eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zagna雟k › "Budowa budynku nietrwale zwi您anego z gruntem - Le郾ej Bazy Lotniczej w Mas這wie"Og這szenie z dnia 2023-05-30


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
„Budowa budynku nietrwale zwi您anego z gruntem – Le郾ej Bazy Lotniczej w Mas這wie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Lasy Pa雟twowe Nadle郾ictwo Zagna雟k

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290020130

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Przemys這wa 10A

1.5.2.) Miejscowo嗆: Zagna雟k

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-050

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 鈍i皻okrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zagnansk@radom.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zagnansk.radom.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Zarz康zanie maj徠kiem Skarbu Pa雟twa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Budowa budynku nietrwale zwi您anego z gruntem – Le郾ej Bazy Lotniczej w Mas這wie”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-962daf66-fedc-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00239461

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-05-30

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00506062/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.1 Dostawa i monta budynku nietrwale zwi您anego z gruntem – Le郾ej Bazy Lotniczej w Mas這wie wraz z przy陰czem wodoci庵owym, kanalizacyjnym i energetycznym

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_zagnansk

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_zagnansk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_zagnansk
2. W celu skr鏂enia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje si, aby komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami, w tym wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane s w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”. Za dat przekazania (wp造wu) o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich przes豉nia za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikni璚ie przycisku „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego” po kt鏎ych pojawi si komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do zamawiaj帷ego.
3. Zamawiaj帷y b璠zie przekazywa wykonawcom informacje w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotycz帷e odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu sk豉dania i otwarcia ofert Zamawiaj帷y b璠zie
zamieszcza na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, kt鏎ej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami adresatem jest
konkretny wykonawca, b璠zie przekazywana w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowi您ek sprawdzania komunikat闚 i wiadomo軼i bezpo鈔ednio na platformazakupowa.pl przes豉nych przez zamawiaj帷ego, gdy system powiadomie mo瞠 ulec awarii lub powiadomienie mo瞠 trafi do folderu SPAM.
5. Zamawiaj帷y, zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporz康zania i
przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w
post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okre郵a niezb璠ne wymagania
sprz皻owo - aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.: sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,w陰czona obs逝ga JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf, Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si za pomoc protoko逝 TLS 1.3. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.
6. Wykonawca, przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl okre郵one w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zak豉dce „Regulamin" oraz uznaje go za wi捫帷y, zapozna i stosuje si do Instrukcji sk豉dania ofert/wniosk闚 dost瘼nej pod linkiem.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadle郾ictwo Zagna雟k, ul. Przemys這wa 10A, 26-050 Zagna雟k
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z niniejszym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.);
 Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z 鈔odk闚 UE;
 obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym
z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
 nie przys逝guje Pani/Panu:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocze郾ie Zamawiaj帷y przypomina o ci捫帷ym na Pani/Panu obowi您ku informacyjnym wynikaj帷ym z art. 14 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane przekazane zostan Zamawiaj帷emu w zwi您ku z prowadzonym post瘼owaniem i kt鏎e Zamawiaj帷y po鈔ednio pozyska od Wykonawcy bior帷ego udzia w post瘼owaniu, chyba 瞠 ma zastosowanie
co najmniej jedno z w陰cze, o kt鏎ych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyja郾ienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, je瞠li w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzaj帷ego istnieje obowi您ek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyja郾ienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania
o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚.
*** Wyja郾ienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.6.2023.

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa z monta瞠m drewnianego obiektu niezwi您anego trwale z gruntem wraz z wykonaniem fundamentu pod budynek oraz rozbi鏎k istniej帷ego budynku.

Budynek o powierzchni u篡tkowej - 54,80 m²
-Wysoko嗆 budynku od terenu przy wej軼iu 6,20 m
- D逝go嗆 budynku 7,76 m
- Szeroko嗆 budynku 6,00 m

Budynek zaprojektowany jest w technologii szkieletowej drewnianej, zwie鎍zony dachem o konstrukcji krokwiowo-j皻kowej. Dach kryty gontem bitumicznym. Budynek ze wzgl璠u na warunki gruntowe - wyst瘼owanie grunt闚 wysadzinowych posadowiony jest na s逝pach fundamentowych. 圭iany zewn皻rzne i wewn皻rzne zaprojektowane s w szkielecie drewnianym z wype軟ieniem we軟a mineraln. Od zewn徠rz 軼iany zabezpieczone s deska elewacyjn z drewna iglastego ,impregnowan ci郾ieniowo. 圭iany wewn皻rzne, podobnie, wyko鎍zone desk drewnian, 軼iany w 豉zience i 軼iana wzd逝 blatu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym wyko鎍zone p造t g-k dedykowan do pomieszcze mokrych i wyko鎍zone glazur.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45261000-4 - Wykonywanie pokry ikonstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45421000-4 - Roboty wzakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi iokien, ipodobnych element闚

45431000-7 - K豉dzenie p造tek

45311000-0 - Roboty wzakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: 1) Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam闚ienia podstawowego. Zam闚ienia te polega b璠 na powt鏎zeniu rob鏒 podobnych do rob鏒 stanowi帷ych przedmiot niniejszego zam闚ienia.
2) Zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w ust. 6 pkt 1 b璠 polega造 na powt鏎zeniu rob鏒 zgodnych
z zakresem rob鏒 stanowi帷ymi przedmiot niniejszego zam闚ienia. Zakresem rob鏒 stanowi帷ych przedmiot zam闚ie, o kt鏎ych mowa w ust. 6 pkt 1 b璠 prace z zakresu wykonania:
 Roboty budowlane
 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne
 Betonowanie
 Roboty izolacyjne
 Izolacja cieplna
 Roboty ciesielskie
 Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych element闚
 K豉dzenie p造tek
 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
 Ochrona odgromowa

Szczeg馧owy opis technologii wykonywania tych rob鏒 okre郵a dokumentacja projektowa,
a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnosz帷e si do tych rob鏒. Zakres rzeczowy rob鏒 stanowi帷ych przedmiot zam闚ie,
o kt鏎ych mowa w pkt 1 nie przekroczy warto軼i 50 % warto軼i niniejszego zam闚ienia.
3) Zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w pkt 1 b璠 udzielane po przeprowadzeniu odr瑿nego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego w trybie zam闚ienia z wolnej r瘯i, a je瞠li warto嗆 szacunkowa b璠zie mniejsza od kwoty o kt鏎ej mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
4) Zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w pkt 1 b璠 udzielane w przypadku wyst徙ienia potrzeby zwi瘯szenia zakresu rzeczowego rob鏒, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczno軼i dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wyst徙i potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze ko鎍owym na obiekcie obj皻ym przedmiotem zam闚ienia lub podobnym b璠帷ym w posiadaniu Zamawiaj帷ego.
5) Zam闚ienie o kt鏎ym mowa w pkt 1 mo瞠 obejmowa rodzajowo ca造 lub cz窷ciowy zakres rob鏒 wskazanych w pkt. 2.
6) Do wyceny zakresu rob鏒 b璠 stosowane czynniki cenotw鏎cze z wyceny przedmiotu zam闚ienia niniejszego post瘼owania, a ceny materia堯w i robocizny b璠 odpowiada造 鈔ednim cenom z ostatniego kwarta逝 przed udzieleniem zam闚ienia dla rynku wojew鏚ztwa realizacji przedmiotu zam闚ienia w oparciu o udokumentowane cenniki bran穎we np.; SEKOCENBUD lub udokumentowane ceny z trzech hurtowni bran穎wych zaakceptowanych przez Zamawiaj帷ego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa kryteriami okre郵onymi poni瞠j.
2. Ocenie b璠 podlega wy陰cznie oferty nie podlegaj帷e odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta z najwy窺z ilo軼i punkt闚 okre郵onych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiaj帷y nie b璠zie m鏬 dokona wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgl璠u na to, 瞠 zosta造 z這穎ne oferty o takiej samej ilo軼i przyznanych punkt闚, wezwie Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego ofert dodatkowych zawieraj帷ych now cen. Wykonawcy, sk豉daj帷 oferty dodatkowe, nie mog zaoferowa cen wy窺zych ni zaoferowane w uprzednio z這穎nych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawc闚 wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nych przez nich ofert lub innych sk豉danych dokument闚 lub o鈍iadcze. Wykonawcy s zobowi您ani do przedstawienia wyja郾ie w terminie wskazanym przez Zamawiaj帷ego.
6. Zamawiaj帷y wybiera najkorzystniejsz ofert w terminie zwi您ania ofert okre郵onym w SWZ.
7. Je瞠li termin zwi您ania ofert up造nie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc , kt鏎ego oferta otrzyma豉 najwy窺z ocen, do wyra瞠nia, w wyznaczonym przez Zamawiaj帷ego terminie, pisemnej zgody na wyb鏎 jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o kt鏎ej mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiaj帷y zwraca si o wyra瞠nie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, chyba, 瞠 zachodz przes豉nki do uniewa積ienia post瘼owania.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jako軼i i r瘯ojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych w zakresie:
1) wykonanych rob鏒.
Na potwierdzenie niniejszego warunku nale篡 z這篡 o鈍iadczenie za陰cznik nr 3 SWZ, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie Wykonawca wykona:
jedn robot budowlan zwi您an z budow lub przebudow lub rozbudow budynku o konstrukcji drewnianej. Wymagana warto嗆 wykonanych rob鏒 budowlanych wynosi minimum: 200 000,00 z brutto.

UWAGA!
Zamawiaj帷y nie wymaga sk豉dania innych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych w zakresie opisanych warunk闚, ale Wykonawca b璠zie zobowi您any udowodni na ka盥ym etapie prowadzonego post瘼owania, 瞠 z這穎ne o鈍iadczenie odpowiada prawdzie, je瞠li Zamawiaj帷y powe幟ie w徠pliwo軼i co do prawdziwo軼i z這穎nego o鈍iadczenia.

2) Dysponowania osobami, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia publicznego.

Na potwierdzenie niniejszego warunku nale篡 z這篡 o鈍iadczenie z陰cznik nr 3 SWZ, 瞠 dysponuje n/w osobami:
1) Kierownikiem budowy posiadaj帷ym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej, posiadaj帷ym do鈍iadczenie w pe軟ieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika rob鏒, na co najmniej 1 inwestycji zwi您anej budow lub przebudow lub rozbudow budynku o konstrukcji drewnianej.

UWAGA!
Zamawiaj帷y nie wymaga sk豉dania innych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych w zakresie opisanych warunk闚, ale Wykonawca b璠zie zobowi您any udowodni na ka盥ym etapie prowadzonego post瘼owania, 瞠 z這穎ne o鈍iadczenie odpowiada prawdzie, je瞠li Zamawiaj帷y powe幟ie w徠pliwo軼i co do prawdziwo軼i z這穎nego o鈍iadczenia.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego kt鏎y to odsy豉 do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynale積o嗆 do w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego nie jest wymagana od obywateli pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa雟tw cz這nkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdy do posiadania uprawnie w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynale積o嗆 do izby samorz康u zawodowego.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wadium w wysoko軼i: 3 000,00 z (s這wnie: trzy tysi帷e z這tych 00/100) nale篡 wnie嗆 przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
2. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wsp鏊nej przez dwa lub wi璚ej podmioty gospodarcze (konsorcja/sp馧ki cywilne) oferta musi spe軟ia wymagania okre郵one w art. 58 ustawy Prawo zam闚ie publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia lub pe軟omocnictwo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy. W zwi您ku z powy窺zym niezb璠ne jest przed這瞠nie w ofercie dokumentu zawieraj帷ego pe軟omocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do wyst瘼owania w imieniu Wykonawc闚 w spos鏏 umo磧iwiaj帷y ich identyfikacj.
2) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika jaki zakres rzeczowy zam闚ienia realizowa zamierzaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia w rozdziale VI wymagane jest za陰czenie do oferty o鈍iadczenia i przed這瞠nia na wezwanie dokument闚 dla ka盥ego konsorcjanta oddzielnie.
2. W odniesieniu do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y wymaga aby:
1) Do鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1 SWZ - w zakresie wykonanych rob鏒 wykaza si konsorcjant, kt鏎y b璠zie wykonywa kluczowy zakres rob鏒.
2) Pozosta貫 warunki podlegaj sumowaniu.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-14 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Za po鈔ednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_zagnansk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-13

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.