eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2023 roku.Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2023 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SKARB PAŃSTWA - ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514265

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. IX Wieków Kielc 3

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-516

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kielce.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielce.uw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2023 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-534d67fc-feb9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239332

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00139503/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://suw-kielce.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://suw-kielce.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdziale XIX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Szanowni Państwo,
na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani /Pana danych jest:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, reprezentowany przez Dyrektora Generalnego którego siedzibą jest al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
e-mail: sekretariat@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 344 11 34
2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na adres:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl
3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane:
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym postępowaniem oraz zawarciem umowy i jej rozliczeniem finansowym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą PZP”.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP oraz podmioty współpracujące ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach z którymi zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Państwa dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na obowiązujący w Urzędzie Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG.I.272.1.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w ramach spotkań organizowanych przez Skarb Państwa – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach odbywających się w miejscach wskazanych przez zamawiającego, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania kwoty, na którą zostanie zawarta umowa.
2. Usługi cateringowe będą świadczone co do zasady na terenie miasta Kielce. Zamawiający zastrzega, że część usług cateringowych (nie więcej niż 13 % ilości spotkań dla I części) może być świadczona poza terenem miasta Kielce ale na terenie woj. świętokrzyskiego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia jest Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący dla CZĘŚCI I - Załącznik nr 3a do SWZ .
4. CZĘŚĆ I – obejmujmuje Zestaw A – poczęstunek, Zestaw B – Poczęstunek, Zestaw C - Poczęstunek, Zestaw D - Bankiet, Zestaw E - Bankiet.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena oraz termin płatności faktury. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagania określone w oparciu o podane niżej kryteria wyboru i która uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w ramach spotkań organizowanych przez Skarb Państwa – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach odbywających się w miejscach wskazanych przez zamawiającego, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania kwoty, na którą zostanie zawarta umowa.
2. Usługi cateringowe będą świadczone co do zasady na terenie miasta Kielce. Zamawiający zastrzega, że część usług cateringowych (nie więcej niż 4% dla II części ilości spotkań) może być świadczona poza terenem miasta Kielce ale na terenie woj. świętokrzyskiego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia jest Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący dla CZĘŚCI II – Załącznik nr 3b do SWZ.
4. CZĘŚĆ II – obejmujmuje Zestaw G – spotkanie wigilijne, Zestaw I – obiad, Zestaw J – obiad, Zestaw K – obiad w opakowaniu jednorazowym z dowozem, Zestaw - inny 1 - grochówka, Zestaw – inny 2 - żurek, Zestaw – inny 3 – ciasto, Zestaw – inny 4 – dziecko, Zestaw – inny 5 – kawa i herbata.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena oraz termin płatności faktury. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagania określone w oparciu o podane niżej kryteria wyboru i która uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
(zarówno dla CZĘŚCI I jak i CZĘŚCI II)
- wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej, udokumentowane decyzją właściwego organu inspekcji sanitarnej potwierdzające, że wykonawca objęty jest nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa procesu przygotowania posiłków oraz realizuje program i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006 r. (tekst jedn.: Dz.U z 2022 r. poz. 2132 ze zm.).
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
- warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- dla CZĘŚCI I - co najmniej 1 usługę cateringową lub co najmniej 1 umowę w ramach której były świadczone lub są świadczone nadal usługi cateringowe o wartości co najmniej 53 000,00 zł brutto każda
- dla CZĘŚCI II - co najmniej 1 usługę cateringową lub co najmniej 1 umowę w ramach której były świadczone lub są świadczone nadal usługi cateringowe o wartości co najmniej 46 000,00 zł brutto każda
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy oraz wykazu usług z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie;

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
3) nie podlegają wykluczeniu na podstawie w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 poz. 129 ze zm.).

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp:
Zamawiający nie określa podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zarówno w CZĘŚCI I i CZĘŚCI II), do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej, udokumentowane decyzją właściwego organu inspekcji sanitarnej potwierdzające, że wykonawca objęty jest nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa procesu przygotowania posiłków oraz realizuje program i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia;
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.

Dowodami, o których mowa, są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych są wykonywane.
- oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – złożone w formie oryginału.
W przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę (tylko w przypadku wykonanych lub wykonywanych przez siebie usług).
Uwaga:
Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Uwaga:
W przypadku wykonawców występujących wspólnie doświadczeniem w zakresie wykonanych usług musi wykazać się wykonawca (konsorcjant), który wykonuje kluczowy zakres usług.
Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony Formularz ofertowy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ.
2. Wypełniony Formularz asortymentowo-cenowy - dla CZĘŚCI I - Załącznik nr 3a do SWZ lub dla CZĘŚCI II – Załącznik nr 3b do SWZ.
3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wymagane przez zamawiającego w celu potwierdzenia przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru określonego w Załączniku nr 6a do SWZ.
Informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podmiot udostępniający zasoby (jeśli dotyczy) – wg wzoru określonego w Załączniku nr 6b do SWZ.
Oświadczenie wskazane powyżej musi zostać złożone wraz z ofertą, tylko w sytuacji kiedy wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów. Niniejsze oświadczenie musi być złożone w oryginale oraz podpisane przez osobę upoważnioną ze strony podmiotu udostępniającego zasoby.
4. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wymagane przez zamawiającego w celu potwierdzenia przez wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg wzoru określonego w Załączniku
nr 7a do SWZ.
Wymienione wyżej oświadczenie winno być złożone wraz z ofertą w oryginale, a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie. Brak wykazania braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 poz. 129 ze zm.).
2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg wzoru określonego w Załączniku nr 7b do SWZ.
Oświadczenie wskazane powyżej musi zostać złożone wraz z ofertą, tylko w sytuacji kiedy wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów. Niniejsze oświadczenie musi być złożone w oryginale oraz podpisane przez osobę upoważnioną ze strony podmiotu udostępniającego zasoby.
5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) - Załącznik nr 8 do SWZ.
Uwaga:
Zobowiązanie powinno zostać złożone wraz z ofertą w formie pisemnej.
6. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy (jeśli dotyczy) - Załącznik nr 10 do SWZ.
Uwaga:
Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.
7. Dokumenty z których wynika umocowanie osób do reprezentowania wykonawcy zostały opisane w Rozdziale XVIII ust. 8 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

określono w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1) zmiany stawki VAT,
2) wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy (siła wyższa, wypadek, w którym zostanie zniszczony przedmiot umowy, itp.) – w takiej sytuacji strony mogą zmienić termin wykonania umowy,
2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy następują w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający, po zaakceptowaniu wniosku zawierającego podstawę do zmiany umowy, wyznacza datę podpisania pisemnego aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy - : http://suw-kielce.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r. lub do wyczerpania kwoty, na która zostanie zawarta umowa.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.