eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowejOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-768c5fe8-cd42-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239068

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032724/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153882

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.13.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: „Budowa kanalizacji kablowej w ramach zadania pn.: „Budowa parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej”.
Szczegółowy zakres robót precyzują materiały do zgłoszenia, projekt wykonawczy oraz pomocniczo przedmiar robót.
Zakres zadania do budowy:
1. Budowa kanalizacji kablowej. Do budowy kanalizacji kablowej należy stosować rury DVK-160 lub równoważne.
Projektowane rury SRS-160 zabezpieczyć trwale przed zamuleniem (zatyczki termokurczliwe). W ciągu projektowanej
kanalizacji oraz na rozgałęzieniach zabudować studnie kablowe w wykonaniu typowym SKO-2g. Zamówić studnie z
odpowiednią ilością otworów o średnicy otworów wlotowych fi160.
2. Wykonanie powiązań kablowych w stosunku do istniejących sieci elektroenergetycznych. Po wykonaniu kanalizacji
kablowej należy zaciągnąć do niej projektowane odcinki sieci kablowej nN – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
schematem – rys nr E-3 opracowanym na podstawie warunków PKP Energetyka nr OS3-Os3b-5525/07/2022 z dnia
08.02.2022r. oraz warunków PKP PLK nr IZ07DI.2133.6.2022.2 z dnia 20.01.2022. Istniejące kable na PZT oznaczone
kolorem czerwonym, jako przeznaczone do demontażu.
3. Ochrona przeciwporażeniowa.
4. Wytyczne dotyczące wykonania robót. Przystępując do prac ziemnych, należy dopełnić formalności wynikających z
dokumentów formalno-prawnych.
5. Na 14 dni przed planowanymi robotami przekładkowymi kabli należy powiadomić odbiorców o wyłączeniu.
Zadanie nr 2 pn.: „Budowa parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej”.
Szczegółowy zakres robót precyzuję projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz pomocniczo przedmiar robót.
Planowana inwestycja znajduje się w województwie podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim, gmina Kolbuszowa. Budowę
parkingu przy stacji kolejowej przy ul. Ks. Ludwika Ruczki, o nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych ażurowych gr. 10
cm oraz kostką betonową gr 8 cm oraz jezdni manewrowych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm., wraz z
odwodnieniem do kanalizacji deszczowej.
Zakres inwestycji obejmuje:
1. Wykonanie nowych miejsc parkingowych o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych gr. 10 cm oraz miejsc
parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej na działkach oraz jezdni
manewrowych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.
2. Wykonanie zjazdu na parking z ul. Ks. Ruczki. Rozbiórka chodnika w miejscu projektowanego zjazdu.
3. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem betonu C12/15,
4. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na ławie z oporem z betonu C8/10,
5. Ustawienie palisady betonowej na ławie z oporem.
6. Wykonanie dojścia do parkingu od dworca PKP o nawierzchni z kostki brukowej kolorowej grubości 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej.
7. Budowę odwodnienia parkingu z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejącego kolektora w ul. Ks.
Ruczki. Kolektor główny wykonać z rur o średnicy Dn250 z rur PVC-U lite SN8. Przyłącza do kanalizacji deszczowej
wykonać z rur o średnicy Dn160 z rur PVC-U SN8 o złączach kielichowych na wcisk z zastosowaniem uszczelek
gumowych. Studnie ściekowe betonowe 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z wpustami ulicznymi D400 posiadające
stosowne atesty, certyfikaty lub dopuszczenia. Studnie rewizyjne betonowe 1000 mm posiadające stosowne atesty,
certyfikaty lub dopuszczenia.
8. Wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego wysokości, ok. 1,53m, ocynk, malowane proszkowo – z materiału 9. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (gwarancja na oznakowanie poziome min. 5lat),
10. Zabezpieczenie, przebudowę sieci podziemnych kolidujących z planowaną inwestycją,
11. Wykonanie robót wykończeniowych (regulacja pionowa studzienek, umocnienie skarp, plantowanie, obsiew skarp).
Zadanie nr 3: „Budowa oświetlenia ul. Ks. Ludwika Ruczki wraz z oświetleniem parkingu przy stacji kolejowej w
Kolbuszowej”
Szczegółowy zakres robót precyzuję projekt wykonawczy oraz pomocniczo przedmiar robót.
Zakres oświetlenia ul. Ks. Ludwika Ruczki został wykonany w pierwszym etapie tego zadania. W drugim pozostało do
wykonania oświetlenie na projektowanym parkingu przy stacji PKP.
Zakres budowy oświetlenia na parkingu obejmuje:
1. Budowę linii oświetleniowej kablowej YAKXS 4x35 mm2 na projektowanym parkingu, o długości 85 m. wraz z ułożeniem
bednarki ocynkowanej 25x4 mm.
2. Budowę 2 szt. słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, malowanych w kolorze RAL 9011 lub zbliżonym, o
wysokości 6 m., na fundamentach prefabrykowanych. Z materiałów powierzonych przez Zamawiającego.
3. Montaż wysięgników łukowych stalowych ocynkowanych, malowanych w kolorze RAL 9011 lub zbliżonym,
jednoramiennych szt. 1 oraz dwuramiennych szt. 1. Z materiałów powierzonych przez Zamawiającego.
4. Montaż 3 szt. opraw oświetleniowych Led, malowanych w kolorze RAL 9011 lub zbliżonym z gniazdami i sterownikami
oświetlenia w kolorze czarnym. Z materiałów powierzonych przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45223320-5 - Roboty budowlane w zakresie obiektów typu parkuj i jedź

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 883400,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 969451,29 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 883400,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ART-BUD Arkadiusz Nowak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 814672800

7.3.4) Miejscowość: Kolbuszowa Górna

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 883400,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 114 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.