
4. Zamawiający rezygnuje z ustalenia odmiennego określenia wymagań co do realizacji zamówienia dla konsorcjum.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w ust.5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Wykonawcy wstępujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień umownych niepowodująca konieczności przeprowadzenia nowego postępowania jest dopuszczalna w zakresie i na warunkach opisanych w ust. 3–7, a także w razie zaistnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie terminu w przypadku zmiany terminu umowy z wykonawcą robót na zasadach i w przypadkach określonych w umowie zawartej z wykonawcą robót w trybie przepisów ustawy Pzp. Zmiana terminu realizacji umowy nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych. Wynagrodzenie umowne zostanie zwiększone proporcjonalnie do wartości nadzorowanych robót dodatkowych.
5. Zamawiający przewiduje zmniejszenie (proporcjonalnie) wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych zmniejszeniu ulegnie zakres realizowanych robót na skutek rezygnacji z wykonania instalacji solarnej, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego,
6. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie osób wskazanych w ofercie, przy czym zmiana ta jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych takich jak śmierć, ciężka choroba, wypadek itp., i pod warunkiem, że nowe osoby będą się legitymowały analogicznym doświadczeniem i poziomem uprawnień wskazanym w SWZ, a dodatkowo jeśli zmiana będzie dotyczyła osób inspektora w branży instalacyjnej, którego doświadczenie było oceniane na etapie oferty – nowy inspektor winien posiadać analogiczne doświadczenie w nadzorowaniu, dzięki któremu Wykonawca otrzymał punktację w kryterium doświadczenie inspektora nadzoru w branży instalacyjnej. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę umowy przedstawia dokumenty potwierdzające spełnianie przez proponowaną osobę powyższych wymogów.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji umowy w przypadku wystąpienia stanu wyjątkowego, epidemicznego, epidemii uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem wskazanym w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa powyżej,
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa powyżej,
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa powyżej.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający do wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.