eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu ,,Postaw na siebie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoOgłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu ,,Postaw na siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711586975

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konstytucji 3 Maja 16

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretaria@pcpr-minskmaz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr-minskmaz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek projektu ,,Postaw na siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7e9c73f-fc4c-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239385

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00121150/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt ,,Postaw na siebie” z terenu powiatu mińskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pcprmm.bip.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu: https://epuap.gov.pl
oraz poczty elektronicznej: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wiadomości przekazywane drogą
elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać nr
postępowania oraz dane identyfikujące Wykonawcę.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu
miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu: https://epuap.gov.pl oraz poczty elektronicznej:
sekretariat@pcpr-minskmaz.pl 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany i wycofania oferty lub
wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”. Wykonawca winien zaszyfrować ofertę i przesłać do
Zamawiającego zgodnie z regulaminem korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych
odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały
opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).5. Wykonawca przystępując do
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu
przestrzegać postanowień tego regulaminu.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.7. Za datę przekazania oferty, wniosków,
zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz
innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku przekazywania tych
dokumentów (innych niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz informacji za pomocą poczty
elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej
dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.8. Zamawiający przekazuje identyfikator
postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na
Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z
zakładki Postępowania na miniPortalu.9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych
(innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający może również
komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@pcprminskmaz.
pl. 10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań
dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2452).11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 12. Ofertę, a także oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub
podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego dalej RODO, informuję, że:
l) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych są następujące: inspektor@pcpr-minskmaz.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. b i c RODO, w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na organizacji
i przeprowadzeniu szkolenia w ramach projektu „Postaw na siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego” oraz w celu zawarcia umowy,
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
przepisy:
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902 z późn. zm.), ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), właściwe dla instytucji kontrolnych wobec
Zamawiającego.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji
postępowania lub umowy zgodnie z właściwą kategorią archiwalną.
6) Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, zawarcia umów i ich dalszej realizacji. Niepodanie danych osobowych spowoduje, że nie będzie możliwe uwzględnienie
złożonej oferty i zawarcie umów.
7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
- na podstawie art, 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje osobie, której dane dotyczą:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Dane osobowe na podstawie przepisów prawa mogą zostać udostępnione Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Mazowieckiego ( Zarządowi Województwa Mazowieckiego),nadzorującej postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego polegającego na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń w ramach projektu „Postaw na siebie”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EFS.252.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki
jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem i
egzaminem UDT dla 2 osób nie posiadających doświadczenia zawodowego. Kurs powinien być przeprowadzony w systemie
dziennym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany systemu w zależności od aktualnych potrzeb
uczestników/uczestniczek projektu (po uzgodnieniu z Wykonawcą). Wykonawca ponosi koszty egzaminu zewnętrznego
(UDT).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie następującymi
kryteriami: Cena -60 pkt oraz Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia -40 pkt. W
przypadku, gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą 100 pkt.W przypadku, gdy do postępowania złożone
zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie zostaną
obliczone wg poniższego wzoru: OLP = C + D gdzie:C – ilość punktów uzyskanych w kryterium
„cena”.D – ilość punktów uzyskanych w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia”.c. Zasady przydzielania punktów za poszczególne kryteria są następujące:A. Kryterium:
Cena - C. Punkty za cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej
maksymalną ilość punktów, tj. 60 pkt.Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru:cena
najniższa/cena badanej oferty x 60 pkt = C (ilość punktów dla danej oferty) B. Kryterium:
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia- D. Maksymalna liczba punktów do
uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 40. Przez doświadczenie osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia rozumie się należyte wykonanie usług mających za przedmiot
usługi szkoleniowej o tematyce zgodnej z programem szkolenia wyrażone liczbą wykonanych szkoleń
potwierdzonych dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami są referencje/poświadczenia sporządzone przez podmiot na rzecz którego usługa została
wykonana (pod uwagę brane będą szkolenia wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie).Za każde
przeprowadzone szkolenie o tematyce zgodnej z programem szkolenia, potwierdzone
referencjami/poświadczeniami należytego wykonania przez podmiot na rzecz którego usługa została
wykonana Zamawiający przyzna 1 punkt, jednak nie więcej niż 40 punktów za przeprowadzenie 40 lub
więcej szkoleń.Punkty przyznane osobom wyznaczonym do realizacji zamówienia zostaną zsumowane
i podzielone przez liczbę osób wskazanych do realizacji szkolenia.Obliczenie liczby uzyskanych
punktów nastąpi według wzoru:suma pkt uzyskanych przez kadrę wskazaną w ofercie/liczba
ocenianych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia = ilość punktów dla danej oferty.W celu
udokumentowania posiadanego doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia Wykonawca dołącza do oferty:1) wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
zawierający w szczególności:a) imię i nazwisko,b) informację o zrealizowanych przez osobę
szkoleniach o tematyce zgodnej z programem szkolenia, c) termin realizacji szkolenia, d) nazwę
zleceniodawcy/pracodawcy. 2) dowody określające czy te szkolenia zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa są referencje/poświadczenia sporządzone przez podmiot na rzecz
którego usługa została wykonana.Jeżeli z treści dowodów nie wynika bezpośrednio imię i nazwisko
osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia dodatkowo należy dołączyć dokument potwierdzający
przeprowadzenie szkolenia przez osobę wskazaną w ofercie. Zamawiający w tym kryterium przyzna
punkty tylko za przeprowadzone szkolenia potwierdzone dowodami określającymi czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje/poświadczenia sporządzone przez podmiot na rzecz którego usługa została wykonana

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do organizowania i prowadzenia szkoleń objętych
niniejszym zamówieniem, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedłożył:
• Posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na
siedzibę instytucji szkoleniowej ,
3. sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie 4. zdolności techniczne lub zawodowe
Dysponują w dacie wykonania zamówienia w miejscu jego wykonywania co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2 letnie
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce niniejszego szkolenia. Celem wykazania spełnienia warunku Wykonawca
przedłoży oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.
5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł
układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo
długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania,
wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia - wg
załącznika 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na
potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć: 1) Oświadczenie - wg załącznika nr 2 do ogłoszenia (spełnienie warunków udziału w postępowaniu)2) Oświadczenie -
wg załącznika nr 4 do ogłoszenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniem dotyczącym podwykonawcy, oraz o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
i projektem umowy, o związaniu ofertą oraz aktualności
dostarczonych zaświadczeń zgodny w treści SWZ, oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków
informacyjnych RODO- załącznik nr 5, informacja o przynależności do grupy kapitałowej i braki powiązań. Program
szkolenia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści
umowy, umowę można dołączyć do oferty. Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez
wszystkich wykonawców. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą. Wykonawcy ubiegający
się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za realizację
zamówienia.2. Sposób spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
warunków udziału w postępowaniu (powyższą kwestię reguluje art. 58 ustawy PZP).3. Warunek
dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
którym mowa w art. 112 ust.2 pkt 2 PZP, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji
te uprawnienia są wymagane.4. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.5. W przypadku, o
którym mowa w ust. 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.6. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy nastąpić może m.in. w następujących przypadkach:a) przy rezygnacji albo
zwiększeniu liczby osób przed rozpoczęciem zadania wynagrodzenie zostanie pomniejszone
albo powiększone o iloczyn ilości osób i wynagrodzenia za jedną osobę. W każdym przypadku
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego o zmianie
ilości osób, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o zmianie
ilości osób. b) w przypadku zmiany terminu realizacji usługi z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego i/lub Wykonawcy.c) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.d) Dopuszcza się
dokonywania zmian treści umowy w zakresie zmiany składu kadry szkoleniowej, przy czym
zmiany te nie mogą powodować pogorszenia poziomu kwalifikacji i doświadczenia zmienionej
kadry w stosunku do tej zaoferowanej w momencie podpisania umowy. Dokonane w/w zmiany
nie wymagają sporządzania aneksu. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego
poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o zaistniałych okolicznościach, które
spowodowały zmiany osób prowadzących. Zamawiający zastrzega sobie, nie wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć przez
wskazaną osobę w przypadku, gdy kwalifikacje i doświadczenie takiej osoby będą niższe od proponowanych w ofercie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.