eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowejOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-768c5fe8-cd42-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153882

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032724/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ekolbuszowa.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ekolbuszowa.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu platformyzakupowejPZP24https://ekolbuszowa.logintrade.net
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie i Instrukcji dostępnych pod adresem
https://ekolbuszowa.logintrade.net
3. Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale VIII Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
1.1. Zamawiający Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Kolbuszowej jest: Burmistrz Kolbuszowej; ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa.
1.1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kolbuszowa jest Pani: Lucyna Wyka
ul. Piekarska 15
36-100 Kolbuszowa
Tel. 17 2271 333 wew. 424
e-mail: rodo@ekolbuszowa.pl
1.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej, w tym:
Zadanie nr 1: „Budowa kanalizacji kablowej w ramach zadania pn.: „Budowa parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej”.
Zadanie nr 2: „Budowa parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej”.
Zadanie nr 3: „Budowa oświetlenia ul. Ks. Ludwika Ruczki wraz z oświetleniem parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej”
numer referencyjny nadany sprawie: ZP.271.1.13.2023
prowadzonym w trybie: podstawowym
1.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)., dalej „ustawa Pzp”;
1.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.1.8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.1.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: „Budowa kanalizacji kablowej w ramach zadania pn.: „Budowa parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej”.
Szczegółowy zakres robót precyzują materiały do zgłoszenia, projekt wykonawczy oraz pomocniczo przedmiar robót.
Zakres zadania do budowy:
1. Budowa kanalizacji kablowej. Do budowy kanalizacji kablowej należy stosować rury DVK-160 lub równoważne.
Projektowane rury SRS-160 zabezpieczyć trwale przed zamuleniem (zatyczki termokurczliwe). W ciągu projektowanej
kanalizacji oraz na rozgałęzieniach zabudować studnie kablowe w wykonaniu typowym SKO-2g. Zamówić studnie z
odpowiednią ilością otworów o średnicy otworów wlotowych fi160.
2. Wykonanie powiązań kablowych w stosunku do istniejących sieci elektroenergetycznych. Po wykonaniu kanalizacji
kablowej należy zaciągnąć do niej projektowane odcinki sieci kablowej nN – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
schematem – rys nr E-3 opracowanym na podstawie warunków PKP Energetyka nr OS3-Os3b-5525/07/2022 z dnia
08.02.2022r. oraz warunków PKP PLK nr IZ07DI.2133.6.2022.2 z dnia 20.01.2022. Istniejące kable na PZT oznaczone
kolorem czerwonym, jako przeznaczone do demontażu.
3. Ochrona przeciwporażeniowa.
4. Wytyczne dotyczące wykonania robót. Przystępując do prac ziemnych, należy dopełnić formalności wynikających z
dokumentów formalno-prawnych.
5. Na 14 dni przed planowanymi robotami przekładkowymi kabli należy powiadomić odbiorców o wyłączeniu.
Zadanie nr 2 pn.: „Budowa parkingu przy stacji kolejowej w Kolbuszowej”.
Szczegółowy zakres robót precyzuję projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz pomocniczo przedmiar robót.
Planowana inwestycja znajduje się w województwie podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim, gmina Kolbuszowa. Budowę
parkingu przy stacji kolejowej przy ul. Ks. Ludwika Ruczki, o nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych ażurowych gr. 10
cm oraz kostką betonową gr 8 cm oraz jezdni manewrowych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm., wraz z
odwodnieniem do kanalizacji deszczowej.
Zakres inwestycji obejmuje:
1. Wykonanie nowych miejsc parkingowych o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych gr. 10 cm oraz miejsc
parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej na działkach oraz jezdni
manewrowych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.
2. Wykonanie zjazdu na parking z ul. Ks. Ruczki. Rozbiórka chodnika w miejscu projektowanego zjazdu.
3. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem betonu C12/15,
4. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na ławie z oporem z betonu C8/10,
5. Ustawienie palisady betonowej na ławie z oporem.
6. Wykonanie dojścia do parkingu od dworca PKP o nawierzchni z kostki brukowej kolorowej grubości 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej.
7. Budowę odwodnienia parkingu z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejącego kolektora w ul. Ks.
Ruczki. Kolektor główny wykonać z rur o średnicy Dn250 z rur PVC-U lite SN8. Przyłącza do kanalizacji deszczowej
wykonać z rur o średnicy Dn160 z rur PVC-U SN8 o złączach kielichowych na wcisk z zastosowaniem uszczelek
gumowych. Studnie ściekowe betonowe 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z wpustami ulicznymi D400 posiadające
stosowne atesty, certyfikaty lub dopuszczenia. Studnie rewizyjne betonowe 1000 mm posiadające stosowne atesty,
certyfikaty lub dopuszczenia.
8. Wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego wysokości, ok. 1,53m, ocynk, malowane proszkowo – z materiału 9. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (gwarancja na oznakowanie poziome min. 5lat),
10. Zabezpieczenie, przebudowę sieci podziemnych kolidujących z planowaną inwestycją,
11. Wykonanie robót wykończeniowych (regulacja pionowa studzienek, umocnienie skarp, plantowanie, obsiew skarp).
Zadanie nr 3: „Budowa oświetlenia ul. Ks. Ludwika Ruczki wraz z oświetleniem parkingu przy stacji kolejowej w
Kolbuszowej”
Szczegółowy zakres robót precyzuję projekt wykonawczy oraz pomocniczo przedmiar robót.
Zakres oświetlenia ul. Ks. Ludwika Ruczki został wykonany w pierwszym etapie tego zadania. W drugim pozostało do
wykonania oświetlenie na projektowanym parkingu przy stacji PKP.
Zakres budowy oświetlenia na parkingu obejmuje:
1. Budowę linii oświetleniowej kablowej YAKXS 4x35 mm2 na projektowanym parkingu, o długości 85 m. wraz z ułożeniem
bednarki ocynkowanej 25x4 mm.
2. Budowę 2 szt. słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, malowanych w kolorze RAL 9011 lub zbliżonym, o
wysokości 6 m., na fundamentach prefabrykowanych. Z materiałów powierzonych przez Zamawiającego.
3. Montaż wysięgników łukowych stalowych ocynkowanych, malowanych w kolorze RAL 9011 lub zbliżonym,
jednoramiennych szt. 1 oraz dwuramiennych szt. 1. Z materiałów powierzonych przez Zamawiającego.
4. Montaż 3 szt. opraw oświetleniowych Led, malowanych w kolorze RAL 9011 lub zbliżonym z gniazdami i sterownikami
oświetlenia w kolorze czarnym. Z materiałów powierzonych przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45223320-5 - Roboty budowlane w zakresie obiektów typu parkuj i jedź

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 114 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) udzielenia,
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych,
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych do 50% (dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2 i
zadania nr 3), jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z
jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
2. Powtórzenie podobnych robót budowlanych do wysokości 50% zamówienia podstawowego.
Zakres robót podobnych:
a) robót przygotowawczych,
b) odwodnienia (w tym kanalizacja deszczowa, przykanaliki, studnie ściekowej, studnie rewizyjne),
c) rozbiórka istniejących krawężników,
d) konstrukcji podbudów pod nawierzchnię,
e) nawierzchni z kostki brukowej, płyt ażurowych betonowych,
f) ustawienie krawężników, obrzeży, palisad
g) wykonanie oświetlenie, kanalizacji kablowej.
h) wykonanie ogrodzeń,
i) obsiew trawnika.
j) oznakowanie pionowe i poziome,
k) zabezpieczenia sieci podziemnych,
l) roboty wykończeniowe,
3. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie:
1) W prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7) Zamawiający będzie wprowadzał podstawy wykluczenia z
postępowania identyczne z tymi, które stosował w pierwotnym przetargu łącznie z takimi samymi dokumentami na potwierdzenie ich spełnienia, tzn. wymienione w rozdziale 15, 19
2) Obowiązywać będą te same zasady dotyczące podwykonawstwa.
3) Terminy płatności i zasady rozliczeń nie będą modyfikowane w stosunku i proporcji do pierwotnego zamówienia i umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ryteria wyboru ofert określono w Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział
I SWZ)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału łącznie dla zadań nr 1, nr 2 oraz nr 3

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
1. Braku podstaw wykluczenia
2. Spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wpis do odpowiedniego rejestru.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.
2) Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – zezwolenia, licencje, koncesje lub wpis do rejestru.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowy zakresie.
3) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
a. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej
lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż: 500.000,00 zł (dla zadania nr 1-3 łącznie)
4) Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego:
a. Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący kwalifikacji zawodowych, doświadczenia/, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami: (dla zadania nr 1-3 łącznie)
1. Kierownik budowy – branża drogowa – 1 osoba – wymagania:
Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej – bez ograniczeń – wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia.

Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień w specjalności drogowej.

2. Kierownik robót – branża instalacyjnej – 1 osoba – wymagania:
Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych –
bez ograniczeń – wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831)
albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą
na pełnienie funkcji Kierownika Robót w zakresie niniejszego zamówienia.

Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień w specjalności instalacyjnej.

3. Kierownik budowy – branża elektryczna – 1 osoba – wymagania:
Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych – bez ograniczeń – wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia.

Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień o specjalności elektrycznej.

UWAGA:
Dotyczy osób określonych w punktach od 1 do 3:
Uprawnienia budowlane powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowanie zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy/Robót w zakresie niniejszego zamówienia. Osoby te muszą posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień.
Dotyczy wszystkich osób mających pełnić funkcję kierownika budowy lub robót.

Zakres robót objęty opisem przedmiotu zamówienia będzie realizowany na podstawie odrębnych dokumentacji projektowych dla każdej branży. W związku z powyższym w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem Budowlanym Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania kierownikiem budowy w branży architektonicznej, hydrotechnicznej, instalacyjnej i elektrycznej.

b. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący doświadczenia/ jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie) (dla zadania nr 1-3 łącznie):
- minimum jedną robotę polegającą na przebudowie drogi publicznej lub budowie parkingu o wartości nie mniejszej niż: 500.000,00 PLN brutto,
oraz
- minimum jedną robotę polegającą na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż: 50.000,00 PLN brutto.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w UZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Warunki udziału łącznie dla zadań nr 1, nr 2 oraz nr 3

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
1. Braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 1a do Rozdział I SWZ. W przypadku udostępnienia zasobów – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 1b Rozdział I SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2. Opis warunków udziału w postępowaniu:
3) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
a. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. a, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4) Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego:

Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień o specjalności elektrycznej.

UWAGA:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych: wykazu osób
/wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 1d -Rozdział I SWZ/

a. Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący doświadczenia/ jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) (dla zadania nr 1-3 łącznie):
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:
Wykazu robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
/wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 1e -Rozdział I SWZ/

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. Nr 1a do Rozdział I SWZ. W przypadku udostępnienia zasobów – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 1b Rozdział I SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 1a do Rozdział I SWZ. W przypadku udostępnienia zasobów – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 1b Rozdział I SWZ.
5) Tabela elementów scalonych
6) Potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości: 10.000,00 zł
2. Zamawiający w przypadku udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 lub art. 388 pkt 2 lit. b i c, lub art. 415 ust. 2 pkt 5 i 6, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz
ust. 2.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu.
2) Gwarancjach bankowych.
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych.
4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:a) W przypadku, o którym mowa w pkt 7,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.b)Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnieubiegających się o
udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.c) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1170 ze zm.) istnieje możliwość
dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:
Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
wprowadzenia zmian w zakresie opracowania dokumentacji techniczno – projektowej, co może powodować brak
możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy,
przedłużającego się terminu uzyskania uzgodnień i pozwoleń osób trzecich w ramach projektowania,
przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich
powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,
konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób
trzecich albo właściwych organów,
wystąpienia opóźnień wynikających z odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu, lub organu,
którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy.
Pozostałe zmiany umowy określono w pkt. 31 Projektowanych postanowień umowy .

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ekolbuszowa.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.