eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Wielkopolska › Zakup i dostawa materiałów drogowychOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa materiałów drogowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "LIDER USŁUG KOMUNALNO-SAMORZĄDOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630965758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nad Strugą 8

1.5.2.) Miejscowość: Środa Wielkopolska

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@luks-sroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.luks-sroda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa materiałów drogowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b470e1a-fecc-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239395

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5b470e1a-fecc-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia , która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl, .
2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Pan Przemysław Mazurczak, tel. 61 285 40 68, adres e-mail: przetargi@luks-sroda.pl
Pan Maciej Osuch, tel. 61 285 40 68, adres e-mail: przetargi@luks-sroda.pl
3) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl
4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@luks-sroda.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne
dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lider Usług Komunalno – Samorządowych Sp. z o.o;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Lider Usług Komunalno – Samorządowych Sp. z o.o. jest Pan Maciej Idaszak , kontakt
mailowy: iod@tmp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego p.n. Zakup i dostawa materiałów drogowych, prowadzonym w trybie podstawowym bez
możliwości przeprowadzenia negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
oraz osoby zajmujące się przeprowadzaniem procedury przetargowej;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: LUKS/02/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa materiałów drogowych.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny kod CPV: 44111000-1 (materiały budowlane)
Dodatkowe kody CPV: 44113800-3 (materiały do układania nawierzchni drogowych)

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Dostawa obejmuje sukcesywne (w zależności od potrzeb i zamówień zamawiającego ) dostarczenie i wyładunek materiałów drogowych w ilości, terminie i do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się na obszarze w promieniu do 50 km od miasta Środa Wielkopolska, a w szczególności:
a) zakup następujących materiałów drogowych:
– krawężnik drogowy betonowy najazdowy 15x22x100
- krawężnik drogowy betonowy 15x30x100
- krawężnik drogowy betonowy 20x30x100
- obrzeże betonowe 8x30x100 szare
- obrzeże betonowe 6x20x100 szare
- opornik betonowy 10x25x100
- opornik betonowy 12x25x100
- płyta betonowa ażurowa 40x60x10 szara
- kostka betonowa brukowa 6cm cegła szara fazowana i bez fazy
- kostka betonowa brukowa 8cm cegła szara fazowana i bez fazy
- kostka betonowa brukowa 6cm behaton szara fazowana i bez fazy
- kostka betonowa brukowa 8cm behaton szara fazowana i bez fazy
- kostka betonowa brukowa 6cm cegła kolor fazowana i bez fazy
- kostka betonowa brukowa 8cm cegła kolor fazowana i bez fazy
- kostka betonowa brukowa 6cm behaton kolor fazowana i bez fazy
- kostka betonowa brukowa 8cm behaton kolor fazowana i bez fazy
- płytka betonowa żółta ostrzegawcza 35x35
- krawężnik polimerobetonowy 43x35
- ściek korytkowy betonowy trójkątny
- kruszywo łamane – tłuczeń granitowy 0-31,5

b) dostawę materiałów drogowych pojazdem Wykonawcy na jego koszt, umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów drogowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się na obszarze w promieniu do 50 km od miasta Środa Wielkopolska , w dni robocze w godzinach 7:00 do 15:00.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ część II A (zamówienie podstawowe) i SWZ część II B (zamówienie z prawem opcji).

4.2.6.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień
Publicznych określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w SWZ część II „Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia” i obejmuje cały asortyment szczegółowo tam wymieniany, jednocześnie wskazuje, korzystając z
prawa opcji, minimalny zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca jest zobowiązany zrealizować („zamówienie
podstawowe”) oraz zamówienie objęte prawem opcji.
2. Skorzystanie z prawa opcji odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego
złożonego Wykonawcy przed dniem, w którym zamówienie objęte prawem opcji ma zostać zrealizowane, oraz określeniem
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00197691/01 z dnia 2023-04-28
2023-04-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
wielkości tego zamówienia, objętego prawem opcji.
3. Ilości minimalne, których realizacje Zamawiający przewiduje w całości (zamówienie podstawowe) określone zostały w
SWZ część II A, ilości maksymalne stanowiące górną granice potrzeb zamawiającego (prawo opcji) określone zostały w
SWZ cześć II B.
4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa
opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
5. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości z zamówienia
podstawowego w okresie nie przekraczającym terminu, na który została zawarta umowa.
Maksymalna wartość opcji wynosi 738400,00 zł netto

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert:
Cena (C) (obejmuje łącznie cenę brutto zamówienia podstawowego oraz cenę brutto zamówienia objętego prawem opcji) – 60%
Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego oraz objętego prawem opcji od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (T) - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego oraz objętego prawem opcji od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (T)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo sporządzone w formie
elektronicznej podpisane certyfikowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany istotnych
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy lub Zamawiającego bez zmian samego
Wykonawcy lub Zamawiającego (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
2) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w umowie, w przypadku zmiany
rachunku bankowego wykonawcy, na który następować ma zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego
zamówienia,
3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne
będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego,
4) dopuszczalna jest zmiana personelu wskazanego w umowie, w przypadku gdy wystąpiła konieczność zmiany personelu
wykonawcy, zamawiającego oraz numerów kontaktowych wymienionych w umowie,
5) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w
zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia,
6) dopuszczalna jest zmiana sposobu, w tym częstotliwości wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami
wprowadzenia tej zmiany w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w
zakresie wykonania dostaw w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji przedmiotu umowy,
7) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowana przedłużającą się procedurą
przetargową, jeżeli z powodu przedłużającej się procedury przetargowej nie jest możliwa realizacja zamówienia w
pierwotnym terminie.
8) W przypadku zmiany ceny produktów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zmiana wynagrodzenia- zmiany
opisane w projektowanych postanowieniach umownych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego (elektronicznego) „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.