eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puchaczów › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowola - Kolonia i Turowola gm. PuchaczówOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowola – Kolonia i Turowola gm. Puchaczów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Puchaczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000550143

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 22

1.5.2.) Miejscowość: Puchaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-013

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: puchaczow@lubelskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puchaczow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d54dadb2-b8c1-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowola – Kolonia i Turowola gm. Puchaczów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d54dadb2-b8c1-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239474

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053626/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowola - Kolonia i Turowola gm. Puchaczów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00117790

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 13828000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowola – Kolonia i Turowola, gm. Puchaczów” – w systemie zaprojektuj i wybuduj"

Opis inwestycji ujęty w we wniosku w programie POLSKI ŁAD: System kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turowola-Kolonia i Turowola, ze względu na ukształtowanie terenu, zaprojektowano jako grawitacyjno-tłoczny. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej rozszerzy gospodarkę ściekową Gminy Puchaczów. Poprawi również standard życia mieszkańców poprzez przyłączenie ok. 110 gospodarstw i budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej. Inwestycję zaplanowano jako zaprojektuj i wybuduj.

4.2. Wstępnie oszacowana łączna długość wszystkich sieci kanalizacyjnych (grawitacyjnych i tłocznych) do zaprojektowania i wykonania wynosi 16 075 m. Długość i średnice sieci przewodów podano orientacyjnie dla przybliżenia zakresu rzeczowego inwestycji.

Rurociągi grawitacyjne PVC 200 - 6 072 m
Rurociągi grawitacyjne PVC 160 - 6 806 m
Przepompownie strefowe - 5 szt.
Przepompownie przydomowe - 6 szt.
Rurociągi tłoczne [m] :
PE 90 - 2 489 m
PE 63 - 344 m
PE 50 - 364 m

4.3 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków dla miejscowości Turowola i Turowola – Kolonia gm. Puchaczów w tym:

1) Opracowanie projektu koncepcyjnego zawierającego wizualizacje przedstawiające podstawowe rozwiązania.
2) Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania projektu koncepcyjnego wniesie do niego uwagi lub go zaakceptuje.
3) W przypadku wniesienia uwag, o których mowa w pkt 2) wykonawca jest zobowiązany uwzględnić je w ostatecznej wersji projektu koncepcyjnego w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
4) Zaakceptowany przez zamawiającego projekt koncepcyjny jest podstawą do rozpoczęcia wykonywania Dokumentacji Projektowej
5) Na bazie opracowanej koncepcji opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym – dalej PFU (zał. Nr 1 do SWZ) zawierającej:
a) projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane i obejmujący wszystkie opracowania wymagane przepisami tej ustawy, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w formie papierowej (4 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej (1 egzemplarze);
b) projekty wykonawcze dla całego zakresu zamówienia opracowane zgodnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). - w formie papierowej (4 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egzemplarze);
c) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);
d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze).
e) Projekt tymczasowej organizacji ruchu (2 egzemplarze);
6) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia;
7) uzyskanie pozwolenia na budowę (wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do wydania pozwolenia na budowę) lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Prawa budowlanego),
8) uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę o ile zaistnieje taka konieczność
9) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ obejmujących także:
- sporządzenie opinii geotechnicznej pod realizację inwestycji;
- uzyskanie niezbędnych warunków i opinii do projektu, dysponowania terenem do celów budowlanych i późniejszej eksploatacji sieci z wszystkimi właścicielami (dysponentami) nieruchomości, opinii i uzgodnień wymaganych prawem, decyzji wymaganych prawem;
- pełną obsługę geodezyjną;
- przeprowadzenie wymaganych w PFU, dokumentacji projektowej i STWIORB prób i badań;
- ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za nadzory obce i badania wymagane dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej;
- zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót;
- wykonanie robót budowlano – montażowych na podstawie projektów, w tym m.in. odwodnienia wykopów i wymiany gruntu, jeśli będzie konieczna;
- sporządzenie instrukcji ruchu, BHP, obsługi i konserwacji urządzeń;
- zorganizowanie i przeprowadzenie ruchu urządzeń;
- uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy
- świadczenie usług gwarancyjnych;
10) wykonanie obsługi geodezyjnej;
11) uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

W trakcie sporządzania dokumentacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych na każdym etapie projektowania oraz zaakceptowania dokumentacji po jej wykonaniu.

7.7. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający informuje, że informacje dotyczące wykluczeniu z postępowania znajdują się w swz w punkcie 7.8 - 7.11.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8998681,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13464810,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8998681,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HYDRO-SYSTEM Mateusz Kwiatkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 946 210 51 81

7.3.3) Ulica: ul. Trześniowska 5a

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-139

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8998681,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Numer wniosku o dofinansowanie: Edycja2/2021/7212/PolskiLad

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.