eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nasielsk › Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami w miejscowości Nasielsk ul. Kościuszki, Kozia, Składowa, Mała, Św. Wojciecha, Kościelna nr 4Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami w miejscowości Nasielsk ul. Kościuszki, Kozia, Składowa, Mała, Św. Wojciecha, Kościelna nr 4

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NASIELSK

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377899

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Elektronowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Nasielsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-190

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@nasielsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nasielsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami w miejscowości Nasielsk ul. Kościuszki, Kozia, Składowa, Mała, Św. Wojciecha, Kościelna nr 4

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34537706-fec9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239019

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/773944

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk/proceedings
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu)
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl
poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana
do zamawiającego.
adres strony internetowej~ https://platformazakupowa.pl/transakcja/773944

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
2.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
3.W celuewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:a. .zip b. .7Z
4. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
5. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym
kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym
przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis
zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
6.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie
elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
7.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk/proceedings w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania
do dnia składania ofert
8.Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez
kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.Szczegółowa instrukcja dla
Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z późn. zm. z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w niniejszym postepowaniu jest Gmina Nasielsk reprezentowana przez
Burmistrza Nasielska, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, um@nasielsk.pl. 2. Więcej informacji dot. przetwarzania danych
osobowych można uzyskać od Inspektora Ochrony
Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@nasielsk.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Gminy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO) związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wynikających z przepisów
obowiązującego prawa, w tym z ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako „ustawa Pzp”.)
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym, współpracującym z
Gminą Nasielsk podmiotom, w tym:
dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań
statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyniki przeprowadzonego
mogą być opublikowane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje czas trwania umowy oraz okres przedawnienia
roszczeń.
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; . 7. Wykonawca posiada:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Skorzystanie przez osobę,
której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Wykonawcy nie przysługuje:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
postępowania mogą być opublikowane w
Urzędzie Miejskim w Nasielsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę linii kablowej nN oświetlenia ulicznego wraz z budową słupów oświetlenia
ulicznego z oprawami LED i szafkami sterowania oświetleniem ulicznym w obrębie ulic Kościuszki, Kozia, Składowa, Mała,
Św. Wojciecha, Kościelna.
Zakres inwestycji obejmuje:
• budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego,
• budowę linii zasilania przepompowni wody deszczowej.
Z zamówienia wyłączone zostały prace związane ze stacją budowania pojazdów.
2. Na prace będące przedmiotem zamówienia został opracowany projekt budowlany oraz uzyskano decyzję zezwalającą na
budowę, które, po przedmiarze, stanowią podstawę do szacowania oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a)zdolność techniczna:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie oświetlenia ulicznego w terenie
zurbanizowanym o wartości minimum 100 000 zł całe zadanie
Zamawiający nie dopuszcza możliwość tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
b)zdolność zawodowa:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia tj.:
- co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021.0.2351 z późn. zm.), a także
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z
2020 poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informację z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru Załącznik Nr 5, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w SWZ.
b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane - wg. wzoru załącznik nr 4 do SWZ, zgodnie z wymaganiami warunków udziału w
postępowaniu, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– inne dokumenty;
c) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

19. Dokumenty składane przez wszystkich Wykonawców do upływu terminu składania ofert:
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące podstaw do wykluczenia o treści zgodnej z
Załącznikiem nr 2 do SWZ podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, w formacie danych, w szczególności:
,doc, .xls, .pdf, złożone odpowiednio przez wykonawcę, podmiot udostępniający zasoby, członka konsorcjum, członka spółki
cywilnej
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego - dokumenty potwierdzające dysponowanie zasobami innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 118 ustawy pzp - jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (wzór
Załącznik nr 3 do SWZ) - jeżeli dotyczy,
d) pełnomocnictwo - w przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z
dokumentów rejestrowych lub w przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy. Zgodnie z art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, tj.: „Jeżeli do ważności czynności prawnej
potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie", w
związku z powyższym pełnomocnictwo powinno być złożone pod rygorem nieważności w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub
elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego,
e) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, lub wskazanie źródła w Załączniku nr 2 – Oświadczenie wstępne, z
którego Zamawiający może je pobrać.
f) wadium jeśli jest składane w formie niepieniężnej,
g) Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 PZP w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w zakresie wymagań określonych w Rozdziale 10 ust. 6, w którym dany członek konsorcjum spełnia – Załącznik
nr 7.,
h) kosztorys ofertowy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. do dnia 2023-07-13
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, tj.:
1) w pieniądzu,
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
BS Nasielsk nr: 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: IZP.271.12.2023”
6. Momentem wniesienia wadium jest chwila uznania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważać za wniesione w terminie
tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
8. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej.
9. Dokument wadialny powinien zostać złożony wraz z ofertą, za pośrednictwem wskazanej platformy zakupowej.
10. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być sporządzona zgodnie z
obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: ……...
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób
nieprawidłowy. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w
ramach własnych czynności proceduralnych.
12. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty dołączą
oświadczenie wskazujące, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 7 do SWZ
Oświadczenie stanowi część oferty i jako takie nie podlega uzupełnieniu;
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu - każdy z Wykonawców na potwierdzenie składa Załącznik nr 2 do SWZ
CZĘŚĆ A;
b) każdy z Wykonawców składa Załącznik nr 2 do SWZ CZĘŚĆ B potwierdzający spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty
i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 11 ust. 4 pkt. 1, 2 SWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:
. w Rozdziale 11 ust. 4 pkt. 1 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku, w
zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale 10,
. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 11 ust. 4 pkt. 2 składa każdy z Wykonawców.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby
poręczenie lub gwarancja wadialna obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji)
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza
ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie
pisemnej informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu
wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub
Wykonawca.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji
przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków.
Inicjatorem zmiany może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki
określone w SWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej
podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.
3. Zamawiający, po wyrażeniu zgody, dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w następującym zakresie:
1) wydłużenie terminu w przypadku:
a) wystąpienia nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy),
b) wystąpienia siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi,
c) wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę robót budowlanych, np.:
dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, szczątków ludzkich itp.,
d) wystąpienia innych nieprzewidzianych i uzasadnionych okoliczności,
e) wystąpienia następstw działań administracyjnych (np. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia
sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano na etapie zawarcia umowy),
f) konieczności przerwania robót z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych,
g) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
h) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy,
i) konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz
zakończenia przedmiotu zamówienia.
2) zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku:
a) konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz
zakończenia przedmiotu zamówienia.
b) ograniczenia przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, w których zbędne będzie
wykonanie danej części zamówienia. W takim przypadku przewiduje się obniżenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie
cen jednostkowych wskazanych w ofercie
wykonawcy, proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu zamówienia,
cd w informacjach dodatkowych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: oferty składa się za pośrednictwem platformy przetragowej , poprzez strone prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 Pzp, tj. nie ogranicza liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia - Część 2
4. Inicjatorem zmiany może być Wykonawca lub Zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni
od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować zmianę terminu
wykonania prac i zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót
budowlanych lub zmianę technologii ze względu na zmianę postępu technologicznego (np. wycofanie produktu z rynku) w
uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych, w sytuacjach nie zawinionych przez Wykonawcę. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji
stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Inicjatorem zmiany może być Wykonawca.
7. Dopuszcza się zmiany w umowie dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli zachodzi potrzeba wykonania prac nie
ujętych w projekcie lub też w sytuacji zmiany projektu, jeżeli potrzeba wykonania prac lub zmian w projekcie zostanie
potwierdzona przez inspektora nadzoru w protokole konieczności. Zamawiający przewiduje w tym zakresie możliwość
udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Numeracja zawarta w treści ogłoszenia odnosi się czasem do numeracji SWZ udostępnionej na stronie internetowej
prowadzonego postępowania
********************
**************************************************
Zamawiający przewiduje przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z2022 r. poz.
835).
**************************************************

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.