eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ślesin › Zakup i dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w ŚlesinieOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311562160

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 55

1.5.2.) Miejscowość: Ślesin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-561

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632704027

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kierownikgospodarczy@szkolaslesin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspslesin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a7ce6b4-fecb-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239513

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027332/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ślesinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6a7ce6b4-fecb-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne
są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
12) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do
komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki
do jednego formularza). Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub
składanych wraz z ofertą to 250 MB.
13) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z
usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
14) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem
Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego
dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez
formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce
„Zgłoś problem”.
15) Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-Zamówienia.
16) Przy porozumiewaniu się w ramach niniejszego postępowania Wykonawcy powinni
posługiwać się znakiem postępowania: O.ZSP.231.17.2023.
17) Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty
elektronicznej na adres email: kierownik gospodarczy@szkolaslesin.pl (z wyłączeniem składania ofert).
18) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
19) Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
20) UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w
tym błędy spowodowane awariami systemów teleinformatycznych, systemów zasilania lub też okolicznościami zależnymi od operatora zapewniającego transmisję danych.
21) Zamawiający preferuje w szczególności następujące formaty przesłanych danych: .pdf, .docx, .zip.
22) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
Więcej informacji w Specyfikacji Warunków zamówienia (SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Balewską.
2) Formy kontaktów:
a) listownie: ul. Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin
b) telefonicznie: 63/2 704 027
c) Inspektor ochrony danych.: p. Ewa Galińska, inspektor@osdidk.pl
3) Cele i podstawy przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4) Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty z którymi administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych.
5) Okres przechowywania danych.
Państwa dane będą przechowywane przez czas realizacji zadań administratora wskazanych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a następnie - zgodnie z obowiązującą u administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.
6) Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z niniejszym postępowaniem i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
7) Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
8) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O.ZSP.231.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pelletu drzewnego na potrzeby ogrzewania budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie mieszczących się :
a) przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Ślesinie,
b) przy ul. Młodzieżowej 1 w Ślesinie.

Szacowana ilość 130 ton.
1) Wymagane parametry minimalne pelletu (z drewna iglastego):
- wartość opałowa min. 17,5 MJ/kg,
- zawartość popiołu do 0,7 %,
- zawartość wilgoci całkowitej do 7,5%
- średnica do 10 mm
Proponowany pellet powinien odpowiadać certyfikatom DIN PLUS lub ENPLUS.

2) Dostarczony do Zamawiającego pellet drzewny :
- nie będzie wytwarzany z odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowo - organiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budownictwa i odpady z rozbiórki (zgodnie z § 2 pkt 1 lit. e Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, Dz. U. z 2020 r., poz. 1860)
- nie będzie zawierał w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości pelletu drzewnego danego rodzaju, tj. nie będzie zawierał w sobie dodatków niebiodegradowalnych, niewystępujących naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania, a zatem wpływałyby na ilość pozyskiwanych świadectw pochodzenia;
- nie będzie zawierał zanieczyszczeń stałych, takich jak: elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie, deski itp. oraz elementów pleśni, grzybów i procesów gnilnych liści oraz igliwia;

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach trzech kryteriów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na złożone zamówienie (dostawa pelletu)

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa wymagań
w zakresie spełniania tego warunku

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł.

d) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:
- wykonał należycie lub również wykonuje należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia w ilości łącznej minimum 100 ton.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5) Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby, o braku podstaw wykluczenia
i spełniania warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 125. ust. 1. ustawy PZP - wzór oświadczenia dla Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2, a dla podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 2a do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Podmiotowe środki dowodowe, składane na wezwanie Zamawiającego, o których mowa
w art. 274 PZP:
1) Oświadczenie wykonawcy oraz odpowiednio podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: Załącznik nr 2b do SWZ
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
d) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
e) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
f) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy PZP,
g) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę – Załącznik nr 3 do SWZ;
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby, o braku podstaw wykluczenia
i spełniania warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 125. ust. 1. ustawy PZP - wzór oświadczenia dla Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2, a dla podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 2a do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.19. Podmiotowe środki dowodowe, składane na wezwanie Zamawiającego, o których mowa
w art. 274 PZP:
1) Stosownie do treści art. 274 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000,00 zł ( słownie: sto tysięcy zł.)

b) wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzech dostaw odpowiadających swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia w ilości łącznej minimum 100 ton wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane.
Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SWZ. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody, określające czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywane powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że proponowany przez wykonawcę pellet spełnia określone przez zamawiającego wymagania określone w Rozdziale III SWZ , poprzez dostarczenie dokumentu w formie sprawozdania lub protokołu z badań lub analiz lub innego dokumentu wydanego przez niezależną od wykonawcy jednostkę oceniającą lub laboratorium, potwierdzające żądane parametry.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, o ile oferta nie będzie podlegała odrzuceniu albo nie zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy - zaleca się wykorzystanie formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru,
w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu ofertowym.

2) Formularz cenowy - Załącznik nr 1a do SWZ.

3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - o ile ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. spółki cywilne, konsorcjum;
5) Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby, o braku podstaw wykluczenia
i spełniania warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 125. ust. 1. ustawy PZP - wzór oświadczenia dla Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2, a dla podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 2a do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy składającemu ofertę - o udostępnieniu zasobów (należy wskazać jakie to są zasoby) w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zobowiązanie składa do oferty i podpisuje podmiot udostępniający swoje zasoby.

7) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
8) Informacje dot. tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
4.Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunki określone w rozdziale V pkt.1.2, przy czym warunek dotyczący doświadczenia musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden Wykonawca oraz żaden Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Jednakże Zamawiający, zgodnie
z art. 455.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania takich zmian w razie:
1) zmiany stawi VAT w toku wykonywania umowy - do ceny netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury,
2) zmniejszenia ceny jednostkowej przedmiotu umowy w przypadku obniżenia cen przez Wykonawcę,
3) terminu wykonania umowy, w przypadku wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności (np. wojna, klęski żywiołowe, powódź),
4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, korzystnych dla Zamawiającego, bez których nie byłoby możliwe prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
3. Nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszystkie informacje są zawarte w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.