eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żory › Dostawa i montaż wyposażenia Pałacu w BaranowicachOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż wyposażenia Pałacu w Baranowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000287208

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dolne Przedmieście 1

1.5.2.) Miejscowość: Żory

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-240

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 434 19 93

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@mok.zory.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mokzory.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż wyposażenia Pałacu w Baranowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c86cca7-febf-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239058

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00154039/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PAŁACU W BARANOWICACH PRZY UL. ZAMKOWEJ 97

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi
zamówień. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły dotyczące
komunikacji zostały opisane SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Żorach z siedzibą w Żorach przy ul. Dolne Przedmieście 1.
 Miejski Ośrodek Kultury w Żorach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną poprzez e-mail: mok@mok.zory.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa i montaż wyposażenia do Pałacu w Baranowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty którym dane, zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 z późn.zm);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AD.370.04.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż wyposażenia do Pałacu w Baranowicach - część nr 1 - zakup, dostawę i montaż wyposażenia łazienek zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38622000-1 - Lustra

42968300-2 - System do podawania papieru toaletowego

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

39514400-2 - Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe

39224310-4 - Szczotki toaletowe

39712300-9 - Aparaty do suszenia rąk

39831700-3 - Automatyczne dozowniki mydła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana wg następujących kryteriów: Cena - 60; Gwarancja za przedmiot zamówienia - 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja za przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż wyposażenia do Pałacu w Baranowicach - część nr 2 - zakup, dostawę, montaż, instalację i uruchomienie wyposażenia kuchni zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44411300-7 - Umywalki

39141300-5 - Szafy

42513200-7 - Urządzenia chłodnicze

42513100-6 - Urządzenia mrożące

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39314000-6 - Przemysłowy sprzęt kuchenny

42214100-0 - Piece kuchenne

42131000-6 - Krany, kurki i zawory

42959000-3 - Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym

42923110-6 - Wagi

31515000-9 - Lampy ultrafioletowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana wg następujących kryteriów: Cena - 60; Gwarancja za przedmiot zamówienia - 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja za przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony formularz ofertowy (zwany dalej ofertą) musi zawierać poniższe załączniki:

a. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (zgodnie z zał. nr 1 do oferty).

b. formularz asortymentowo-cenowy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty)

c. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
d. wadium jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium (osobno na każdą część zamówienia) w wysokości :
Część 1: 500zł
Część 2: 3 000zł
Wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem odrzucenia oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sposób przewidziany przepisami art. 455 ustawy pzp. oraz w następujących przypadkach:
1 Wystąpienie siły wyższej utrudniającej realizację zamówienia
Zmiana umowy w szczególności poprzez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
2)zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy
2 Konieczność wykonania dodatkowych dostaw/ usług niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia, a które maja wpływ na termin realizacji zamówienia.
Zmiana terminu realizacji zamówienia o tyle dni, ile trwało wykonanie dodatkowych dostaw/usług.
3 Potrzeba wykonania dostaw/usług realizowanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3-4 i ust. 2 ustawy PZP. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia o tyle dni, ile trwało wykonanie dostaw/usług.
4 Zmiany w umowach, porozumieniach, wytycznych pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną Dostosowanie treści umowy do wprowadzonych zmian
5 Zgłoszony przez Wykonawcę i potwierdzony przez Zamawiającego wpływ COVID-19 na należyte wykonanie umowy dotyczące w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.2020 poz. 374 ze zm.
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
6) okoliczności, o których mowa w pkt 1- 5, w zakresie, w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Zmiana umowy w szczególności poprzez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 2)zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców.
2. Maksymalna liczba wykonawców, których zamawiający zaprosi do negocjacji ofert: 3.
3. Kryteria oceny ofert, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert: wszystkie kryteria oceny ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu.
4. Negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi przedstawione w SWZ oraz uzyska łącznie największą ilość punktów ( P ) stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z poniższych kryteriów.
P = C+ G
gdzie:
P- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej
C- liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „ cena”
G- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „ Gwarancja na przedmiot zamówienia”
1. Kryterium „Cena”
Kryterium „cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C= Cmin/Co x 60 pkt
Gdzie:
C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
C o - cena brutto badanej oferty (zł)
1.2.Kryterium „ Gwarancja na przedmiot zamówienia”
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie gwarancji na przedmiot zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu „Oferta”.
Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego liczony jest od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SWZ). Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi:
Część 1 - 24 miesiące
Część 2 - 12 miesiące
W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (wpisanie) gwarancji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
Maksymalny okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi:
Część 1 - 36 miesięcy
Część 2 - 36 miesięcy
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż określony powyżej (dla każdej części osobno) do oceny ofert zostanie przyjęty maksymalny okres gwarancji określony wyżej. W umowie zostanie ujęty zaoferowany okres gwarancji.

w kryterium 2 „okres gwarancji na przedmiot zamówienia” ocena punktowa przedstawia się następująco:

część nr 1
1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 24 do 35 miesięcy - 0 punktów
2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 36 miesięcy - 40 punktów

część nr 2
1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 12 do 35 miesięcy - 0 punktów
2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 36 miesięcy - 40 punktów

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.