eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach dyżurów lekarskich na rzecz Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w okresie 1.01.2024r. do 31.12.2026.Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach dyżurów lekarskich na rzecz Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w okresie 1.01.2024r. do 31.12.2026.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych

1.3.) Oddział zamawiającego: SOdON

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017319085

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolska 2/4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-045

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 636 55 95/97, (22) 838 84 07

1.5.8.) Numer faksu: (22) 636 55 97

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sodon.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sodon.bip.um.warszawa.pl/default.htm

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Umowy ramowej

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach dyżurów lekarskich na rzecz Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w okresie 1.01.2024r. do 31.12.2026.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f12604c-fec8-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239456

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026327/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach dyżurów lekarskich na rzecz Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2026r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.17.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną

Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0f12604c-fec8-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: portal dostępowy e-Zamówienia (elektroniczne zamówienia publiczne):
https://ezmowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferty, wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, oświadczenia oraz inne dokumenty powinny być składane/przesyłane wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ust.1

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://sodon.bip.um.warszawa.pl/default.htm

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.13. Zamawiający przewiduje pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych danych potrzebnych do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego zamówienia: Nie

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych z siedzibą przy ulicy Kolskiej 2/4 w Warszawie;
- kontakt do inspektora danych osobowych w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych kontakt mail: iod@sodon.pl *;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na potrzeby postępowania pn. ,,Świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach dyżurów lekarskich na rzecz Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w okresie od 01 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – Zadanie nr 3.”
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Brak

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPC.3130.7.2023.DWI

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.7.) Wartość umowy ramowej (bez VAT): 2790000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach dyżurów lekarskich na rzecz SOdON okresie od 01.01.2024 r. do 31.12. 2026 r. - zadanie nr 1.
2. W ramach zadania I zrealizowane powinny zostać:
- szacunkowo 156 dyżurów dziennych.
- szacunkowo 156 dyżurów nocnych.
Szacunkowa całość Zadania 1 wynosi 3744 godzin.
3. Jeden dyżur lekarski pełniony będzie w systemie zmianowym po dwanaście godzin. Dyżur dzienny pełniony będzie od godziny 7.00 do godziny 19.00, dyżur nocny pełniony będzie od godziny 19.00 do godziny 7.00.
4. Maksymalny (nieprzekraczalny) czas jaki Wykonawca może świadczyć jednorazowo na rzecz SOdON (bez odpoczynku min. 12 godzinnego) wynosi maksymalnie 2 dyżury 12 godzinne.
5. Miesięczny harmonogram dyżurów lekarskich dziennych i nocnych przygotowywany jest przez osobę upoważnioną przez Dyrektora Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych na podstawie propozycji dyżurów przesłanych przez Wykonawcę do 3-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który sporządza się harmonogram.
6. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania SODON poprzez udzielanie stałej opieki lekarskiej dla osób doprowadzonych i przebywających w Ośrodku Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania szacunkowej ilości godzin w Zadaniu z powodu absencji chorobowej, urlopowej lub innych nagłych wydarzeń u Wykonawcy. Zmniejszona ilość godzin z powyższych powodów może być zlecona do wykonania przez innego Wykonawcę, z którym SODON zawarł umowę.
7. W ramach wykonywania dyżurów lekarskich Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przeprowadzania badań lekarskich osób doprowadzonych do Działu Izba Wytrzeźwień (zwanego dalej „DIW”) SOdON zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 165 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, obejmujących w szczególności:
a) pełne badanie lekarskie - podmiotowe i przedmiotowe,
b) ocenę stanu psychofizycznego,
c) przeprowadzenie badania na zawartość alkoholu u osób splątanych/śpiących/nieprzytomnych,
2) wydawania opinii o przyjęciu lub odmowie przyjęcia osoby do DIW i Działu Przerywania Ciągów Alkoholowych (zwanego dalej „DPCA”) SOdON,
3) oceny nasilenia objawów chorobowych, umożliwiających lub dyskwalifikujących przyjęcie do DIW oraz DPCA w SOdON,
4) sprawowania opieki medycznej nad osobami przyjętymi do DIW i DPCA,
5) kontrolowania stanu psychofizycznego osób doprowadzonych do DIW i przyjętych do DPCA,
6) zlecania opiekunom zmiany udzielania asysty i pomocy przy wykonywaniu badań lekarskich, zabiegów medycznych i higieniczno-sanitarnych oraz umieszczania w salach DIW osób doprowadzonych,
7) podejmowania decyzji o zastosowaniu i zaprzestaniu stosowania środka przymusu bezpośredniego oraz do osobistego nadzorowania jego wykonania,
8) przeprowadzania badań lekarskich w trakcie pobytu i wydawania opinii dotyczącej zwolnienia osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia w DIW,
9) dokonywania zapisów w dokumentacji dotyczącej pobytu w DIW i DPCA, w tym
w szczególności w Karcie ewidencyjnej i karcie stanu zdrowia osoby doprowadzonej do SOdON, zgodnie z ustawą, dokładnie opisując stan zdrowia osoby doprowadzanej do wytrzeźwienia lub przebywającej w SOdON, z uwzględnieniem pełnego opisu miejsca, rozległości oraz wielkości stwierdzonych urazów oraz opisu środków przymusu bezpośredniego (np. paralizator, kajdanki, gaz łzawiący itp.) zastosowanych wobec osoby doprowadzonej przez służby doprowadzające,
10) kontrolowania stanu zdrowia osób przebywających w DIW i DPCA nie rzadziej niż co 3 godziny w trakcie pełnienia dyżuru w godzinach 7:00, 10:00, 13:00, 16:00,19:00; 22:00; 1:00, 4:00,
11) oceny nasilenia zespołu abstynenckiego, w szczególności poprzez dokonywanie obchodów oraz wykorzystanie monitoringu wizyjnego DPCA udostępnionego w pokoju lekarskim,
12) ordynowania leków osobom przyjętym do DIW i DPCA,
13) zlecania zabiegów medycznych i nadzorowania pracy pielęgniarek oraz ratowników medycznych w zakresie opieki medycznej nad osobami doprowadzonymi i przyjętymi do DIW i DPCA,
14) prowadzenia i nadzoru nad medycznymi czynnościami ratunkowymi w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia osób doprowadzonych do wytrzeźwienia w DIW
i osób przebywających w DPCA,
15) kierowania osób doprowadzonych lub przebywających w SOdON do placówek publicznej służby zdrowia w przypadku potrzeby wykonania specjalistycznych badań, pogorszenia stanu ogólnego lub wystąpienia stanu zagrożenia zdrowia i życia osoby,
16) współpracy z podmiotami Państwowego Ratownictwa Medycznego,
17) podejmowania decyzji o podaniu, dawce i sposobie podania środków psychoaktywnych osobom doprowadzonym i przebywającym w SOdON,
18) przeprowadzania badań lekarskich i świadczenia usług medycznych na rzecz osób kwalifikowanych i przyjętych do DPCA, sporządzania i prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji medycznej i dokonywania oceny stanu zdrowia osób po zakończeniu pobytu w DPCA oraz udzielania ewentualnych wskazówek co do podjęcia leczenia odwykowego,
19) rzetelnego wykonywania obowiązków, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę
i doświadczenie medyczne oraz uwzględniając aktualny postęp w zakresie medycyny
i zasady etyki zawodowej,
20) używania w trakcie pełnienia dyżuru zakupionej we własnym zakresie medycznej odzieży ochronnej, w której skład wchodzą: obuwie, spodnie i bluza medyczna z umieszczonym w widocznym miejscu emblematem „Lekarz”. Odzież ta powinna zabezpieczać przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, występujących w środowisku pracy,
21) przestrzegania:
- przepisów regulujących prawa i obowiązki osób przyjętych do SOdON,
- przepisów regulujących standardy udzielania świadczeń medycznych,
- ustalonej u Zamawiającego organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych,
- zachowania bezpieczeństwa informacji, a w szczególności ochrony przed zniszczeniem, ujawnieniem, nieuprawnioną modyfikacją informacji przechowywanych oraz przetwarzanych u Zamawiającego,
22) wykonywania innych poleceń Dyrektora SOdON lub osoby wskazanej w §7 ust. 3 załącznika nr 6 do Ogłoszenia.

4.2.5.) Wartość części: 397117,7 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracy jako lekarz lub felczer w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Szpitalnej Izbie Przyjęć bądź w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespoły wyjazdowe)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracy jako lekarz lub felczer w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Szpitalnej Izbie Przyjęć bądź w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespoły wyjazdowe)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Praca w Izbie Wytrzeźwień

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach dyżurów lekarskich na rzecz SOdON okresie od 01.01.2024 r. do 31.12. 2026 r. - zadanie nr 2.
2. W ramach zadania II zrealizowane powinny zostać:
 szacunkowo 156 dyżurów dziennych.
 szacunkowo 156 dyżurów nocnych.
Szacunkowa całość Zadania 2 wynosi 3744 godzin.
3. Jeden dyżur lekarski pełniony będzie w systemie zmianowym po dwanaście godzin. Dyżur dzienny pełniony będzie od godziny 7.00 do godziny 19.00, dyżur nocny pełniony będzie od godziny 19.00 do godziny 7.00.
4. Maksymalny (nieprzekraczalny) czas jaki Wykonawca może świadczyć jednorazowo na rzecz SOdON (bez odpoczynku min. 12 godzinnego) wynosi maksymalnie 2 dyżury 12 godzinne.
5. Miesięczny harmonogram dyżurów lekarskich dziennych i nocnych przygotowywany jest przez osobę upoważnioną przez Dyrektora Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych na podstawie propozycji dyżurów przesłanych przez Wykonawcę do 3-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który sporządza się harmonogram.
6. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania SODON poprzez udzielanie stałej opieki lekarskiej dla osób doprowadzonych i przebywających w Ośrodku Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania szacunkowej ilości godzin w Zadaniu z powodu absencji chorobowej, urlopowej lub innych nagłych wydarzeń u Wykonawcy. Zmniejszona ilość godzin z powyższych powodów może być zlecona do wykonania przez innego Wykonawcę, z którym SODON zawarł umowę.
7. W ramach wykonywania dyżurów lekarskich Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przeprowadzania badań lekarskich osób doprowadzonych do Działu Izba Wytrzeźwień (zwanego dalej „DIW”) SOdON zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 165 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, obejmujących w szczególności:
a) pełne badanie lekarskie - podmiotowe i przedmiotowe,
b) ocenę stanu psychofizycznego,
c) przeprowadzenie badania na zawartość alkoholu u osób splątanych/śpiących/nieprzytomnych,
2) wydawania opinii o przyjęciu lub odmowie przyjęcia osoby do DIW i Działu Przerywania Ciągów Alkoholowych (zwanego dalej „DPCA”) SOdON,
3) oceny nasilenia objawów chorobowych, umożliwiających lub dyskwalifikujących przyjęcie do DIW oraz DPCA w SOdON,
4) sprawowania opieki medycznej nad osobami przyjętymi do DIW i DPCA,
5) kontrolowania stanu psychofizycznego osób doprowadzonych do DIW i przyjętych do DPCA,
6) zlecania opiekunom zmiany udzielania asysty i pomocy przy wykonywaniu badań lekarskich, zabiegów medycznych i higieniczno-sanitarnych oraz umieszczania w salach DIW osób doprowadzonych,
7) podejmowania decyzji o zastosowaniu i zaprzestaniu stosowania środka przymusu bezpośredniego oraz do osobistego nadzorowania jego wykonania,
8) przeprowadzania badań lekarskich w trakcie pobytu i wydawania opinii dotyczącej zwolnienia osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia w DIW,
9) dokonywania zapisów w dokumentacji dotyczącej pobytu w DIW i DPCA, w tym
w szczególności w Karcie ewidencyjnej i karcie stanu zdrowia osoby doprowadzonej do SOdON, zgodnie z ustawą, dokładnie opisując stan zdrowia osoby doprowadzanej do wytrzeźwienia lub przebywającej w SOdON, z uwzględnieniem pełnego opisu miejsca, rozległości oraz wielkości stwierdzonych urazów oraz opisu środków przymusu bezpośredniego (np. paralizator, kajdanki, gaz łzawiący itp.) zastosowanych wobec osoby doprowadzonej przez służby doprowadzające,
10) kontrolowania stanu zdrowia osób przebywających w DIW i DPCA nie rzadziej niż co 3 godziny w trakcie pełnienia dyżuru w godzinach 7:00, 10:00, 13:00, 16:00,19:00; 22:00; 1:00, 4:00,
11) oceny nasilenia zespołu abstynenckiego, w szczególności poprzez dokonywanie obchodów oraz wykorzystanie monitoringu wizyjnego DPCA udostępnionego w pokoju lekarskim,
12) ordynowania leków osobom przyjętym do DIW i DPCA,
13) zlecania zabiegów medycznych i nadzorowania pracy pielęgniarek oraz ratowników medycznych w zakresie opieki medycznej nad osobami doprowadzonymi i przyjętymi do DIW i DPCA,
14) prowadzenia i nadzoru nad medycznymi czynnościami ratunkowymi w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia osób doprowadzonych do wytrzeźwienia w DIW
i osób przebywających w DPCA,
15) kierowania osób doprowadzonych lub przebywających w SOdON do placówek publicznej służby zdrowia w przypadku potrzeby wykonania specjalistycznych badań, pogorszenia stanu ogólnego lub wystąpienia stanu zagrożenia zdrowia i życia osoby,
16) współpracy z podmiotami Państwowego Ratownictwa Medycznego,
17) podejmowania decyzji o podaniu, dawce i sposobie podania środków psychoaktywnych osobom doprowadzonym i przebywającym w SOdON,
18) przeprowadzania badań lekarskich i świadczenia usług medycznych na rzecz osób kwalifikowanych i przyjętych do DPCA, sporządzania i prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji medycznej i dokonywania oceny stanu zdrowia osób po zakończeniu pobytu w DPCA oraz udzielania ewentualnych wskazówek co do podjęcia leczenia odwykowego,
19) rzetelnego wykonywania obowiązków, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę
i doświadczenie medyczne oraz uwzględniając aktualny postęp w zakresie medycyny
i zasady etyki zawodowej,
20) używania w trakcie pełnienia dyżuru zakupionej we własnym zakresie medycznej odzieży ochronnej, w której skład wchodzą: obuwie, spodnie i bluza medyczna z umieszczonym w widocznym miejscu emblematem „Lekarz”. Odzież ta powinna zabezpieczać przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, występujących w środowisku pracy,
21) przestrzegania:
- przepisów regulujących prawa i obowiązki osób przyjętych do SOdON,
- przepisów regulujących standardy udzielania świadczeń medycznych,
- ustalonej u Zamawiającego organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych,
- zachowania bezpieczeństwa informacji, a w szczególności ochrony przed zniszczeniem, ujawnieniem, nieuprawnioną modyfikacją informacji przechowywanych oraz przetwarzanych u Zamawiającego,
22) wykonywania innych poleceń Dyrektora SOdON lub osoby wskazanej w §7 ust. 3 załącznika nr 6 do Ogłoszenia.

4.2.5.) Wartość części: 397117,70 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracy jako lekarz lub felczer w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Szpitalnej Izbie Przyjęć bądź w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespoły wyjazdowe)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracy jako lekarz lub felczer w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Szpitalnej Izbie Przyjęć bądź w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespoły wyjazdowe)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Praca w Izbie Wytrzeźwień

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach dyżurów lekarskich na rzecz SOdON okresie od 01.01.2024 r. do 31.12. 2026 r. - zadanie nr 3.
2. W ramach zadania III zrealizowane powinny zostać:
 szacunkowo 156 dyżurów dziennych.
 szacunkowo 156 dyżurów nocnych.
Szacunkowa całość Zadania 3 wynosi 3744 godzin.
3. Jeden dyżur lekarski pełniony będzie w systemie zmianowym po dwanaście godzin. Dyżur dzienny pełniony będzie od godziny 7.00 do godziny 19.00, dyżur nocny pełniony będzie od godziny 19.00 do godziny 7.00.
4. Maksymalny (nieprzekraczalny) czas jaki Wykonawca może świadczyć jednorazowo na rzecz SOdON (bez odpoczynku min. 12 godzinnego) wynosi maksymalnie 2 dyżury 12 godzinne.
5. Miesięczny harmonogram dyżurów lekarskich dziennych i nocnych przygotowywany jest przez osobę upoważnioną przez Dyrektora Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych na podstawie propozycji dyżurów przesłanych przez Wykonawcę do 3-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który sporządza się harmonogram.
6. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania SODON poprzez udzielanie stałej opieki lekarskiej dla osób doprowadzonych i przebywających w Ośrodku Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania szacunkowej ilości godzin w Zadaniu z powodu absencji chorobowej, urlopowej lub innych nagłych wydarzeń u Wykonawcy. Zmniejszona ilość godzin z powyższych powodów może być zlecona do wykonania przez innego Wykonawcę, z którym SODON zawarł umowę.
7. W ramach wykonywania dyżurów lekarskich Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przeprowadzania badań lekarskich osób doprowadzonych do Działu Izba Wytrzeźwień (zwanego dalej „DIW”) SOdON zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 165 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, obejmujących w szczególności:
a) pełne badanie lekarskie - podmiotowe i przedmiotowe,
b) ocenę stanu psychofizycznego,
c) przeprowadzenie badania na zawartość alkoholu u osób splątanych/śpiących/nieprzytomnych,
2) wydawania opinii o przyjęciu lub odmowie przyjęcia osoby do DIW i Działu Przerywania Ciągów Alkoholowych (zwanego dalej „DPCA”) SOdON,
3) oceny nasilenia objawów chorobowych, umożliwiających lub dyskwalifikujących przyjęcie do DIW oraz DPCA w SOdON,
4) sprawowania opieki medycznej nad osobami przyjętymi do DIW i DPCA,
5) kontrolowania stanu psychofizycznego osób doprowadzonych do DIW i przyjętych do DPCA,
6) zlecania opiekunom zmiany udzielania asysty i pomocy przy wykonywaniu badań lekarskich, zabiegów medycznych i higieniczno-sanitarnych oraz umieszczania w salach DIW osób doprowadzonych,
7) podejmowania decyzji o zastosowaniu i zaprzestaniu stosowania środka przymusu bezpośredniego oraz do osobistego nadzorowania jego wykonania,
8) przeprowadzania badań lekarskich w trakcie pobytu i wydawania opinii dotyczącej zwolnienia osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia w DIW,
9) dokonywania zapisów w dokumentacji dotyczącej pobytu w DIW i DPCA, w tym
w szczególności w Karcie ewidencyjnej i karcie stanu zdrowia osoby doprowadzonej do SOdON, zgodnie z ustawą, dokładnie opisując stan zdrowia osoby doprowadzanej do wytrzeźwienia lub przebywającej w SOdON, z uwzględnieniem pełnego opisu miejsca, rozległości oraz wielkości stwierdzonych urazów oraz opisu środków przymusu bezpośredniego (np. paralizator, kajdanki, gaz łzawiący itp.) zastosowanych wobec osoby doprowadzonej przez służby doprowadzające,
10) kontrolowania stanu zdrowia osób przebywających w DIW i DPCA nie rzadziej niż co 3 godziny w trakcie pełnienia dyżuru w godzinach 7:00, 10:00, 13:00, 16:00,19:00; 22:00; 1:00, 4:00,
11) oceny nasilenia zespołu abstynenckiego, w szczególności poprzez dokonywanie obchodów oraz wykorzystanie monitoringu wizyjnego DPCA udostępnionego w pokoju lekarskim,
12) ordynowania leków osobom przyjętym do DIW i DPCA,
13) zlecania zabiegów medycznych i nadzorowania pracy pielęgniarek oraz ratowników medycznych w zakresie opieki medycznej nad osobami doprowadzonymi i przyjętymi do DIW i DPCA,
14) prowadzenia i nadzoru nad medycznymi czynnościami ratunkowymi w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia osób doprowadzonych do wytrzeźwienia w DIW
i osób przebywających w DPCA,
15) kierowania osób doprowadzonych lub przebywających w SOdON do placówek publicznej służby zdrowia w przypadku potrzeby wykonania specjalistycznych badań, pogorszenia stanu ogólnego lub wystąpienia stanu zagrożenia zdrowia i życia osoby,
16) współpracy z podmiotami Państwowego Ratownictwa Medycznego,
17) podejmowania decyzji o podaniu, dawce i sposobie podania środków psychoaktywnych osobom doprowadzonym i przebywającym w SOdON,
18) przeprowadzania badań lekarskich i świadczenia usług medycznych na rzecz osób kwalifikowanych i przyjętych do DPCA, sporządzania i prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji medycznej i dokonywania oceny stanu zdrowia osób po zakończeniu pobytu w DPCA oraz udzielania ewentualnych wskazówek co do podjęcia leczenia odwykowego,
19) rzetelnego wykonywania obowiązków, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę
i doświadczenie medyczne oraz uwzględniając aktualny postęp w zakresie medycyny
i zasady etyki zawodowej,
20) używania w trakcie pełnienia dyżuru zakupionej we własnym zakresie medycznej odzieży ochronnej, w której skład wchodzą: obuwie, spodnie i bluza medyczna z umieszczonym w widocznym miejscu emblematem „Lekarz”. Odzież ta powinna zabezpieczać przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, występujących w środowisku pracy,
21) przestrzegania:
- przepisów regulujących prawa i obowiązki osób przyjętych do SOdON,
- przepisów regulujących standardy udzielania świadczeń medycznych,
- ustalonej u Zamawiającego organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych,
- zachowania bezpieczeństwa informacji, a w szczególności ochrony przed zniszczeniem, ujawnieniem, nieuprawnioną modyfikacją informacji przechowywanych oraz przetwarzanych u Zamawiającego,
22) wykonywania innych poleceń Dyrektora SOdON lub osoby wskazanej w §7 ust. 3 załącznika nr 6 do Ogłoszenia.

4.2.5.) Wartość części: 397117,70 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracy jako lekarz lub felczer w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Szpitalnej Izbie Przyjęć bądź w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespoły wyjazdowe)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracy jako lekarz lub felczer w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Szpitalnej Izbie Przyjęć bądź w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespoły wyjazdowe)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Praca w Izbie Wytrzeźwień

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach dyżurów lekarskich na rzecz SOdON okresie od 01.01.2024 r. do 31.12. 2026 r. - zadanie nr 4.
2. W ramach zadania IV zrealizowane powinny zostać:
 szacunkowo 156 dyżurów dziennych.
 szacunkowo 156 dyżurów nocnych.
Szacunkowa całość Zadania 4 wynosi 3744 godzin.
3. Jeden dyżur lekarski pełniony będzie w systemie zmianowym po dwanaście godzin. Dyżur dzienny pełniony będzie od godziny 7.00 do godziny 19.00, dyżur nocny pełniony będzie od godziny 19.00 do godziny 7.00.
4. Maksymalny (nieprzekraczalny) czas jaki Wykonawca może świadczyć jednorazowo na rzecz SOdON (bez odpoczynku min. 12 godzinnego) wynosi maksymalnie 2 dyżury 12 godzinne.
5. Miesięczny harmonogram dyżurów lekarskich dziennych i nocnych przygotowywany jest przez osobę upoważnioną przez Dyrektora Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych na podstawie propozycji dyżurów przesłanych przez Wykonawcę do 3-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który sporządza się harmonogram.
6. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania SODON poprzez udzielanie stałej opieki lekarskiej dla osób doprowadzonych i przebywających w Ośrodku Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania szacunkowej ilości godzin w Zadaniu z powodu absencji chorobowej, urlopowej lub innych nagłych wydarzeń u Wykonawcy. Zmniejszona ilość godzin z powyższych powodów może być zlecona do wykonania przez innego Wykonawcę, z którym SODON zawarł umowę.
7. W ramach wykonywania dyżurów lekarskich Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przeprowadzania badań lekarskich osób doprowadzonych do Działu Izba Wytrzeźwień (zwanego dalej „DIW”) SOdON zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 165 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, obejmujących w szczególności:
a) pełne badanie lekarskie - podmiotowe i przedmiotowe,
b) ocenę stanu psychofizycznego,
c) przeprowadzenie badania na zawartość alkoholu u osób splątanych/śpiących/nieprzytomnych,
2) wydawania opinii o przyjęciu lub odmowie przyjęcia osoby do DIW i Działu Przerywania Ciągów Alkoholowych (zwanego dalej „DPCA”) SOdON,
3) oceny nasilenia objawów chorobowych, umożliwiających lub dyskwalifikujących przyjęcie do DIW oraz DPCA w SOdON,
4) sprawowania opieki medycznej nad osobami przyjętymi do DIW i DPCA,
5) kontrolowania stanu psychofizycznego osób doprowadzonych do DIW i przyjętych do DPCA,
6) zlecania opiekunom zmiany udzielania asysty i pomocy przy wykonywaniu badań lekarskich, zabiegów medycznych i higieniczno-sanitarnych oraz umieszczania w salach DIW osób doprowadzonych,
7) podejmowania decyzji o zastosowaniu i zaprzestaniu stosowania środka przymusu bezpośredniego oraz do osobistego nadzorowania jego wykonania,
8) przeprowadzania badań lekarskich w trakcie pobytu i wydawania opinii dotyczącej zwolnienia osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia w DIW,
9) dokonywania zapisów w dokumentacji dotyczącej pobytu w DIW i DPCA, w tym
w szczególności w Karcie ewidencyjnej i karcie stanu zdrowia osoby doprowadzonej do SOdON, zgodnie z ustawą, dokładnie opisując stan zdrowia osoby doprowadzanej do wytrzeźwienia lub przebywającej w SOdON, z uwzględnieniem pełnego opisu miejsca, rozległości oraz wielkości stwierdzonych urazów oraz opisu środków przymusu bezpośredniego (np. paralizator, kajdanki, gaz łzawiący itp.) zastosowanych wobec osoby doprowadzonej przez służby doprowadzające,
10) kontrolowania stanu zdrowia osób przebywających w DIW i DPCA nie rzadziej niż co 3 godziny w trakcie pełnienia dyżuru w godzinach 7:00, 10:00, 13:00, 16:00,19:00; 22:00; 1:00, 4:00,
11) oceny nasilenia zespołu abstynenckiego, w szczególności poprzez dokonywanie obchodów oraz wykorzystanie monitoringu wizyjnego DPCA udostępnionego w pokoju lekarskim,
12) ordynowania leków osobom przyjętym do DIW i DPCA,
13) zlecania zabiegów medycznych i nadzorowania pracy pielęgniarek oraz ratowników medycznych w zakresie opieki medycznej nad osobami doprowadzonymi i przyjętymi do DIW i DPCA,
14) prowadzenia i nadzoru nad medycznymi czynnościami ratunkowymi w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia osób doprowadzonych do wytrzeźwienia w DIW
i osób przebywających w DPCA,
15) kierowania osób doprowadzonych lub przebywających w SOdON do placówek publicznej służby zdrowia w przypadku potrzeby wykonania specjalistycznych badań, pogorszenia stanu ogólnego lub wystąpienia stanu zagrożenia zdrowia i życia osoby,
16) współpracy z podmiotami Państwowego Ratownictwa Medycznego,
17) podejmowania decyzji o podaniu, dawce i sposobie podania środków psychoaktywnych osobom doprowadzonym i przebywającym w SOdON,
18) przeprowadzania badań lekarskich i świadczenia usług medycznych na rzecz osób kwalifikowanych i przyjętych do DPCA, sporządzania i prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji medycznej i dokonywania oceny stanu zdrowia osób po zakończeniu pobytu w DPCA oraz udzielania ewentualnych wskazówek co do podjęcia leczenia odwykowego,
19) rzetelnego wykonywania obowiązków, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę
i doświadczenie medyczne oraz uwzględniając aktualny postęp w zakresie medycyny
i zasady etyki zawodowej,
20) używania w trakcie pełnienia dyżuru zakupionej we własnym zakresie medycznej odzieży ochronnej, w której skład wchodzą: obuwie, spodnie i bluza medyczna z umieszczonym w widocznym miejscu emblematem „Lekarz”. Odzież ta powinna zabezpieczać przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, występujących w środowisku pracy,
21) przestrzegania:
- przepisów regulujących prawa i obowiązki osób przyjętych do SOdON,
- przepisów regulujących standardy udzielania świadczeń medycznych,
- ustalonej u Zamawiającego organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych,
- zachowania bezpieczeństwa informacji, a w szczególności ochrony przed zniszczeniem, ujawnieniem, nieuprawnioną modyfikacją informacji przechowywanych oraz przetwarzanych u Zamawiającego,
22) wykonywania innych poleceń Dyrektora SOdON lub osoby wskazanej w §7 ust. 3 załącznika nr 6 do Ogłoszenia.

4.2.5.) Wartość części: 397117,70 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracy jako lekarz lub felczer w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Szpitalnej Izbie Przyjęć bądź w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespoły wyjazdowe)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracy jako lekarz lub felczer w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Szpitalnej Izbie Przyjęć bądź w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespoły wyjazdowe)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Praca w Izbie Wytrzeźwień

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach dyżurów lekarskich na rzecz SOdON okresie od 01.01.2024 r. do 31.12. 2026 r. - zadanie nr 5.
2. W ramach zadania V zrealizowane powinny zostać:
 szacunkowo 156 dyżurów dziennych.
 szacunkowo 156 dyżurów nocnych.
Szacunkowa całość Zadania 5 wynosi 3744 godzin.
3. Jeden dyżur lekarski pełniony będzie w systemie zmianowym po dwanaście godzin. Dyżur dzienny pełniony będzie od godziny 7.00 do godziny 19.00, dyżur nocny pełniony będzie od godziny 19.00 do godziny 7.00.
4. Maksymalny (nieprzekraczalny) czas jaki Wykonawca może świadczyć jednorazowo na rzecz SOdON (bez odpoczynku min. 12 godzinnego) wynosi maksymalnie 2 dyżury 12 godzinne.
5. Miesięczny harmonogram dyżurów lekarskich dziennych i nocnych przygotowywany jest przez osobę upoważnioną przez Dyrektora Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych na podstawie propozycji dyżurów przesłanych przez Wykonawcę do 3-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który sporządza się harmonogram.
6. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania SODON poprzez udzielanie stałej opieki lekarskiej dla osób doprowadzonych i przebywających w Ośrodku Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania szacunkowej ilości godzin w Zadaniu z powodu absencji chorobowej, urlopowej lub innych nagłych wydarzeń u Wykonawcy. Zmniejszona ilość godzin z powyższych powodów może być zlecona do wykonania przez innego Wykonawcę, z którym SODON zawarł umowę.
7. W ramach wykonywania dyżurów lekarskich Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przeprowadzania badań lekarskich osób doprowadzonych do Działu Izba Wytrzeźwień (zwanego dalej „DIW”) SOdON zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 165 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, obejmujących w szczególności:
a) pełne badanie lekarskie - podmiotowe i przedmiotowe,
b) ocenę stanu psychofizycznego,
c) przeprowadzenie badania na zawartość alkoholu u osób splątanych/śpiących/nieprzytomnych,
2) wydawania opinii o przyjęciu lub odmowie przyjęcia osoby do DIW i Działu Przerywania Ciągów Alkoholowych (zwanego dalej „DPCA”) SOdON,
3) oceny nasilenia objawów chorobowych, umożliwiających lub dyskwalifikujących przyjęcie do DIW oraz DPCA w SOdON,
4) sprawowania opieki medycznej nad osobami przyjętymi do DIW i DPCA,
5) kontrolowania stanu psychofizycznego osób doprowadzonych do DIW i przyjętych do DPCA,
6) zlecania opiekunom zmiany udzielania asysty i pomocy przy wykonywaniu badań lekarskich, zabiegów medycznych i higieniczno-sanitarnych oraz umieszczania w salach DIW osób doprowadzonych,
7) podejmowania decyzji o zastosowaniu i zaprzestaniu stosowania środka przymusu bezpośredniego oraz do osobistego nadzorowania jego wykonania,
8) przeprowadzania badań lekarskich w trakcie pobytu i wydawania opinii dotyczącej zwolnienia osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia w DIW,
9) dokonywania zapisów w dokumentacji dotyczącej pobytu w DIW i DPCA, w tym
w szczególności w Karcie ewidencyjnej i karcie stanu zdrowia osoby doprowadzonej do SOdON, zgodnie z ustawą, dokładnie opisując stan zdrowia osoby doprowadzanej do wytrzeźwienia lub przebywającej w SOdON, z uwzględnieniem pełnego opisu miejsca, rozległości oraz wielkości stwierdzonych urazów oraz opisu środków przymusu bezpośredniego (np. paralizator, kajdanki, gaz łzawiący itp.) zastosowanych wobec osoby doprowadzonej przez służby doprowadzające,
10) kontrolowania stanu zdrowia osób przebywających w DIW i DPCA nie rzadziej niż co 3 godziny w trakcie pełnienia dyżuru w godzinach 7:00, 10:00, 13:00, 16:00,19:00; 22:00; 1:00, 4:00,
11) oceny nasilenia zespołu abstynenckiego, w szczególności poprzez dokonywanie obchodów oraz wykorzystanie monitoringu wizyjnego DPCA udostępnionego w pokoju lekarskim,
12) ordynowania leków osobom przyjętym do DIW i DPCA,
13) zlecania zabiegów medycznych i nadzorowania pracy pielęgniarek oraz ratowników medycznych w zakresie opieki medycznej nad osobami doprowadzonymi i przyjętymi do DIW i DPCA,
14) prowadzenia i nadzoru nad medycznymi czynnościami ratunkowymi w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia osób doprowadzonych do wytrzeźwienia w DIW
i osób przebywających w DPCA,
15) kierowania osób doprowadzonych lub przebywających w SOdON do placówek publicznej służby zdrowia w przypadku potrzeby wykonania specjalistycznych badań, pogorszenia stanu ogólnego lub wystąpienia stanu zagrożenia zdrowia i życia osoby,
16) współpracy z podmiotami Państwowego Ratownictwa Medycznego,
17) podejmowania decyzji o podaniu, dawce i sposobie podania środków psychoaktywnych osobom doprowadzonym i przebywającym w SOdON,
18) przeprowadzania badań lekarskich i świadczenia usług medycznych na rzecz osób kwalifikowanych i przyjętych do DPCA, sporządzania i prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji medycznej i dokonywania oceny stanu zdrowia osób po zakończeniu pobytu w DPCA oraz udzielania ewentualnych wskazówek co do podjęcia leczenia odwykowego,
19) rzetelnego wykonywania obowiązków, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę
i doświadczenie medyczne oraz uwzględniając aktualny postęp w zakresie medycyny
i zasady etyki zawodowej,
20) używania w trakcie pełnienia dyżuru zakupionej we własnym zakresie medycznej odzieży ochronnej, w której skład wchodzą: obuwie, spodnie i bluza medyczna z umieszczonym w widocznym miejscu emblematem „Lekarz”. Odzież ta powinna zabezpieczać przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, występujących w środowisku pracy,
21) przestrzegania:
- przepisów regulujących prawa i obowiązki osób przyjętych do SOdON,
- przepisów regulujących standardy udzielania świadczeń medycznych,
- ustalonej u Zamawiającego organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych,
- zachowania bezpieczeństwa informacji, a w szczególności ochrony przed zniszczeniem, ujawnieniem, nieuprawnioną modyfikacją informacji przechowywanych oraz przetwarzanych u Zamawiającego,
22) wykonywania innych poleceń Dyrektora SOdON lub osoby wskazanej w §7 ust. 3 załącznika nr 6 do Ogłoszenia.

4.2.5.) Wartość części: 397117,70 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracy jako lekarz lub felczer w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Szpitalnej Izbie Przyjęć bądź w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespoły wyjazdowe)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracy jako lekarz lub felczer w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Szpitalnej Izbie Przyjęć bądź w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespoły wyjazdowe)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Praca w Izbie Wytrzeźwień

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach dyżurów lekarskich na rzecz SOdON okresie od 01.01.2024 r. do 31.12. 2026 r. - zadanie nr 6.
2. W ramach zadania VI zrealizowane powinny zostać:
- szacunkowo 157 dyżurów dziennych.
- szacunkowo 157 dyżurów nocnych.
Szacunkowa całość Zadania 6 wynosi 3768 godzin.
3. Jeden dyżur lekarski pełniony będzie w systemie zmianowym po dwanaście godzin. Dyżur dzienny pełniony będzie od godziny 7.00 do godziny 19.00, dyżur nocny pełniony będzie od godziny 19.00 do godziny 7.00.
4. Maksymalny (nieprzekraczalny) czas jaki Wykonawca może świadczyć jednorazowo na rzecz SOdON (bez odpoczynku min. 12 godzinnego) wynosi maksymalnie 2 dyżury 12 godzinne.
5. Miesięczny harmonogram dyżurów lekarskich dziennych i nocnych przygotowywany jest przez osobę upoważnioną przez Dyrektora Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych na podstawie propozycji dyżurów przesłanych przez Wykonawcę do 3-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który sporządza się harmonogram.
6. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania SODON poprzez udzielanie stałej opieki lekarskiej dla osób doprowadzonych i przebywających w Ośrodku Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania szacunkowej ilości godzin w Zadaniu z powodu absencji chorobowej, urlopowej lub innych nagłych wydarzeń u Wykonawcy. Zmniejszona ilość godzin z powyższych powodów może być zlecona do wykonania przez innego Wykonawcę, z którym SODON zawarł umowę.
7. W ramach wykonywania dyżurów lekarskich Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przeprowadzania badań lekarskich osób doprowadzonych do Działu Izba Wytrzeźwień (zwanego dalej „DIW”) SOdON zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 165 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, obejmujących w szczególności:
a) pełne badanie lekarskie - podmiotowe i przedmiotowe,
b) ocenę stanu psychofizycznego,
c) przeprowadzenie badania na zawartość alkoholu u osób splątanych/śpiących/nieprzytomnych,
2) wydawania opinii o przyjęciu lub odmowie przyjęcia osoby do DIW i Działu Przerywania Ciągów Alkoholowych (zwanego dalej „DPCA”) SOdON,
3) oceny nasilenia objawów chorobowych, umożliwiających lub dyskwalifikujących przyjęcie do DIW oraz DPCA w SOdON,
4) sprawowania opieki medycznej nad osobami przyjętymi do DIW i DPCA,
5) kontrolowania stanu psychofizycznego osób doprowadzonych do DIW i przyjętych do DPCA,
6) zlecania opiekunom zmiany udzielania asysty i pomocy przy wykonywaniu badań lekarskich, zabiegów medycznych i higieniczno-sanitarnych oraz umieszczania w salach DIW osób doprowadzonych,
7) podejmowania decyzji o zastosowaniu i zaprzestaniu stosowania środka przymusu bezpośredniego oraz do osobistego nadzorowania jego wykonania,
8) przeprowadzania badań lekarskich w trakcie pobytu i wydawania opinii dotyczącej zwolnienia osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia w DIW,
9) dokonywania zapisów w dokumentacji dotyczącej pobytu w DIW i DPCA, w tym
w szczególności w Karcie ewidencyjnej i karcie stanu zdrowia osoby doprowadzonej do SOdON, zgodnie z ustawą, dokładnie opisując stan zdrowia osoby doprowadzanej do wytrzeźwienia lub przebywającej w SOdON, z uwzględnieniem pełnego opisu miejsca, rozległości oraz wielkości stwierdzonych urazów oraz opisu środków przymusu bezpośredniego (np. paralizator, kajdanki, gaz łzawiący itp.) zastosowanych wobec osoby doprowadzonej przez służby doprowadzające,
10) kontrolowania stanu zdrowia osób przebywających w DIW i DPCA nie rzadziej niż co 3 godziny w trakcie pełnienia dyżuru w godzinach 7:00, 10:00, 13:00, 16:00,19:00; 22:00; 1:00, 4:00,
11) oceny nasilenia zespołu abstynenckiego, w szczególności poprzez dokonywanie obchodów oraz wykorzystanie monitoringu wizyjnego DPCA udostępnionego w pokoju lekarskim,
12) ordynowania leków osobom przyjętym do DIW i DPCA,
13) zlecania zabiegów medycznych i nadzorowania pracy pielęgniarek oraz ratowników medycznych w zakresie opieki medycznej nad osobami doprowadzonymi i przyjętymi do DIW i DPCA,
14) prowadzenia i nadzoru nad medycznymi czynnościami ratunkowymi w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia osób doprowadzonych do wytrzeźwienia w DIW
i osób przebywających w DPCA,
15) kierowania osób doprowadzonych lub przebywających w SOdON do placówek publicznej służby zdrowia w przypadku potrzeby wykonania specjalistycznych badań, pogorszenia stanu ogólnego lub wystąpienia stanu zagrożenia zdrowia i życia osoby,
16) współpracy z podmiotami Państwowego Ratownictwa Medycznego,
17) podejmowania decyzji o podaniu, dawce i sposobie podania środków psychoaktywnych osobom doprowadzonym i przebywającym w SOdON,
18) przeprowadzania badań lekarskich i świadczenia usług medycznych na rzecz osób kwalifikowanych i przyjętych do DPCA, sporządzania i prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji medycznej i dokonywania oceny stanu zdrowia osób po zakończeniu pobytu w DPCA oraz udzielania ewentualnych wskazówek co do podjęcia leczenia odwykowego,
19) rzetelnego wykonywania obowiązków, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę
i doświadczenie medyczne oraz uwzględniając aktualny postęp w zakresie medycyny
i zasady etyki zawodowej,
20) używania w trakcie pełnienia dyżuru zakupionej we własnym zakresie medycznej odzieży ochronnej, w której skład wchodzą: obuwie, spodnie i bluza medyczna z umieszczonym w widocznym miejscu emblematem „Lekarz”. Odzież ta powinna zabezpieczać przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, występujących w środowisku pracy,
21) przestrzegania:
- przepisów regulujących prawa i obowiązki osób przyjętych do SOdON,
- przepisów regulujących standardy udzielania świadczeń medycznych,
- ustalonej u Zamawiającego organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych,
- zachowania bezpieczeństwa informacji, a w szczególności ochrony przed zniszczeniem, ujawnieniem, nieuprawnioną modyfikacją informacji przechowywanych oraz przetwarzanych u Zamawiającego,
22) wykonywania innych poleceń Dyrektora SOdON lub osoby wskazanej w §7 ust. 3 załącznika nr 6 do Ogłoszenia.

4.2.5.) Wartość części: 399661,70 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracy jako lekarz lub felczer w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Szpitalnej Izbie Przyjęć bądź w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespoły wyjazdowe)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracy jako lekarz lub felczer w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Szpitalnej Izbie Przyjęć bądź w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespoły wyjazdowe)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Praca w Izbie Wytrzeźwień

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczenie całodobowych usług medycznych w ramach dyżurów lekarskich na rzecz SOdON okresie od 01.01.2024 r. do 31.12. 2026 r. - zadanie nr 7.
2. W ramach zadania VII zrealizowane powinny zostać:
 szacunkowo 157 dyżurów dziennych.
 szacunkowo 157 dyżurów nocnych.
Szacunkowa całość Zadania 7 wynosi 3768 godzin.
3. Jeden dyżur lekarski pełniony będzie w systemie zmianowym po dwanaście godzin. Dyżur dzienny pełniony będzie od godziny 7.00 do godziny 19.00, dyżur nocny pełniony będzie od godziny 19.00 do godziny 7.00.
4. Maksymalny (nieprzekraczalny) czas jaki Wykonawca może świadczyć jednorazowo na rzecz SOdON (bez odpoczynku min. 12 godzinnego) wynosi maksymalnie 2 dyżury 12 godzinne.
5. Miesięczny harmonogram dyżurów lekarskich dziennych i nocnych przygotowywany jest przez osobę upoważnioną przez Dyrektora Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych na podstawie propozycji dyżurów przesłanych przez Wykonawcę do 3-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który sporządza się harmonogram.
6. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania SODON poprzez udzielanie stałej opieki lekarskiej dla osób doprowadzonych i przebywających w Ośrodku Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania szacunkowej ilości godzin w Zadaniu z powodu absencji chorobowej, urlopowej lub innych nagłych wydarzeń u Wykonawcy. Zmniejszona ilość godzin z powyższych powodów może być zlecona do wykonania przez innego Wykonawcę, z którym SODON zawarł umowę.
7. W ramach wykonywania dyżurów lekarskich Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przeprowadzania badań lekarskich osób doprowadzonych do Działu Izba Wytrzeźwień (zwanego dalej „DIW”) SOdON zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 165 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, obejmujących w szczególności:
a) pełne badanie lekarskie - podmiotowe i przedmiotowe,
b) ocenę stanu psychofizycznego,
c) przeprowadzenie badania na zawartość alkoholu u osób splątanych/śpiących/nieprzytomnych,
2) wydawania opinii o przyjęciu lub odmowie przyjęcia osoby do DIW i Działu Przerywania Ciągów Alkoholowych (zwanego dalej „DPCA”) SOdON,
3) oceny nasilenia objawów chorobowych, umożliwiających lub dyskwalifikujących przyjęcie do DIW oraz DPCA w SOdON,
4) sprawowania opieki medycznej nad osobami przyjętymi do DIW i DPCA,
5) kontrolowania stanu psychofizycznego osób doprowadzonych do DIW i przyjętych do DPCA,
6) zlecania opiekunom zmiany udzielania asysty i pomocy przy wykonywaniu badań lekarskich, zabiegów medycznych i higieniczno-sanitarnych oraz umieszczania w salach DIW osób doprowadzonych,
7) podejmowania decyzji o zastosowaniu i zaprzestaniu stosowania środka przymusu bezpośredniego oraz do osobistego nadzorowania jego wykonania,
8) przeprowadzania badań lekarskich w trakcie pobytu i wydawania opinii dotyczącej zwolnienia osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia w DIW,
9) dokonywania zapisów w dokumentacji dotyczącej pobytu w DIW i DPCA, w tym
w szczególności w Karcie ewidencyjnej i karcie stanu zdrowia osoby doprowadzonej do SOdON, zgodnie z ustawą, dokładnie opisując stan zdrowia osoby doprowadzanej do wytrzeźwienia lub przebywającej w SOdON, z uwzględnieniem pełnego opisu miejsca, rozległości oraz wielkości stwierdzonych urazów oraz opisu środków przymusu bezpośredniego (np. paralizator, kajdanki, gaz łzawiący itp.) zastosowanych wobec osoby doprowadzonej przez służby doprowadzające,
10) kontrolowania stanu zdrowia osób przebywających w DIW i DPCA nie rzadziej niż co 3 godziny w trakcie pełnienia dyżuru w godzinach 7:00, 10:00, 13:00, 16:00,19:00; 22:00; 1:00, 4:00,
11) oceny nasilenia zespołu abstynenckiego, w szczególności poprzez dokonywanie obchodów oraz wykorzystanie monitoringu wizyjnego DPCA udostępnionego w pokoju lekarskim,
12) ordynowania leków osobom przyjętym do DIW i DPCA,
13) zlecania zabiegów medycznych i nadzorowania pracy pielęgniarek oraz ratowników medycznych w zakresie opieki medycznej nad osobami doprowadzonymi i przyjętymi do DIW i DPCA,
14) prowadzenia i nadzoru nad medycznymi czynnościami ratunkowymi w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia osób doprowadzonych do wytrzeźwienia w DIW
i osób przebywających w DPCA,
15) kierowania osób doprowadzonych lub przebywających w SOdON do placówek publicznej służby zdrowia w przypadku potrzeby wykonania specjalistycznych badań, pogorszenia stanu ogólnego lub wystąpienia stanu zagrożenia zdrowia i życia osoby,
16) współpracy z podmiotami Państwowego Ratownictwa Medycznego,
17) podejmowania decyzji o podaniu, dawce i sposobie podania środków psychoaktywnych osobom doprowadzonym i przebywającym w SOdON,
18) przeprowadzania badań lekarskich i świadczenia usług medycznych na rzecz osób kwalifikowanych i przyjętych do DPCA, sporządzania i prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji medycznej i dokonywania oceny stanu zdrowia osób po zakończeniu pobytu w DPCA oraz udzielania ewentualnych wskazówek co do podjęcia leczenia odwykowego,
19) rzetelnego wykonywania obowiązków, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę
i doświadczenie medyczne oraz uwzględniając aktualny postęp w zakresie medycyny
i zasady etyki zawodowej,
20) używania w trakcie pełnienia dyżuru zakupionej we własnym zakresie medycznej odzieży ochronnej, w której skład wchodzą: obuwie, spodnie i bluza medyczna z umieszczonym w widocznym miejscu emblematem „Lekarz”. Odzież ta powinna zabezpieczać przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, występujących w środowisku pracy,
21) przestrzegania:
- przepisów regulujących prawa i obowiązki osób przyjętych do SOdON,
- przepisów regulujących standardy udzielania świadczeń medycznych,
- ustalonej u Zamawiającego organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych,
- zachowania bezpieczeństwa informacji, a w szczególności ochrony przed zniszczeniem, ujawnieniem, nieuprawnioną modyfikacją informacji przechowywanych oraz przetwarzanych u Zamawiającego,
22) wykonywania innych poleceń Dyrektora SOdON lub osoby wskazanej w §7 ust. 3 załącznika nr 6 do Ogłoszenia.

4.2.5.) Wartość części: 404749,70 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracy jako lekarz lub felczer w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Szpitalnej Izbie Przyjęć bądź w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespoły wyjazdowe)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracy jako lekarz lub felczer w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Szpitalnej Izbie Przyjęć bądź w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespoły wyjazdowe)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Praca w Izbie Wytrzeźwień

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunkiem niezbędnym w zakresie kwalifikacji i uprawnień (bądź w zakresie dysponowanym personelem) jest posiadanie dyplomu lekarza lub felczera zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. jedn. Dz. U z 2022 r. poz. 1731 t.j.).
3. Poza warunkiem określonym w ust. 2 osoby realizujące przedmiot zamówienia muszą posiadać:
 aktualne na dzień otwarcia ofert orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy,
 zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,
 zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza lub felczera,
 obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy wykonujących zawód
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości kwoty określonej w odrębnych przepisach, obejmującego odszkodowanie za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń medycznych lub zaniechaniem udzielania tych świadczeń,
 inne wymagane dokumenty, określone przez Komisję Przetargową oraz w Ogłoszeniu.
4. Wykonawcy, którzy wykażą podstawę do dysponowania osobą/ osobami posiadającymi uprawnienia i doświadczenie wskazane w ust. od 1 do 3 niniejszego rozdziału.
5. Ocena nastąpi na podstawie oświadczenia, że wykazana osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6. Sprawdzenie w/w warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu osób i przedłożonych przez Wykonawcę informacji o podstawie do dysponowania tą osobą i oświadczenia wg zasady spełnia / nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które muszą myć złożone wraz z ofertą (wypełnione i podpisane przez Wykonawcę) :
1) zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza lub felczera;
2) dyplom lekarza lub felczera;
3) orzeczenie lekarskie lekarza w zakresie medycyny pracy;
4) załącznik 2 do Ogłoszenia zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załączony do oferty);
5) formularz oferty – załącznik nr 4 do Ogłoszenia;
6) wykaz osób - załącznik nr 5 do Ogłoszenia;
7) pisemne potwierdzenie podpisane przez podmiot na którego rzecz Wykonawca świadczył w okresie ostatnich 2 lat usługi medyczne jako felczer lub lekarz, a usługi medyczne świadczone były zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 t.j.) oraz zasadami sztuki medycznej;
8) wzór umowy parafowany przez osobę uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu;
9) W celu potwierdzenia spełniania kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIV ust. 2-4 Ogłoszenia, Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobligowani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:
- dokumentacji potwierdzającej ilość lat pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Szpitalnej Izbie Przyjęć bądź w Izbie Wytrzeźwień lub/i w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespoły wyjazdowe) jako felczer lub lekarz (liczone w pełnych latach),
- zaświadczenia potwierdzającego posiadanie specjalizacji z następujących dziedzin: medycyna ratunkowa, anestezjologia, toksykologia bądź psychiatria.
2. Zamawiający może (zgodnie z art. 116 ustawy Pzp.) na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Sekretarz komisji jest upoważniony przez kierownika Zamawiającego do podpisywania dokumentacji podpisem elektronicznym kwalifikowanym w celu jej wykorzystania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wskazanych w Rozdziale 10 ust. 6.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: brak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza lub felczera;
2) dyplom lekarza lub felczera;
3) orzeczenie lekarskie lekarza w zakresie medycyny pracy;
4) pisemne potwierdzenie podpisane przez podmiot na którego rzecz Wykonawca świadczył w okresie ostatnich 2 lat usługi
medyczne jako felczer lub lekarz, a usługi medyczne świadczone były zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie
lekarza i lekarza dentysty (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 790 t.j.) oraz zasadami sztuki medycznej;
5) aktualne na dzień otwarcia ofert orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy,
6) zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,
7) zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza lub felczera,
8) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, do wysokości kwoty określonej w odrębnych przepisach, obejmującego odszkodowanie za szkody wyrządzone w
związku z udzielaniem świadczeń medycznych lub zaniechaniem udzielania tych świadczeń,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z tytułu przynależności do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 5- Wykaz osób.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy, którzy wykażą podstawę do dysponowania osobą/ osobami posiadającymi uprawnienia i doświadczenie
wskazane w ust. od 1 do 3 Rozdziału V Ogłoszenia.
2. Ocena nastąpi na podstawie oświadczenia, że wykazana osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Sprawdzenie w/w warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu osób i przedłożonych
przez Wykonawcę informacji o podstawie do dysponowania tą osobą i oświadczenia wg zasady spełnia / nie spełnia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Środki komunikacji elektronicznej: platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.19.) Umowa ramowa:

Umowa ramowa zawarta zostanie z kilkoma wykonawcami

8.20.) Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie

8.22.) Zamawiający udziela zamówień na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3 ustawy: Zamawiający udziela zamówień na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy

8.23.) Uzasadnienie zawarcia umowy ramowej na okres wykraczający poza wskazany w art. 311 ust. 3 ustawy:

brak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

brak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.